• Tartalom

17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelet

17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelet

a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatszolgáltató)

c) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző törzsadat jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadat jelentést eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, a változást követő 15 munkanapon belül”

(köteles a Felügyelet részére megküldeni)

(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelethez

2. melléklet a 17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére