• Tartalom

17/2012. (III. 20.) KIM rendelet

17/2012. (III. 20.) KIM rendelet

a területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet módosításáról1

2012.03.28.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 52. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § h) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A területi felzárkózási koordinációs központi és felnőttképzési feladatot ellátó regionális képző központok irányításáról, feladatairól szóló 3/2011. (II. 11.) KIM rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A központ alapító okirat szerinti telephelyein működő önálló szervezeti egységeit igazgatók vezetik, akiket az igazgatói beosztás ellátására a főigazgató az egyenlő bánásmód biztosításáért és a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter javaslatára bíz meg.”

(2) A Rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A központ
a) kapcsolatot tart a helyi önkormányzatokkal, a nemzetiségi önkormányzatokkal, a civil szervezetekkel, az egyházakkal, a belső egyházi jogi személyekkel, a szociális, közoktatási, szakképzési és felsőoktatási intézményekkel, a fővárosi és megyei kormányhivatalokkal, a munkaadók és a munkavállalók szervezeteivel, valamint a gazdasági és a szakmai kamarákkal, továbbá
b) felméri és koordinálja a társadalmi felzárkózással kapcsolatos tevékenységeket.”

(3) A Rendelet 4. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(A központ feladatai a hátrányos helyzetűek képzettségének, kompetenciáinak fejlesztése érdekében a következőkre terjednek ki:)

d) a hátrányos helyzetű gyermekek, különösen romák oktatási esélyegyenlőségének biztosításával kapcsolatos feladatokat lát el.”

(4) A Rendelet 4. § (4) bekezdése a következő f) és g) ponttal egészül ki:

(A központ a hátrányos helyzetűek szolgáltatásokhoz való hozzáférésének javítása érdekében ellátandó feladatai a következőkre terjednek ki:)

f) a társadalmi felzárkózást szolgáló európai uniós társfinanszírozású projektek keretében projektgazdaként, konzorciumi partnerként felzárkózást elősegítő megélhetési támogatást nyújthat,
g) közreműködik az állami felnőttképzési kapacitások kihasználásával összefüggő feladatokban.”
4/C. § A központ végzi a helyi esélyegyenlőségi programmal kapcsolatos feladatai körében a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésben részt vevők képzését, és esélyegyenlőségi mentori hálózatot működtet.”

2. § A Rendelet 1. § (1) bekezdésében az „A közigazgatási és igazságügyi miniszter” szövegrész helyébe az „Az egyenlő bánásmód biztosításáért és társadalmi felzárkózásért felelős miniszter” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 3. §-a alapján hatályát vesztette 2012. március 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére