• Tartalom

18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelet

18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelet

az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) E rendelet hatálya az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott egészség- és önsegélyező pénztárakra (a továbbiakban: adatszolgáltató) terjed ki.”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az adatszolgáltató
a) a negyedéves és a féléves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig,
b) az éves jelentést legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig,
c) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző rendszeres jelentést – a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg – a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadat jelentést, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a változást követő 15 munkanapon belül,
d) az Öpt. előírásai szerinti pénzügyi tervről szóló jelentést
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egy időben, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó jelentéssel egy időben – külön korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.
(3) A végelszámolás alatt álló pénztár negyedéves jelentést – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles készíteni és azt a Felügyelet részére megküldeni.
(4) A felszámolás alatt álló pénztár a negyedéves, illetve féléves jelentést a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles elkészíteni és 30 munkanapon belül a Felügyeletnek megküldeni. A felszámolás időtartama alatt a pénztárnak negyedéves, illetve féléves jelentést nem kell készítenie.”

3. § (1)2

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-én lép hatályba.

1. melléklet a 18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelethez3

2. melléklet a 18/2012. (X. 30.) PSZÁF rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 3. § (1) bekezdése a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

3

Az 1. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (2) bekezdése alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére