• Tartalom

19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: R.) 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

2. melléklet a 19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez


Kitöltési útmutató a felügyeleti díjakkal kapcsolatos bevallás elkészítéséhez

A mellékletben csak a rendszeres felügyeleti adatszolgáltatást nem teljesítő felügyeleti díj fizetésre kötelezettek felügyeleti díj bevallás tábláinak kitöltési útmutatói találhatók. A rendszeres adatszolgáltatást teljesítő intézmények felügyeleti díj számítási tábláit és kitöltési útmutatóit az intézményekre vonatkozó, rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget megállapító adatszolgáltatási rendeletek tartalmazzák.
A felügyeleti díj számítása és bevallása ezer forintban történik.
Elektronikus bevallás esetén a módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni, egyébként az oszlopot üresen kell hagyni.

I. A rendszeres adatszolgáltatást nem teljesítő felügyeleti díj fizetésére kötelezettek

1.    Pénzpiac
a)    Független közvetítők [Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti]
b)    Kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő – vállalkozás (pénzfeldolgozó)
c)    Bankképviselet
2.    Tőkepiac
a)    Külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete
b)    Függő ügynök (Bszt. 4. § 47. pontja szerinti)
c)    Szabályozott piac
d)    Tőzsde
e)    Központi értéktár
f)    Központi szerződő fél
g)    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél magyarországi fióktelepe
3.    Biztosítási piac
a)    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe
b)    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe
c)    Biztosítási szaktanácsadó
d)    Külföldi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete
4.    Közraktár

II.Felügyeleti díj kiszámítása és bevallása

1.    Pénzpiac
1.1.    Független közvetítők, amelyeket a Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja definiál
A Hpt. 6/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti független közvetítők közül a pénzpiaci alkuszok felügyeleti díj bevallása a rendszeres adatszolgáltatás keretében történik.
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A független közvetítők által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A független közvetítők változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
PUTAD Független közvetítők alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (PUTAD1) sor tartalmazza a független közvetítők részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (PUTAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
1.2.    Kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó – pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozások (pénzfeldolgozók)
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő jogi személy (pénzfeldolgozó) által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó, pénzügyi intézménynek nem minősülő vállalkozások változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
PFELDAD Pénzfeldolgozók alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (PFELDAD1) sor tartalmazza a pénzfeldolgozók részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (PFELDAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
1.3.    Bankképviselet
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A bankképviselet által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Hpt. 139/A. §-a alapján kell meghatározni.
A bankképviselet változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
BKAD Bankképviselet alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (BKAD1) sor tartalmazza a bankképviseletek részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BKAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

2.    Tőkepiac
2.1.    Szabályozott piac, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A szabályozott piac, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
SZPAD Szabályozott piac, EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (SZPAD1) sor tartalmazza a szabályozott piac, illetve fióktelep részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (SZPAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
Szabályozott piac változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott piac magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
SZPVDN EU tagállami szabályozott piac fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
Az SZPVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az SZPVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.
Az SZPVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg az SZPVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén az SZPVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: SZPVDN05 sortól a SZPVDN11 sorig.
Az SZPVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az SZPVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén az SZPVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.2.    Tőzsde, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A tőzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEAD Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (TOZSDEAD1) sor tartalmazza a tőzsde, illetve fióktelep részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (TOZSDEAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A tőzsde, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
TOZSDEVDN Tőzsde, EU tagállami tőzsde fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A TOZSDEVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A TOZSDEVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A TOZSDEVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a TOZSDEVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a TOZSDEVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: TOZSDEVDN05 sortól a TOZSDEVDN11 sorig.
A TOZSDEVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A TOZSDEVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a TOZSDEVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.3.    Központi értéktár, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni.
KETAD Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (KETAD1) sor tartalmazza a központi értéktár, illetve fióktelep részére előírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KETAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi értéktár, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
KETVDN Központi értéktár, EU tagállami központi értéktár fióktelepe változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A KETVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KETVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A KETVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KETVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a KETVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: KETVDN05 sortól a KETVDN11 sorig.
A KETVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az KETVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KETVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.4.    Központi szerződő fél, valamint az EU másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A központi szerződő fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Tpt. 380. §-a alapján kell meghatározni
KSZFAD Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (KSZFAD1) sor tartalmazza a központi szerződő fél illetve fióktelep részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KSZFAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
A központi szerződő fél, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi szerződő fél magyarországi fióktelepe által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Tpt. 381. §-a alapján kell meghatározni.
KSZFVDN Központi szerződő fél, EU tagállami központi szerződő fél fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A KSZFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A KSZFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell a negyedév végi mérlegfőösszeget jelenteni.
A KSZFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj sorban jelenik meg a KSZFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a KSZFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: KSZFVDN05 sortól a KSZFVDN11 sorig.
A KSZFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
Az KSZFVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a KSZFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
2.5.    Tőkepiac egyéb szereplői
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A Bszt. 4. § 47. pontja szerinti függő ügynök és a külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviselete által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Bszt. 156. §-a alapján kell meghatározni.
A felsorolt tőkepiaci egyéb szereplők változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.
TESZAD tőkepiac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Függő ügynök által megbízott további közvetítők száma (TESZAD1) sorba a függő ügynök által megbízott további közvetítők számát kell beírni. A külföldi befektetési vállalkozás magyarországi képviseletének ebbe a sorba 0-át kell írnia.
A 2. Előírt alapdíj (TESZAD2) sor tartalmazza a tőkepiac egyéb szereplői részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 3. Megfizetett alapdíj (TESZAD 3) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

3.    Biztosítási piac
3.1.    Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító magyarországi fióktelepe által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
BIZTFAD EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (BIZTFAD1) sor tartalmazza a biztosítási piac egyéb szereplői részére előírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BIZTFAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
Felügyeleti változó díj éves mértéke
Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosító által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
BIZTFVDN EU tagállami biztosító fióktelepe felügyeleti változó díj számítása (negyedéves) jelentés kitöltése
A BIZTFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A BIZTFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja (mérlegfőösszeg) soron kell jelenteni a negyedév végi mérlegfőösszeget.
A BIZTFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen sorban jelenik meg a BIZTFVDN02 soron feltüntetett mérlegfőösszeg alapján fizetendő változó díj éves mértékének negyedévre jutó időarányos része. Nem teljes negyedévi működés esetén a BIZTFVDN01/90 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő, csillaggal jelölt sorokat: BIZTFVDN05 sortól a BIZTFVDN11 sorig.
A BIZTFVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba e rendelet szerint meghatározott napok számát kell írni.
A BIZTFVDN07 Előző évre számított változó díj sorban az előző évre vonatkozó éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg alapján számított változó díjat kell jelenteni. Nem teljes évi működés esetén a BIZTFVDN05/360 tényezővel korrigált értéket kell szerepeltetni.
BIZTFVDN10 Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj soron az előző évben ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat kell jelenteni, mely az előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (BIZTFVDN101) és az előző évben kizárólag az adott évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (BIZTFVDN102) összege. Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (BIZTFVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (BIZTFVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
BIZFTVDN11 Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen soron az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan – felügyeleti változó díjként – ténylegesen pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az előző évre számított változó díj különbségét kell jelenteni (BIZTVDN102 – BIZTVDN07). A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
3.2.    A biztosítási piac egyéb szereplői (biztosítási szaktanácsadó; külföldi biztosító, biztosításközvetítő, biztosítási szaktanácsadó magyarországi képviselete, valamint az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező független biztosításközvetítő magyarországi fióktelepe)
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A biztosítási piac egyéb szereplői által fizetendő alapdíj éves mértékét a Bit. 207. §-a alapján kell meghatározni.
A biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti változó díjat nem fizetnek a Felügyelet részére.

BPEAD Biztosítási piac egyéb szereplői felügyeleti alapdíj számítása (éves) jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (BPEAD1) sor tartalmazza a biztosítási piac egyéb szereplői részére előírt alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (BPEAD2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.

4.    Közraktár
Felügyeleti alapdíj éves mértéke
A Krt. 12/A. § (3) bekezdése értelmében a Krt. 28. §-ában meghatározott zálogkölcsön nyújtására is engedéllyel rendelkező közraktár felügyeleti díjat fizet a Felügyelet részére. Az általa fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértékét a Krt. 12/A. §-a alapján kell meghatározni.
Közraktár felügyeleti változó díjat nem fizet a Felügyelet részére.
KOZRAD Közraktár felügyeleti alapdíj számítása jelentés kitöltése
Az 1. Előírt alapdíj (KOZRAD1) sor tartalmazza a közraktárak részére előírt felügyeleti alapdíj összegét.
A 2. Megfizetett alapdíj (KOZRAD 2) sor kitöltésénél e rendelet felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásait kell figyelembe venni.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére