• Tartalom

2012. évi CXCI. törvény

a kulturális örökségvédelemmel kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2013.01.02.

1. Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló
1991. évi XXXIII. törvény módosítása

1. §2

2. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

2. §3

3. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény módosítása

3. §4

4. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény módosítása

4. §5

5. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló
1997. évi CXL. törvény módosítása

5. §6

6. A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény módosítása

6–31. §7

7. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

32. §8

8. Az Európai Unió tagállamaival folytatott bűnügyi együttműködésről szóló
2003. évi CXXX. törvény módosítása

33. §9

9. A kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény módosítása

34. §10

10. A világörökségről szóló 2011. évi LXXVII. törvény módosítása

35. §11

11. A kölcsönzött kulturális javak különleges védelméről szóló 2012. évi XCV. törvény módosítása

36. §12

12. Záró rendelkezések

37. §13

38. § (1) A településfejlesztéssel, a településrendezéssel és az építésüggyel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CLVII. törvény (a továbbiakban: Étv. mód.) 62. § (1) bekezdésével módosított, Étv. 62. § (1) bekezdés 3. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

„3. az építésügyi és építésfelügyeleti hatóság, a szakmai kamarák és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által az építési folyamat résztvevői tevékenységére vonatkozó szabályok be nem tartása esetén kiszabható bírság mértékét és a szabálytalan tevékenység jogkövetkezménye megállapításának részletes szabályait,”

(rendelettel állapítsa meg.)

(2) Az Étv. mód. 62. § (1) bekezdésével módosított, Étv. 62. § (1) bekezdés 5. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)

„5. a településrendezéssel kapcsolatos országos szakmai követelményeket és az azoktól való eltérés lehetőségét,”

(rendelettel állapítsa meg.)

(3) Az Étv. mód. 62. § (2) bekezdésével módosított, Étv. 62. § (2) bekezdés 1. pontja a következő szöveggel lép hatályba:

(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy)

„1. a telekalakítás, a telekalakítási és építési tilalom elrendelése, továbbá a cseretelekadás részletes szakmai szabályait,”

(rendelettel állapítsa meg.)

(4) Nem lép hatályba az Étv. mód. 62. § (2) bekezdésével megállapított Étv.

39. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–37. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

40. § E törvény 1. §-a és 18. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1)–(2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1. melléklet a 2012. évi CXCI. törvényhez14

1

A törvényt az Országgyűlés a 2012. november 26-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2012. december 7. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 24. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 6–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére