• Tartalom

2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet

a hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről1

2012.10.08.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 5. § (1) bekezdése szerinti hitelintézet, valamint az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező hitelintézet magyarországi fióktelepe (a továbbiakban: fióktelep) (a továbbiakban együtt: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint adatszolgáltatást készít a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) számára az általuk forgalmazott számlatermékekről (a továbbiakban: adatszolgáltatás), melyet az e rendeletben meghatározott határidőn belül, a Felügyelet Elektronikus Rendszere hitelesített Adatok fogadásához (a továbbiakban: ERA) rendszerének termékbejelentő felületén keresztül küld meg a Felügyelet részére.

(2) A rendelet vonatkozásában számlatermék a fogyasztók részére vezetett, forintban nyilvántartott bankszámla és számlacsomag, valamint a kapcsolódó szolgáltatások.

(3) A hitelintézet a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedésének napjától a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

(4) A fióktelep működése megkezdésének napjától tevékenysége befejezésének napjáig köteles az e rendelet szerinti adatszolgáltatás teljesítésére.

2. § (1) A felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

(2) Az adatszolgáltató az e rendeletben előírt rendszeres adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az 1. mellékletben meghatározott tartalommal teljesíti.

(3) E rendelet alkalmazásában közigazgatási felhasználásra alkalmas az a tanúsítvány, amely megfelel az elektronikus aláírás közigazgatási használatához kapcsolódó követelményekről és az elektronikus kapcsolattartás egyes szabályairól szóló 78/2010. (III. 25.) Korm. rendeletben foglalt követelményeknek.

(4) Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének módjáról a Felügyelet honlapján módszertani útmutatót tesz közzé.

(5) Az adatszolgáltatás akkor minősül teljesítettnek, ha a Felügyelet az ERA rendszeren keresztül, a feltöltött küldemény jogosultsági, valamint az előre definiált ellenőrző szabályok teljesülésének és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében a „publikálásra vár”, az érkeztetési számot is tartalmazó automatikus üzenetben értesíti az adatszolgáltatót.

(6) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (így különösen téves adatközlés esetén), a javított adatokat a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

(7) Ha az adatszolgáltató önellenőrzése, belső ellenőrzése vagy egyéb lefolytatott ellenőrzés folytán kiderül, hogy a jelentett adatok korrekcióra szorulnak, akkor az adatszolgáltatónak javítást kell végrehajtania. A javított adatot – a javítás pontos okának megjelölésével együtt – a feltárástól számított 2 munkanapon belül kell beküldeni.

3. § Az adatszolgáltató

a) a termékekre vonatkozó eseti adatszolgáltatást valamennyi új termék bevezetéséről, a termékek adataiban történő változásról, valamint a meglévő termék piacról történő kivezetéséről az érvényesség kezdőnapját megelőző munkanapon 20 óráig,

b) az ügyfelek ATM-használati szokásaira vonatkozó adatszolgáltatást negyedévente, a negyedévet követő 10. munkanapon 20 óráig,

c) a fiókhálózat megyénkénti elérhetőségére vonatkozó adatszolgáltatást változás esetén, az érvényesség kezdőnapját megelőző munkanapon 20 óráig,

d) a beküldött adatok naprakészségére vonatkozó teljességi nyilatkozatot a tárgyhónapot követő 5. munkanapon 20 óráig

köteles a Felügyelet részére megküldeni.

4. § (1) Ez a rendelet 2012. október 8-án lép hatályba.

(2) Az adatszolgáltatást első alkalommal 2012. október 8-án 20 óráig kell a Felügyelet részére megküldeni, kivéve a teljességi nyilatkozatot, melyet első alkalommal 2012. november 9-én 20 óráig kell a Felügyelet részére megküldeni.

1. melléklet a 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelethez

I. RÉSZ
Összefoglaló táblázat

 

Jelentéskód

Megnevezés

Hitelintézet

Hitelintézeti fióktelep

 

9SE

Termékismertető – Számla

V

 

 

F9SE

FIÓKTELEP – Termékismertető – Számla

 

V

 

9SD

Termékismertető – Betéti bankkártya

V

 

 

F9SD

FIÓKTELEP – Termékismertető – Betéti bankkártya

 

V

 

Általános intézményi adatok – Ügyfelek ATM – használat szokásai

N

N

 

Általános intézményi adatok – Fiókhálózat megyénkénti elérhetősége

V

V

 

Teljességi nyilatkozat

H

H

 

Kód

Rendszeresen küldendő jelentések

 

V

Eseti jelentés (változás esetén)

 

H

Havonta küldendő

 

N

Negyedévente küldendő

II. RÉSZ
A számlatermékek esetében szolgáltatandó adattartalom
1.    9SE, F9SE Termékismertető – Számla
a)    Termékkód
b)    Számlakonstrukció teljes megnevezése
c)    Igénybevétel feltételei:
c1)    Kor (év)
i.    minimális
ii.    maximális
c2)    Rendszeres jóváírás
i.    minimális havi összege (Ft/hó)
ii.    jóváírások száma (db)
iii.    a jóváírás jellege
c3)    Foglalkozás, státusz
c4)    Számlanyitáskor elhelyezendő minimális összeg (Ft)
c5)    Egyéb kritériumok
c6)    Számlanyitás díja (Ft)
c7)    Egyéb megjegyzés
d)    Számlán elvárt egyenleg
d1)    típusa (minimum, átlag)
d2)    mértéke (Ft)
e)    Számlaváltás költsége
f)    Számlazárás díja, feltétele
g)    Látra szóló kamatozás
g1)    Kamatfizetés gyakorisága
g2)    Kamatozás típusa az összeg függvényében
g3)    Kamatozás jellege
g4)    Kamatszámítás képlete
g5)    Kamatozással kapcsolatos megjegyzések
h)    Kapcsolódó szolgáltatások
h1)    Folyószámlahitel
h2)    Megtakarítási lehetőség
h3)    Biztosítási szolgáltatás
h4)    SMS szolgáltatás
h5)    Telebank szolgáltatás
h6)    Egyéb kapcsolódó számlák
i)    Netbank
i1)    elérhetőség
i2)    havi díj (Ft)
i3)    netbankban kezdeményezhető tranzakciótípusok bemutatása
i4)    egyéb megjegyzés
j)    Számlához kapcsolódó bankkártyák
k)    Kiegészítő szolgáltatások
k1)    Haláleseti rendelkező
k2)    Rendelkező
k3)    Társtulajdonos
k4)    Egyéb kiegészítő szolgáltatások
l)    Egyéb díjak
m)    Termékhez kapcsolódó akcióra vonatkozó adatok
m1)    Akciós-e a termék
m2)    Az akció leírása
m3)    Az akció igénybevételének feltétele
m4)    Akció időtartamának kezdete
m5)    Akció időtartamának vége
n)    Egyéb megjegyzések
o)    Hiperhivatkozás
p)    Felügyeleti kapcsolattartó a terméket illetően
p1)    Neve
p2)    Közvetlen telefonszáma
p3)    E-mail címe
Kamatozási segédtábla:
q)    Éves kamat (%) és ahhoz kapcsolódó megjegyzések
r)    EBKM (%) és ahhoz kapcsolódó megjegyzések
Számlahasználat költségei:
1.    havi számlavezetési díj és csomagdíj
2.    készpénzbefizetés bankfiókban
3.    készpénzfelvétel
–    saját pénztárban
–    idegen pénztárban
–    bankkártyával
–    saját ATM
–    idegen ATM
4.    átutalások teljesítése
–    bankon belül
–    papíralapon
–    elektronikusan
–    bankon kívül
–    papíralapon
–    elektronikusan
5.    csoportos beszedés teljesítése
–    bankon belül
–    papíralapon
–    elektronikusan
–    bankon kívül
–    papíralapon
–    elektronikusan
6.    állandó átutalások teljesítése
–    bankon belül
–    papíralapon
–    elektronikusan
–    bankon kívül
–    papíralapon
–    elektronikusan
7.    fizetési kártyán keresztül történő fizetési műveletek teljesítése
2.    9SD, F9SD Termékismertető – Betéti bankkártya
a)    Termékkód
b)    Megnevezés
c)    Típus
d)    Bankkártya díjai
d1)    egyszeri díj
d2)    éves díj
e)    Bankkártya érvényességének időtartama
f)    Bankkártya igénylésének feltételei
f1)    nyitó összeg
f2)    kötelező jövedelem átutalás
f3)    kötelező jövedelemigazolás
g)    Egyszeri díjak
h)    Vásárlási és készpénzfelvételi limitek megadható legmagasabb összege és darabszáma
h1)    vásárlás
i.    darabszám
ii.    összeg
h2)    készpénzfelvétel
i.    darabszám
ii.    összeg
i)    Társkártya
j)    Egyéb megjegyzés
k)    Hiperhivatkozás
3.    Általános intézményi adatok
3.1    Ügyfelek ATM-használati szokásai
a)    saját ATM használat aránya (%)
b)    idegen ATM használat aránya (%)
3.2    Fiókhálózat megyénkénti elérhetősége
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 22. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére