• Tartalom

2/2012. (II. 7.) NGM rendelet

2/2012. (II. 7.) NGM rendelet

a Karrier Híd programban való részvétel további feltételeiről, valamint a szociális hozzájárulási adókedvezmény igénybevételéhez szükséges igazolás kiadásáról1

2016.09.28.

Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) és c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya kiterjed

a)2 a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal),

b) az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Atvm.) 462. § (2) bekezdésében meghatározott személyre (a továbbiakban: jogosult), továbbá

c) az Atvm. 462. § (2) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvánnyal (a továbbiakban: hatósági bizonyítvány) rendelkező foglalkoztatottra (a továbbiakban: munkavállaló), valamint az Atvm. 462. § (1) bekezdésében meghatározott kifizetőre.

2. § (1) A Karrier Híd Programban (a továbbiakban: Program) az a jogosult vehet részt,

a)3 akit a lakóhelye szerint illetékes járási hivatal a részvételt megalapozó, az Atvm. 462. § (2) bekezdésében meghatározott jogviszonyának, valamint állami szolgálati jogviszonyának fennállása alatt, a munkaerőpiaci szolgáltatásokról, valamint az azokhoz kapcsolódóan nyújtható támogatásokról szóló 30/2000. (IX. 15.) GM rendelet 12. § (1) bekezdése alapján közvetítést kérőként vagy a jogviszony megszűnését követően – feltéve, hogy a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (5) bekezdés d) pontjában foglalt feltételeknek megfelel – álláskeresőként nyilvántartásba vesz,

b)4 aki a felvételét az 1. mellékletben meghatározott „Belépési Nyilatkozat” kitöltésével és a járási (fővárosi kerületi) hivatalhoz történő benyújtásával 2017. augusztus 31-ig tartó időszakban kérelmezte.

(2)5 A kérelemről a járási hivatal dönt. A járási hivatal kizárólag abban az esetben utasíthatja el a kérelmet, ha a jogosult nem felel meg az Atvm.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek.

(3)6 A Programban résztvevő köteles a részvételi jogosultságát megalapozó feltételeket, illetve az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemben megjelölt adatokat érintő változást annak bekövetkezésétől számított 15 napon belül a járási hivatalnak bejelenteni. Ha a programban résztvevő a Program alatt kereső tevékenységre irányuló jogviszonyt létesít, ennek tényét legkésőbb a kereső tevékenység megkezdését megelőző egy nappal bejelenti a járási hivatalnak.

3. § (1) A Programban való részvétel megszűnik

a) a Programban résztvevő személy bejelentésére,

b) ha a Programban résztvevő a 2. § (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelem benyújtásakor nem felelt meg az Atvm.-ben és az e rendeletben meghatározott feltételeknek,

c)7 ha a járási hivatal a Programban résztvevő személyt törli az álláskeresőként való nyilvántartásából,

d)8 ha a Programban résztvevő személynek – az állami foglalkoztatási szervként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal által támogatott képzés, valamint közfoglalkoztatásban történő részvétel kivételével – az álláskeresőként való nyilvántartása szünetel, vagy

e)9 ha a Programban résztvevő személyt a járási hivatal közvetítést kérő személyként tartja nyilván, és – az egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzés kivételével – a Program alatt kereső tevékenységre vonatkozó jogviszonyt létesít.

(2)10 A Programban történő részvétel megszüntetését a Programban résztvevő a 2. melléklet szerinti „Bejelentési Nyilatkozat”-nak a járási hivatal részére történő benyújtásával jelentheti be.

(3)11 A Programban történő részvétel legkésőbb 2018. szeptember 30-ig tart.

(4) A Programban való részvétel megszűnése az Atvm. 462. §-a szerinti adókedvezményre való jogosultságot nem érinti.

4. § (1)12 A hatósági bizonyítványt az Atvm. 462. § (2) bekezdése szerint kiváltására jogosult személy – a 3. melléklet szerinti kérelem kitöltésével – igényelheti a járási hivataltól.

(2)13 A hatósági bizonyítványt a járási hivatal a 4. mellékletben meghatározott tartalommal és formában állítja ki.

5. § (1)14 A járási hivatal a hatósági bizonyítvány iránti kérelmet határozattal elutasítja, ha a hatósági bizonyítványt igénylő személy az Atvm. 462. § (2) bekezdése, valamint a 2. § (1) bekezdése alapján nem jogosult részt venni a Programban.

(2)15 A hatósági bizonyítvány kiállításának kelte azonos a hatósági bizonyítvány igénylésére rendszeresített nyomtatvány járási hivatalhoz történő benyújtásának napjával.

6. § (1)16 Ha a hatósági bizonyítvány tulajdonosának adatai megváltoztak, – kérelemre – a járási hivatal a hatósági bizonyítványt visszavonja és újból kiállítja. A hatósági bizonyítvány elvesztését, megsemmisülését a hatósági bizonyítvány tulajdonosa köteles haladéktalanul, de legkésőbb az elvesztés, megsemmisülés tudomására jutásától számított három munkanapon belül a járási hivatalnál bejelenteni. A hatósági bizonyítvány igénylésekor a hatósági bizonyítvány elvesztéséről vagy megsemmisüléséről a hatósági bizonyítvány igénylésére jogosult személy nyilatkozatot tesz.

(2)17 Ha az új hatósági bizonyítvány igénylése a korábbi hatósági bizonyítvány eltulajdonítása következtében válik szükségessé, a nyomozó hatósághoz benyújtott feljelentés visszaigazolt példányát a járási hivatalhoz be kell nyújtani. A hatósági bizonyítvány ismételt kiadásakor a hatósági bizonyítványon fel kell tüntetni az ismételt kiadás okát, és az eredeti hatósági bizonyítvány érvénytelenségének megállapítását.

(3) Ha a hatósági bizonyítvánnyal rendelkező munkavállaló egyidejűleg több foglalkoztatási jogviszonyban is áll, a foglalkoztatók közül az érvényesítheti a kedvezményt, aki a munkavállaló hatósági bizonyítványát a foglalkoztatás időtartama alatt őrzi.

7. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez18

Belépési nyilatkozat
Alulírott,
név:    ;
születési családi és utónév:     ;
születési hely, idő (év, hónap, nap):     ;
anyja neve    ;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím:     ;
a Karrier Híd Programról (a továbbiakban: Program) szóló tájékoztató anyagban foglaltak megismerését követően kérem a Programban való részvételem biztosítását.
Aláírásommal önkéntesen hozzájárulok ahhoz, hogy hozzájárulásom írásbeli visszavonásáig, ennek hiányában a Programban való részvételem időtartama alatt, valamint az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (1) bekezdésében meghatározott hatósági bizonyítvány érvényességének időtartama alatt a ......................................................... az állami foglalkoztatási szervként eljáró kormányhivatal az ezen belépési nyilatkozathoz tartozó adatlapon szereplő adataimat kezelje, és azokat a Program végrehajtása céljából a Nemzeti Közigazgatási Intézet, valamint az adókedvezmény jogszerűségének megállapítása céljából a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére hozzáférhetővé tegye, valamint munkaerő-piaci szolgáltatásnyújtás (munkaközvetítés, egyéb szolgáltatás) és munkaerőpiaci képzésbe vonás esetén a fővárosi és megyei kormányhivatalnak az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) az általa használt szokásos eljárásokban ezen adataimat kezelje. Fentieken kívül hozzájárulok a Program segítségével történő elhelyezkedésemmel kapcsolatos adatok (munkahely földrajzi elhelyezkedése, szakterület, foglalkoztatás típusa, jogviszony jellege) személyazonosításra alkalmatlan módon, statisztikai céllal történő felhasználásához.
A belépési nyilatkozat aláírásával egyidejűleg az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint írásbeli tájékoztatást kaptam arról, hogy az adatlapon megadott adataim kezeléséről tájékoztatást kérhetek, illetve, hogy kérhetem személyes adataim helyesbítését, valamint arról, hogy az adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról, illetéktelen személyek számára hozzáférhetetlenné tételéről, az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásáról.
Tájékoztattak továbbá arról is, hogy jogaim megsértése esetén az adatkezelő ellen az adatkezelő székhelye vagy a lakóhelyem szerint illetékes bírósághoz fordulhatok.
Tudomásul veszem, hogy a Programon belüli tevékenység elsősorban információ- és munkaerő-piaci szolgáltatás-nyújtásra terjed ki. A Programba belépők mint közvetítést kérők, illetve álláskeresők ugyanakkor igénybe vehetik a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat által adható álláskeresési ellátást és képzési támogatást abban az esetben, ha arra jogosultak a jogszabályok szerint. A Programba történő belépés a lakóhely szerint illetékes járási hivatalnál történik. Az álláskeresőként történő nyilvántartásba vétel, az álláskeresési ellátás megállapítása a lakcím szerint illetékes járási hivatalnak eljárása szerint történik.
Vállalom, hogy amennyiben elhelyezkedem, munkaerő-piaci helyzetemben lényeges változás áll be (pl.: tartós betegség, külföldi távollét, továbbtanulás stb.), vagy a Belépési nyilatkozatban feltüntetett adataim megváltoznak, ezt a tényt annál a járási hivatalnál jelzem, ahol a Programba történő belépést nyilvántartásba vették.
..........................................................................., 20.................................
.............................................................................
aláírás
Adatlap
a Programban résztvevő személyről
A kitöltésnél a válaszokat olvashatóan nyomtatottan írva szíveskedjék megadni!
1.    Név:     
2.    Születési családi és utónév:     
3.    Születési hely, idő (év, hónap, nap):     
4.    Anyja neve:     
5.    Neme:     
6.    Adóazonosító jel:     
7.    Lakóhely:     
Tartózkodási hely:     
Értesítési cím:     
8.    Telefonszám (vagy ahol üzenet hagyható):     
9.    E-mail cím:     
10.    Iskolai végzettség szintje (szakképzettség megnevezése):     
11.    Egyéb szakismeret, szakképesítés (nyelvismeret, számítógépes ismeret szintje stb.)     
12.    Utolsó munkáltató megnevezése, címe:     
13.    Utolsó munkaköre, főbb munkaköri feladatai:     
14.    Utolsó munkáltató felügyeleti szervének megnevezése:     
15.    Felmentési idő kezdete (év, hónap, nap):     
Kijelentem, hogy a fenti adatok megfelelnek a valóságnak.
..........................................................................., 20.................................
.............................................................................
aláírás

2. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez

Bejelentés
a Karrier Híd Programban való részvétel megszüntetéséhez
Alulírott,
családi és utónév:     ;
születési családi és utónév:     ;
születési hely, idő (év, hónap, nap):     ;
anyja neve:     ;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím:     ;
adóazonosító jel:     ;
a Karrier Híd Programba való Belépési nyilatkozatban foglaltaknak megfelelően bejelentem, hogy ....................... (dátum) napjától munkaerő-piaci helyzetemben változás következett be, ezért a Programban való részvételem megszűnik: (a megfelelőt kérjük aláhúzni)
– kereső tevékenységet folytatok
– egyéb
Dátum: ................................................................
..............................................................................
Karrier Híd Program résztvevője
(Kereső tevékenység létesítése esetén kérjük, töltse ki az alábbi, statisztikai célú adatlapot is)
Kereső tevékenység létesítésének kezdete:     
Elhelyezkedés helye:      megye
Foglalkoztató neve:     
Foglalkoztató típusa: (a megfelelő aláhúzandó)
mikrovállalkozás (1–9 fő),    kisvállalkozás (10–49fő),
középvállalkozás (50–249 fő),    nagyvállalkozás (250 fő felett)
Foglalkoztatási szakterület: (pl. Irodai munka, Biztosítás, Egészségügy stb.)     
Foglalkoztatás típusa: (a megfelelő aláhúzandó)     
részmunkaidős    teljes munkaidős    távmunka
Jogviszony fajtája: (munkaviszony, megbízási jogviszony stb.)     
Foglalkoztatás várható időtartama: (a megfelelő aláhúzandó
határozott (.....................................ig. dátum)    határozatlan

3. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez

Kérelem
Hatósági bizonyítvány kiadásához
Alulírott,
családi és utónév:     ;
születési családi és utónév:     ;
születési hely, idő (év, hónap, nap):     ;
anyja neve:     ;
lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím:     ;
adóazonosító jel:    ;
Kérem, hogy részemre a munkáltatónak az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (1) bekezdésében meghatározott adókedvezmény igénybevételéhez szükséges hatósági bizonyítványt kiadni szíveskedjék.
1. első igénylés*
2. ismételt kiadásra vonatkozó kérelem*
*megfelelő rész aláhúzandó
Ismételt kiadásra vonatkozó kérelem esetén az ismételt kérelem indoklása:
A 2/2012. (II. 7.) NGM rendelet 6. §-ában meghatározottak szerint becsatolt mellékletek:
Dátum: ................................................................
..............................................................................
Karrier Híd Program résztvevője

4. melléklet a 2/2012. (II. 7.) NGM rendelethez19

Hatósági bizonyítvány

járulékkedvezmény igénybevételéhez a Karrier Híd Programban részt vett személy részére

 

Hatósági bizonyítvány száma:

családi és utónév:

;

születési családi és utónév:

;

születési hely, idő (év, hónap, nap):

;

anyja neve:

;

lakóhely/tartózkodási hely/értesítési cím:

;

adóazonosító jel:

;

A járulékkedvezmény igénybevételének érvényessége:

.....................................................-tól (kiállítás dátuma)

.....................................................-ig (a kiállítás hónapját követő tizenkettedik hónap utolsó napja)

A Karrier Híd Programban résztvevő személy foglalkoztatása esetén a költségvetési szervnek nem minősülő foglalkoztatónál munkaviszony keretében történő foglalkoztatás esetén a foglalkoztató jogosult az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvény 462. § (1) bekezdésben meghatározott adókedvezményre. Az adókedvezmény a hatósági bizonyítványon szereplő érvényességi időtartam alatt vehető igénybe.

Ismételt kiadás esetén:

A ......................... napon kiadott ........................ számú hatósági bizonyítvány .............................................. naptól érvénytelen.

A kiállítás dátuma: .................................................

        ....................................................................................
        járási hivatal vezető
        /kiadmányozási jogkörrel rendelkező ügyintéző

1

A rendeletet a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 32. § b) bontja hatályon kívül helyezte 2019. szeptember 12. napjával.

2

Az 1. § a) pontja a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 48. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (1) bekezdés a) pontja a 37/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (1) bekezdés b) pontja a 37/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 2. § (2) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (3) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 3. § (1) bekezdés c) pontja a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 3. § (1) bekezdés d) pontja a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § e) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 3. § (1) bekezdés e) pontja a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 3. § (2) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 3. § (3) bekezdése a 37/2016. (IX. 27.) NGM rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 4. § (1) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § f) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 4. § (2) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

Az 5. § (1) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

Az 5. § (2) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (1) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § a) és g) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 6. § (2) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 49. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

Az 1. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 50. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

19

A 4. melléklet a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 50. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére