• Tartalom

20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete módosításáról1

2012.12.28.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény (a továbbiakban: Mpt.) 2. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott magánnyugdíjpénztár (a továbbiakban: adatszolgáltató) az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.”

2. § A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az adatszolgáltató
a) a napi jelentést a tárgyidőszakot követő ötödik munkanap 9 óráig,
b) a negyedéves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap huszadik munkanapjáig,
c) az éves jelentést és a biztosításmatematikai statisztikai jelentést a tárgyévet követő május 31-ig,
d) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló jelentést
da) a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat jogerőre emelkedését követő 15 munkanapon belül,
db) a tárgyév június 30-i állapotot tükröző rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg, a tárgynegyedévet követő hónap huszadik munkanapjáig,
dc) az időközi változások miatti törzsadat jelentést, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a változást követő 15 munkanapon belül,
e) a hozamráták közzétételével kapcsolatos éves jelentést a tárgyévet követő év február 28-ig,
f) az Mpt. előírásai szerinti pénzügyi tervről szóló jelentést
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.
(3) A végelszámolás alatt álló pénztár a negyedéves jelentést – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles készíteni és azt a Felügyelet részére megküldeni.
(4) A felszámolás alatt álló pénztár a negyedéves jelentést a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles elkészíteni és 30 munkanapon belül a Felügyeletnek megküldeni. A felszámolás időtartama alatt a pénztárnak negyedéves jelentést nem kell készítenie.”

3. § A Rendelet 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet módosításáról szóló 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelettel megállapított rendelkezéseit 2012. december 31-ig azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 2012. évre, mint tárgyévre vonatkozó, negyedik negyedéves jelentéseket e rendeletnek a 2012. december 27-én hatályos szabályai szerint kell teljesíteni.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2012. december 28-án lép hatályba.

1. melléklet 20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

2. melléklet a 20 /2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 29. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére