• Tartalom

21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet

a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § (1) A kockázati tőkealap és a kockázati tőkealap-kezelő (a továbbiakban: adatszolgáltató) a rendszeres felügyeleti ellenőrzés érdekében az e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentést készít, amelyet megküld a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére.
(2) Az adatszolgáltatási kötelezettséget a számviteli jogszabályok szerint készített főkönyvi és analitikus nyilvántartások alapján, az 1. mellékletben meghatározott táblák jelentésével kell teljesíteni, a 2. mellékletben szereplő kitöltési útmutató figyelembevételével.”

2. § A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

2. § (1) Az adatszolgáltató az adatszolgáltatást a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, közigazgatási felhasználásra alkalmas tanúsítványt alkalmazó fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva teljesíti.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltatás megfelel a 2. melléklet I. rész 2. pontjában foglalt feltételeknek.
(3) Az adatszolgáltató a Felügyelet kérésére az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat az adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig bármikor köteles a Felügyelet számára rendelkezésre bocsátani. ”

3. § A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1) Az adatszolgáltató
a) a negyedéves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig;
b) az éves jelentést
ba) a nem auditált adatokkal a tárgyévet követő január 31-ig,
bb) az auditált adatokkal – az előírt mellékletekkel együtt – az éves beszámolót elfogadó közgyűlést követő 15. munkanapig, de legkésőbb a tárgyévet követő év június 15-ig;
c) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző törzsadat jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadat jelentést – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a változást követő 15 munkanapon belül
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.”

4. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

5. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

2. melléklet a 21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére