• Tartalom

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet

21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek jogharmonizációs célú módosításáról1

2014.02.01.

A kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvény 34. § (4) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és k) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró vidékfejlesztési miniszterrel egyetértésben –,

a 2. § és a 3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés k) pont ka), kc) és kf) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont df) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés d) pont da) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. § (1)–(4)2

(5)3

(6)4

2–4. §5

5. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (5) bekezdése és az 1. melléklet 1–3. pontja 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. melléklet 4–7. pontja 2013. október 1-jén lép hatályba.

(4) Az 1. melléklet 8–11. pontja 2014. február 1-jén lép hatályba.

6. § (1) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a 4,5-diklór-2-oktil-2H-izotiazol-3-on hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. július 1-i 2011/66/EU bizottsági irányelv,

b) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az abamektin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. július 1-i 2011/67/EU bizottsági irányelv,

c) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének az imidakloprid hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. július 1-i 2011/69/EU bizottsági irányelv,

d) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a H-14 szerotípusú Bacillus thuringiensis subsp. israelensis AM65-52 törzsének hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/78/EU bizottsági irányelv,

e) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a fipronil hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/79/EU bizottsági irányelv,

f) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a lambda-cihalotrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/80/EU bizottsági irányelv,

g) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a deltametrin hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2011. szeptember 20-i 2011/81/EU bizottsági irányelv,

h) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a réz(II)-oxid, a réz(II)-hidroxid és a bázikus rézkarbonát hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2012. február 9-i 2012/2/EU bizottsági irányelv,

i) a 98/8/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletének a bendiokarb hatóanyagként való felvétele céljából történő módosításáról szóló 2012. február 9-i 2012/3/EU bizottsági irányelv,

j) az in vitro diagnosztikai orvostechnikai eszközökről szóló 98/79/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló 2011. december 20-i 2011/100/EU bizottsági irányelv.

(2) E rendelet 4. §-a a kozmetikai termékekről szóló 2009. november 30-i 1223/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

1. melléklet a 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelethez


1–3.6

4–7.7


8. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 51. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Közhasználatú név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje(1)

A felvétel lejárta

Termék-
típus

Különös rendelkezések(2)]

51.

Réz-hidroxid

réz(II)-hidroxid

EK-szám: 243-815-9

CAS-szám:
20427-59-2

965 g/kg

2014. február 1.

2016. január 31.

2024. január 31.

8

A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni kell azon felhasználási vagy expozíciós körülményeket, valamint környezeti elemeket és népességcsoportokat érintő kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben.

Az engedély a következő feltételekkel adható ki:

1.    a termékek nem engedélyezhetők faanyagok bemerítéssel történő kezeléséhez, kivéve, ha az engedélykérelemhez benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék ilyen jellegű alkalmazása – szükség esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek;

2.    az ipari felhasználásra engedélyezett termékekre vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell meghatározni, és a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy az ipari felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők;

3.    az engedélyezett termékek címkéin és – ha van – biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni;

4.     a termékek nem engedélyezhetők vízközeli vagy víz feletti, kültéri építkezéseken felhasználandó faanyagok kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek.9. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 52. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Közhasználatú név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje(1)

A felvétel lejárta

Termék-
típus

Különös rendelkezések(2)]

52.

Réz(II)-oxid

réz (II)-oxid

EK-szám: 215-269-1

CAS-szám: 1317-38-0

976 g/kg

2014. február 1.

2016. január 31.

2024. január 31.

8

A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni kell azon felhasználási vagy expozíciós körülményeket, valamint környezeti elemeket és népességcsoportokat érintő kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben.

Az engedély a következő feltételekkel adható ki:

1.    az ipari felhasználásra engedélyezett termékekre vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell meghatározni, és a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy az ipari felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők;

2.    az engedélyezett termékek címkéin és – ha van – biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni;

3.    a termékek nem engedélyezhetők a vízközeli vagy víz feletti, kültéri építményekhez felhasznált faanyagok, illetve édesvízzel folyamatosan érintkező faanyagok kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek.10. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 53. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Közhasználatú név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje(1)

A felvétel lejárta

Termék-
típus

Különös rendelkezések(2)]

53.

Bázikus rézkarbonát

réz(II)-karbonát – réz(II)-hidroxid (1:1)

EK-szám: 235-113-6

CAS-szám: 12069-69-1

957 g/kg

2014. február1.

2016. január 31.

2024. január 31.

8

A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni kell azon felhasználási vagy expozíciós körülményeket, valamint környezeti elemeket és népességcsoportokat érintő kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben.

Az engedély a következő feltételekkel adható ki:

1. a termékek nem engedélyezhetők faanyagok bemerítéssel történő kezeléséhez, kivéve, ha az engedélykérelemhez benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék ilyen jellegű alkalmazása – szükség esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek;

2. az ipari felhasználásra engedélyezett termékekre vonatkozóan biztonságos munkafolyamatokat kell meghatározni, és a termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelemben bizonyítható, hogy az ipari felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők;

3. az engedélyezett termékek címkéin és – ha van – biztonsági adatlapjain fel kell tüntetni, hogy a frissen kezelt faanyagot a kezelést követően fedett helyen vagy folyadékot át nem eresztő, szilárd aljzatú helyen – illetve mindkét feltételnek megfelelő helyen – kell tárolni a talajba vagy vízbe történő közvetlen kibocsátás elkerülése érdekében, valamint hogy a termék alkalmazása során kiszivárgott szerfelesleget újrafelhasználás vagy ártalmatlanítás céljából össze kell gyűjteni;

4. a termékek nem engedélyezhetők vízközeli vagy víz feletti, kültéri építményekhez felhasznált faanyagok, illetve édesvízzel közvetlenül érintkező faanyagok kezelésére, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek.11. Az R1. 1. számú mellékletében foglalt táblázat a következő 54. sorral egészül ki:

[Sor-
szám

Közhasználatú név

IUPAC-név, azonosító számok

A hatóanyag minimális tisztasága a forgalomba hozott biocid termékben

A felvétel napja

A 16. § (3) bekezdésének való megfelelés határideje(1)

A felvétel lejárta

Termék-
típus

Különös rendelkezések(2)]

54.

Bendiokarb

2,2-dimetil-1,3- benzodioxol-4-il metilkarbamát

CAS-szám: 22781-23-3

EK-szám: 245-216-8

970 g/kg

2014. február 1.

2016. január 31.

2024. január 31.

18.

Az uniós szintű kockázatértékelés nem terjedt ki minden felhasználási módra, hanem – ebben az esetben – csak a foglalkozásszerű felhasználást érintette, valamint nem terjedt ki az élelmiszerekkel és takarmánnyal való közvetlen érintkezésre, illetve a talajra történő közvetlen felhasználásra. A termékengedélyezés iránti kérelemnek az 5. §-sal és a 6. számú melléklettel összhangban történő elbírálása során – amennyiben ez az adott termék esetében releváns – értékelni kell azon felhasználási vagy expozíciós körülményeket, valamint környezeti elemeket és népességcsoportokat érintő kockázatokat, amelyek nem szerepeltek reprezentatív módon az uniós szintű kockázatértékelésben.

Az engedély a következő feltételekkel adható ki:

1. A termékek nem használhatók olyan felületek kezelésére, amelyeket – a repedések, hajszálrepedések és foltok kezelésének kivételével – gyakran vetnek alá nedves tisztításnak, kivéve, ha a benyújtott adatok bizonyítják, hogy a termék – szükség esetén a megfelelő kockázatcsökkentő intézkedések megtételével – megfelel az 5. § és a 6. számú melléklet követelményeinek.

2. Az ipari vagy foglalkozásszerű felhasználásra engedélyezett termékeket megfelelő egyéni védőeszközökkel kell használni, kivéve, ha a termék engedélyezése iránti kérelem bizonyítja, hogy az ipari vagy a foglalkozásszerű felhasználókat érintő kockázatok más módon is elfogadható szintre csökkenthetők.

3. Indokolt esetben intézkedéseket kell hozni azért, hogy a lépek eltávolítása vagy a fészkek bejáratának lezárása révén a házi méhek ne férjenek hozzá a vegyi anyaggal kezelt fészkekhez.

2–3. melléklet a 21/2012. (IX. 4.) EMMI rendelethez8

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 2. napjával.

2

Az 1. § (1)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet 1–3. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet 4–7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 2–3. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére