• Tartalom

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelet

az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítés megszerzéséről

2022.04.30.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés i) pont ia) és ib) alpontjában,
a 14. § tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (7) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

a) teljes munkaidejű foglalkoztatás: legalább heti 36 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 36 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

b) részmunkaidős foglalkoztatás: legalább heti 18 órás munkaidejű vagy – munkaidő hiányában – legalább heti 18 órás munkavégzési kötelezettséggel járó, egészségügyi tevékenység végzésére munkavégzésre irányuló jogviszonyban történő foglalkoztatás;

c) törzsképzési tanfolyamok: valamennyi alap szakképesítés keretében központilag meghatározott és az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) honlapján közzétett képzési program szerint teljesítendő, 1 hónap időtartamú képzés, amely az alábbi ismereteket tartalmazó tanfolyamokat foglalja magába:

ca) egészségügyi menedzsment, ebben: gazdasági, etikai, jogi, vezetési és a csapatmunkát elősegítő ismeretek,

cb) orvosi kommunikáció, pályaszocializáció, stresszkezelés,

cc) akut és krónikus fájdalomcsillapítás, palliatív ellátás;

d) jelölt: az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész, szakpszichológus, valamint az e rendeletben meghatározott egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben részt vevő személy;

e) egyetem: a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény szerinti orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetem.

2. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzés keretében megszerezhető szakképesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1)1 Szakorvosi szakképesítést

a) általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

b) a (3) bekezdés szerinti esetben higiénikus orvosi oklevéllel rendelkező orvosok,

c) a (4a) bekezdés szerinti esetben szakfogorvosi oklevéllel rendelkezők

szerezhetnek.

(2) Az általános orvosi oklevéllel rendelkező orvosok által megszerezhető alap szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Higiénikus orvosi oklevéllel megelőző orvostan és népegészségtan szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A szakorvosok által megszerezhető ráépített szakképesítések megszerzésének képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(4a)2 Szakfogorvosi oklevéllel pszichoterápia ráépített szakképesítés szerezhető, amelynek képzési követelményeit a 3. melléklet tartalmazza.

(5) Ráépített szakképzésben csak az adott képzés bemeneti feltételeként meghatározott szakképesítéssel rendelkező jelöltek vehetnek részt.

(6)3 A 11. melléklet tartalmazza azon alap szakképesítések körét, amelyek együttes megléte a 11. mellékletben meghatározott ráépített szakképesítésnek megfeleltethető.

(7)4 A gyermekradiológia képzés esetében, ha a képzésben részt vevő csecsemő- és gyermekgyógyászat, valamint radiológia szakképesítéssel egyaránt rendelkezik, a szakvizsgára bocsátáshoz a 3. melléklet 14. pontjában foglaltaktól eltérően 6 hónap gyermekradiológia gyakorlat teljesítésének igazolása elegendő.

(8)5 A 12. melléklet tartalmazza azon, a szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.) EüM rendelet, valamint a szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet alapján megszerzett képesítéseket, amelyek valamely, e rendelet szerinti szakképesítésnek megfeleltethetők.

4. § (1) Szakfogorvosi szakképesítést fogorvosi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A fogorvosi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető szakképesítéseket a 4. melléklet tartalmazza.

(3)6 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően azon általános orvosi végzettséggel rendelkezők, akik e rendelet hatálybalépését megelőzően szakfogorvosi szakképesítést szereztek, a 4. melléklet szerinti, további szakfogorvosi szakképesítést is szerezhetnek.

(4)7 A szakfogorvosi ráépített szakképesítések képzési programját a 4a. melléklet tartalmazza.

5. § (1) Szakgyógyszerészi szakképesítést gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A gyógyszerészi oklevéllel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket az 5. melléklet, ráépített szakképesítéseket a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A szakorvos, szakfogorvos, szakgyógyszerész és klinikai szakpszichológus szakképesítés megszerzéséről szóló 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet (a továbbiakban: R.1.) alapján megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint az e rendelet alapján megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7. melléklet tartalmazza.

(3a)8 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: MódR.) megállapított szakgyógyszerészi szakképesítések, valamint a MódR. hatálybalépése9 előtt megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések megfeleltethetőségét a 7a. melléklet tartalmazza.

(4)10 Az infektológiai gyógyszerészet ráépített szakgyógyszerészi szakképesítés az R.1. szerinti Gyógyszerészi mikrobiológia szakképesítéssel is megszerezhető.

(5)11 A biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 61. § (2) bekezdés c) pontja szerinti szakgyógyszerészi szakképesítésnek

a) közforgalmú gyógyszertár vezetése esetén a gyógyszertár üzemeltetés, vezetés szakképesítés,

b) intézeti gyógyszertár vezetése esetén a kórházi, klinikai szakgyógyszerészet szakterületen szerzett szakképesítés

feleltethető meg.

(6)12 Az (5) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésnek felel meg – a 7a. mellékletben meghatározott szakgyógyszerészi szakképesítések mellett – a 2015. július 16. napját követően és a MódR. hatálybalépése13 előtt a gyógyszerellátási szakgyógyszerészet szakterületen megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítés.

6. § (1) Szakpszichológus szakképesítést egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett pszichológia vagy egészségpszichológia szakképzettséggel rendelkezők szerezhetnek.

(2) A pszichológus vagy egészségpszichológus szakképzettséggel rendelkezők által megszerezhető alap szakképesítéseket a 8. melléklet, a szakpszichológus szakképesítéssel rendelkezők által megszerezhető ráépített szakképesítéseket a 9. melléklet tartalmazza.

7. § (1) A szakorvosi, szakfogorvosi, szakgyógyszerészi és szakpszichológusi szakképesítésen kívül megszerezhető egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítéseket a 10. melléklet tartalmazza.

(2) A klinikai sugárfizikus szakképzés megkezdésének a feltétele a jelölt korábbi tanulmányai szerint élettan, funkcionális anatómia, sugárbiológia ismeretkörökben legalább 30 órás, vizsgával záruló, felsőoktatási alapképzésben vagy mesterképzésben vagy posztgraduális képzés keretében, valamint egyetemi vagy egyetem által szervezett tanfolyam keretében megszerzett ismereteinek – a képző intézmény által kiállított – igazolása.

(3) A (2) bekezdésben foglalt feltételek teljesüléséről – a kiadott igazolás figyelembevételével – a szakképzést folytató egyetem dönt.

(4) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott ismeretek megszerzését a szakképzésre jelentkező igazolni nem tudja, vagy a (2) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését a (3) bekezdés szerint az egyetem nem fogadja el, úgy a szakképzés megkezdéséhez a hiányzó ismeretekből a szakképző egyetem által szervezett vagy elismert, legalább 30 órás, vizsgával záruló tanfolyam (a továbbiakban: szintrehozó tanfolyam) teljesítése szükséges. Az egyetem értesíti a szakképzésre jelentkezőt azokról a szintrehozó tanfolyamokról, amelyeknek az elvégzése szükséges.

(5) A klinikai sugárfizikus szakképesítéssel az egészségügyi szolgáltatások nyújtása során ionizáló sugárzásnak kitett személyek egészségének védelméről szóló miniszteri rendelet szerinti egészségügyi fizikus, valamint az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló miniszteri rendelet szerinti orvosfizikus szakképesítéshez kötött tevékenység ellátható.

8. § (1) A szakorvosi, szakfogorvosi és szakgyógyszerészi alap szakképesítések törzsképzési és szakgyakorlati időből állnak.

(2) Az igazságügyi orvostan, a megelőző orvostan és népegészségtan, valamint a patológia szakképesítések kivételével valamennyi szakorvosi alap szakképesítés kötelező elemét képezi a törzsképzési idő alatt letöltendő 6 hónap sürgősségi gyakorlat, amely magában foglal legalább 2 hét transzfúziós tanfolyamot, a reanimációra vonatkozó elméleti és gyakorlati ismereteket és legalább 1 hónap időtartamú mentő gyakorlatot.

(3) Valamennyi szakorvosi alap szakképesítés esetén a szakvizsgára bocsátás feltétele a szakvizsga előkészítő tanfolyamon történő részvétel.

(4)14 Az egyes szakorvosi alap- és ráépített szakképesítések során a szakvizsgára bocsátás feltételeként elvégzendő beavatkozásokat, műtéteket, vizsgálatokat (a továbbiakban együtt: beavatkozás) és ezek számát az egészségügyi szakmai kollégium és az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács javaslatára a miniszter hagyja jóvá és a minisztérium honlapján teszi közzé.

(5)15

9. § (1) A jelöltek által elsajátítandó készségeket, a képzés során teljesítendő tevékenységeket a jelölt részére kiállított gyakorlati leckekönyvben kell rögzíteni.

(2) A gyakorlati leckekönyv tartalmazza:

a) a teljesítendő tevékenység, elsajátítandó készség megnevezését,

b) a teljesítés, elsajátítás szintjét,

c) az előírt esetszámot és

d) a tutor aláírását és pecsétjét.

(3) A gyakorlati leckekönyvben szereplő elsajátítási szintek a következők:

a) „L” látta a beavatkozást,

b) „R” részvétel, tevékeny közreműködés (asszisztálás) a beavatkozásban,

c) „V” a beavatkozás felügyelet melletti önálló végrehajtása.

10. §16 Az 1. mellékletben meghatározott szakképesítések megszerzése az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet előírásai szerint történik. A szakképesítést az Országos Kórházi Főigazgatóságnak a szakorvosi szakvizsgáztatással kapcsolatos feladatok ellátásáért felelős szervezeti egységeként működő Nemzeti Vizsgabizottság által kiállított bizonyítvány tanúsítja. A bizonyítványban a szakképesítést az 1. mellékletben meghatározott megnevezéssel megegyezően kell feltüntetni.

11. § (1) A szakképzési idő igazolásához szükséges feltételeket a jelölt – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – abban az esetben teljesíti, ha a szakképzési idő teljes időtartamában

a) teljes munkaidejű foglalkoztatásban áll, vagy

b)17 olyan foglalkoztatásban áll, ahol a munkavégzési kötelezettsége – a szakmai tevékenység jellegére figyelemmel – az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendeletben foglalt munkaidő-kedvezményre figyelemmel a kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát eléri.

(2)18 A szakképzés vagy annak egyes elemei – a (3) bekezdésben foglalt feltételek teljesülése esetén – részmunkaidős foglalkoztatásban is teljesíthetők. Ebben az esetben a szakképzési idő annyival hosszabbodik meg, hogy megfeleljen a teljes munkaidejű foglalkoztatásra a jogszabályban előírt képzési időtartamnak és feltételeknek.

(3) Az idegsebészet, valamint az ortopédia és traumatológia szakképesítések kivételével az 1. mellékletben szereplő szakképesítések

a)19 a gyermekgondozási díj és a gyermekgondozási segély jogosultsági ideje alatt, valamint a jogosultság megszűntét követő öt évben,

b) nappali tagozatos képzés keretében doktori fokozat megszerzésének ideje alatt, vagy

c) újabb alap, vagy ráépített szakképesítés teljesítésének ideje alatt

az egyetem döntése alapján részmunkaidőben is teljesíthetők.

(4) Egy jelölt a szakképzésben egyidejűleg egy, a (2) bekezdés szerinti esetben – a (3) bekezdés a) és b) pontja kivételével – legfeljebb két szakma vonatkozásában vehet részt.

12. § (1) Ha a jelölt az első szakképesítés megszerzésétől számított 15 éven belül kíván újabb elsőként megszerezhető szakképesítést szerezni, a két szakképzés azonos képzési elemeit az újabb elsőként megszerezhető szakképesítésnél teljesítettnek kell tekinteni.

(2) Ha az első szakképesítés megszerzése óta több mint 15 év telt el, az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés tekintetében a képzést végző egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja dönt a jelölt erre irányuló kérelmére, a kérelmet megalapozó bizonyítvány, munkáltatói igazolás vagy egyéb, a döntés megalapozására alkalmas dokumentum alapján a jelölt korábbi szakképesítésének, képzéseinek és gyakorlatának figyelembevételével a két szakképzés azonos képzési elemei tekintetében az azonos képzési elemek elfogadhatóságáról.

(3) A (2) bekezdés szerinti esetben az újabb elsőként megszerezhető szakképesítés megszerzéséhez szükséges szakgyakorlati idő nem lehet rövidebb két évnél.

(4) A katonai vagy polgári szolgálat szakgyakorlati időnek minősül, ha azt a jelölt a választott szakképesítésnek megfelelő, szakképző hellyé minősített képzőhelyen töltötte.

(5)20

(6) A külföldön letöltött gyakorlati idő a szakképzésbe szakgyakorlati időként beszámítható. A gyakorlati idő beszámításáról az egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja dönt az alábbi szempontok figyelembevételével:

a) a gyakorlati idő olyan képző intézményben került letöltésre, amely megfelel az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakmai képzés részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben a szakképző hellyé minősítés tekintetében meghatározott feltételeknek,

b) a képzés tartalma, tematikája, és az elsajátított és igazolt gyakorlat milyen mértékben feleltethető meg a hazai képzési követelményeknek.

(7) Az egyetemnek a képzés szerint illetékes dékánja a külföldön töltött gyakorlati időnek a törzsképzési időbe történő beszámítását is engedélyezheti a (6) bekezdésben foglalt szempontok figyelembevételével, amennyiben a jelölt a szakgyakorlati időnél hosszabb külföldi, a szakképzésnek megfelelő gyakorlati időt igazol és kiemelkedő tudományos tevékenységet végez.

(8)21 Az államilag támogatott doktori képzés keretében folytatott tanulmányokból – az egyetem döntésétől függően – legfeljebb egy év a szakgyakorlati időbe beszámítható. Az egyetem a PhD tanulmányokból további, legfeljebb 6 hónap képzési idő beszámítását is engedélyezheti, ha a jelölt a szakképesítésnek megfelelő, kiemelkedő tudományos tevékenységet igazol.

(9)22 Ráépített szakképesítés megszerzéséhez szükséges képzési időbe a korábban teljesített gyakorlat – az egyetem döntése alapján – beszámítható, azzal, hogy

a) a beszámított gyakorlat mértéke nem haladhatja meg az e rendeletben meghatározott képzési idő kétharmadát és

b) más szakképzés teljesítéséhez szükséges gyakorlati idő a ráépített képzésbe egyidejűleg nem számítható be.

(10) Az R.1. szerint ráépített, azonban e rendelet szerint alap szakképesítésként megszerezhető szakképesítések esetében a korábbi ismeretek beszámításával, az R.1.-ben meghatározott képzési idő alatt teljesíthető az alap szakképesítés, amennyiben a képzésre jelentkező az R.1.-ben bemeneti követelményként meghatározott, 5 évnél nem régebben megszerzett szakképesítéssel rendelkezik.

(11) A (2) bekezdés és az (5)–(7) bekezdés szerinti döntés ellen a jelölt jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az egyetem rektorához kell benyújtani a döntés kézhezvételétől számított 15 napon belül.

(12)23 A szakképzés megkezdése előtt magyarországi egészségügyi szolgáltatónál teljesített gyakorlati idő a szakképzésbe beszámítható. A szakképzés megkezdése előtt teljesített gyakorlati idő beszámításánál a (6) és a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

12/A. §24 A 12. § (1) bekezdésétől eltérően, a Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképesítéssel rendelkezők, az Endodontia vagy a Fogpótlástan alap szakképesítést – függetlenül a Konzerváló fogászat és fogpótlástan szakképesítés megszerzésének időpontjától – az azonos képzési elemek beszámítása mellett, az egyetem által jóváhagyott, egyéni képzési terv alapján 12 hónapos képzési idő alatt teljesíthetik.

13. § (1) Ez a rendelet 2012. szeptember 15-én lép hatályba.

(2)25

(3) Az a jelölt, aki az R.1. 2012. szeptember 14-ig hatályos 7. § (2)–(3) bekezdése szerint ráépített szakképzésben vesz részt, az ott meghatározottak szerint szakvizsgára bocsátható.

(4)26 Az R.1. alapján megkezdett szakképzés az e rendeletben foglaltak alapján is teljesíthető, ha a jelölt az adott szakképesítés vonatkozásában valamennyi – e rendelet szerinti – képzési elem teljesítését igazolja.

(5)27

14. §28 (1)29

(2) Az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 30. sorában, valamint a 3. melléklet 19. KÉZSEBÉSZET cím 1. pontjában foglalt, az R.2.-vel megállapított rendelkezéseket a szakképzésüket 2015. december 31-ét követően megkezdőkre kell alkalmazni.

(3)30 A 2. melléklet 17. IDEGSEBÉSZET cím 3. pont 3.2. alpontjában meghatározottakat a 2022. december 31-ét követően szakvizsgát tevő jelöltek esetében kell alkalmazni.

(4)31 Az 1. melléklet 4. cím alatti táblázatában, az 5. melléklet 1. cím alatti táblázatában, valamint a 7a. mellékletben foglalt, a MódR.-rel megállapított rendelkezéseket, a szakképzésüket a MódR. hatálybalépését követően megkezdőkre kell alkalmazni.

15. §32 (1)33 Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet (a továbbiakban: R.3.) 12. § b) és d) pontjával hatályon kívül helyezett Konzerváló fogászat és fogpótlástan alap szakképzésben részt vevők 2022. december 31-éig tehetnek szakvizsgát.

(2)34

16. §35 Az Alaptörvény 53. cikke szerinti veszélyhelyzet fennállásának időtartama alatt a jelölt által végzett, a szakképzési tervtől eltérő egészségügyi tevékenység a szakképzése szakgyakorlati idejébe beszámítandó.

17. §36 Ez a rendelet

a) a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 25., 28. és 35. cikkének, valamint V. melléklet 5.1.2., 5.1.3., 5.1.4. és 5.3.3. pontjának,

b) az irányelvnek a szakmai képesítések elismeréséről szóló 2005/36/EK irányelv és a belső piaci információs rendszer keretében történő igazgatási együttműködésről szóló 1024/2012/EU rendelet (az IMI-rendelet) módosításáról szóló, 2013. november 20-i 2013/55/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 19. pontjával megállapított 25. cikk (3a) bekezdésének

c)37 a szakmák új szabályozásának elfogadását megelőző arányossági tesztről szóló, 2018. június 28-i (EU) 2018/958 európai parlamenti és tanácsi irányelv 8. cikk (4) bekezdésének

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez38

1. Szakorvosi alap szakképesítések

 

A

B

C

D

1.

Szakképzés megnevezése

Képzési idő

Törzsképzési
idő

Szak-
gyakorlati idő

2.

1. Aneszteziológia és intenzív terápia

60 hó

24 hó

36 hó

3.

2. Arc-, állcsont- és szájsebészet

70 hó

24 hó

46 hó

4.

3. Belgyógyászat

60 hó

24 hó

36 hó

5.

4. Bőrgyógyászat

60 hó

24 hó

36 hó

6.

5. Csecsemő- és gyermekgyógyászat

60 hó

24 hó

36 hó

7.

6. Érsebészet

72 hó

24 hó

48 hó

8.

7. Rehabilitációs medicina

60 hó

24 hó

36 hó

9.

8. Foglalkozás-orvostan

48 hó

24 hó

24 hó

10.

9. Fül-orr-gégegyógyászat

60 hó

24 hó

36 hó

11.

10. Gasztroenterológia

60 hó

24 hó

36 hó

12.

11. Geriátria

60 hó

24 hó

36 hó

13.

12. Gyermek- és ifjúságpszichiátria

60 hó

24 hó

36 hó

14.

13. Gyermeksebészet

72 hó

24 hó

48 hó

15.

14. Háziorvostan

36 hó

28 hó

8 hó

16.

15. Hematológia

60 hó

24 hó

36 hó

17.

16. Honvéd-, katasztrófa- és rendvédelem orvostan

60 hó

24 hó

36 hó

18.

17. Idegsebészet

72 hó

24 hó

48 hó

19.

18. Igazságügyi orvostan

60 hó

24 hó

36 hó

20.

19. Infektológia

60 hó

24 hó

36 hó

21.

20. Kardiológia

60 hó

24 hó

36 hó

22.

21. Klinikai genetika

48 hó

24 hó

24 hó

23.

22. Klinikai onkológia

60 hó

24 hó

36 hó

24.

23. Megelőző orvostan és népegészségtan

48 hó

24 hó

24 hó

25.

24. Mellkassebészet

72 hó

24 hó

48 hó

26.

25. Nefrológia

72 hó

24 hó

48 hó

27.

26. Neurológia

60 hó

24 hó

36 hó

28.

27. Nukleáris medicina

60 hó

24 hó

36 hó

29.

28. Ortopédia és traumatológia

72 hó

24 hó

48 hó

30.

29. Orvosi laboratóriumi diagnosztika

60 hó

24 hó

36 hó

31.

30. Orvosi mikrobiológia

60 hó

24 hó

36 hó

32.

31. Oxyológia és sürgősségi orvostan

60 hó

24 hó

36 hó

33.

32. Patológia

60 hó

24 hó

36 hó

34.

33. Plasztikai és égés-sebészet

72 hó

24 hó

48 hó

35.

34. Pszichiátria

60 hó

24 hó

36 hó

36.

35. Radiológia

60 hó

24 hó

36 hó

37.

36. Repülőorvostan

48 hó

24 hó

24 hó

38.

37. Reumatológia

60 hó

24 hó

36 hó

39.

38. Sebészet

72 hó

24 hó

48 hó

40.

39. Sugárterápia

60 hó

24 hó

36 hó

41.

40. Szemészet

56 hó

24 hó

32 hó

42.

41. Szívsebészet

72 hó

24 hó

48 hó

43.

42. Szülészet-nőgyógyászat

60 hó

24 hó

36 hó

44.

43. Transzfuziológia

48 hó

24 hó

24 hó

45.

44. Tüdőgyógyászat

60 hó

24 hó

36 hó

46.

45. Urológia

60 hó

24 hó

36 hó

2. Szakorvosi ráépített szakképesítések

 

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési idő

2.

Addiktológia

gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria

(60) + 25 hó

3.

aneszteziológia és intenzív terápia, belgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan, neurológia, oxyológia és sürgősségi orvostan, tüdőgyógyászat

(36-60) + 25 hó

4.

Allergológia és klinikai immunológia

belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, infektológia, neurológia, reumatológia, sebészet, szemészet, szülészet-nőgyógyászat, transzfuziológia, tüdőgyógyászat

(48-72) + 24 hó

5.

Andrológia

urológia

(60) + 24 hó

6.

belgyógyászat, bőrgyógyászat, csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat

(60) + 48 hó

7.

Audiológia

fül-orr-gégegyógyászat

(60) + 24 hó

8.

Belgyógyászati angiológia

belgyógyászat

(60) + 24 hó

9.

Csecsemő- és gyermek
fül-orr-gégegyógyászat

fül-orr-gégegyógyászat

(60) + 24 hó

10.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

11.

Csecsemő- és gyermek-kardiológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 36 hó

12.

Diagnosztikus cytológia

patológia

(60) + 24 hó

13.

Egészségbiztosítás

bármely alap szakképesítés

(36-72) + 24 hó

14.

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek

belgyógyászat

(60) + 24 hó

15.

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

16.

szülészet-nőgyógyászat

(60) + 24 hó

17.

Gyermek gasztroenterológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

18.

Gyermek hemato-onkológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 36 hó

19.

Gyermek-neurológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

20.

neurológia

(60) + 24 hó

21.

Gyermek-nőgyógyászat

szülészet-nőgyógyászat

(60) + 36 hó

22.

Gyermek-radiológia

radiológia

(60) + 24 hó

23.

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 30 hó

24.

Gyermek-tüdőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 25 hó

25.

Igazságügyi pszichiátria

pszichiátria

(60) + 24 hó

26.

gyermek- és ifjúság-pszichiátria

(60) + 24 hó

27.

Intenzív terápia

belgyógyászat, kardiológia, neurológia, tüdőgyógyászat

(60) + 24 hó

28.

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

belgyógyászat, foglalkozás-orvostan

(48-60) + 33 hó

29.

csecsemő- és gyermekgyógyászat, háziorvostan

(36-60) + 24 hó

30.

Kézsebészet

ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia)

(72) + 24 hó

31.

Klinikai farmakológia

bármely alap szakképesítés

(36-72) + 25 hó

32.

Klinikai neurofiziológia

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat, gyermek- és ifjúság-pszichiátria, idegsebészet, neurológia, pszichiátria

(60-72) + 24 hó

33.

Laboratóriumi hematológia és immunológia

orvosi laboratóriumi diagnosztika

(60) + 24 hó

34.

transzfuziológia

(48) + 24 hó

35.

Molekuláris genetikai diagnosztika

igazságügyi orvostan, klinikai genetika, orvosi laboratóriumi diagnosztika, orvosi mikrobiológia, patológia

(60) +24 hó

36.

Munkahigiéné

foglalkozás orvostan, megelőző orvostan és népegészségtan

(48) + 24 hó

37.

Neonatológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 24 hó

38.

Neuroradiológia

radiológia

(60) + 24 hó

39.

Nőgyógyászati daganatsebészet

szülészet-nőgyógyászat

(60) + 36 hó

40.

 

 

 

41.

Orvosi rehabilitáció

Kardiológia területen:
kardiológia

(60) + 25 hó

42.

Gyermekgyógyászat területen:
csecsemő- és gyermekgyógyászat

(60) + 25 hó

43.

Pszichiátria területen:
gyermek- és ifjúságpszichiátria, pszichiátria

(60) + 24 hó

44.

Pulmonológia területen:
tüdőgyógyászat

(60) + 25 hó

45.

Pszichoterápia

gyermek- és ifjúság-pszichiátria, pszichiátria

(60) + 24 hó

46.

bármely alap szakképesítés, szakfogorvosi szakképesítés

(36-72) + 36 hó

47.

Sportorvostan

bármely alap szakképesítés

(36-72) + 24 hó

48.

Trópusi betegségek

belgyógyászat, infektológia

(60) + 24 hó

3. Szakfogorvosi szakképesítések

 

A

B

C

D

1.

Szakképzés megnevezése

Képzési idő

Törzsképzés

Szakgyakorlati idő

2.

1. Dento-alveoláris sebészet

36 hó

26 hó

10 hó

3.

2. Fogszabályozás

36 hó

26 hó

10 hó

4.

3. Gyermekfogászat

36 hó

26 hó

10 hó

5.

 

 

 

 

6.

5. Parodontológia

36 hó

26 hó

10 hó

7.

Endodontia

36 hó

26 hó

10 hó

8.

Fogpótlástan

36 hó

26 hó

10 hó

3a. Szakfogorvosi ráépített szakképesítések

 

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési idő

2.

Orális implantológia

konzerváló fogászat és fogpótlástan
vagy parodontológia vagy dento-alveoláris sebész vagy fogpótlástan,
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi diploma
vagy arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi szakképesítés

(36 hó) + 24 hó

4. Szakgyógyszerészi alap szakképesítések

 

A

B

C

D

E

1.

Szakterület

Szakképesítés megnevezése

Képzési idő

Törzsképzés

Szak. gyak.

2.

1. Gyógyszer-
ellátási szak-
gyógyszerészet

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

36 hó

12 hó

24 hó

3.

1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

36 hó

12 hó

24 hó

4.

1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

36 hó

12 hó

24 hó

5.

2. Kórházi-
klinikai szak-
gyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

36 hó

12 hó

24 hó

6.

2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

58 hó

24 hó

34 hó

7.

2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet

60 hó

24 hó

36 hó

8.

3. Ipari szak-
gyógyszerészet

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek

36 hó

12 hó

24 hó

9.

3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

36 hó

12 hó

24 hó

10.

3.3. Gyógyszer-engedélyezés

36 hó

12 hó

24 hó

11.

3.4. Farmakovigilancia

36 hó

12 hó

24 hó

12.

3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

36 hó

12 hó

24 hó

13.

3.6. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

36 hó

12 hó

24 hó

5. Szakgyógyszerészi ráépített szakképesítések

 

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Onkológiai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

3.

2. Infektológiai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

4.

3. Pediátriai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

5.

4. Gyógyszer-információ és terápiás tanácsadás

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

6.

5. Parenterális gyógyszerelés

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

7.

6. Toxikológia

Kórházi-klinikai gyógyszerészet, Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet, Farmakológia, farmakoterápia, Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia (Gyógyszerhatástan)

(36-58 hó) +24 hó

8.

7. Klinikai radiogyógyszerészet

Kórházi-klinikai gyógyszerészet

(36 hó) +24 hó

6. Szakpszichológusi alap szakképesítések

 

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc

48 hó

3.

2. Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc

48 hó

4.

3. Neuropszichológiai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA,
- egészségpszichológia MSc

48 hó

5.

4. Alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

- egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,
- pszichológia MA

36 hó

7. Szakpszichológusi ráépített szakképesítések

 

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Klinikai addiktológiai szakpszichológia

felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

24 hó

3.

neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

36 hó

4.

2. Pszichoterápia

felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia, gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

24 hó

5.

neuropszichológiai szakpszichológia, alkalmazott egészségpszichológiai szakpszichológia

36 hó

8. Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképesítések

 

A

B

C

1.

Szakképzés megnevezése

Bemeneti szakképesítés

Képzési
idő

2.

1. Alap szakképesítések

3.

1.1. Klinikai biokémia

Kémia, biológia, laboratóriumi diagnosztika, orvosi biotechnológia (egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

4.

1.2. Klinikai mikrobiológia

Biológia (egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

5.

1.3. Klinikai sugárfizika

Fizikus, fizikatanár, villamosmérnök, egészségügyi mérnök (egyetemi végzettség vagy MSc)

48 hó

6.

2. Ráépített szakképesítések

7.

2.1. Molekuláris biológiai diagnosztika

klinikai mikrobiológia, klinikai biokémia

24 hó

2. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez39


Szakorvosi alap-szakképzési programok

1. ANESZTEZIOLÓGIA ÉS INTENZÍV TERÁPIA

1. Képzési idõ: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    9 hó aneszteziológiai gyakorlat
d)    8 hó intenzív terápiás gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    18 hó intenzív terápia:
aa)    12 hó multidiszciplináris intenzív osztályos gyakorlat
ab)    2 hó gyermek intenzív osztályos gyakorlat
ac)    2 hó neurointenzív osztályos gyakorlat
ad)    2 hó égési vagy trauma intenzív gyakorlat
b)    18 hó aneszteziológia:
ba)    5 hó általános sebészet (has, mellkas, sürgõs mûtétek anesztéziája)
bb)    3 hó trauma vagy ortopédia anesztézia
bc)    3 hó szülészeti vagy nõgyógyászati anesztézia
bd)    3 hó gyermeksebészeti anesztézia
be)    1 hó idegsebészeti anesztézia
bf)    1 hó szívsebészeti anesztézia
bg)    2 hó fül-orr-gégészeti, szájsebészeti vagy szemészeti beavatkozások anesztéziája

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett törzsképzési, speciális aneszteziológiai és intenzív terápiás ismeretek szakvizsgára felkészítõ tanfolyamokon (4x5 napos kurzus).

2. ARC-, ÁLLCSONT- ÉS SZÁJSEBÉSZET

1. Képzési idõ: 70 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    17 hó fogászati képzés egyetemi képzõhelyen:
ca)    az I. évben heti 20 órában: fogászati anyagtan, odontotechnológia, konzerváló fogászati propedeutika, fogpótlástani propedeutika, szájsebészeti propedeutika, orális biológia, preventív fogászat
cb)    a II. évben heti 20 órában: orális radiológia, szájsebészet, fogpótlástan, parodontológia, gyermekfogászat és fogszabályozás, konzerváló fogászat

    2.2. 46 hónap szakgyakorlati képzés:
a)    10 hó dentoalveolaris sebészet
b)    8 hó maxillofacialis sebészet
c)    12 hó arc-, állcsont- és fej-nyak tumor-sebészet
d)    3 hó traumatológia
e)    3 hó általános sebészet
f)    7 hó arc-, állcsontdeformitások és fejlõdési rendellenességek sebészete
g)    3 hó fül-orr-gégészet

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. A 2. év végén (vagy végéig) a törzsképzési programban felsorolt tárgyakból részvizsgákat kell tenni.
3.2. Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

3. BELGYÓGYÁSZAT

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    5 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati osztályon)
d)    12 hó belgyógyászati alapgyakorlat:
da)    4 hó kardiológiai gyakorlat
db)    3 hó pulmonológia gyakorlat
dc)    5 hó gasztroenterológia, hepatológia

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    26 hó    belgyógyászati osztályos gyakorlat, ebben:
aa)    2 hó endokrinológia, anyagcserebetegségek
ab)    6 hét nefrológia, immunológia
ac)    6 hét hemato-onkológia
ad)    1 hó reumatológia, rehabilitáció
ae)    1 hó infektológia    
b)    7 hó speciális fakultatív képzés
c)    2 hó háziorvosi gyakorlat
d)    1 hó szakvizsga elõkészítõ tanfolyam

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
4. BÕRGYÓGYÁSZAT

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    3 hó kardiológiai gyakorlat
d)    2 hó általános belgyógyászati gyakorlat:
da)    1 hó endokrinológia
db)    1 hó gasztroenterológia
e)    9 hó bõrgyógyászati alapképzés fekvõbeteg-osztályon    
f)    3 hó STD járóbeteg-ellátás és mikrobiológia

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    2 hó gyermekbõrgyógyászat
b)    3 hó plasztikai sebészet
c)    1 hó égéssebészeti és intenzív terápiás ellátás
d)    4 hó bõronkológia
e)    2 hó STD és mikrobiológia
f)    5 hó bõrgyógyászati fekvõbeteg osztályos gyakorlat
g)    2 hó dermatopatológia
h)    8 hó általános bõrgyógyászati járóbeteg rendelés
i)    4 hó bõrgyógyászati allergo-immunológia
j)    2 hó flebológia és sebkezelés
k)    3 hó bõrgyógyászati lézerkezelés, kozmetológia, fotodermatológia

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
5. CSECSEMÕ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat (ebbõl 3 hó gyermek-intenzív osztályon)
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    13 hó alapképzés csecsemõ- és gyermekosztályon
d)    2 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat
e)    2 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    4 hó egészséges és patológiás újszülött osztályos gyakorlat (PIC, NIC)
b)    2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat
c)    3 hó gyermek-kardiológiai gyakorlat
d)    3 hó gyermek-pulmonológiai és allergológiai gyakorlat
e)    2 hó gyermek-neurológiai gyakorlat
f)    3 hó gyermek-nefrológiai gyakorlat
g)    3 hó gyermek haemato-onkológiai gyakorlat
h)    3 hó gyermek-gasztroenterológiai gyakorlat
i)    2 hó gyermek-endokrinológiai gyakorlat
j)    2 hó gyermek infektológiai és immunológiai gyakorlat
k)    3 hó gyermeksebészeti gyakorlat
l)    3 hó intenzív osztályos gyakorlat
m)    1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat
n)    2 hó laboratóriumi diagnosztika és genetikai gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-


6. ÉRSEBÉSZET

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó sebészet gyakorlat
d)    3 hó traumatológia
e)    4 hó intenzív terápia
f)    3 hó ambuláns sebészet, járóbeteg-rendelés
g)    1 hó sebészeti skill tréning

    2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a)    12 hó általános sebészet, ebben: 3 hó mellkas-sebészet
b)    36 hó érsebészeti speciális képzés, ebben:
ba)    1 hó angiológiai osztályos gyakorlat
bb)    1 hó stroke osztályos gyakorlat
bc)    2 hó non-invazív diagnosztika
bd)    6 hó intervenciós és invazív diagnosztikai gyakorlat
be)    3 hó szívsebészeti gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


7. REHABILITÁCIÓS MEDICINA
1. Képzési idő: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
2.1.1. 6 hó sürgősségi gyakorlat
2.1.2. 1 hó törzsképzési tanfolyam
2.1.3. 3 hó gyakorlat akkreditált rehabilitációs osztályon: rehabilitációs alaptevékenység
2.1.4. 4 hó neurológia olyan neurológiai osztályon, amely sürgősségi neurológiai stroke, lysis centrum egyaránt
2.1.5. 4 hó belgyógyászati gyakorlat
2.1.6. 4 hó traumatológia gyakorlat
2.1.7. 2 hó reumatológia gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
2.2.1. 4 hó döntően reumatológiai profilú rehabilitációs osztály és ambulancia vagy reumatológiai osztály és ambulancia
2.2.2. 1 hó fizikoterápiás, balneoterápiás gyakorlat
2.2.3. 3 hó döntően neurológiai profilú rehabilitációs osztály és ambulancia vagy neurológiai osztály és ambulancia,
2.2.4. 3 hó döntően poszttraumás profilú rehabilitációs osztály és ambulancia vagy ortopédia osztály és ambulancia,
2.2.5. 1 hónap sebészeti vagy szeptikus csontsebészeti vagy szeptikus rehabilitációs profilú osztály vagy amputációs rehabilitációs osztály
2.2.6. 6 hó speciális fakultatív képzés: reumatológia vagy ortopédia-traumatológia vagy neurológia vagy belgyógyászat vagy sebészet, vagy egyetemi szintű illetve országos intézeti specializált rehabilitációs medicina osztály
2.2.7. 17 hó rehabilitációs medicina, amelyből
2.2.7.1. 11 hó rehabilitációs medicina alaptevékenység
2.2.7.2. 6 hó rehabilitációs medicina speciális programja
2.2.8. 1 hó tanfolyam:
2.2.8.1. Rehabilitációs alapismeretek
2.2.8.2. Fizioterápiás alapismeretek I–II.
2.2.8.3. Protetikai és ortetikai alapismeretek
2.2.8.4. Humán Kineziológiai alapismeretek

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


8. FOGLALKOZÁS-ORVOSTAN

1. Képzési idõ: 48 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    17 hó foglalkozás-orvostani törzsképzés:
ca)    6 hó belgyógyászati és foglalkozás-belgyógyászati gyakorlat
cb)    2 hó egyéb foglalkozási betegségek klinikai gyakorlata, ebben: 6 hét járóbeteg szakrendelés, 2 hét fertõzõ osztályos tevékenység
cc)    5 hó munkahigiénés és egyéb foglalkozás-orvostani alapismeretek
cd)    4 hó legjelentõsebb hazai foglalkozási ágazatok foglalkozás-egészségügyének megismerése
    2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: foglalkozás-egészségügyi tevékenység gyakorlati foglalkozás egészségügyi munkahelyen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
9. FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    11 hó fül-orr-gégészeti propedeutika
d)    1 hó arc-, állcsont- és szájsebészeti gyakorlat
e)    2 hó fej-nyak traumatológiai gyakorlat
f)    1 hó általános sebészeti törzsképzés
g)    1 hó idegsebészeti gyakorlat
h)    1 hó patológiai gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés: fül-orr gégegyógyászati speciális program, ebbõl:
a)    2 hó onkológiai osztályos gyakorlat
b)    1 hét allergológiai, immunológiai tanfolyam
c)    4 hét szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam
d)    1 hét audiológiai tanfolyam

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

10. GASZTROENTEROLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó általános belgyógyászati gyakorlat
d)    11 hó gasztroenterológiai törzsképzés:
da)    8 hó gasztroenterológiai osztályon
db)    3 hó hepatológiai osztályon

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    3 hó gasztroenterológiai sebészeti osztályos gyakorlat
b)    3 hó kardiológiai-pulmonológiai osztályon
c)    2 hó hematológiai-onkológiai osztályon
d)    2 hó nefrológiai osztályon
e)    2 hó endokrinológiai osztályon
f)    1 hó fertõzõ osztályon
g)    15 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat (endoszkópos gyakorlattal)
h)    3 hó hepatológiai osztályos gyakorlat
i)    3 hó ultrahangos gyakorlat
j)    2 hó kötelezõ gyakorlatok:
ja)    2 hét EKG-tanfolyam
jb)    6 hét egyéb meghatározott tanfolyam

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


11. GERIÁTRIA

1. Képzési idõ: 60 hónap
2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi törzsgyakorlat (ebbõl: 3 hó intenzív osztályon, reanimációs gyakorlat céljából)
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó általános belgyógyászati törzsgyakorlat belgyógyászati osztályon
d)    11 hó idõskori belgyógyászati alapgyakorlat, geriátriai súlypontú osztályon

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    12 hó geriátriai speciális képzés
b)    12 hó általános belgyógyászat
c)    2 hó onkológiai gyakorlat
d)    2 hó gerontopszichiátriai gyakorlat
e)    2 hó neurológiai gyakorlat
f)    1 hó infektológiai gyakorlat
g)    3 hó rehabilitációs gyakorlat
h)    2 hó reumatológiai gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

12. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁG-PSZICHIÁTRIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    11 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos gyakorlat
d)    6 hó gyakorlat gyermek- és ifjúságpszichiátriai képzõhelyen

2.2. 36 hó szakgyakorlati program:
a)    12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat
b)    12 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai vagy felnõtt pszichiátriai osztályos gyakorlat
c)    12 hó az elõbbiek közül szabadon választható (benne: tudományos kutatás)

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Szakgyakorlati képzés ideje alatt folyamatos elméleti képzés.
3.2. Pszichoterápiás képzés propedeutika fázisa.


13. GYERMEKSEBÉSZET

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó sebészeti típusú törzsképzés
d)    4 hó általános (felnõtt) sebészet
e)    6 hó gyermeksebészet
f)    1 hó sebészeti skill tréning

2.2. 48 hónap szakgyakorlati képzési program:
a)    12 hó általános gyermeksebészeti gyakorlat
b)    3 hó PIC gyakorlat
c)    3 hó gyermek-intenzív osztályos gyakorlat
d)    6 hó felnõtt traumatológiai gyakorlat
e)    22 hó speciális gyermeksebészeti gyakorlat, ebbõl: 3x1 hó a társegyetemi képzõcentrumokban
f)    2 hó kötelezõ tanfolyamok
fa)    újszülöttsebészet
fb)    urogenitális sebészet
fc)    hasi sebészet
fd)    traumatológia
fe)    kézsebészet alaptanfolyam, laparoszkópos alaptanfolyam

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


14. HÁZIORVOSTAN

1. Képzési idõ: 36 hónap
2. Képzési program:
2.1. 28 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat, benne:
aa)     újraélesztési elméleti és gyakorlati képzés
ab)     halottvizsgálati és hatósági orvosi vizsgálattal kapcsolatos elméleti és gyakorlati képzés
ac)    tutor irányítása mellett háziorvosi ügyeletben részvétel
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó belgyógyászat
d)    4 hó gyermekgyógyászat, benne: gyermekorvosi praxisgyakorlat
e)    2 hó sebészet:
ea)    6 hét általános sebészet
eb)    2 hét traumatológiai szakrendelés
f)    1 hó szülészet-nõgyógyászati gyakorlat:
fa)    2 hét szülõszobai gyakorlat
fb)    1 hét terhesgondozás
fc)    1 hét nõgyógyászat
g)    1 hó neurológia
h)    2 hó pszichiátria, benne: stresszkezelési és pszichoterápiás alapismeretek
i)    5 hó családorvosi alapgyakorlat, ebbõl 2 hó a program elején töltendõ le

    2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett, ebben: 2 hó falusi praxisgyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A törzsképzési program befejezését követõen részvizsga letétele, amely a szakgyakorlati képzés megkezdésének feltétele.


HÁZIORVOSTAN A KÜLÖN JOGSZABÁLY SZERINTI EGYÉNI KÉPZÉST TELJESÍTÕKNEK

A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységrõl szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 11. § (4)–(5) és (8a) bekezdése alapján megállapított egyéni feltételeknek megfelelõen:

1. Képzési idõ: 36 hónap

2. Képzési program:
2.1. 28 hó törzsképzési program:
Szakmai gyakorlat keretében végzett egyéni szakképzés tutor irányítása mellett, amelynek szakmai tartalma a háziorvosi szakképzés törzsképzésével egyezik meg.

2.2. 8 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi körzetben tutor irányítása mellett

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
15. HEMATOLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    5 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat (általános belgyógyászati
osztályon)
d)    12 hó belgyógyászati alapgyakorlat:
da)    6 hét kardiológia
db)    6 hét pulmonológia
dc)    8 hét gasztroenterológia, hepatológia
dd)    8 hét endokrinológia, anyagcserebetegségek
de)    6 hét nefrológia, immunológia
df)    6 hét haemato-onkológia
dg)    4 hét reumatológia, rehabilitáció
dh)    4 hét infektológia

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    12 hó belgyógyászati szakgyakorlat
b)    18 hó szakgyakorlat III. szintû centrumban, ebbõl:
ba)    4 hó haemostasis és haemofilia profilú részlegen, ehhez tartozóan
bb)    2 hét haemostasis laboratóriumi gyakorlat
bc)    6 hó autológ vagy allogen õssejt-transzplantációt végzõ részlegen
bd)    1 hó szakambulancia, palliatív terápia, kommunikáció
c)    2 hó immunológiai részlegen
d)    1 hó komplex haematopatológia kurzus és gyakorlat
e)    1 hó klinikai transzfúziológiai gyakorlat
f)    3 hét teljes körû haematológiai elõkészítõ tanfolyam, beleértve
neurtopeniás sepsis ellátását
g)    1 hó szakvizsga-elõkészítõ belgyógyászati tanfolyam

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
30 önállóan végzett csontvelõ-biopsia, 50 csontvelõ-kenet kiértékelése, 20 lumbális punkció és ehhez kapcsolódóan végzett intrathecalis kemoterápia.


16. HONVÉD-, KATASZTRÓFA- ÉS RENDVÉDELEM ORVOSTAN

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    3 hó sebészeti típusú törzsképzés
d)    3 hó belgyógyászati típusú törzsképzés, ebbõl:
da)    2 hét transzfúziós tanfolyam
db)    2 hét EKG tanfolyam
e)    7 hó ellenõrzõ csapatorvosi gyakorlat, ebbõl: 3 hét kötelezõ tanfolyam
f)    1 hó közegészségügyi-járványügyi gyakorlat
g)    1 hó megelõzõ orvostani gyakorlat
h)    2 hó rendvédelem gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
7 hó sebészet, ebbõl:1 hét katasztrófa-orvostani tanfolyam
a)    7 hó sebészet, ebbõl: 1 hét katasztrófa-orvostani tanfolyam
b)    7 hó belgyógyászat, ebbõl: 1 hét katona-orvostan tanfolyam
c)    2 hó aneszteziológia és intenzív terápia
d)    1 hó radiológia
e)    1 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
f)    1 hó közegészségtani és járványtani gyakorlat
g)    1 hó foglalkozás-egészségügyi gyakorlat
h)    14 hó mûködtetési gyakorlat, ebbõl: 2 hét speciális tanfolyamok: katona-egészségügyi, szakharcászati, vezetési, szervezési ismeretek, ABV védelmi egészségügyi ismeretek, közegészségtan és járványtani ismeretek, egészségügyi logisztikai ismeretek, rendvédelem egészségügyi, pszichológiai és igazgatási ismeretek
i)    1 hó oxyológia
j)    1 hó sürgõsségi orvostan


3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei


17. IDEGSEBÉSZET

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó neuroanatómia és neurológiai gyakorlat
d)    3 hó neuropathológia és neuroonkológia
e)    3 hó neuroradiológiai diagnosztika és neurointervenció
f)    2 hó neurointenzív gyakorlat
g)    1 hó sebészeti skill-tréning
h)    2 hó idegsebészeti alapgyakorlat

    2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés: idegsebészeti speciális képzés:
a)    12 hó koponya- és gerincsérülések kezelése, degeneratív gerincbetegségek sebészete
b)    12 hó agydaganatok, liquorkeringési zavarok sebészete, gyermekidegsebészet
c)    12 hó vérzéses agyi és spinalis kórképek és sebészeti kezelésük
d)    12 hó funkcionális idegsebészeti eljárások (sebészi fájdalomcsillapítás, a mozgászavarok sebészete, epilepsia-sebészet, endokrin sebészet)

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése
3.2. A European Association of Neurosurgical Societies írásbeli vizsgájának sikeres teljesítése.


18. IGAZSÁGÜGYI ORVOSTAN

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
b)    12 hó igazságügyi patológiai és hisztológiai törzsképzés
c)    11 hó speciális képzési formák

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    2 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat
b)    3 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat
c)    3 hó traumatológiai gyakorlat (ambulancián)
d)    1 hó gyakorlat össz-szervezeti egészségkárosodás megállapítására
e)    2 hét toxikológiai gyakorlat
f)    2 hét DNS-labor gyakorlat
g)    1 hó helyszíni és fogda-orvosi gyakorlat – Nemzeti Szakértõi és Kutató Központ
h)    1 hó kriminalisztika gyakorlat – Nemzeti Szakértõi és Kutató Központ
i)    24 hó igazságügyi szakértõi feladatok végzése, oktatóhelyen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
300 boncolás és szövettani vizsgálat, személyes vizsgálat 50 büntetõ és 100 polgári peres ügyben, 100 pszichiátriai vizsgálat és 100 db iratok alapján történõ véleményadás elvégzése.

19. INFEKTOLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó belgyógyászati gyakorlat
d)    2 hó gyermekgyógyászati gyakorlat
e)    1 hó háziorvosi gyakorlat
f)    1 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
g)    7 hó infektológiai alapképzés

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés
a)    4 hó infektológiai belosztályon
b)    4 hó infektológiai gyermekosztályon
c)    20 hó választhatóan infektológiai bel- vagy gyermekosztályon
d)    2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
e)    2 hó sebészeti gyakorlat
f)    1 hó háziorvosi gyakorlat
g)    1 hó epidemiológiai gyakorlat
h)    1 hó gyakorlat kórház-higiénés osztályon
i)    1 hó infektológiai tanfolyamok

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
20. KARDIOLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    5 hó általános belgyógyászati gyakorlat
d)    12 hó kardiológiai osztályos gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    12 hó kardiológiai gyakorlat (non invazív diagnosztika)
b)    12 hó kardiológiai osztályos gyakorlat
c)    12 hó centrum-gyakorlat (invazív diagnosztika és terápia)

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
21. KLINIKAI GENETIKA

1. Képzési idõ: 48 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    5 hó csecsemõ- és gyermekgyógyászati gyakorlat, ebbõl: 2 hó gyermek-neurológiai osztályon
d)    4 hó szülészeti-nõgyógyászati gyakorlat, benne: intrauterin diagnosztika
e)    2 hó rehabilitációs gyakorlat
f)    2 hó belgyógyászati gyakorlat
g)    2 hó neurológiai gyakorlat (beleértve a pszichiátriát is)
h)    2 hó általános laboratóriumi diagnosztikai gyakorlat

    2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés
a)    8 hó citogenetikai laboratóriumi gyakorlat (beleértve a molekuláris citogenetikai gyakorlatot is)
b)    4 hó molekuláris genetikai laborgyakorlat
c)    8 hó genetikai tanácsadási gyakorlat (beleértve az alapvetõ kommunikációs készségek, a pszichológiai ismeretek elsajátítását; járóbeteg rendelést, szindróma-diagnosztikát, genetikai tesztek indikációját)
d)    4 hó onkológiai, hematológiai gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
22. KLINIKAI ONKOLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    5 hó általános belgyógyászati gyakorlat
c)    3 hó kardiológiai osztályos gyakorlat
d)    6 hó pulmonológiai gyakorlat
e)    3 hó gasztroenterológiai osztályos gyakorlat
f)    1 hó törzsképzési tanfolyamok

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés
a)    14 hó onkológiai alapképzés:
aa)    4 hó daganat-diagnosztika:
aaa)    1 hó patológia, molekuláris patológia, citológia
aab)    2 hó képalkotó diagnosztika (hagyományos röntgen, ultrahang, CT, MRI, mammographia)
aac)    1 hó izotóp-diagnosztika (hagyományos izotóp, és PET/CT diagnosztika)
ab)    3 hó sugárterápia
ac)    4 hó sebészeti onkológia:
aca)    1 hó általános és mellkassebészet
acb)    1 hó nõgyógyászati sebészet
acc)    1 hó fej-nyak és rekonstrukciós sebészet
acd)    1 hó urológiai sebészet
ad)    3 hó klinikai onkológia
b)    22 hó klinikai onkológiai gyakorlat:
ba)    2 hó fej-nyak daganatok gyógyszeres kezelése
bb)    2 hó onko-pulmonológia
bc)    2 hó uro-onkológia
bd)    2 hó emlõdaganatok gyógyszeres kezelése
be)    2 hó gastrointestinalis daganatok gyógyszeres kezelése
bf)    2 hó nõgyógyászati daganatok gyógyszeres kezelése
bg)    2 hó onko-haematológia
bh)    1 hó onko-dermatológia
bi)    1 hó központi idegrendszeri daganatok gyógyszeres kezelése
bj)    2 hó gyermekkori daganatok gyógyszeres kezelése
bk)    1 hó endokrin daganatok gyógyszeres kezelése
bl)    2 hét lágyrész daganatok gyógyszeres kezelése
bm)    1 hó fájdalomcsillapítás
bn)    2 hét onko-pszichológia
bo)    1 hó palliatív terápia, hospice gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

23. MEGELÕZÕ ORVOSTAN ÉS NÉPEGÉSZSÉGTAN

1. Képzési idõ: 48 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó betegellátási program, benne:
aa)    2 hó belgyógyászati törzsgyakorlat
ab)    2 hó infektológiai gyakorlat
ac)    1 hó alapellátási gyakorlat
ad)    1 hó sürgõsségi betegellátási gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    5 hó megelõzõ orvostani és népegészségtani tudományos képzési program
d)    12 hó megelõzõ orvostani és népegészségtani program tanfolyamai

da)    3 hét egészségpolitika
db)    2 hét demográfiai alapismeretek
dc)    2 hét orvosi szociológiai alapismeretek
dd)    3 hét biostatisztika
de)    4 hét epidemiológia
df)    3 hét fertõzõ betegségek epidemiológiája
dg)    2 hét kórházhigiéne és infekciókontroll
dh)    3 hét nem fertõzõ betegségek epidemiológiája
di)    2 hét toxikológiai alapismeretek
dj)    1 hét kémiai biztonság
dk)    3 hét környezet-egészségtan
dl)    2 hét munkaegészségtan
dm)    2 hét élelmezés és táplálkozás-egészségtan
dn)    2 hét népbetegségek genetikai alapjai
do)    1 hét kockázatbecslés, -kezelés és kommunikáció
dp)    2 hét magatartástudományi alapismeretek
dq)    4 hét egészségfejlesztés
dr)    2 hét egészségügyi szolgáltató rendszerek és szabályozások
ds)    2 hét egészségügyi minõségbiztosítás és fejlesztés
dt)    1 hét egészségügyi közigazgatási és jogi ismeretek

2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: népegészségügyi képzési program, ebbõl
a)    2 hó klinikai laboratóriumi gyakorlat
b)    2 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat
c)    1 hó tanfolyam a megelõzõ hatósági és szakhatósági eljárásokból
d)    4 hó epidemiológiai gyakorlat
e)    3 hó környezet-egészségtani gyakorlat
f)    3 hó munkahigiénés gyakorlat
g)    3 hó élelmezés és táplálkozás-egészségtani gyakorlat
h)    3 hó egészségfejlesztési gyakorlat
i)    3 hó népegészségügyi terepgyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei24. MELLKASSEBÉSZET

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    3 hó traumatológiai gyakorlat
d)    3 hó érsebészeti gyakorlat
e)    2 hó szívsebészeti gyakorlat
f)    4 hó általános sebészeti gyakorlat
g)    4 hó pulmonológiai gyakorlat
h)    1 hó sebészeti skill tréning

    2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a)    18 hó sebészeti gyakorlat
b)    12 hó mellkas-sebészeti alap gyakorlat
c)    12 hó III. szinten akkreditált mellkas-sebészeten töltendõ gyakorlat
d)    2 hó szívsebészeti gyakorlat
e)    2 hó bronchológia
f)    2 hó onkológiai képzés, benne: onkoradiológia és onkopulmonológia

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


25. NEFROLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
2.1.1. 6 hó sürgősségi gyakorlat
2.1.2. 1 hó törzsképzési tanfolyamok
2.1.3. 5 hó belgyógyászati törzsképzési gyakorlat: általános belgyógyászati osztályon vagy gyermekgyógyászati osztályon
2.1.4. 12 hó belgyógyászati alapgyakorlat, amelyből:
2.1.4.1. 4 hó kardiológiai gyakorlat, gyermek-nefrológusoknak: gyermekkardiológiai gyakorlat
2.1.4.2. 3 hó pulmonológiai gyakorlat, gyermek-nefrológusoknak: gyermekpulmonológiai gyakorlat
2.1.4.3. 5 hó gasztroenterológia, hepatológia, gyermek-nefrológusoknak: gyermek-gastroenterológiai, hepatológiai gyakorlat
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
2.2.1. 6 hó belgyógyászati vagy gyermekgyógyászati gyakorlat
2.2.2. 6 hó speciális fakultatív képzés a választott diszciplínákból, azaz belgyógyászat vagy csecsemő- és gyermekgyógyászat, illetve tudományos tevékenység
2.2.3. 12 hó klinikai nefrológiai gyakorlat:
2.2.3.1. 8 hó nefrológiai centrumban töltendő el
2.2.3.2. 4 hó általános nefrológiai osztályos gyakorlat
2.2.4. 12 hó vesepótló kezeléssel kapcsolatos gyakorlat:
2.2.4.1. 6 hó hemodialízis gyakorlat
2.2.4.2. 2 hó peritonealis dialízis, illetve CAPD gyakorlat
2.2.4.3. 1 hó transzplantációs gyakorlat
2.2.4.4. 1 hó intenzív terápiás gyakorlat
2.2.4.5. 1 hó urológiai gyakorlat, gyermek-nefrológusok esetén gyermek-urológiai gyakorlat
2.2.4.6. 1 hó gyakorlat felnőtt vagy gyermek-nefrológiai osztályon a specialitás jellegétől függően

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:


26. NEUROLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    3 hó sürgõsségi neurológia, lysist végzõ stroke-centrumban, ITO-n
d)    3 hó belgyógyászati gyakorlat
e)    1 hó pszichiátriai gyakorlat
f)    1 hó idegsebészeti gyakorlat
g)    9 hó általános neurológiai gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés, ebbõl:
a)    1 hó klinikai elektrofiziológia
b)    2 hó epileptológia
c)    2 hó neuroradiológia
d)    3 hó cerebrovascularis betegségek, neuroszonológia lysist végzõ stroke centrumban, ITO-n
e)    1 hó neuropatológia, liquor-diagnosztika
f)    1 hó pszichiátria
g)    1 hó idegsebészet
h)    2 hét neuro-infektológia
i)    6 hét gyermek-neurológia
j)    1 hó neuro-rehabilitáció
k)    4 hó neurológiai ambulancia
l)    18 hó általános neurológiai osztályos gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
27. NUKLEÁRIS MEDICINA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    7 hó nukleáris medicina alapképzési gyakorlat, benne: izotóp alaptanfolyam, bõvített sugárvédelmi tanfolyam
d)    6 hó belgyógyászati gyakorlat
e)    4 hó radiológiai gyakorlat (UH, CT, MRI)

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés, ebben:
a)    meghatározott számú izotóp-diagnosztikai beavatkozás teljesítése
b)    meghatározott számú terápiás beavatkozás teljesítése

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
28. ORTOPÉDIA ÉS TRAUMATOLÓGIA

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    7 hó sebészeti gyakorlat, érsebészeti profillal rendelkezõ osztályon
d)    3 hó neurotrauma, vezetõ trauma-centrumban vagy neurotrauma ellátást (is) biztosító idegsebészeti központban
e)    6 hó traumatológia, vezetõ traumatológiai centrumban, ATLS típusú tanfolyam a fenti idõszak során
f)    1 hó sebészeti skill tréning

2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a)    24 hó speciális ortopédiai gyakorlat, ebbõl: 10 hónap klinikai (tanszéki) képzõhelyen
b)    18 hó speciális traumatológiai képzés, ebbõl: 8 hónap klinikai (tanszéki) képzõhelyen
c)    6 hó speciális gyakorlatok:
ca)    2 hó kézsebészeti, plasztikai, mikrosebészeti gyakorlat
cb)    2 hó fizioterápia, ortopéd-rehabilitáció, reumatológia
cc)    2 hó szeptikus csontsebészet

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Az alábbi tanfolyamok teljesítése:
a)    ortopédiai alaptudományok tanfolyam,
b)    traumatológiai alaptudományok tanfolyam,
c)    mozgásszervi alaptudományok tanfolyam.
3.2. Meghatározott számú és típusú mûtéti és egyéb beavatkozás elvégzése.

29. ORVOSI LABORATÓRIUMI DIAGNOSZTIKA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    5 hó hematológiai/immunológiai gyakorlat
d)    12 hó klinikai biokémiai gyakorlat:
da)    6 hó klinikai kémia gyakorlat
db)    6 hó molekuláris biopatológia gyakorlat
    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    6 hó haematológia, haematoserológia, transzfúziológia
b)    6 hó klinikai mikrobiológia
c)    4 hó immunológiai gyakorlat
d)    12 hó tudományos képzési program
e)    6 hó elektív speciális képzés
f)    2 hó tanfolyamok

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

30. ORVOSI MIKROBIOLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat fekvõbeteg intézmény sürgõsségi eseteit ellátó egységében
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    11 hó mikrobiológiai alapképzés:
ca)    1 hó táptalajkonyhai gyakorlat (késõbb letölthetõ, ha az alapképzést
végzõ laboratórium nem rendelkezik táptalajkonyhával)
cb)    5 hó bakteriológia
cc)    3 hó virológiai diagnosztika
cd)    1 hó parazitológiai diagnosztika
ce)    1 hó mikológiai diagnosztika
d)    6 hó klinikai gyakorlat, összekötve laboratóriumi gyakorlattal:
da)    2 hó infektológiai osztály
db)    1 hó onkológiai, onkohaematológiai osztály
dc)    1 hó általános sebészeti osztály
dd)    1 hó gyermekgyógyászati osztály
de)    1 hó STD/STI ambulancia

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    6 hó általános bakteriológia
b)    3 hó járványügyi bakteriológia
c)    3 hó klinikai/járványügyi virológiai diagnosztika
d)    3 hó klinikai/járványügyi parazitológiai diagnosztika
e)    3 hó klinikai/járványügyi mycológiai diagnosztika
f)    1 hó mycobacterium diagnosztika
g)    2 hó infekciós kórképek molekuláris diagnosztikája
h)    2 hó molekuláris módszerek járványok felderítésében
i)    1 hó gyakorlat nemzeti mikrobiológiai surveillance feladatokat ellátó laboratóriumban
j)    12 hó szabadon választható gyakorlat a klinikai/járványügyi mikrobiológia bármely területén, vagy e területhez illeszkedõ tudományos tevékenység

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei


31. OXYOLÓGIA ÉS SÜRGÕSSÉGI ORVOSTAN

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    3 hó praehospitalis gyakorlat (szakorvos melletti kivonuló gyakorlat)
d)    3 hó belgyógyászati gyakorlat
e)    2 hó sebészeti gyakorlat
f)    2 hó csecsemõ- és gyermekgyógyászati gyakorlat
g)    2 hó szülészeti-nõgyógyászati gyakorlat
h)    3 hó traumatológiai gyakorlat
i)    2 hó elméleti képzés (ezen belül EKG, katasztrófa-medicina, egyéb tanfolyamok)

2.2. 36 hónap szakgyakorlati képzés:
a)    2 hó anaesthesiológiai gyakorlat
b)    2 hó neurológiai/stroke gyakorlat
c)    2 hó toxikológiai gyakorlat
d)    2 hó kardiológiai intenzív gyakorlat
e)    1 hó gasztro-, vérzõ profilú intenzív osztályos gyakorlat
f)    2 hó képalkotó diagnosztika
g)    1 hó pulmonológiai gyakorlat
h)    1 hó pszichiátriai gyakorlat
i)    1 hó szemészeti gyakorlat
j)    1 hó fül-orr-gége gyakorlat
k)    1 hó urológiai gyakorlat
l)    10 hó sürgõsségi osztályos gyakorlat
m)    10 hó mentõorvosi gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-


32. PATOLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
b)    1 hó belgyógyászati gyakorlat
c)    1 hó radiológiai gyakorlat
d)    21 hó patológiai és kórszövettani alapismeretek

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés, ebbõl:
a)    4 hét nõgyógyászati patológia
b)    3 hét diagnosztikai cytológia
c)    2 hét vesepatológia
d)    2 hét májpatológia
e)    2 hét hematopatológia
f)    2 hét mozgásszervi patológia
g)    2 hét urológiai patológia
h)    2 hét tüdõpatológia
i)    2 hét fül-orr-gégepatológia
j)    2 hét neuropatológia
k)    2 hét bõrgyógyászati patológia
l)    3 hó fekvõbeteg-ellátásban eltöltött gyakorlat a szakképzést irányító egyetem által megadott program szerint
m)    8 hét szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú autopsziás, hisztopatológiai és citopatológiai tevékenység, speciális technikák elsajátítása.


33. PLASZTIKAI ÉS ÉGÉS-SEBÉSZET

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    10 hó általános sebészeti képzés
d)    6 hó traumatológiai képzés
        (vagy 10 hó traumatológiai képzés és 6 hó sebészet)
e)    1 hó sebészeti skill tréning

    2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a)    18 hó helyreállító plasztikai sebészeti képzés
b)    9 hó felnõtt égéssebészeti képzés, benne:
ba)    1 hó intenzív terápiás képzés
c)    6 hó gyermek égéssebészeti és helyreállító plasztikai sebészeti képzés, benne:
ca) 1 hó intenzív terápiás képzés
d)    2 hó arc-, állcsont- és szájsebészeti képzés
e)    2 hó fül-orr-gégészeti képzés
f)    2 hó kézsebészeti képzés
g)    3 hó onkológiai helyreállító plasztikai sebészeti képzés
h)    6 hó esztétikai sebészeti képzés

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Az alábbi tanfolyamok teljesítése:
3.1.1. mikrosebészeti tanfolyam.

3.2. Meghatározott számú és típusú mûtéti beavatkozás teljesítése.


34. PSZICHIÁTRIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat, ebbõl 3 hónap pszichiátriai sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    1 hó belgyógyászati gyakorlat
d)    12 hó felvételes pszichiátriai osztályos gyakorlat
e)    2 hó neurológiai osztályos gyakorlat
f)    2 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai osztályos vagy ambuláns gyakorlat

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    9 hó pszichiátriai járóbeteg-rendelés, ebbõl: 1 hó közösségi pszichiátriai gyakorlat
b)    3 hó idõskori pszichiátriai gyakorlat
c)    3 hó pszichiátriai rehabilitációs gyakorlat
d)    3 hó pszichoterápiás gyakorlat
e)    3 hó alkohol-drog osztályos vagy ambuláns gyakorlat
f)    3 hó egyetemi képzõhelyen eltöltendõ gyakorlat
g)    12 hó elektív gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Szakgyakorlati képzés ideje alatt folyamatos elméleti képzés.
3.2.     Pszichoterápiás képzés propedeutikai fázisa – tesztvizsgával.
3.3.     Képzést lezáró sikeres írásbeli tesztvizsga.35. RADIOLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    17 hó radiológiai alapképzési program:
ca)    6 hó hagyományos röntgen-diagnosztika
cb)    6 hó ultrahang diagnosztika
cc)    2 hó CT-vizsgálatok alapképzés
cd)    2 hó MR-vizsgálatok alapképzés
ce)    1 hó intervenciós radiológia

2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    6 hó hagyományos röntgen-diagnosztika, ebben: 1 hó gyermek-radiológia
b)    6 hó UH-diagnosztika, ebben: 1 hó gyermek-radiológia
c)    12 hó CT-gyakorlat, ebben: 3 hó neuroradiológia
d)    6 hó MRI képalkotás gyakorlat, ebben: 3 hó neuroradiológia
e)    2 hó intervenciós radiológia
f)    1 hó SPECT, PET-CT, MRI-PET gyakorlat
g)    3 hó emlõdiagnosztika

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú diagnosztikus és intervenciós beavatkozás elvégzése.

36. REPÜLÕORVOSTAN

1. Képzési idõ: 48 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat, ebbõl: 1 hó kutató-mentõ, illetve mentõhelikopter szolgálat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    4 hó belgyógyászati típusú törzsképzési program
d)    6 hó repülõorvosi klinikai vizsgálatok (sebészet, belgyógyászat, ideggyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat, szemészet, fogászat)
e)    3 hó speciális repülõorvosi funkcionális diagnosztika és pszichológiai vizsgálatok
f)    8 hét repülõorvosi alaptanfolyam
g)    8 hét repülõ-szakorvosi tanfolyam
    2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: repülõtéri orvosi szolgálat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-


37. REUMATOLÓGIA
1. Képzési idő: 60 hónap

2. Képzési program:
2.1. 24 hó törzsképzési program:
2.1.1. 6 hó sürgősségi gyakorlat
2.1.2. 1 hó törzsképzési tanfolyamok
2.1.3. 2 hó reumatológiai osztályos gyakorlat
2.1.4. 15 hó belgyógyászati osztályos gyakorlat, amelyből 7 hó általános aktív belgyógyászat, 2-2 hó nephrológia, gasztroenterológia, haematológia, 1-1 hó kardiológia és pulmonológia
2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
2.2.1. 23 hó reumatológiai osztályos gyakorlat: legalább 2 különböző akkreditált osztályon, amelyek közül legalább 3 hó az egyik arthritis centrumban teljesítendő
2.2.2. 6 hó szisztémás autoimmun betegséget kezelő klinikai immunológiai osztályos gyakorlat
2.2.3. 1 hó ortopédiai osztályos gyakorlat
2.2.4. 1 hó neurológiai osztályos gyakorlat
2.2.5. 1 hó mozgásszervi rehabilitációs osztályos gyakorlat
2.2.6. 4 hó önálló reumatológiai járóbeteg-szakrendelési gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. Mozgásszervi ultrahang-ismeretek tanfolyam
3.2. Immunológiai alapképző tanfolyam, valamint szakvizsga előkészítő tanfolyam.


38. SEBÉSZET

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi sebészeti gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    6 hó sebészeti alapismeretek, benne: 3 hó sebészeti járóbeteg rendelési gyakorlat
d)    3 hó traumatológiai gyakorlat
e)    3 hó intenzív terápiás gyakorlat
f)    1 hó radiológiai diagnosztika (CT, UH)
g)    1 hó endoscopia
h)    1 hó onkológiai gyakorlat
i)    1 hó pathológiai gyakorlat
j)    1 hó sebészeti skill tréning

    2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés:
a)    42 hó általános sebészeti gyakorlat, ezen belül legfeljebb 6 hónapos, fakultatíve választható társszakmák egyike: endoszkópos sebészet, urológia, nõgyógyászat, kézsebészet, idegsebészet, plasztikai sebészet, szívsebészet, oxyológia, intenzív ellátás
b)    3 hó érsebészeti gyakorlat
c)    2 hó mellkas-sebészeti gyakorlat
d)    1 hó gyermeksebészeti gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
3.1. A szakképzés ideje alatt részképzésre akkreditált osztályokon eltöltött gyakorlati idõbõl legfeljebb 4 év igazolása fogadható el.
3.2. Az alábbi tanfolyamok teljesítése:
a)    sebészeti infektológiai tanfolyam,
b)    sebészeti onkológiai tanfolyam,
c)    sebészeti laparaszkópos tanfolyam,
d)    oxyológiai tanfolyam,
e)    transzfúziós tanfolyam,
f)    2 hetes szakvizsga elõkészítõ tanfolyam,
g)    2 hét gyakorlati vizsga.
3.3. Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése


39. SUGÁRTERÁPIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó képalkotó diagnosztikai gyakorlat:
ca)    2 hó CT gyakorlat
cb)    2 hó MRI gyakorlat
cc)    1 hó izotópdiagnosztikai és izotópterápiás gyakorlat: 2 hét általános izotóp-diagnosztika és izotóp-terápia, 2 hét PET-CT
cd)    1 hó hagyományos röntgen- és ultrahang-diagnosztika
d)    1 hó patológia, molekuláris patológia, citológia
e)    7 hó klinikai gyakorlat:
ea)    1 hó belgyógyászat
eb)    1 hó sebészet
ec)    1 hó urológia
ed)    1 hó fej-nyaksebészet
ee)    1 hó nõgyógyászat
ef)    1 hó ideggyógyászat
eg)    1 hó bõrgyógyászat
f)    3 hó sugárterápiás alapgyakorlat I. rész
fa)    1 hó sugárfizika
fb)    1 hó sugárbiológia
fc)    1 hó sugárterápia

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    3 hó sugárterápiás alapgyakorlat II. rész
b)    6 hó besugárzás-tervezés
c)    9 hó felnõttkori daganatok külsõ sugárterápiája
d)    6 hó brachytherápia
e)    2 hó gyermekkori daganatok sugárterápiája
f)    5 hó radio-kemoterápiás gyakorlat
g)    5 hó speciális besugárzási technikák gyakorlása:
ga)    3 hó speciális külsõ besugárzási technikák (IMRT, IGRT, stereotaxia, egész test és teljes testfelszín besugárzása)
gb)    2 hó speciális brachyterápiás technikák (prosztata, emlõ, fej-nyak tûzdelések)

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

40. SZEMÉSZET

1. Képzési idõ: 56 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat
a)    6 hó sürgõsségi betegellátás
aa)    1 hó mentõorvosi gyakorlat
ab)    2 hó intenzív terápia
ac)    2 hó anaesthesiológiai gyakorlat
ad)    1 hó tanfolyamok
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    6 hó sebészeti típusú törzsképzési gyakorlat
ca)    1 hó idegsebészet
cb)    5 hó szemészeti mikrosebészet
d)    11 hó szemészeti gyakorlat teljes körû képzésre kijelölt képzõhelyen
da)    2 hó szemészeti alapvizsgálatok
db)    2 hó ultrahang-diagnosztika
dc)    1 hó elektrofiziológiai vizsgálatok
dd)    1 hó kontaktlencse-rendelés
de)    1 hó felügyelet melletti ambuláns szakrendelés
df)    1 hó képalkotó diagnosztika
dg)    1 hó lézer a szemészetben
dh)    2 hó fekvõbeteg-osztályos tevékenység

2.2. 32 hó szakgyakorlati képzés, ebbõl:
a)    2 hó cornea és conjunctiva betegségei
b)    1 hó szemhéjak és könnyszervek betegségei
c)    3 hó lencse betegségei
d)    3 hó glaukóma diagnosztika, terápia, gondozás
e)    3 hó sérülések diagnosztikája és ellátása
f)    3 hó uvea betegségei, endophthalmitis
g)    4 hó retina vascularis betegségei
h)    2 hó macula betegségei
i)    1 hó hátsó segmens betegségei
j)    4 hó gyermekszemészet
k)    1 hó optikai gyakorlat (kontakt-lencse, gyengén-látás korrekciója)
l)    3 hó kötelezõ mûtéti asszisztálás
m)    1 hó ophthalmoneurológia
n)    1 hét szemészeti klinikopatológia

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Szakvizsga elõtti tesztvizsga teljesítése.


41. SZÍVSEBÉSZET

1. Képzési idõ: 72 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    4 hó általános sebészeti törzsképzés
d)    2 hó kardiológiai gyakorlat
e)    3 hó mellkassebészet
f)    3 hó érsebészet
g)    4 hó aneszteziológia és intenzív terápia
h)    1 hó sebészeti skill tréning

    2.2. 48 hó szakgyakorlati képzés: szívsebészeti speciális képzési program, ebbõl
a)    6 hó haemodinamikai laboratóriumi gyakorlat
b)    3 hó kardiológiai intenzív osztályos gyakorlat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Elõírt számú és típusú mûtéti beavatkozás teljesítése


42. SZÜLÉSZET-NÕGYÓGYÁSZAT

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    8 hó általános nõgyógyászati képzés
d)    8 hó általános szülészeti képzés
e)    1 hó sebészeti skill tréning

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:
a)    11 hó szülészeti képzés
b)    11 hó nõgyógyászati képzés
c)    5 hó nõgyógyászati onkológia
d)    1 hó nõgyógyászati endokrinológia és asszisztált reprodukció
e)    3 hó szülészeti-nõgyógyászati ultrahang diagnosztika
f)    2 hó szülészeti aneszteziológia
g)    1 hó urológia
h)    2 hó kötelezõ tanfolyamok: kolposzkópia, neonatológia, nõgyógyászati endoszkópia, szülészeti-nõgyógyászati ultrahang-diagnosztika, posztmenopauzális hormonpótlás, pszichoszomatika a szülészet-nõgyógyászatban, gyermeknõgyógyászat

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.

43. TRANSZFUZIOLÓGIA

1. Képzési idõ: 48 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    5 hó törzsképzési gyakorlat hematológiai profilú osztályon
d)    9 hó transzfúziológiai alapképzés
e)    1 hó törzsképzési gyakorlat PIC-en
f)    2 hó kötelezõ tanfolyamok: hematológiai tanfolyam, immunológiai tanfolyam, haemostázis tanfolyam
    2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés
a)    2 hó laboratóriumi gyakorlat
b)    2 hó véradásszervezés, vérgyûjtés, véradó-kivizsgálás, gondozás
c)    1 hó vértárolás, vérkiadás
d)    8 hó vércsoport-szerológia
e)    3 hó vérkészítmény-elõállítás
f)    1 hó vírus-szerológiai gyakorlat
g)    3 hét speciális vércsoport-szerológia
h)    2 hét thrombocyta-szerológia
i)    1 hét minõségbiztosítási gyakorlat
j)    2 hét vírus-verifikálás, konfirmálás
k)    5 hét aferezis gyakorlat:
ka)    2 hét donor-aferezis
kb)    3 hét terápia-aferezis, õssejt-aferezis, õssejt-processing
l)    5 hét transzplantációs gyakorlat:
la) 1 hét szervkoordinációs teendõk
lb) 1 hét õssejt-donor toborzás, regiszter kezelés
lc) 3 hét transzplantációs immunológiai vizsgálatok
m)    6 hét haemosztázis gyakorlat:
ma) 3 hét szûrõvizsgálatok végzése, értékelése, thrombocyta-vizsgálatok, speciális koagulációs vizsgálatok
mb) 3 hét haemofiliások gondozása, kezelése, stabil vérkészítmények adása

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
A képzés ideje alatt kötelezõ konzultáció.

44. TÜDÕGYÓGYÁSZAT

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési gyakorlat:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyam
c)    3 hó gasztroenterológiai gyakorlat
d)    2 hó kardiológiai gyakorlat
e)    12 hó tüdõgyógyászati gyakorlat

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés: speciális tüdõgyógyászati képzés, ebbõl:
a)    1 hó radiológiai gyakorlat
b)    2 hó mellkassebészeti gyakorlat
c)    1 hó klinikai immunológia és allergológia
d)    6 hó onko-pulmonológia
e)    2 hó légzés-rehabilitáció
f)    2 hó tüdõgyógyászati járóbeteg-rendelés
g)    3 hó non-invazív lélegeztetési gyakorlat
h)    1 hó palliáció, hospice
i)    3 hét szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam
j)    6 hó intenzív légzésterápiás gyakorlat
3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

45. UROLÓGIA

1. Képzési idõ: 60 hónap

2. Képzési program:
    2.1. 24 hó törzsképzési program:
a)    6 hó sürgõsségi gyakorlat
b)    1 hó törzsképzési tanfolyamok
c)    7 hó általános sebészeti gyakorlat
d)    3 hó urológiai ambulancia
e)    1 hó nõgyógyászati urológia
f)    3 hó gyermekurológia
g)    2 hó andrológia
h)    1 hó sebészeti skill tréning

    2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés
a)    urológiai osztályos gyakorlat, ebben:
aa)    ultrahang alapismeretek tanfolyam
ab)    1 hó urológiai ultrahang gyakorlat
b)    megadott számú és típusú mûtét

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Szakvizsga-felkészítõ program sikeres teljesítése (évente 5x3 nap elméleti és gyakorlati képzés a teljes urológiai tananyagot felölelõen, forgó rendszerben).

3. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez40


Szakorvosi ráépített szakképzési programok

1. ADDIKTOLÓGIA
1. ADDIKTOLÓGIA I.
1.1. Képzés belépési feltétele:
a)    gyermek- és ifjúságpszichiátrai vagy
b)    pszichiátria
szakvizsga

1.2. Képzési idõ: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:
a)    6 hó belgyógyászati képzés olyan osztályon, ahol alkoholbetegeket (is) kezelnek
b)    12 hó gyakorlat alkohol vagy drog osztályon, vagy pszichiátria speciális részlegén
c)    6 hó gyakorlat drog-ambulancián vagy gondozóban
d)    2 hét speciális addiktológiai tanfolyam vagy egyéni képzés kijelölt helyen

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Pszichoterápiás tanfolyam elvégzése.


2. ADDIKTOLÓGIA II.
2.1. Képzés belépési feltétele:
a)    aneszteziológia és intenzív terápia,
b)    belgyógyászat,
c)    csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
d)    háziorvostan,
e)    neurológia,
f)    oxyológia és sürgõsségi orvostan vagy
g)    tüdõgyógyászat
szakvizsga

2.2. Képzési idõ: 63-85 hó: 38-60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:
a)    6 hó pszichiátriai osztályos gyakorlat
b)    12 hó alkohol és/vagy drog osztályos gyakorlat
c)    6 hó gyakorlat alkohol- vagy drog-ambulancián, vagy gondozóban
d)    2 hét speciális addiktológiai tanfolyam vagy egyéni képzés kijelölt helyen

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Pszichoterápiás tanfolyam elvégzése (vagy egyéni továbbképzés kijelölt helyen).


2. ALLERGOLÓGIA ÉS KLINIKAI IMMUNOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele:
a)    belgyógyászat,
b)    bõrgyógyászat,
c)    csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
d)    fül-orr-gégegyógyászat,
e)    infektológia,
f)    neurológia,
g)    reumatológia,
h)    sebészet,
i)    szemészet,
j)    szülészet-nõgyógyászat,
k)    transzfúziológia vagy
l)    tüdõgyógyászat
szakvizsga

2. Képzési idõ: 72-96 hó: 48-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    6 hó belgyógyászati immunológia
b)    2 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
c)    3 hó bõrgyógyászat, venerológia, kozmetológia
d)    3 hó gyermekgyógyászati immunológia és allergológia
e)    3 hó tüdõgyógyászat, allergológia
f)    2 hó reumatológia
g)    2 hó transzplantációs laboratóriumi gyakorlat
h)    1 hó immunológiai tanfolyamok
i)    2 hó fül-orr-gégészeti gyakorlat

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-


3. ANDROLÓGIA

1. ANDROLÓGIA I.

1.1. Képzés belépési feltétele: urológia szakvizsga

1.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:
a)    12 hó elméleti és gyakorlati képzés szakképzõ hellyé minõsített képzõhelyen
b)    6 hó kiegészítõ képzés, benne: akkreditált szakvizsga-elõkészítõ andrológiai tanfolyam
c)    6 hó andrológiai sebészet akkreditált képzõhelyen

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Elõírt számú és típusú sebészi beavatkozás teljesítése

2. ANDROLÓGIA II.

2.1. Képzés belépési feltétele:
a)    belgyógyászat,
b)    bõrgyógyászat, venerológia, kozmetológia,
c)    csecsemõ- és gyermekgyógyászat vagy
d)    szülészet-nõgyógyászat
szakképesítés

2.2. Képzési idõ: 108 hó: 60 hó alapképzés + 48 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:
a)    24 hó urológiai képzés
b)    12 hó elméleti és gyakorlati képzés szakképzõ hellyé minõsített képzõhelyen
c)    6 hó kiegészítõ képzés, benne: akkreditált szakvizsga-elõkészítõ andrológiai tanfolyam
d)    6 hó andrológiai sebészet akkreditált képzõhelyen

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú sebészi beavatkozás teljesítése.


3/A. AUDIOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program: 24 hó kórházi vagy klinikai audiológiai állomáson, ebben:

a)    akusztikai és hallásélettani alapismeretek
b)    szubjektív audiometrai eljárások (elmélet és gyakorlati kivitelezés)
c)    objektív audiometrai eljárások (elméleti és gyakorlati kivitelezés)
d)    hallókészülék rendelés és gondozás (elméleti és gyakorlati kivitelezés)

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Audiológiai témájú kötelezõ szintentartó továbbképzési tanfolyamon történõ részvétel és sikeres vizsga.


3/B. BELGYÓGYÁSZATI ANGIOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: belgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:

a)    1 hó intenzív osztályos gyakorlat
b)    2 hó érsebészeti osztályos gyakorlat
c)    2 hó intervenciós radiológiai gyakorlat
d)    2 hó ultrahangos gyakorlat (vascularis color duplex UH )
e)    1 hó non-invazív érdiagnosztikai vizsgálatok (CT/MR angiographia, kapillármikroszkópia, TCPo2, plethysmographia, laser doppler, CW Doppler)
f)    1 hó bõrgyógyászati gyakorlat, sebkezelés
g)    12 hó angiológia osztályos gyakorlat (ezen belül hemorheológiai és haemostaseológiai labordiagnosztika)
h)    3 hó angiológiai szakambulancia
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Klinikai angiológiai tanfolyam végzése.


4. CSECSEMÕ- ÉS GYERMEK FÜL-ORR-GÉGEGYÓGYÁSZAT

1. Képzés belépési feltétele: fül-orr-gégegyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    4 hó gyermekgyógyászati gyakorlat
b)    20 hó gyermek fül-orr-gégészeti osztályos gyakorlat

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


5. CSECSEMÕ- ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZATI INTENZÍV TERÁPIA

1. Képzés belépési feltétele:
a)    aneszteziológia és intenzív terápia vagy
b)    csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 83 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    6 hó gyermekgyógyászati intenzív osztályon
b)    4 hó neonatalis intenzív centrumban
c)    1 hó gyermek-kardiológiai intenzív osztályos gyakorlat
d)    1 hó gyermek-infektológiai intenzív osztályos gyakorlat
e)    1 hó gyermek égési intenzív gyakorlat
f)    1 hó gyermeksebészeti osztályon
g)    6 hó gyermek-anaesthesiológia
h)    1 hó toxikológiai intenzív osztályon
i)    1 hó neurotraumatológiai intenzív osztályon
j)    1 hó lélegeztetési profilú intenzív osztályon
k)    1 hó kardiológiai profilú intenzív osztályon

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-    

6. CSECSEMÕ- ÉS GYERMEK-KARDIOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    24 hó III. szintû gyermek-kardiológiai centrumban
b)    6 hó mátrix rendszerû fekvõbeteg ellátás gyermekkardiológus mellett
c)    6 hó járóbeteg rendelési gyakorlat gyermek-ambulancián

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

7. DIAGNOSZTIKUS CYTOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: patológia szakvizsga

2. Képzési idõ: 82 hó: 58 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program
a)    2 hó ultrahang gyakorlat
b)    3 hó képalkotó vezérelt biopsiás gyakorlat
c)    2 hó klinikai ambuláns gyakorlat
d)    8 hó nõgyógyászati cytológiai gyakorlat
e)    8 hó aspirációs cytológiai gyakorlat
f)    2 hét citológiai alapképzõ tanfolyam
g)    2 hét szakvizsga elõkészítõ tanfolyam

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

8. EGÉSZSÉGBIZTOSÍTÁS

1. Képzés belépési feltétele: bármely alap szakképesítés

2. Képzési idõ: 62-96 hó: 38-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
24 hó akkreditált biztosítási gyakorlatot végzõ egészségügyi szolgáltatónál, ebbõl:
a)    3 hó a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, 2016. december 31-ét követõen a Budapest Fõváros Kormányhivatala orvosszakértõi mellett, irányításuk alatt
b)    2 hó igazságügyi orvostani intézetben
c)    1 hó üzleti biztosítónál
1 hó Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelõnél
4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4x50 óra speciális tanfolyam elvégzése

9. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK

1. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK I.

1.1. Képzés belépési feltétele: belgyógyászat szakvizsga

1.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:
a)    16 hó belgyógyászati endokrinológia, ebbõl: 4 hó diabetológia
b)    3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia
c)    3 hó nõgyógyászati endokrinológia
d)    1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
e)    1 hó radiológiai képalkotó (UH és egyéb) diagnosztikai gyakorlat, meghatározott tanfolyamok

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

2. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK II.

2.1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

2.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:
a)    6 hó belgyógyászati endokrinológia
b)    13 hó gyermekgyógyászati endokrinológia, ebbõl: 4 hó diabetológia
c)    3 hó nõgyógyászati endokrinológia
d)    1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
e)    1 hó radiológiai képalkotó (UH és egyéb) diagnosztikai gyakorlat, meghatározott tanfolyamok

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

3. ENDOKRINOLÓGIA ÉS ANYAGCSERE-BETEGSÉGEK III.

3.1. Képzés belépési feltétele: szülészet-nõgyógyászat szakvizsga

3.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3.3. Képzési program:
a)    6 hó belgyógyászati endokrinológia
b)    3 hó gyermekgyógyászati endokrinológia            
c)    13 hó nõgyógyászati endokrinológia, ebbõl: 4 hó diabetológia
d)    1 hó endokrinológiai laboratóriumi gyakorlat
e)    1 hó radiológiai képalkotó (UH és egyéb) diagnosztikai gyakorlat, meghatározott tanfolyamok

3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

10. GYERMEK GASZTROENTEROLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    6 hó felnõtt gasztroenterológia
b)    18 hó gyermekgyógyászati gasztroenterológia

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a)    Gasztroenterológiai tanfolyam elvégzése hepatológiai tematikával.
b)    Hasi ultrahang-tanfolyam elvégzése.
c)    Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.


11. GYERMEK HEMATO-ONKOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    30 hónapos képzés gyermek hemato-onkológiai osztályon/részlegen III. szintû centrumban, ezen belül:
aa)    3 hó hemosztázis és hemofília betegellátást is folytató részlegen
ab)    3 hó szakambulancia, kommunikáció
b)    3 hó vérképzõ õssejt-transzplantációt végzõ részlegen
c)    1 hó komplex hemato-onkopatológia kurzus és gyakorlat
d)    1 hó klinikai transzfúziológiai kurzus és gyakorlat
1 hó teljes körû gyermek haemato-onkológia elõkészítõ tanfolyam, beleértve a nosokomiális infekciók és a neutropéniás szepszis ellátását

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Hematológia vagy onkológia terén végzett tudományos kutatás (maximum egy év) beszámítható.


12. GYERMEK-NEUROLÓGIA

1. GYERMEK-NEUROLÓGIA I.

1.1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga
1.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
1.3. Képzési program:
a) 6 hó felnõtt neurológiai osztályos gyakorlat
b) 18 hó gyermek-neurológiai osztályos gyakorlat, ebben:
ba) 1 hó idegsebészeti gyakorlat
bb) 1 hó fejlõdésneurológiai gyakorlat
bc) 1 hó csecsemõ- és gyermek rehabilitációs gyakorlat: 1 hét Petõ Intézetben, 1 hét Korai Fejlesztõ Központban, 2 hét gyermek rehabilitációs osztályon
bd) 1 hó epilepszia mûtét elõtti kivizsgálás gyakorlat
be) 1 hó EEG laboratóriumi gyakorlat
bf) 2 hét egyéb elektrofiziológiai gyakorlat (EMG, ENG, kiváltott válaszok, polysomnographia)
bg) 2 hét neuroradiológiai gyakorlat
bh) 1 hét gyermekpszichiátriai gyakorlat
bi) 1 hét genetikai rendelésen való részvétel
1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

2. GYERMEK-NEUROLÓGIA II.

2.1. Képzés belépési feltétele: neurológia szakvizsga
2.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program:
a) 18 hó gyermekneurológiai osztályos gyakorlat, ebben:
aa) 1 hó EEG laboratóriumi gyakorlat
ab) 1 hó idegsebészeti gyakorlat
ac) 1 hó csecsemõ- és gyermekrehabilitációs gyakorlat: 1 hét Petõ Intézetben, 1 hét Korai Fejlesztõ Központban, 2 hét gyermek rehabilitációs osztályon
ad) 1 hó epilepszia mûtét elõtti kivizsgálás
ae) 1 hó fejlõdésneurológiai gyakorlat
af) 2 hét egyéb elektrofiziológiai gyakorlat (EMG, ENG, kiváltott válaszok, polysomnographia)
ag) 2 hét neuroradiológiai gyakorlat
ah) 1 hét gyermekpszichiátriai gyakorlat
ai) 1 hét genetikai rendelésen való részvétel
b) 6 hó gyermekgyógyászati osztályon, benne:
ba) 1 hó perinatális intenzív centrum
bb) 1 hó intenzív osztályos gyakorlat

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

13. GYERMEK-NÕGYÓGYÁSZAT

1. Képzés belépési feltétele: szülészet-nõgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    6 hó csecsemõ- és gyermekgyógyászat gyakorlat (fekvõ- és járóbeteg ellátás)
b)    3 hó endokrinológia és anyagcsere betegségek
c)    20 hó gyermeknõgyógyászat gyakorlat
d)    3 hó gyermeksebészet gyakorlat
e)    2 hét orvosi laboratóriumi diagnosztika (kenetek mikroszkópos értékelése)
f)    2 hét gyermek- és ifjúsági klinikai szakpszichológiai gyakorlat

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Kötelezõ szintentartó továbbképzésként meghirdetett gyermeknõgyógyászati tanfolyam elvégzése (2,5 nap, amely a képzési program ideje alatt teljesítendõ), amely tartalmazza a reanimációra és a tartós fájdalomcsillapításra vonatkozó ismereteket.

14. GYERMEK-RADIOLÓGIA

1. GYERMEK-RADIOLÓGIA I.

1.1. Képzés belépési feltétele: radiológia szakvizsga

1.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:
a)    12 hó általános gyermekgyógyászati gyakorlat
b)    6 hó teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat
c)    6 hó nem teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Kötelezõ gyermek-radiológiai tanfolyam teljesítése

2. GYERMEK-RADIOLÓGIA II.

2.1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászati szakvizsga

2.2. Képzési idõ: 90 hó: 60 hó alapképzés + 30 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:
a)    6 hó általános radiológiai gyakorlat
b)    6 hó általános UH gyakorlat
c)    6 hó általános CT, MRI, intervenciós radiológiai gyakorlat
d)    6 hó teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat
e)    6 hó nem teljes skálájú gyermek-radiológiai gyakorlat

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Kötelezõ gyermek-radiológiai tanfolyam teljesítése


15. GYERMEK-TÜDÕGYÓGYÁSZAT

1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    8 hó gyermek-tüdõgyógyászati osztályos gyakorlat
b)    3 hó felnõtt tüdõgyógyászati osztályos gyakorlat
c)    4 hó allergológiai gyakorlat
d)    3 hó gyermek-bronchológiai gyakorlat
e)    3 hó gyermek-tüdõgyógyászati járóbeteg szakrendelés
f)    1 hó TBC osztályos gyakorlat
g)    2 hó neonatológiai és gyermek intenzív osztályos gyakorlat
h)    1 hó tanfolyamok, ebben:
ha)    klinikai immunológiai és allergológiai tanfolyam (2x1 hét) teljesítése
hb)    gyermek-tüdõgyógyászati szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam (1 hét), ennek keretében gyermek-tüdõgyógyászati radiológiai tanfolyam teljesítése

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

16. IGAZSÁGÜGYI PSZICHIÁTRIA

1. Képzés belépési feltétele:
a)     gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy pszichiátria szakvizsga és
b)     24 hó szakorvosi gyakorlat
ba)     területi ellátást végzõ felnõtt pszichiátriai osztályos ellátásban vagy
bb)     kényszergyógykezelést végzõ felnõtt pszichiátriai osztályos ellátásban.

2. Képzési idő: 108 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó szakorvosi gyakorlat az 1. b) pont szerint + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program: 24 hó igazságügyi pszichiátriai tevékenység igazságügyi pszichiátria oktatására akkreditált képzőhelyen, benne:
a)    1 hó gyakorlat kényszergyógykezelést végzõ intézetben az 1. b) pont ba) alpontja szerint letöltött szakorvosi gyakorlat esetén, illetve
b)    1 hó gyakorlat felnõtt pszichiátriai ellátást végzõ egyetemi akkreditált képzõhelyen az 1. b) pont bb) alpontja szerint letöltött szakorvosi gyakorlat esetén

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a)    47 igazságügyi pszichiátriai szakértõi vélemény elkészítésében közremûködés:
aa)     személyes vizsgálat és véleményadás büntetõeljárásban (25 eset),
ab)     személyes vizsgálat és véleményadás polgári peres eljárásban, illetve iratok alapján (gondnokság, szerzõdés érvénytelensége, végrendelet érvénytelensége, kártérítés), (20 eset), valamint
ac)     kényszergyógykezelés szükségességének felülvizsgálata (2 eset),
b)     személyes vizsgálat és véleményadás össz-szervezeti egészségkárosodás megállapítására (7 eset),
c)     bíróság által elrendelt elmeállapot megfigyelés lefolytatása és véleményadás (6 eset), valamint
d)     tanfolyami képzés:
da)     igazságügyi pszichiátria tanfolyam (40 óra) és
db)     igazságügyi pszichiátria – szakértõi és jogi ismeretek tanfolyam (24 óra)

17. INTENZÍV TERÁPIA

1. Képzés belépési feltétele:
a)    belgyógyászat,
b)    kardiológia,
c)    neurológia vagy
d)    tüdõgyógyászat
szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    6 hó anaesthesiológiai szakgyakorlat
b)    18 hó intenzív terápiás képzés, ebben
ba)    12 hó központi intenzív osztályos gyakorlat
bb)    6 hó szakmaspecifikus intenzív gyakorlat

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4.1. Az illetékes szakmai grémium által rendezett speciális intenzív ellátás címû szakképzési tanfolyamon való részvétel (2x5 nap)
4.2. Magashûségû intenzív terápiás szimulációs tanfolyam (1 nap)
4.3. ALS tanfolyam (2 nap)


18. ISKOLA-EGÉSZSÉGTAN ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

1. ISKOLA- EGÉSZSÉGTAN ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM I.

1.1. Képzés belépési feltétele:
a)    belgyógyászat vagy
b)    foglalkozásorvostan
szakvizsga

1.2. Képzési idõ: 81-93 hó: 48-60 hó alapképzés + 33 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:
a)    9 hó csecsemõ- és gyermekgyógyászati intézetben töltött szakgyakorlat
b)    24 hó iskolaorvosi munkakörben töltött gyakorlat (amely részfoglalkozás keretében is teljesíthetõ), ebben:
ba)    1 hó ortopédiai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
bb)    1 hó sportorvosi szakrendelésen
bc)    2 hét foglalkozás-egészségügyi gyakorlat a tanulók másodfokú alkalmasságát országosan végzõ munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi intézmény szakrendelésén
bd)    1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
be)    2 hét gyakorlati képzés fõfoglalkozású iskolaorvosi praxisban tutor irányítása mellett

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
1.4.1. iskolaorvosi tanfolyam teljesítése (1 hét)
1.4.2. egészségfejlesztési tanfolyam teljesítése (40 órás)

2. ISKOLA- EGÉSZSÉGTAN ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM II.

2.1. Képzés belépési feltétele:
a)    csecsemõ- és gyermekgyógyászat vagy
b)    háziorvostan
szakvizsga

2.2. Képzési idõ: 62-84 hó: 38-60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:
24 hó iskolaorvosi munkakörben töltött (részfoglalkozásban is teljesíthetõ) gyakorlat, ebben:
a)    1 hó ortopédiai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
b)    1 hó sportorvosi szakrendelésen
c)    2 hét foglalkozás-egészségügyi gyakorlat a tanulók másodfokú alkalmasságát országosan végzõ munkahigiénés és foglalkozás-egészségügyi intézmény szakrendelésén
d)    1 hó gyermek- és ifjúságpszichiátriai gyakorlat járóbeteg szakrendelésen
e)    2 hét gyakorlati képzés fõfoglalkozású iskolaorvosi praxisban tutor irányítása mellett

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
2.4.1. iskolaorvosi tanfolyam teljesítése (1 hét)
2.4.2. egészségfejlesztési tanfolyam teljesítése (40 órás)

19. KÉZSEBÉSZET

1. Képzés belépési feltétele: ortopédia és traumatológia (ortopédia, traumatológia) szakvizsga

2. Képzési idõ: 96 hó: 72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
24 hó gyakorlat kézsebészeti osztályon (részlegen)

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
4.1. Kézsebészeti alaptanfolyam és mikrosebészeti tanfolyam elvégzése.
4.2. Elõírt számú és típusú mûtéti beavatkozás elvégzése.


20. KLINIKAI FARMAKOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: szakvizsga bármely alap szakképesítésbõl

2. Képzési idõ: 63-97 hó: 38-72 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    2 hó gyakorlat klinikai fázis I. gyógyszervizsgálatok végzésére kijelölt, klinikai farmakológiai ellátóhelyen
b)    22 hó gyakorlat klinikán, kórházban mûködõ vizsgálóhelyen (humán fázis II., III. és IV. vizsgálatok)
c)    egyetemi akkreditált GCP tanfolyam elvégzése
d)    Minimálisan 4 napos szakvizsga felkészítõ tanfolyam. A kontakt-oktatást egészítik ki az oktatók által kijelölt, az interneten elérhetõ EMA útmutatók, irányelvek, valamint a hazai vonatkozó jogi szabályozás személyes felkészülés keretében történõ elsajátítása. Az oktató egyetemek ennél hosszabb tanfolyamok elvégzését saját hatáskörükben javasolhatják.

4.) Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-


21. KLINIKAI NEUROFIZIOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele:
a)    aneszteziológia és intenzív terápia,
b)    csecsemõ- és gyermekgyógyászat,
c)    gyermek- és ifjúságpszichiátria,
d)    idegsebészet,
e)    neurológia vagy
f)    pszichiátria
szakvizsga

2. Képzési idõ: 84-96 hó: 60-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program: 24 hó klinikai neurofiziológiai laboratóriumban eltöltött gyakorlat, ebben:
a)    4 hét elektroencephalographia (2 hét felnõtt és 2 hét gyermek képzõhelyen)
b)    4 hét video-EEG (2 hét felnõtt és 2 hét gyermek képzõhelyen)
c)    4 hét kiváltott válaszvizsgálatok
d)    4 hét elektromyographia és elektroneuronographia
e)    4 hét polyszomnographia

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
a)    Szakvizsga-elõkészítõ tanfolyam teljesítése.
b)    Celluláris neurofiziológia gyakorlat teljesítése.
c)    Kognitív neurofiziológiai gyakorlat teljesítése.
d)    Elõírt számú és típusú vizsgálat elvégzése.

22. LABORATÓRIUMI HEMATOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIA

1. LABORATÓRIUMI HEMATOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIA I.

1.1. Képzés belépési feltétele: orvosi laboratóriumi diagnosztika szakvizsga

1.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program:
a)    9 hó haematológiai és haemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat
b)    9 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
c)    1 hó haematológiai és haemosztazeológiai ambuláns gyakorlat
d)    1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat
e)    3 hó transzfúziológiai gyakorlat
f)    1 hó tanfolyamok, elméleti képzés

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

2. LABORATÓRIUMI HEMATOLÓGIA ÉS IMMUNOLÓGIA II.

2.1. Képzés belépési feltétele: transzfúziológia szakvizsga

2.2. Képzési idõ: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:
a)    10,5 hó haematológiai és haemosztazeológiai laboratóriumi gyakorlat
b)    10,5 hó immunológiai laboratóriumi gyakorlat
c)    1 hó haematológiai és haemosztazeológiai ambuláns gyakorlat
d)    1 hó immunológiai ambuláns gyakorlat
e)    1 hó tanfolyamok, elméleti képzés

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-
23. MOLEKULÁRIS GENETIKAI DIAGNOSZTIKA

1. Képzés belépési feltétele:
a)    igazságügyi orvostan
b)    klinikai genetika
c)    orvosi laboratóriumi diagnosztika
d)    orvosi mikrobiológia vagy
e)    patológia
szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    6 hó klinikai genetikai tanácsadás
b)    6 hó citogenetikai laboratóriumi gyakorlat
c)    3 hó öröklött genetikai megbetegedések molekuláris genetikai diagnosztikája
d)    3 hó molekuláris genetikai polimorfizmusok, genetikai tényezõk diagnosztikája, farmakogenetika
e)    4 hó bioinformatika, genetikai adatbázisok az interneten és nemzetközi hálózatok
f)    2 hó etikai, jogi ismeretek

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

24. MUNKAHIGIÉNÉ

1. Képzés belépési feltétele:
a)    foglalkozás orvostan vagy
b)    megelõzõ orvostan és népegészségtan
szakvizsga

2. Képzési idõ: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    12 hó munkahigiénés törzsképzés
b)    12 hó munkahigiénés gyakorlat

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

25. NEONATOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    12 hó újszülött és patológiás újszülött osztályos gyakorlat
b)    12 hó III. szintû neonatológiai intenzív centrumban eltöltött gyakorlat, benne:
ba)    1 hó koraszülött mentõ gyakorlat
bb)    1 hó koraszülött kardiológiai osztályos gyakorlat
bc)    2 hét fejlõdésneurológiai képzés
bd)    2 hét klinikai genetikai képzés

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

26. NEURORADIOLÓGIA

1. Képzés belépési feltétele: radiológia szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program: 24 hó neuroradiológiai program, ebbõl:
a)    1 hó intervenciós neuroradiológia
b)    1 hó gyermek-neuroradiológia
c)    1 hó neuro-nuklearis medicina
d)    1 hó neurosonológia
e)    1 hó általános neurológiai gyakorlat
f)    1 hó általános idegsebészeti gyakorlat
g)    18 hó (neuro CT, neuro MRI) gyakorlat

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú vizsgálat, beavatkozás elvégzése


27. NÕGYÓGYÁSZATI DAGANATSEBÉSZET

1. Képzés belépési feltétele: szülészet-nõgyógyászat szakvizsga

2. Képzési idõ: 96 hó: 60 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    20 hó sebészeti gyakorlat nõorvosi daganatgyógyászati központban
b)    10 hó általános sebészeti gyakorlat daganatsebészeti osztályon (emlõsebészetre is kiterjedõ gyakorlat elvárás)
c)    1 hó urológiai gyakorlat
d)    1 hó sugárterápiás gyakorlat
e)    1 hó kemoterápiás gyakorlat klinikai onkológiai osztályon
f)    1 hó kórszövettani és sejttani gyakorlat
g)    1 hó kutató-laboratóriumi munka
h)    1 hó szabad felkészülés szakvizsgára

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás elvégzése.

28. ORVOSI REHABILITÁCIÓ

1.

2. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A KARDIOLÓGIA TERÜLETÉN

2.1. Képzés belépési feltétele: kardiológia szakvizsga

2.2. Képzési idõ: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés

2.3. Képzési program:
a)    1 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b)    2 hó pulmonológiai rehabilitációs gyakorlat
c)    1 hó gyermek-rehabilitációs gyakorlat
d)     21 hó kardiológiai rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:
da)     rehabilitációs alapismeretek I-II. (2 hét)
db)     izikoterápia I-II. (2 hét)
dc)    kardiológiai rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

3. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A GYERMEKGYÓGYÁSZAT TERÜLETÉN

3.1. Képzés belépési feltétele: csecsemõ- és gyermekgyógyászat szakvizsga

3.2. Képzési idõ: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés

3.3. Képzési program:
a)    2 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b)    1 hó kardiológiai rehabilitációs gyakorlat
c)    1 hó pulmonológiai rehabilitációs gyakorlat
d)    21 hó gyermek-rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:
da) rehabilitációs alapismeretek I–II. (2 hét)
db) fizikoterápia I-II. (2 hét)
dc) gyermek-rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)

3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

4. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PSZICHIÁTRIA TERÜLETÉN

4.1. Képzés belépési feltétele:
a)    gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy
b)    pszichiátria
szakvizsga

4.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

4.3. Képzési program:
a)    1 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b)    1 hó kardiológiai rehabilitációs gyakorlat
c)    1 hó pulmonológiai rehabilitációs gyakorlat
d)     21 hó pszichiátriai vagy gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:
da) rehabilitációs alapismeretek I–II. (2 hét)
db) fizikoterápia I-II. (2 hét)
dc) pszichiátriai rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)

4.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

5. ORVOSI REHABILITÁCIÓ A PULMONOLÓGIA TERÜLETÉN

5.1. Képzés belépési feltétele: tüdõgyógyászat szakvizsga

5.2. Képzési idõ: 85 hó: 60 hó alapképzés + 25 hó ráépített képzés

5.3. Képzési program:
a)    1 hó mozgásszervi rehabilitációs gyakorlat
b)    2 hó kardiológiai rehabilitációs gyakorlat
c)    1 hó gyermek-rehabilitációs gyakorlat
d)    21 hó pulmonológiai rehabilitációs osztályos gyakorlat, benne:
da) rehabilitációs alapismeretek I–II. (2 hét)
db) fizikoterápia I–II. (2 hét)
dc) tüdõgyógyászati rehabilitációs szakmaspecifikus tanfolyam (1 hét)

5.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-

29. PSZICHOTERÁPIA

1. PSZICHOTERÁPIA I.

1.1. Képzés belépési feltétele:
a)    gyermek- és ifjúságpszichiátria vagy
b)    pszichiátria
szakvizsga

1.2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.3. Képzési program: 24 hó
a)    klinikai pszichoterápiás képzõhelyen (klinikai fázis), valamint
b)    módszerspecifikus képzõhelyeken (módszerspecifikus fázis, az elsõ fázissal párhuzamosan)

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-


2. PSZICHOTERÁPIA II.

2.1. Képzés belépési feltétele:
a)    szakvizsga bármely alap szakképesítésbõl vagy
b)    szakfogorvosi szakképesítés
2.2. Képzési idõ: 82-114 hó: 46-78 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés
2.3. Képzési program: 36 hó
a)    klinikai pszichoterápiás képzõhelyen (klinikai fázis), valamint
b)    módszerspecifikus képzõhelyeken (módszerspecifikus fázis, az elsõ fázissal párhuzamosan)

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
-    


30. SPORTORVOSTAN

1. Képzés belépési feltétele: szakvizsga bármely alap szakképesítésbõl

2. Képzési idõ: 62-96 hó: 38-72 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    2 hó belgyógyászati osztályon
b)    6 hét kardiológiai vagy kardiológiai intenzív osztályon
c)    2 hó ortopédiai, traumatológiai vagy sportsebészeti gyakorlat
d)    2 hó terhelés-diagnosztika
e)    6 hét rehabilitációs és fizioterápiás osztályon
f)    12 hó sportorvosi gyakorlat (szakrendelésen, válogatottnál)
g)    1 hó kötelezõ tanfolyamok, ebben:
ga)    2 hét sportorvosi ismeretek
gb)    1 hét oxyológia
h)    2 hó kötelezõ konzultáció az Országos Sportegészségügyi Intézetben (4x2 hét)

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei


31. TRÓPUSI BETEGSÉGEK

1. Képzés belépési feltétele:
a)    belgyógyászat vagy
b)    infektológia
szakvizsga

2. Képzési idõ: 84 hó: 60 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

3. Képzési program:
a)    12 hó infektológiai osztályon
b)    3 hó hazai, trópusi betegségek osztályos gyakorlat
c)    4 hó hazai, trópusi betegségek ambulancián végzett gyakorlat
d)    3 hó mikrobiológiai-parazitológiai laboratóriumi gyakorlat
e)    6-8 hetes trópusi medicinával foglalkozó tanfolyam elvégzése

4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

4. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez41


1. DENTO-ALVEOLARIS SEBÉSZET

1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a)    sürgősségi ismeretek,
b)    6 hó egyetemi szájsebészeti osztályos gyakorlat
    2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés szájsebészeti szakrendelésen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


2. FOGSZABÁLYOZÁS
1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a)    sürgősségi ismeretek,
b)    6 hó egyetemi fogszabályozási osztályos gyakorlat
    2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés fogszabályozási szakrendelésen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

3. GYERMEKFOGÁSZAT
1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a)    sürgősségi ismeretek,
b)    6 hó egyetemi gyermekfogászati osztályos gyakorlat
    2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés gyermekfogászati szakrendelésen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


4.


5. PARODONTOLÓGIA
1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a)    sürgősségi ismeretek,
b)    3 hó egyetemi parodontológiai osztályos gyakorlat
    2.2. 10 hó szakgyakorlati képzés parodontológiai szakrendelésen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
Meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


6. ENDODONTIA

1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a) sürgősségi ismeretek,
b) 6 hó egyetemi endodontiai osztályos gyakorlat,
c) 1 hét endodontiai propedeutika tanlaboratóriumban
2.2. 10 hó endodontia akkreditált képzőhelyen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.


7. FOGPÓTLÁSTAN

1. Képzési idő: 36 hó

2. Képzési program:
2.1. 26 hó törzsképzési program, ebben:
a) sürgősségi ismeretek,
b) 6 hó egyetemi fogpótlástani osztályos gyakorlat
2.2. 10 hó fogpótlástan akkreditált képzőhelyen

3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei
meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

4a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez42

Szakfogorvosi ráépített szakképesítések képzési programja

1. Orális implantológia

1.1.43 Képzés belépési feltétele:

a) konzerváló fogászat és fogpótlástan,

b) parodontológia,

c) dento-alveoláris sebész,

d) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi diploma,

e) arc-, állcsont-, szájsebészet szakvizsga és fogorvosi vagy

f) fogpótlástan

szakképesítés.

1.2. Képzési idő: 60 hó, amelyből 36 hó alapképzés és 24 hó ráépített képzés

1.3. képzési program:

a) 8 hó fogpótlástan akkreditált képzőhelyen

b) 8 hó dento-alveoláris sebészet dento-alveoláris sebészeti, vagy parodontológiai akkreditált képzőhelyen

c) 8 hó parodontológia dento-alveoláris sebészeti vagy parodontológiai akkreditált képzőhelyen

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

meghatározott számú és típusú beavatkozás teljesítése.

5. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez44

Gyógyszerészi alap-szakképzési programok

1. GYÓGYSZERELLÁTÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

1.1.1. Képzési idő: 36 hónap

1.1.2. Képzési program:

1.1.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt elméleti képzés a következő területeken:

a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárakban,

b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,

c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,

d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,

e) jogi alapismeretek,

f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,

g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,

h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,

i) vezetési alapismeretek.

1.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: közforgalmú gyógyszertárban, tutor irányítása mellett, amely idő alatt elméleti képzés az alábbi területeken

a) a gyógyszertárvezetéssel, -működtetéssel kapcsolatos jogi ismeretek, beleértve a vállalkozások jogi szabályozását, a pénzügyi, adózási, számviteli, munkajogi szabályokat,

b) a gyógyszertárvezetés gyógyszerész-szakmai vonatkozásai,

c) mikro- és makroökonómiai ismeretek, a gyógyszerellátás finanszírozása,

d) a gyógyszertár-működtetés, vállalkozás-irányítás gazdasági vonatkozásai,

e) vezetési, szervezési menedzsment ismeretek, konfliktusmenedzsment, HR,

f) gyógyszertári minőségügyi rendszerek kialakítása és irányítása,

g) gyógyszertári marketing tervezése és irányítása,

h) logisztika, készletgazdálkodás,

i) gyakorlati gyógyszerterápiás ismeretek

1.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: –

1.2. Gyógyszerészi gondozás és farmakológia

1.2.1. Képzési idő: 36 hónap

1.2.2. Képzési program:

1.2.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt elméleti képzés a következő területeken:

a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárakban,

b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,

c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,

d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,

e) jogi alapismeretek,

f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,

g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,

h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,

i) vezetési alapismeretek.

1.2.2.2. 24 hónap szakgyakorlati képzés: gondozási tevékenységet végző közforgalmú gyógyszertárban, tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:

a) korszerű elméleti és gyakorlati ismeretek a farmakológiában,

b) multidiszciplináris farmakológia (a belgyógyászat, geriátria, csecsemő-gyermekgyógyászat, reumatológia, neurológia-pszichiátria, urológia, bőrgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, szemészet, fül-orr-gégészet, hematológia-onkológia, infektológia-immunológia területén),

c) gyógyszeres terápiák klinikai szempontú menedzselése,

d) toxikológiai ismeretek,

e) a gyógyszeres terápia korszerű megoldásai,

f) a gyógyszerészi gondozás jogi vonatkozásai

g) farmakoterápia menedzsment és dokumentálása,

h) gondozási tevékenységek a meglévő protokolloknak megfelelően,

i) betegek egészség-státuszának felmérése,

j) gyógyszeres kezelési tervek elkészítése,

k) a prevencióval összefüggő, edukációs ismeretek,

l) gyógyszerészi gondozáshoz kapcsolódó laboratóriumi vizsgálatok (vércukor, koleszterin meghatározás, csontsűrűség vizsgálat, a bőr típusának és hidratáltságának meghatározása stb.),

m) a farmakognózia aktuális kérdései, fitokémia, fitoanalitika, fitotechnológia,

n) természetes gyógymódok és a fitoterápia alapjai,

o) a gyógynövények és növényi hatóanyagok farmakológiája és terápiája,

p) fitoterápiás készítmények,

q) mérgező növények, növényi mérgezések,

r) étrendkiegészítők

s) műszerek és módszerek kalibrálása, validálása,

sz) kommunikációs ismeretek.

1.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: –

1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

1.3.1. Képzési idő: 36 hónap

1.3.2. Képzési program:

1.3.2.1. 12 hó törzsképzési program: közforgalmú gyógyszertári gyakorlat tutor irányítása mellett, vagy a gyógyszerellátás oktatási, ellátási, felügyeleti szerveinél, intézményeinél, amely idő alatt elméleti képzés a következő területeken:

a) a közforgalmú gyógyszerellátás alapjai, tevékenységi körök a közforgalmú gyógyszertárakban,

b) a gyógyszerpolitika alapjai, a gyógyszerügyi szakigazgatás feladatai,

c) a gyógyszerügy finanszírozása, támogatáspolitikai alapok,

d) a gyógyszertári gazdálkodás alapjai,

e) jogi alapismeretek,

f) népegészségügyi és prevenciós ismeretek,

g) kommunikációs alapok, a beteg-együttműködés,

h) a gyógyszertári minőségbiztosítás alapjai, farmakovigilancia,

i) vezetési alapismeretek

1.3.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés minőségbiztosítási rendszerrel rendelkező közforgalmú gyógyszertárban, illetve a gyógyszerellátás oktatási, ellátási, felügyeleti szerveinél, tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:

a) egészség- és gyógyszerpolitikai alapok,

b) a magyar egészségügy és gyógyszerügy felépítése, szervezete, intézményei, jogi szabályozása,

c) a gyógyszeripar és a gyógyszer-kereskedelem szervezete, működése, jogi szabályozása,

d) a gyógyszertárak létesítésének és működtetésének szabályozása,

e) a gyógyszerellátás pénzügyi ismeretei, jogi, munkajogi ismeretek,

f) népegészségtan, prevenció,

g) közigazgatási alapismeretek,

h) igazgatási és hatósági jogkörök és feladatkörök az egészségügyben és a gyógyszerellátásban,

i) szervezési, vezetési ismeretek, gazdasági vállalkozási ismeretek, pszichológiai, szociológiai ismeretek

j) minőségbiztosítási alapok, rendszerek, minőségfejlesztési módszerek és technikák,

k) minőségügyi rendszerek az egészségügyben és a gyógyszerügyben,

l) a helyes gyógyszertári gyakorlat (GPP) elvei és feladatai,

m) a gyógyszertár belső minőségügyi rendszere,

n) a gyógyszertári munkafolyamatok minőségbiztosítása, gyógyszertárakban,

o) a receptúrai gyógyszerkészítés minőségbiztosítása,

p) az expediálás minőségbiztosítása,

q) a rendelés, áruátvétel, készletgazdálkodás, raktározás, impleálás stb. minőségbiztosítása,

r) dokumentáció.

2. KÓRHÁZI-KLINIKAI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

2.1.1. Képzési idő: 36 hónap

2.1.2. Képzési program:

2.1.2.1. 12 hó törzsképzési (elméleti és gyakorlati) program: intézeti gyógyszertári gyakorlat, amely idő alatt elméleti képzés az alábbi területeken:

a) A kórházi gyógyszerellátás jellemzői

b) A fekvőbeteg ellátás finanszírozási kérdései

c) Gyógyszerkiadás: a gyógyszertár kapcsolata a kórház osztályaival, gyógyszer expedíció rendje

d) Kórházi gyógyszer cikktörzs jellegzetességei

e) Általános és speciális gyógyszerkészítési feladatok

f) Minőségbiztosítási rendszer

g) Kórházi információs és informatikai rendszerek

2.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés: intézeti gyógyszertárban tutor irányítása mellett, ebben elméleti képzés az alábbi területeken:

a) 12 hó Gyógyszerellátás és információ

b) 6 hó Gyógyszerkészítés és ellenőrzés

c) 6 hó Terápiás konzultáció/farmakovigilancia

2.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett törzsképzési-, speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

2.2.1. Képzési idő: 58 hónap

2.2.2. Képzési program:

2.2.2.1. 24 hó törzsképzési program: intézeti gyógyszertári gyakorlat az alábbi területeken:

a) 12 hó kórházi gyógyszerészi törzsképzés

b) 12 hó klinikai biokémiai gyakorlat, amely idő alatt gyakorlati és elméleti képzés az alábbi területeken:

ba)    6 hó klinikai kémia

bb)    2 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia

bc)    2 hó kromatográfia, tömegspektrometria

bd)    2 hó endokrinológiai diagnosztika

2.2.2.2. 34 hó szakgyakorlati képzés:

a) 6 hó haematológia, haematoserológia, transzfúziológia

b) 6 hó klinikai mikrobiológia

c) 4 hó immunológiai gyakorlat

d) 12 hó tudományos képzési program

e) 4 hó elektív speciális képzés

f) 2 hó tanfolyamok

2.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett törzsképzési-, speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet

2.3.1. Képzési idő: 60 hónap

2.3.2. Képzési program:

2.3.2.1. 24 hó törzsképzési program:

a) 12 hó kórházi gyógyszerészi törzsképzés

b) 12 hó mikrobiológiai alapképzés:

ba)    1 hó táptalajkonyhai gyakorlat

bb)    6 hó bakteriológia

bc)    3 hó virológiai diagnosztika

bd)    1 hó parazitológiai diagnosztika

be)    1 hó mikológiai diagnosztika

2.3.2.2. 36 hó szakgyakorlati képzés:

a) 6 hó általános bakteriológia

b) 3 hó járványügyi bakteriológia

c) 3 hó klinikai/járványügyi virológiai diagnosztika

d) 3 hó klinikai/járványügyi parazitológiai diagnosztika

e) 3 hó klinikai/járványügyi mycológiai diagnosztika

f) 1 hó mikrobakteriológiai diagnosztika

g) 2 hó infekciós kórképek molekuláris diagnosztikája

h) 2 hó molekuláris módszerek járványok felderítésében

i) 1 hó gyakorlat a Nemzeti Népegészségügyi Központban

j) 12 hó speciális, mikrobiológiai területhez illeszkedő tudományos tevékenység beszámítható a szakképzésbe

2.3.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei:

Szakgyakorlati időszakban kötelező tanfolyamok elvégzése az egyetemek grémium-vezetői

és az egészségügyi szakmai kollégium Klinikai és járványügyi mikrobiológiai tagozata által jóváhagyott, egyeztetett tematika szerint.

3. IPARI ÉS GYÓGYSZERKUTATÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és gyártás, biológiai és növényi eredetű szerek, radiogyógyszerek

3.1.1. Képzési idő: 36 hónap

3.1.2. Képzési program:

3.1.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:

a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek

b) Innováció és iparjogvédelem

c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás

d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) készítmények fejlesztése

e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése

f) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése

g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere

h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés

i) minőség-ellenőrzés

j) minőségbiztosítás és minőségirányítás

k) Gyógyszerengedélyezés

l) Farmakovigilancia

3.1.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:

a) gyógyszertechnológiai alapműveletek

b) általános fejlesztési és gyártási ismeretek

c) preformulálás

d) összetétel és gyártástechnológia fejlesztése

e) biofarmáciai vizsgálatok és analitikai fejlesztés

f) gyártóüzem, léptéknövelés

g) gyógyszerformák és készítmények előállítása, gyártásközi ellenőrzése

h) minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás és dokumentáció,

i) validálás és statisztikai folyamatellenőrzés

j) gyógyszerengedélyezés

k) farmakognózia és fitoterápia

l) fitotechnológia, fitokémia és fitoanalitika

m) gyógyszerészi biotechnológia

n) bioanalitika

o) immunogenicitás

p) biotechnológiai gyártóüzem

q) diagnosztikai és terápiás radioaktív gyógyszerek általános ismeretei

r) sugárfizika, radiokémia, sugárvédelem és sugárbiológia

s) radiofarmakológiai alapismeretek

t) radioizotópok és jelzett vegyületek kutatása és fejlesztése

u) radiogyógyszerek előállítása és minőségellenőrzése

v) helyes radiogyógyszerészeti gyakorlat (GRPP)

w) kötelező tanfolyamok, elemei: Biofarmácia és farmakokinetika, szilárd anyagok jellemzése, anyagvizsgáló módszerek, preformulálás, formulálás, segédanyagok és funkcióik, összetétel és gyártástechnológiai fejlesztés, biotechnológia, immunológiai gyógyszerek, emberi vérből és emberi plazmából származó gyógyszerek, biotechnológiai úton kifejlesztett gyógyszerek és típusaik, fejlett terápiás gyógyszerek, rekombináns technológia, oligonukleotidok, hibridom és monoklonális ellenanyag módszerek, innovatív és molekuláris technológiák, kivonási technológiák, bioszimilárisok és generikus gyógyszerek, biológiai egyenértékűség és hasonlóság, tervezett minőség, kritikus gyártási paraméterek, minőségbiztosítás (ISO, GMP, GRPP), minőség-ellenőrzés, gyógyszerstabilitás, csomagolástechnológia, léptéknövelés, kísérlettervezés, folyamat-optimalizálás, gyógyszerforma vizsgálatok, gyártásközi ellenőrzés és PAT, kvalifikálás, validálás és folyamatellenőrzés, GAMP, növényi alapú szerek engedélyezése, mérgező növények és növényi mérgezések, nukleáris medicina, sugárvédelem, sugárterápia, izotópdiagnosztika (hagyományos izotóp és PET/CT), radioképalkotó diagnosztika, parenterális készítmények technológiája, aszeptikus gyártás és sterilezés, gyógyszerstabilitás.

3.1.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

b) A szakgyakorlati idő alatt az előírt számú gyártási tétel teljesítése.

3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

3.2.1. Képzési idő: 36 hónap

3.2.2. Képzési program:

3.2.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:

a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek

b) Innováció és iparjogvédelem

c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás

d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz)készítmények fejlesztése

e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése

f) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése

g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere

h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés

i) minőség-ellenőrzés

j) minőségbiztosítás és minőségirányítás

k) gyógyszerengedélyezés

l) Farmakovigilancia

3.2.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:

a) általános minőség-ellenőrzés és irányelvei

b) gyógyszeranalitikai vizsgálatok

c) hatóanyag minőségi ellenőrzése

d) készítmény minőségi ellenőrzése

e) validálás, tervek és jelentések

f) gyártóüzem

g) gyógyszerengedélyezési adatszolgáltatás

h) gyógyszerengedélyezés

i) kötelező tanfolyamok, elemei: Gyógyszerminőség, szabványok és gyógyszerkönyvek, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszerek (GxP, ISO), GMP, GLP, GCP, GDP, gyógyszeranalitika, mikrobiológiai ellenőrzés, bioanalitika, fizikai kémiai jellemzés, szilárd anyagok jellemzése, anyagvizsgáló módszerek, gyógyszerforma vizsgálatok, gyártásközi ellenőrzés és PAT, gyógyszerellenőrzés, kvalifikálás, validálás és folyamatellenőrzés, jogszabályok és irányelvek, adatkezelés, mérési eredmények kiértékelése, gyógyszerstabilitás vizsgálata, dokumentáció, Qualified person szerepe, oktatás-képzés-továbbképzés.

3.2.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon

b) a szakgyakorlati idő alatt előírt számú validálási feladat teljesítése.

3.3. Gyógyszer-engedélyezés

3.3.1. Képzési idő: 36 hónap

3.3.2. Képzési program:

3.3.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:

a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek

b) Innováció és iparjogvédelem

c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás

d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) készítmények fejlesztése

e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése

f) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése

g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere

h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés

i) minőség-ellenőrzés

j) minőségbiztosítás és minőségirányítás

k) Gyógyszerengedélyezés

l) Farmakovigilancia

3.3.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:

a) hatósági gyógyszerszabályozás és felügyelet, jogi ismeretek

b) forgalomba hozatali engedélyezés és jogosultság

c) gyógyszerengedélyezési eljárások (EU és nem-EU)

d) gyógyszerengedélyezési dokumentáció (Module 1-5)követelményei és adatszolgáltatás

e) gyógyszerengedélyezési stratégiák

f) módosítások, megújítás, törlés

g) különleges készítmények

h) inspekciók

i) kötelező tanfolyamok, elemei: Gyógyszerminőség, szabványok és gyógyszerkönyvek, minőség-ellenőrzés, minőségbiztosítás, minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszerek (GxP, ISO), GMP, GLP, GCP, gyógyszerellenőrzés, gyógyszerészeti fejlesztés, biofarmácia, klinikai gyógyszerkutatás, farmakovigilancia, gyógyszerengedélyezési adatszolgáltatás.

3.3.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

3.4. Farmakovigilancia

3.4.1. Képzési idő: 36 hónap

3.4.2. Képzési program:

3.4.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:

a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek

b) Innováció és iparjogvédelem

c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás

d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz)készítmények fejlesztése

e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése

f) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése

g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere

h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés

i) minőség-ellenőrzés

j) minőségbiztosítás és minőségirányítás

k) Gyógyszerengedélyezés

l) Farmakovigilancia

3.4.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:

a) általános farmakovigilancia alapképzés

b) gyógyszerbiztonsági feladatok a forgalmazás során

c) helyes farmakovigilancia gyakorlat

d) kötelező tanfolyamok elemei: Farmakológia és mellékhatás felismerés, toxikológiai ismeretek, biztonság, előny-kockázat értékelés, nemkívánatos esemény és mellékhatás, gyógyszeres terápiák klinikai szempontú menedzselése, alkalmazott farmakoterápia, speciális gyógyszeralkalmazási körülmények, események súlyossági kritériumai, adatgyűjtés és elemzés, szignáldetekció, szignálértékelés, pre-marketing klinikai vizsgálatok, gyógyszerengedélyezés, alkalmazási előírás/betegtájékoztató, krízismenedzsment és kommunikáció, farmakovigilancia minőségbiztosítási rendszer felépítése, mellékhatás bejelentések, források, kommunikációs csatornák, egyedi gyógyszerbiztonsági esetértékelés, utánkövetés, időszakos biztonságossági jelentések, összefoglaló és elektronikus jelentés, EudraVigilance rendszer, klinikai vizsgálatok gyógyszerbiztonsági szempontjai, kockázatcsökkentés, kockázatkezelési terv, minőségbiztosítás, audit, dokumentáció, inspekció, laboratóriumi vizsgálatok és adatok ismerete.

3.4.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: Részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

3.5.1. Képzési idő: 36 hónap

3.5.2. Képzési program:

3.5.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:

a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek

b) Innováció és iparjogvédelem

c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás

d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) készítmények fejlesztése

e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése

f) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése

g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere

h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés

i) minőség-ellenőrzés

j) minőségbiztosítás és minőségirányítás

k) Gyógyszerengedélyezés

l) Farmakovigilancia

3.5.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:

a) experimentális farmakológia

b) farmakodinámia

c) farmakoterápia

d) farmakokinetika és metabolizmus, ADME, ADMEtox

e) farmakogenomika és farmakogenetika

f) gyógyszerbiztonsági vizsgálatok, toxikológia

g) preklinikai gyógyszervizsgálatok

h) klinikai farmakológia

i) klinikai vizsgálat monitorozás

j) kötelező tanfolyamok elemei: Szerkezet és hatás összefüggései, Helyes Laboratóriumi Gyakorlat (GLP), Helyes Klinikai Gyakorlat (GCP), klinikai gyógyszervizsgálatok fázisai, biológiai hasznosíthatóság és bioekvivalencia, bioszimilaritás, klinikai vizsgálatok szabályozása és engedélyezése, vizsgálati protokollok, farmakovigilancia, statisztika (vizsgálat tervezés/eredmények kiértékelése), törzskönyvezési adatszolgáltatás, Helyes Dokumentációs Gyakorlat (GDocP).

3.5.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon

3.6. Hatóanyag-kutatás és gyógyszerkémia

3.6.1. Képzési idő: 36 hónap

3.6.2. Képzési program:

3.6.2.1. 12 hó törzsképzési program, ebben:

a) általános ipari gyógyszerészeti ismeretek

b) Innováció és iparjogvédelem

c) a gyógyszerfejlesztés fázisai, nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás

d) originális és generikus kutatás-fejlesztés, innovatív gyógyszertechnológiájú hozzáadott értékű (generikus plusz) készítmények fejlesztése

e) biológiai és biohasonló gyógyszerek fejlesztése

f) növényi eredetű és egyéb készítmények, orvostechnikai eszközök fejlesztése

g) hatóanyag- és készítménygyártás, a gyártás feltételrendszere

h) léptéknövelés, kritikus gyártási paraméterek, validálás, folyamatellenőrzés

i) minőség-ellenőrzés

j) minőségbiztosítás és minőségirányítás

k) Gyógyszerengedélyezés

l) Farmakovigilancia

3.6.2.2. 24 hó szakgyakorlati képzés tutor irányítása mellett, ebben:

a) szintetikus szerves kémia és preparatív gyógyszerkémia

b) szerkezetvizsgálat, elválasztástechnikai és analitikai ismeretek

c) racionális gyógyszertervezési módszerek

d) vezérmolekula azonosítás, optimálás, szerkezet-hatás összefüggések

e) gyógyszerkutatási programban való részvétel

f) kötelező tanfolyamok, elemei: Szerkezetvizsgáló módszerek, NMR, gyógyszeranalitika, molekuláris célpont azonosítás, farmakokinetikai és ADMEtox vizsgálatok, bioanalitika, bioinformatika, gyógyszertervezés, fizikai-kémiai jellemzés.

3.6.3. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei: részvétel szakvizsga előkészítő tanfolyamon.

6. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez45

Szakgyógyszerészi ráépített képzési programok

1. ONKOLÓGIAI GYÓGYSZERÉSZET

1.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga

1.2. Képzési idő: 24 hó


1.3.Képzési program

a) 12 hó citosztatikus infúzió készítési gyakorlat

b) 12 hó onkológiai fekvőbeteg-osztályos gyakorlat

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

2. INFEKTOLÓGIAI GYÓGYSZERÉSZET

2.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai szakgyógyszerészi szakvizsga, vagy az R.1. alapján megszerzett gyógyszerészi mikrobiológia szakvizsga

2.2. Képzési idő: 24 hó

2.3. Képzési program:

a) 6 hó Akut és krónikus bakteriális fertőzések terápiája – Belgyógyászati gyakorlat

b) 6 hó Sebészeti osztályos gyakorlat

c) 2 hó Invazív mycosisok terápiája – Hematológiai osztály

d) 2 hó Krónikus vírus fertőzések terápiája – Hepatológiai osztály

e) 6 hó Gyermekek antiinfektív kezelése – Gyermek-osztály

f) 2 hó TDM – klinikai mikrobiológiai labor gyakorlat

g) a képzési program ideje alatt az adott osztály speciális terápiás profiljának, hivatalos kezelési protokolljainak megismerése

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

c) esettanulmányok készítése (legalább 10)

3. PEDIÁTRIAI GYÓGYSZERÉSZET

3.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga

3.2. Képzési idő: 24 hó

3.3. Képzési program:

a) 3 hó neonatalis intenzív centrumban

b) 12 hó általános gyermekgyógyászati osztályon

c) 3 hó gyermek-infektológiai intenzív osztály

d) 6 hó gyermek hemato-onkológiai osztály

e) a képzési program ideje alatt az adott osztály speciális terápiás profiljának, hivatalos kezelési protokolljainak megismerése

3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

c) esettanulmányok készítése (legalább 10)

4. GYÓGYSZER-INFORMÁCIÓ ÉS TERÁPIÁS TANÁCSADÁS

4.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga

4.2. Képzési idő: 24 hó

4.3. Képzési program:

a) 12 hó gyógyszerinformációs központ

b) 6 hó betegágy melletti tájékoztatás

c) 6 hó beteg-elbocsátási információ

4.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

c) esettanulmányok készítése (legalább 24)

5. PARENTERÁLIS GYÓGYSZERELÉS

5.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga

5.2. Képzési idő: 24 hó

5.3. Képzési program:

a) 12 hó alapinfúzió készítő laboratórium

b) 12 hó keverékinfúzió készítés

5.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

6. TOXIKOLÓGIA

6.1. Képzés belépési feltétele:

a) kórházi-klinikai gyógyszerészet,

b) farmakológia, farmakoterápia (gyógyszerhatástan) vagy

c) nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

szakvizsga

6.2. Képzési idő: 24 hó

6.3. Képzési program:

a) 12 hó toxikológiai laboratórium

b) 12 hó toxikológiai osztály

6.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon

7. KLINIKAI RADIOGYÓGYSZERÉSZET

7.1. Képzés belépési feltétele: kórházi-klinikai gyógyszerészi szakvizsga

7.2. Képzési idő: 24 hó

7.3. Képzési program: 24 hó nukleáris farmakon készítő laboratórium

7.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) a szakmai gyakorlat teljesítése akkreditált képzőhelyen

b) részvétel az illetékes szakképzési grémium által meghirdetett speciális szakvizsgára felkészítő tanfolyamokon (izotóp alaptanfolyam, átfogó sugárvédelmi tanfolyam)

7. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

 

A

B

1.

A 66/1999. (XII. 25.) EüM rendelet
7. számú melléklete szerinti megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések

E rendelet szerint megszerezhető szakképesítés

2.

Gyógyszertechnológia

Gyógyszertechnológia,
Gyógyszerkészítés

3.

Gyógyszerellenőrzés

Gyógyszerellenőrzés

4.

Gyógyszerhatástan

Farmakológia, farmakoterápia
Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

5.

Gyógyszerkémia

Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

6.

Társadalomgyógyszerészet

Gyógyszerügyi szakigazgatás

7.

Farmakognózia és fitoterápia

Fitoterápia, Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia

8.

Klinikai laboratóriumi diagnosztika

Klinikai laboratóriumi szakgyógyszerész

9.

Gyógyszerellátási gyógyszerészet

Gyógyszertárvezetés-üzemeltetés

10.

Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás

Gyógyszerügyi szakigazgatás

11.

Radiogyógyszerészet

Radiogyógyszerészet

12.

Kórházi gyógyszerészet

Kórházi-klinkai szakgyógyszerész

13.

Klinikai gyógyszerészet

Kórházi-klinikai szakgyógyszerész

14.

Minőségbiztosítás

Minőségbiztosítás

7a. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez46

Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek az egészségügyi ágazati képzésekkel összefüggő módosításáról szóló 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet hatálybalépése előtt megszerzett szakgyógyszerészi szakképesítések

E rendelet szerint megszerezhető szakgyógyszerészi szakképesítések

GYÓGYSZERELLÁTÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET SZAKTERÜLET

Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés; Gyógyszerellátási gyógyszerészet;
Gyógyszerellátás és gyógyszerügyi szervezés

1.1. Gyógyszertár üzemeltetés, vezetés

Farmakológia, farmakoterápia;
Gyógyszerészi gondozás;
Gyógyszerhatástan;
Fitoterápia;
Farmakognózia és fitoterápia

1.2. Gyógyszerészi gondozás, farmakológia

Gyógyszerügyi szakigazgatás;
Gyógyszerügyi szervezés és igazgatás;
Egészségügyi-gyógyszerügyi igazgatás;
Gyógyszerügyi szervezés;
Gyógyszertári minőségbiztosítás;
Társadalom-gyógyszerészet

1.3. Gyógyszerügyi szakigazgatás, minőségbiztosítás

KÓRHÁZI-KLINIKAI SZAKGYÓGYSZERÉSZET

Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet;
Kórházi gyógyszerészet;
Klinikai gyógyszerészet

2.1. Kórházi-klinikai szakgyógyszerészet

Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet;
Klinikai laboratóriumi diagnosztika;
Preparatív kémiai labor vizsgálatok;
Közegészségügyi labor vizsgálatok;
Klinikai labor vizsgálatok

2.2. Klinikai laboratóriumi gyógyszerészet

Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet;
Gyógyszerészeti mikrobiológia

2.3. Klinikai mikrobiológiai laboratóriumi gyógyszerészet

IPARI ÉS GYÓGYSZERKUTATÁSI SZAKGYÓGYSZERÉSZET

Gyógyszertechnológia;
Gyógyszerkészítés;
Gyógyszer-technológia;
Növényi alapú szerek fejlesztése és előállítása, farmakognózia;
Biológiai gyógyszerek fejlesztése és előállítása, gyógyszer-biotechnológia;
Radiogyógyszerészet;
Radiofarmakológia

3.1. Gyógyszertechnológia, készítményfejlesztés és -gyártás, biológiai és növényi eredetű gyógyszerek, radiogyógyszerek

Gyógyszerellenőrzés; Minőségbiztosítás; Kémiai (fizikai-kémiai) gyógyszer-ellenőrzés; Biológiai gyógyszer-ellenőrzés; Mikrobiológiai gyógyszerellenőrzés

3.2. Minőségbiztosítás és minőségellenőrzés

Gyógyszer-engedélyezés

3.3. Gyógyszerengedélyezés

Farmakovigilancia

3.4. Farmakovigilancia

Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

3.5. Nem klinikai és klinikai gyógyszerkutatás, farmakológia

Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia

3.6. Hatóanyagkutatás és gyógyszerkémia; Gyógyszerkémia

8. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakpszichológusi alap szakképzési programok

1. FELNŐTT KLINIKAI ÉS MENTÁLHIGIÉNIAI SZAKPSZICHOLÓGIA

1.1. Képzés belépési feltétele

a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,

b) pszichológia MA,

c) egészségpszichológia MSc

1.2. Képzési idő: 48 hó

1.3. Képzési program: 48 hó szakképzés, ebben:

a) képzőhelyi klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat

b) hivatás-személyiség fejlesztő gyakorlat

c) klinikai pszichológiai szupervízió

d) alap-pszichoterápiás gyakorlat

e) patopszichológia gyakorlat pszichiátriai ellátási helyen

f) klinikai pszichológiai szakgyakorlat a medicina szakágaiban alkalmazott pszichológia területén

g) pszichoterápiás szupervízió

h) 6 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből

ha)    egészség-promóció, egészségkárosító viselkedés, stressz-elméletek

hb)    pszichopatológia, patopszichológia, idegtudományi alapismeretek

hc)    klinikai pszichodiagnosztika, kutatás módszertan

hd)    pszichoterápia: propedeutikai fázis, személyközpontú módszerek

he)    kognitív viselkedésterápia

hf)    bizonyítékokon alapuló egészségpszichológiai és pszichoterápiás módszerek

1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

2. GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI KLINIKAI ÉS MENTÁLHIGIÉNIAI SZAKPSZICHOLÓGIA

2.1. Képzés belépési feltétele

a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,

b) pszichológia MA,

c) egészségpszichológia MSc

2.2. Képzési idő: 48 hó

2.3. Képzési program: 48 hó szakképzés, ebben:

a) képzőhelyi gyermek klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat

b) klinikai pszichológiai szupervízió

c) alap-pszichoterápiás gyakorlat

d) patopszichológia gyakorlat gyermek pszichiátriai ellátási helyen

e) klinikai pszichológiai szakgyakorlat a medicina gyermek szakágaiban alkalmazott pszichológia területén

f) gyermek-pszichoterápiás szupervízió

g) 6 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből

ga)    egészség-promóció, egészségkárosító viselkedés, stressz-elméletek

gb)    pszichopatológia, patopszichológia, idegtudományi alapismeretek

gc)    gyermek klinikai pszichodiagnosztika

gd)    pszichoterápia: propedeutikai fázis, személyközpontú módszerek

ge)    kognitív viselkedésterápia

gf)    bizonyítékokon alapuló egészségpszichológiai és pszichoterápiás módszerek gyermek- és ifjúkorban

2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

3. NEUROPSZICHOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA

3.1. Képzés belépési feltétele

a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,

b) pszichológia MA,

c) egészségpszichológia MSc

3.2. Képzési idő: 48 hó

3.3. Képzési program: 48 hó szakképzés, ebben:

a) Patopszichológia gyakorlat pszichiátriai ellátási helyen

b) Képzőhelyi klinikai pszichodiagnosztikai gyakorlat

c) Alappszichoterápiás gyakorlat

d) Klinikai pszichológiai szupervízió

e) Neuropszichológia szakgyakorlat meghatározott képzőhelyeken

f) 6 szemeszter elméleti képzés meghatározott témakörökből:

fa)    Pszichopatológia, patopszichológia, idegtudományi alapismeretek

fb)    Klinikai pszichodiagnosztika, kutatásmódszertan

fc)    Pszichoterápia, propedeutikai fázis

fd)    Neuropszichológiai vizsgáló eljárások

fe)    Neuropszichológiai funkcióanalízis

ff)    Fejlődés neuropszichológia

fg)    Neuropszichológiai terápia

3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

4. ALKALMAZOTT EGÉSZSÉGPSZICHOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA

4.1. Képzés belépési feltétele

a) egységes osztatlan képzésben szerzett pszichológusi oklevél,

b) pszichológia MA,

4.2. Képzési idő: 36 hó

4.3. Képzési program: 36 hó szakképzés, ebben:

a) klinikai gyakorlatok:

aa)    alapellátási (háziorvosi) gyakorlat

ab)    konzervatív ellátási gyakorlat (belgyógyászat, szülészet-nőgyógyászat, gyermekgyógyászat, bőrgyógyászat)

ac)    sebészeti és intenzív ellátási gyakorlat (sebészet, reumatológia, traumatológia, onkológia, intenzív terápia, transzplantációs sebészet)

ad)    rehabilitációs gyakorlat (szív- és érrendszeri, légzőszervi, onkológia, mozgásszervi rehabilitáció, geriátria)

ae)    büntetésvégrehajtás területén

af)    készségfejlesztő tréningmódszerek

b) kötelező tanfolyamok:

ba)    Orvosi és egészségpszichológia irányzatai, modelljei

bb)    Klinikai egészségpszichológia

bc)    Stresszelméletek, pszichoneuroimmunológia

bd)    Bevezetés a klinikai orvostudományba

be)    Kognitív folyamatok és az egészség, kognitív viselkedésterápia

bf)    Pszichoszomatika

bg)    Orvosilag nem magyarázott tünetek pszichológiája

bh)    Egészségfejlesztés elmélete, prevenciós módszerek

bi)    Közösségi, munkahelyi és iskolai egészségpszichológia, benne: készségfejlesztő tréningmódszerek

bj)    Népegészségügyi ismeretek

bk)    Etika

bl)    Pszichometria és kutatásmódszertan

bm)    Egészségszociológia

bn)    Környezetpszichológia és egészségmagatartás

bo)    Konzultációs és kapcsolati pszichiátria

4.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

a) A kötelező tanfolyamok írásbeli beszámolóval zárulnak.

b) A tanfolyamok befejezése után komplex vizsgát kell teljesíteni, mely a szakvizsgára bocsátás feltétele.

c) Valamennyi klinikai gyakorlat után kötelező szupervízió.

9. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez

Szakpszichológusi ráépített szakképzési programok

1. KLINIKAI ADDIKTOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA

1.1. KLINIKAI ADDIKTOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA I.

1.1.1. Képzés belépési feltétele

a) Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia vagy

b) Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

szakvizsga

1.1.2. Képzési idő: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

1.1.3. Képzési program: 24 hó szakképzés, ebben:

a) szakspecifikus elméleti képzés: addiktológia, motivációs interjú, kognitív terápiák

b) a képzés klinikai fázisa addiktológiai képzőhelyen: prevenciós, betegellátó és rehabilitációs intézményekben

c) gyermek, ifjúsági és felnőtt addiktológiai terepgyakorlat

1.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

1.2. KLINIKAI ADDIKTOLÓGIAI SZAKPSZICHOLÓGIA II.

1.2.1. Képzés belépési feltétele

a) Neuropszichológiai szakpszichológia vagy

b) Alkalmazott egészségpszichológai szakpszichológia

szakvizsga

1.2.2. Képzési idő: 84 hó: 48 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

1.2.3. Képzési program: 36 hó szakképzés, ebben:

a) szakspecifikus elméleti képzés: addiktológia, motivációs interjú, kognitív terápiák

b) a képzés klinikai fázisa addiktológiai képzőhelyen: prevenciós, betegellátó és rehabilitációs intézményekben

c) gyermek, ifjúsági és felnőtt addiktológiai terepgyakorlat

1.2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

2. PSZICHOTERÁPIA

2.1. PSZICHOTERÁPIA I.

2.1.1 Képzés belépési feltétele

a) Felnőtt klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia vagy

b) Gyermek- és ifjúsági klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia

szakvizsga

2.1.2. Képzési idő: 72 hó: 48 hó alapképzés + 24 hó ráépített képzés

2.1.3. Képzési program: 24 hó szakképzés, ebben:

a) részvétel a klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamán

b) részvétel módszer-specifikus elméleti és gyakorlati képzésben

2.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

2.2. PSZICHOTERÁPIA II.

2.2.1 Képzés belépési feltétele

a) Neuropszichológiai szakpszichológia, vagy

b) Alkalmazott egészségpszichológai szakpszichológia

szakvizsga

2.2.2. Képzési idő: 72-84 hó: 36-48 hó alapképzés + 36 hó ráépített képzés

2.2.3. Képzési program: 36 hó szakképzés, ebben:

a) részvétel a klinikai fázis elméleti és gyakorlati tanfolyamán

b) részvétel módszer-specifikus elméleti és gyakorlati képzésben

2.2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

10. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez47

Egyéb egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési programok

1. ALAP SZAKKÉPESÍTÉSEK

1.1. KLINIKAI BIOKÉMIA

1.1.1. Képzés belépési feltétele

Egyetemi vagy mesterképzési szakon

a) a kémia tudomány területén megszerzett,

b) a biológia tudomány területén megszerzett,

c) a laboratóriumi diagnosztika területén megszerzett vagy

d) orvosi biotechnológia

szakképzettség

1.1.2. Képzési idő: 48 hó

1.1.3. Képzési program:

a) 12 hó klinikai biokémia

b) 6 hó immunkémia

c) 5 hó molekuláris genetikai diagnosztika

d) 3 hó gyógyszerszint meghatározás, toxikológia

e) 3 hó kromatográfia, tömegspektrometria

f) 3 hó hematológia, hemosztazeológia

g) 4 hó választott szakterületen

h) 9 hó tudományos munka a laboratóriumi diagnosztika tárgykörében

i) 1 hó az egyetem által az alapképesítéstől függően előírt szintrehozó tanfolyamok a kémia, biológia, biokémia területén

j) 2 hó szakképzési tanfolyamok (orvosi biokémia, élettan, immunológia, orvosi genetika, klinikai kémia, a gyógyszertan és toxikológia alapjai, kutatásmódszertani alapismeretek, egészségügyi menedzsment, minőségügyi alapismeretek, laboratóriumi informatika és statisztika)

1.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai kémiai/biokémiai intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.

1.2. KLINIKAI MIKROBIOLÓGIA

1.2.1. Képzés belépési feltétele

Egyetemi vagy mesterképzési szakon a biológia tudomány területén megszerzett szakképzettség.

1.2.2. Képzési idő: 48 hó

1.2.3. Képzési program:

a) 12 hó mikrobiológiai alapképzés, ebben:

aa)    1 hó táptalajkonyhai gyakorlat

ab)    5 hó bakteriológia

ac)    2 hó virológiai diagnosztika

ad)    2 hó parazitológiai diagnosztika

ae)    2 hó mycológiai diagnosztika

af)    törzsképzési tanfolyamok

b) 36 hó mikrobiológiai gyakorlat ebben:

ba)    3 hó járványügyi bakteriológiai gyakorlat

bb)    3 hó virológia, virológiai diagnosztika

bc)    3 hó parazitológia, parazitológiai diagnosztika

bd)    3 hó mikológiai diagnosztika

be)    3 hó infekciós kórképek molekuláris diagnosztikája

bf)    3 hó kórház-higiénés epidemiológiai gyakorlat

bg)    3 hó kötelező tanfolyamok

bh)    10 hó mikrobiológiai laboratóriumi gyakorlat

1.2.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai mikrobiológiai diagnosztikát végző egyetemi intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.

1.3. KLINIKAI SUGÁRFIZIKA

1.3.1. Képzés belépési feltétele

Egyetemi vagy mesterképzési szakon megszerzett

a) fizikus,

b) fizikatanár,

c) villamosmérnök vagy

d) egészségügyi mérnök

szakképzettség.

1.3.2. Képzési idő: 48 hó

1.3.3. Képzési program:

a) 16 hó Gyakorlatok I:

aa)    3 hó sugárterápia

ab)    3 hó nukleáris medicina

ac)    4 hó radiológia

ad)    2 hó sugárvédelem

ae)    3 hó orvosi képfeldolgozás

b) 20 hó Gyakorlatok II.: a választott szakterületen (sugárterápia, nukleáris medicina vagy radiológia) eltöltendő további gyakorlati idő

c) 5 hó tudományos munka: a Gyakorlatok I. szakterületek valamelyik tárgykörében

d) 6 hó tanfolyamok:

da)    2 hét átfogó sugárvédelmi tanfolyam

db)    2 hó a fizikai-műszaki modul tanfolyamai: sugárfizika, atomfizika, magfizika, sugárzások, nukleáris méréstechnika, kutatásmódszertani ismeretek, egészségügyi informatika, orvosbiológiai statisztika

dc)    6 hét az orvosi modul tanfolyamai: onkológia alapjai, egészségügyi menedzsment, egészségügyi szervezés, bioetika, egészségügyi jogszabályok, minőségügyi alapismeretek

dd)    2 hó a szakterületi modul tanfolyamai: sugárterápia, nukleáris medicina, radiológia

e) 1 hó szintrehozó tanfolyamok (a szakvizsgára jelentkezésig bármikor elvégezhetők)

ea) Élettan

eb) Funkcionális anatómia

ec) Sugárbiológia

1.3.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

A sugárterápia, nukleáris medicina és radiológia gyakorlatok egyetemi sugárterápiás, radiológiai, nukleáris medicina intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont egészségügyi szolgáltatónál végezhetők.

2. RÁÉPÍTETT SZAKKÉPESÍTÉSEK

2.1. MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI DIAGNOSZTIKA

2.1.1. Képzés belépési feltétele

a) klinikai biokémia vagy

b) klinikai mikrobiológia

szakvizsga

2.1.2. Képzési idő: 24 hó

2.1.3. Képzési program:

a) 4 hó cytogenetika

b) 5 hó öröklött genetikai betegségek diagnosztikája

c) 5 hó malignus megbetegedések molekuláris genetikai diagnosztikája

d) 4 hó molekuláris genetikai polimorfizmusok, rizikótényezők diagnosztikája

e) 6 hó molekuláris genetikai tárgyú tudományos projekt

2.1.4. Szakvizsgára bocsátás egyéb feltételei

A kötelező gyakorlat egyetemi klinikai kémiai/biokémiai intézetben vagy az egyetem által a szakirányú szakképzésbe bevont diagnosztikai laboratóriumban végezhető el.

11. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez48

Egyes ráépített szakorvosi szakképesítések megfeleltethetősége

 

A

B

1.

Ráépített szakorvosi szakképesítés megnevezése

Azon szakorvosi alap szakképesítések megnevezése, amelyek együttes megléte esetén az A oszlop szerinti ráépített szakképesítésnek megfeleltethető

2.

Csecsemő- és gyermek fül-orr-gégegyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat, fül-orr-gégegyógyászat

3.

Csecsemő- és gyermekgyógyászati intenzív terápia

aneszteziológia és intenzív terápia, csecsemő- és gyermekgyógyászat

4.

Csecsemő- és gyermekkardiológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, kardiológia

5.

Gyermek-gasztroenterológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, gasztroenterológia

6.

Gyermek hemato-onkológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, hematológia, klinikai onkológia

7.

Gyermek-neurológia

csecsemő- és gyermekgyógyászat, neurológia

8.

Gyermek-nőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat, szülészet és nőgyógyászat

9.

Gyermek-tüdőgyógyászat

csecsemő- és gyermekgyógyászat, tüdőgyógyászat

10.

Iskola-egészségtan és ifjúságvédelem

csecsemő- és gyermekgyógyászat, foglalkozás-orvostan

11.

Orvosi rehabilitáció (kardiológia területen)

rehabilitációs medicina, kardiológia

12.

Orvosi rehabilitáció (gyermekgyógyászat területen)

csecsemő- és gyermekgyógyászat, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

13.

Orvosi rehabilitáció (pulmonológia területen)

fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, tüdőgyógyászat

14.

Gyermek radiológia

Csecsemő- és gyermekgyógyászat, radiológia

12. melléklet a 22/2012. (IX. 14.) EMMI rendelethez49

Egyes képesítések megfeleltethetősége

 

A

B

1.

A szakorvosi, a szakgyógyszerészi szakképesítés megszerzéséről és a képesítésről, továbbá az orvosok, fogorvosok és a gyógyszerészek továbbképzéséről szóló 9/1978. (XI. 29.)
EüM rendelet szerint megszerezhető képesítés

E rendelet szerint megszerezhető szakképesítés

2.

Humángenetika

Klinikai genetika

3.

Neurofiziológia

Klinikai neurofiziológia

4.

Neuroradiológia

Neuroradiológia

5.

Neuropatológia

Neuropatológia

6.

Neonatológia

Neonatológia

7.

Pszichoterápia

Pszichoterápia

8.

Rehabilitáció

Rehabilitációs medicina

9.

Mozgásszervi rehabilitáció

Rehabilitációs medicina

10.

Orvosi rehabilitáció (rehabilitációs szakterület megnevezésével)

Rehabilitációs medicina

11.

E rendelet szerint megszerezett orvosi rehabilitáció (mozgásszervi) képesítés

Rehabilitációs medicina

12.

E rendelet szerint megszerezett Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás képesítés

Rehabilitációs medicina

1

A 3. § (1) bekezdése a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (4a) bekezdését a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 8. § (2) bekezdése iktatta be.

3

A 3. § (6) bekezdését a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 20. §-a iktatta be.

4

A 3. § (7) bekezdését a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 20. §-a iktatta be.

5

A 3. § (8) bekezdését a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 20. §-a iktatta be, szövege a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet 10. §-ával megállapított szöveg.

6

A 4. § (3) bekezdését a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 35. §-a iktatta be.

7

A 4. § (4) bekezdését a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 7. §-a iktatta be.

8

Az 5. § (3a) bekezdését az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet 3. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A hatálybalépés időpontja 2021. december 28.

10

Az 5. § (4) bekezdését a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 21. §-a iktatta be.

11

Az 5. § (5) bekezdését az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet 3. § (2) bekezdése iktatta be.

12

Az 5. § (6) bekezdését a 15/2022. (IV. 29.) EMMI rendelet 1. §-a iktatta be.

13

A hatálybalépés időpontja 2021. december 28.

14

A 8. § (4) bekezdése a 2/2013. (I. 2.) EMMI rendelet 38. §-a szerint módosított szöveg.

15

A 8. § (5) bekezdését a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 27. §-a hatályon kívül helyezte.

16

A 10. § a 23/2015. (IV. 28.) EMMI rendelet 137. §-ával megállapított, az 57/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 11. § (1) bekezdés b) pontja az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 11. § (2) bekezdése a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 11. § (3) bekezdés a) pontja a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

20

A 12. § (5) bekezdését a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 12. § (8) bekezdése a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 12. § (9) bekezdése a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 12. § (12) bekezdését a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

24

A 12/A. §-t a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 8. §-a iktatta be.

25

A 13. § (2) bekezdését a 24/2020. (VII. 23.) EMMI rendelet 4. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

26

A 13. § (4) bekezdését a 69/2013. (XI. 19.) EMMI rendelet 11. §-a iktatta be.

27

A 13. § (5) bekezdését a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet 11. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 24/2020. (VII. 23.) EMMI rendelet 4. § a) pontja.

28

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 23. §-a iktatta be.

29

A 14. § (1) bekezdését a 24/2020. (VII. 23.) EMMI rendelet 4. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

30

A 14. § (3) bekezdését a 49/2021. (XI. 15.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

31

A 14. § (4) bekezdését az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet 4. §-a iktatta be.

32

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 9. §-a iktatta be.

33

A 15. § (1) bekezdése a 6/2021. (II. 9.) EMMI rendelet 7. §-a szerint módosított szöveg.

34

A 15. § (2) bekezdését a 24/2020. (VII. 23.) EMMI rendelet 4. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

35

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette, újonnan a 13/2020. (III. 25.) EMMI rendelet 2. §-a iktatta be.

36

A 17. § a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 24. §-ával megállapított szöveg.

37

A 17. § c) pontját az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet 5. §-a iktatta be.

41

A 4. melléklet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 10. § d) pontja és 12. § d) pontja szerint módosított szöveg.

42

A 4a. mellékletet a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 10. § e) pontja iktatta be.

43

A 4a. melléklet 1. pont 1.1. alpontja a 28/2018. (VIII. 29.) EMMI rendelet 10. § f) pontjával megállapított szöveg.

45

A 6. melléklet a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 25. § (1) bekezdés d) pontja szerint módosított szöveg.

46

A 7a. mellékletet az 57/2021. (XII. 27.) EMMI rendelet 6. § (3) bekezdése iktatta be.

47

A 10. melléklet a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 25. § (1) bekezdés e) pontja szerint módosított szöveg.

49

A 12. mellékletet a 34/2015. (VI 30.) EMMI rendelet 25. § (2) bekezdés a) pontja iktatta be, szövege a 28/2016. (IX. 29.) EMMI rendelet 12. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére