• Tartalom

23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet

23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet

az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

4. § (1) Az adatszolgáltató
a) a napi jelentést a tárgyidőszakot követő 5. munkanap 09:00 óráig,
b) a negyedéves és a féléves jelentést a tárgyidőszakot követő hónap 20. munkanapjáig,
c) az éves jelentést és az éves beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig,
d) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükröző rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadat jelentést, eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában a változást követő 15 munkanapon belül,
e) az egyesített (összesített) éves pénztári beszámolót legkésőbb a tárgyévet követő év május 31-ig,
f) a hozamráták közzétételével kapcsolatos éves jelentést a tárgyévet követő év február 28-ig,
g) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény előírása szerinti rövid és hosszú távú pénzügyi tervről szóló jelentést
köteles a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejűleg, annak részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.
(3) A végelszámolás alatt álló pénztár negyedéves jelentést – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles készíteni és azt a Felügyelet részére megküldeni.
(4) A felszámolás alatt álló pénztár a negyedéves, illetve féléves jelentést a felszámolás megkezdését megelőző nappal, mint fordulónappal – e rendeletben meghatározott formában és tartalommal – köteles elkészíteni és 30 munkanapon belül a Felügyeletnek megküldeni. A felszámolás időtartama alatt a pénztárnak negyedéves, illetve féléves jelentést nem kell készítenie.”

2. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelethez2

2. melléklet a 23/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1. melléklet 74G számú táblája a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (3) bekezdése alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére