• Tartalom

23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás

23/2012. (XII. 21.) ORFK utasítás

az általános és középiskolák rendjének fenntartásában történő közreműködés rendőrségi végrehajtásáról

2023.01.01.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 6. § (1) bekezdés b) pontja alapján, a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 1. § (2) bekezdés 18. pontjának végrehajtása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Az utasítás hatálya kiterjed:
a)1 a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra;
b) a rendőrkapitányságokra.

2. Az utasítás alkalmazásában fenntartó a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 9. pontjában szereplő természetes vagy jogi személy.

3. Az iskolákkal történő kapcsolatfelvétel során a közoktatási információs rendszer Közoktatási Információs Iroda honlapjáról elérhető „Hivatalos közoktatási intézménytörzs” adataira kell támaszkodni (http://www.kir.hu/intezmeny/kereses.asp).

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

4. Az általános és középiskolák (a továbbiakban együtt: iskola) rendjének fenntartásában az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) közreműködőként vehet részt, amely tevékenység (a továbbiakban: feladat) kizárólag a fenntartó kezdeményezésére történhet.

5. A feladat ellátása során az iskolában szolgálatot teljesítő rendőr feladata a közrendet, közbiztonságot veszélyeztető cselekmények megelőzése, megszakítása, a szükséges rendőri intézkedések megtétele, valamint az iskola rendjének fenntartása érdekében segítségnyújtás és tanácsadás a fenntartó részére. A rendőrségi közreműködés nem terjed ki az adott objektum őrzésére.

6. A feladat végrehajtása a rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi programjaival (pl. Iskola rendőre, D.A.D.A., ELLEN-SZER) összhangban történik, melynek során a szolgálatot ellátó rendőrök kötelesek együttműködni.

7. A feladat végrehajtását a jelenleg is működő kapcsolatrendszer, együttműködés fenntartásával, illetve szükség szerinti kibővítésével kell biztosítani. Az együttműködés tartalma a területileg illetékes rendőrkapitányság és az iskola fenntartója közötti írásbeli megállapodásban (a továbbiakban: együttműködési megállapodás) is rögzíthető, melynek megkötése előtt – ahol működik – ki kell kérni a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 10. §-a alapján létrehozott bűnmegelőzési és közbiztonsági bizottság véleményét.

8. Az együttműködési megállapodásban – az illetékes helyi szerv rendelkezésére álló személyi és tárgyi feltételek függvényében, az iskola sajátos igényeire, a várhatóan felmerülő, rendőrségi közreműködést igénylő biztonsági kockázatokra is figyelemmel – rögzíteni kell különösen:
a) a szolgálatot ellátó rendőr feladatait;
b) a rend fenntartásában történő közreműködés előre tervezhető, rendszeres jellegű időpontját;
c) az előre tervezhető, de nem rendszeres jelleggel megtartásra kerülő iskolai rendezvények esetében az iskola részéről a feladat végrehajtására vonatkozó kezdeményezési kötelezettség határidejét;
d) azon kitételt, hogy a feladat ellátására igénybe venni kívánt rendőr nem kérhető kizárólag rendezvénybiztosítás céljából;
e) a kapcsolattartók személyét, beosztását, elérhetőségeit.

9. Az iskolában a feladatot ellátó rendőri jelenlét biztosításának szükségességét az iskolával kapcsolatot tartó személyen keresztül – az iskola fenntartójának igényeire és a rendőrszakmai szempontokra figyelemmel – havonta értékelni, felülvizsgálni, és indokolt esetben – amennyiben együttműködési megállapodás megkötésére sor került – az együttműködési megállapodás módosítását kezdeményezni kell.

10. A feladat ellátására rendkívüli őrt kell kijelölni azzal a feltétellel, hogy szolgálatát nem konkrét felállítási helyen, hanem mozgási körzetben látja el. A rendkívüli őr feladatait – az utasításban foglaltakra figyelemmel – őrutasításban kell meghatározni.

11. A feladatban résztvevő állományt úgy kell kijelölni, hogy a feladat ellátása az adott település vonatkozásában ne eredményezzen biztonsági deficitet a közrend, közbiztonság fenntartásában. Erre figyelemmel a fenntartó kezdeményezése alapján vizsgálni szükséges a közreműködés alapjául szolgáló esemény, helyzet biztonsági kockázatait és a rendőrségi közreműködés módját, időtartamát ennek megfelelően kell meghatározni.

12. A feladat ellátását a rendes szolgálatban álló állomány igénybe vételével, túlszolgálat elrendelése nélkül kell biztosítani.

13. Szakképzettséggel nem rendelkező rendőr a feladat ellátásában önállóan nem vehet részt.

14. A feladat ellátására lehetőleg egyenruhás rendőrt kell kijelölni.

15. Rendőri intézkedést – halaszthatatlan eset kivételével – az iskola nevelőtestülete tagjának jelenlétében kell kezdeményezni.

16. Amennyiben a tanuló a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti kötelességeit vétkesen és súlyosan megszegi, és ez a rendőr számára felismerhető, köteles a fegyelemsértést az iskola nevelőtestülete tagjának jelezni.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. Az utasítás 2013. január 1-jén lép hatályba.
1

Az 1. pont a) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 62. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére