• Tartalom

234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet

a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § E rendelet hatálya a mezőgazdasági őstermelőre és a mezőgazdasági kistermelőre (a továbbiakban együtt: mezőgazdasági őstermelő), valamint a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalra (a továbbiakban: NÉBIH), a megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatóságára és a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatalra (a továbbiakban együtt: megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve), valamint a mezőgazdasági őstermelői igazolványba (a továbbiakban: igazolvány) bejegyzésre jogosult más személyre terjed ki.”

2. § (1) Az R. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az igazolvány kiadása iránti eljárásban az ügyintézési határidő nyolc nap.
(3) Az állandó lakóhely szerint illetékes megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az igazolványt az adóévre vonatkozó értékesítési betétlappal és a hitelesített adatnyilvántartó lap másolatával együtt, díj ellenében állítja ki. A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az adott adóévre vonatkozóan új értékesítési betétlapot ad ki. Az igazolvány a mezőgazdasági őstermelő nyilatkozata alapján legfeljebb három adóévre állítható ki. Az igazolvány kiadásával egyidejűleg legfeljebb három adóévre szóló értékesítési betétlap adható ki.”

(2) Az R. 3. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az értékesítési betétlapot a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve csak akkor adhatja ki, ha a mezőgazdasági őstermelő a (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot benyújtotta.
(6) A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az Szja tv.-ben előírt nyilatkozatokat az elévülésre vonatkozó rendelkezések szerint megőrzi.”

3. § (1) Az R. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A mezőgazdasági őstermelőnek tizenöt napon belül vissza kell adnia az igazolványt a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének, ha a tevékenységét beszünteti, vagy azt nem mezőgazdasági őstermelőként kívánja folytatni.”

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Közös igazolvány kiváltása esetén, az Szja tv. 78/A. § (2) bekezdésének rendelkezései alapján, az igazolványon fel kell tüntetni a családtagok azonosító adatait.”

4. § Az R. 5. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az igazolvány elvesztéséről, megsemmisüléséről, megtalálásáról a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve által szolgáltatott adatok alapján a NÉBIH értesíti az állami adóhatóságot.
(3) Az elveszett, megsemmisült, illetőleg megrongálódott igazolvány helyett a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve díj ellenében újat ad ki.
(4) Az 1. számú melléklet 2. és 9. pontjában foglalt adatokban bekövetkezett változásokat évente egyszer, június 15. napjáig be kell jelenteni az igazolványt kiadó megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez vagy a kormányablakhoz az erre a célra rendszeresített változás-bejelentő formanyomtatványon, amelyet a kormányablak nyolc napon belül megküld a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve részére.”

5. § (1) Az R. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A kiállítás évére vonatkozó értékesítési betétlap
a) az adóév első napjától hatályos, ha azt a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az adóév március 20. napjáig adja ki;
b) a kiállítás napjától kezdődően hatályos, ha azt a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az a) pontban említett időpont után adja ki.”

(2) Az R. 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A kiállítás évét követő évekre vonatkozó értékesítési betétlap a rajta feltüntetett adóév első napjától hatályos, ha az igazolvány kiadása több adóévre vonatkozik. Az igazolványban fel kell tüntetni, mely adóévekre terjed ki az igazolvány időbeli hatálya.”

(3) Az R. 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Az igazolvány legfeljebb a kiállítása évétől kezdődően számított harmadik adóév utolsó napjáig hatályos.”

6. § Az R. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az értékesítési betétlapra az igazolvány hatályossági idejének megjelölésével felvezeti az igazolvány számát és sorszámmal látja el, egyúttal a kiadott értékesítési betétlapokról nyilvántartást vezet.”

7. § Az R. 10. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(8) A befizetett összegről a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásával egyidejűleg számviteli bizonylatot állít ki. A számviteli bizonylaton a teljesítés időpontja azonos az igazolvány, illetve értékesítési betétlap kiadásának időpontjával.”

8. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) Az igazolvány kiállításának, érvényesítésének és visszavonásának, az ügyfélszolgálatnak, a nyilvántartási és az adatvédelmi feladatoknak a megszervezését a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve látja el.
(2) Az igazolványokkal kapcsolatos adatokról a megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve naprakész nyilvántartást vezet.
(3) Az igazolványokkal kapcsolatos országos adatokról a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek adatszolgáltatásai alapján a NÉBIH vezet nyilvántartást az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény szerinti élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben.”

9. § Az R. 13. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:

„(1) A 2009. január 1-je előtt kiállított igazolványok 2012. december 31-ig hatályosak. A 2009. január 1-jét követően a mezőgazdasági őstermelői igazolványról szóló 228/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról szóló 234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr.) hatálybalépése előtt kiadott igazolványok 2014. december 31-ig hatályosak. A Módr. hatálybalépését követően kiadott igazolványok három évig hatályosak.”

10. § Az R. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

11. § Az R. 3. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Az igazolvány és az értékesítési betétlap sorszáma, az értékesítési betétlap érvényesítő szelvénye.”

12. § (1) Az R.

a) 3. § (4) bekezdésében a „földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter” szövegrész helyébe a „vidékfejlesztési miniszter” szöveg, valamint a „pénzügyminiszterrel” szövegrész helyébe a „nemzetgazdasági miniszterrel” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdésében, 4. § (2) bekezdésében a „kerületi hivatalnak” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervének” szöveg,

c) 5. § (3) bekezdésében, 7. § (1) bekezdésében és a 10. § (5) bekezdésében a „kerületi hivatal” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve” szöveg,

d) 5. § (1) bekezdésében a „kerületi hivatalhoz” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szervéhez” szöveg,

e) 7. § (2) bekezdés c) pontjában és a 12. § (2) bekezdésében a „megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága” szövegrész helyébe a „megyei kormányhivatal mezőgazdasági szakigazgatási szerve” szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az R. 10. § (1) bekezdésében az „évenkénti” szövegrész.

13. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 234/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelethez

Az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelem és az adatnyilvántartó lap tartalmi elemei
1. Annak megjelölése, hogy az ügyfél először kéri az őstermelői igazolvány kiállítását, vagy módosítást kér.
2. Az ügyfél azonosító adatai:
a) név,
b) születési hely, idő,
c) lakcím és levelezési cím,
d) adóazonosító jel és adószám,
e) a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény szerinti regisztrációs szám, amennyiben az ügyfél ezzel rendelkezik,
f) az ügyfél családi gazdálkodóként való nyilvántartásba vételéről szóló határozat száma, amennyiben az ügyfél családi gazdálkodó.
3. Közös igazolvány kiállítása esetén:
a) a közös igazolvány iránti kérelem tényének megjelölése,
b) az ügyfél azonosító adatai körében annak a természetes személynek az adatai, akit közös nyilatkozattal a családtagok megjelöltek, és akinek a nevére kérték, illetve kérik az őstermelői igazolvány kiállítását,
c) az adatnyilvántartó lapon a közös igazolványban szereplők neve, adóazonosító jele, születési éve, családtagi minősége.
4. A tárgyévre vonatkozóan választott adózási mód, és – kizárólag az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelmen – ha az ügyfél átalányadózást választ, az arra vonatkozó nyilatkozata, hogy mezőgazdasági őstermelői tevékenységből származó bevétele az Szja. tv. által meghatározott felső határt várhatóan nem haladja meg, és tudomása van arról, hogy a törvényi előírás szerint ha bevétele a felső határt meghaladja, akkor tételes költségelszámolást vagy 10 százalék költséghányadot kell alkalmaznia.
5. Az ügyfél társadalombiztosítási rendszerben való biztosítási jogviszonya és – kizárólag az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelmen – az ügyfél nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy őstermelőként vagy egyéb jogviszonyban minősül biztosítottnak.
6. A kiállított igazolvány száma és időbeli hatálya.
7. Az őstermelői tevékenység kezdete.
8. Kizárólag az adatnyilvántartó lapon a kiállító aláírásával és a kiállítás dátumával ellátva az igazolvány hatályának meghosszabbításával, pótlásával, változásaival kapcsolatos adatok, valamint a kiadott értékesítési betétlapok sorszámának megjelölése.
9. Az ügyfél, illetve közös igazolvány esetén az érintett családtagok saját gazdaságára és a termelésre vonatkozó adatok
9.1. az ügyfél által használt földre vonatkozó alábbi, földterületenként megadott adatok:
a) a használt föld jelölése,
b) a használt föld helye, címe, helyrajzi száma,
c) a használt föld területe hektárban meghatározva,
d) a használt föld művelési ága;
9.2. az állattartásra alkalmas épületekre vonatkozó alábbi, épületenként megadott adatok:
a) az állattartásra alkalmas épület jelölése,
b) az állattartásra alkalmas épület helye,
c) az állattartásra alkalmas épület alapterülete,
d) az állattartásra alkalmas épület férőhelye,
e) annak megjelölése, hogy az állattartásra alkalmas épület milyen állat elhelyezésére szolgál;
9.3. a kertészeti termelésre és a termékfeldolgozásra vonatkozó adatok;
9.4. a saját gazdaság meglévő eszközei alapján értékesíthető főbb őstermelői termékek, annak bemutatásával, hogy az ügyfél – szándéka szerint – a saját termelésű legfontosabb növényi és állati termékeiből mennyit tervez eladni;
9.5. a 9.4. ponthoz kapcsolódóan az arra vonatkozó nyilatkozatokat, hogy az ügyfélnek az erdei melléktermék gyűjtésére írásbeli engedélye van, illetve hogy más őstermelővel közös eszközök működtetésében folyamatosan részt vesz.
10. Egyéb, az őstermelés mellett folytatott tevékenység megnevezése (ÖVTJ-kód).
11. Nyilatkozat az adatok változatlanságáról és az értékesítési betétlapok átvételéről.
12. Kizárólag az őstermelői igazolvány kiállítása iránti kérelmen az ügyfél aláírása és a kérelem dátuma.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére