• Tartalom

24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet

24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelet

a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az adatszolgáltató a (2) bekezdésben foglaltak kivételével]

c) a törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotnak megfelelő rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg a tárgynegyedévet követő hónap 15. munkanapjáig, az időközi változások miatti törzsadatjelentést – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a változást követő 15 munkanapon belül,”

[köteles a Felügyelet részére megküldeni.]

2. § A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 126. § (4) bekezdés b) pontjában és a biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet 2. § (3) és (4) bekezdésében foglaltaknak megfelelő adatszolgáltató a törzsadatairól szóló, tárgyév április 30-i állapotnak megfelelő rendszeres jelentést az éves jelentéssel egyidejűleg, az időközi változások miatti törzsadatjelentést – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a változást követő 15 munkanapon belül köteles a Felügyelet részére megküldeni.”

3. § (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

4. § Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.

1. melléklet a 24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelethez2

2. melléklet a 24/2012. (XI. 21.) PSZÁF rendelethez

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1. melléklet 42A20 számú táblája a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (4) bekezdése alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére