• Tartalom

24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás

24/2012. (XII. 29.) ORFK utasítás

az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeiről

2023.03.01.

Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) mélységi ellenőrzési és közterületi támogató alegységeinek (a továbbiakban: MEKTA) szervezeti átalakítása, működési rendjük meghatározása, igénybevételük, illetve személyi állományuk kiképzésének és továbbképzésének szabályozása, valamint a tevékenységük ellátásához szükséges ruházati, fegyverzeti és technikai eszközök meghatározása érdekében kiadom az alábbi utasítást:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1 Az utasítás hatálya az abban meghatározott feladatkörök tekintetében
a) az Országos Rendőr-főkapitányságra (a továbbiakban: ORFK);
b) a Készenléti Rendőrségre (a továbbiakban: KR);
c) a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságra (a továbbiakban: RRI);
d) a Rendőrségi Oktatási és Kiképző Központra (a továbbiakban: ROKK), valamint
e) a vármegyei (fővárosi) rendőr-főkapitányságokra (a továbbiakban: VMRFK)2
terjed ki.

1/A.3 Az utasítás személyi hatálya a MEKTA-k személyi állományából az utasítás 7. pontjában meghatározott közterületi támogató feladatokat munkaköri leírásukban rögzítettek alapján ellátókra terjed ki.

II. FEJEZET
RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

1. A MEKTA helye, szerepe
2.4 Az erőszakos jellegű bűncselekmények megelőzésére, megszakítására és az elkövetők elfogására, továbbá egyéb, az utasítás 7. pontjában hatáskörbe utalt feladatok ellátására az VMRFK-n az VMRFK vezetőjének döntése alapján MEKTA-t lehet működtetni.
3.5 A 2. pont szerint megalakított MEKTA-t a vármegyei rendőr-főkapitányság rendészeti igazgatósága, illetve a Budapesti Rendőr-főkapitányság rendészeti szervek alárendeltségében kell működtetni.
4.6 A MEKTA státuszainak pontos számát – az érintett rendőrségi szerv állománytáblájában rendszeresített státuszok figyelembevételével – az VMRFK vezetője határozza meg.

5. A MEKTA más szervezeti elem, illetve az együttműködésre kötelezett szervezet felkérése esetén – kizárólag a hatáskörébe utalt esetekben – megerősítő erőként vagy önállóan is alkalmazható.

6.7 A MEKTA-k tevékenységének egységes szakmai irányítását a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes az ORFK Rendészeti Főigazgatóság Közrendvédelmi Főosztály (a továbbiakban: ORFK RFI KVFO) Csapatszolgálati Osztály (a továbbiakban: ORFK RFI KVFO CSO) útján végzi.

2. Feladat- és hatáskör, illetékesség

7. A MEKTA feladata
a) az erőszakos jellegű bűncselekmények megelőzése, megszakítása, a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért vagy a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható elkövetők elfogása, kivéve a Terrorelhárítási Központ (a továbbiakban: TEK) kizárólagos hatáskörébe utalt eseteket;
b) a bűncselekmény helyszínén elrejtett fegyverek, lőszerek, robbanóanyagok és robbantószerkezetek felkutatásában, biztosításában való közreműködés;
c)8 az illetékességi területre elrendelt fokozott ellenőrzésben és a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes vagy az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese által elrendelt, magasabb szintű felkészültséget igénylő szakmai tevékenységben való részvétel;
d) az ön- vagy közveszélyes állapotban lévő személy megfékezése, elfogása, valamint biztonságos őrzésére kijelölt helyre történő szállításának biztosítása, kivéve a TEK kizárólagos hatáskörébe utalt eseteket;
e) az illetékességi területen megjelenő védett személyek személy- és objektumvédelmi biztosításában való részvétel, illetve veszélyeztetett személyek védelme, személybiztosítási és létesítményvédelmi feladatok önálló, vagy a TEK-kel, illetve a KR-rel együttműködésben történő ellátása;
f) az illetékességi területen kívül fogolykísérési feladatok ellátása, amennyiben az különösen indokolt és különleges felkészültséget igényel, kivéve az érintett rendőri szerv felkérése alapján a TEK igénybevételével megvalósuló eseteket;
g) az illetékességi területen lefoglalt, a Büntető Törvénykönyvben meghatározott jelentős mennyiségű kábítószer vagy kábítószernek látszó anyag szállítása, kivéve az érintett rendőri szerv felkérése alapján a TEK igénybevételével érintett eseteket;
h) a rendőri csapaterő alkalmazása esetén a magasabb szintű szakmai képzettséget igénylő – különös tekintettel a kiemelésekkel összefüggő, a polgári ruhás, valamint a felderítői és megfigyelői – feladatok ellátása;
i)9 különösen indokolt esetben az VMRFK, az RRI, valamint a rendőrkapitányságok és a határrendészeti kirendeltségek felelős vezetője által kezdeményezett egyéb, általános (közrendvédelmi, bűnügyi) rendőrségi feladat ellátása;
j) az erőszakos bűncselekmény elkövetése miatt körözött személyek elfogása, kivéve a TEK kizárólagos hatáskörébe tartozó eseteket;
k) a váratlan helyzetek kezelésével kapcsolatos rendészeti feladatok végrehajtása, szükség esetén ellenőrző- áteresztő pont működtetése, útzár telepítése, illetve elöljárói döntés szerint készenlét vagy készültség fenntartása;
l) felkérés alapján a kiemelt súlyú bűncselekményt elkövetők bírósági tárgyalásának biztosítása;
m) felkérés alapján az életet, testi épséget vagy a vagyonbiztonságot közvetlenül veszélyeztető robbanásveszélyes gázpalack kilövése;
n) felkérés alapján büntetés-végrehajtási, illetve katasztrófavédelmi feladatokban és kényszerhelyzet-kezelési gyakorlaton való közreműködés;
o) az államhatár rendje, valamint az államhatár őrizete és a határforgalom-ellenőrzés végrehajtása szempontjából fontos objektumok ellen irányuló erőszakos cselekmények elhárításában való közreműködés;
p) határterületen a határőrizeti feladatokat végrehajtó járőr területről történő elvonása esetén a határőrizeti feladatok időszakos ellátása;
q) az államhatár rendjével összefüggő konfliktushelyzet és tömeges méretű migráció kezelésében való részvétel;
r) a határforgalom-ellenőrzés lebonyolítását biztosító objektumok zavartalan működését akadályozó jogellenes tömegdemonstráció, blokád kezelése, felszámolása;
s) a rendőrség őrzött szállásain elhelyezett személyek erőszakos jellegű cselekményeinek megakadályozása, megszakítása;
t)10 a Magyarország Alaptörvénye szerinti különleges jogrend kihirdetése esetén meghatározott rendvédelmi feladatok ellátása;
u) a bűncselekmény elkövetésével gyanúsítható felfegyverkezett személyek elfogása, ha az érintett rendőri szervtől a feladat végrehajtására a TEK előzetesen nem kapott felkérést;
v) a külföldi személyek által látogatott szórakozóhelyek, szálláshelyek, illetve közterületek rendszeres, visszatérő mélységi ellenőrzése.
8.11 Az VMRFK vezetője – a helyi sajátosságok figyelembevételével – szabályozza az irányítása alá tartozó MEKTA igénybevételének pontos rendjét.

9. A MEKTA szolgálati feladatait úgy kell szervezni, hogy a beosztott állományból napi szinten legalább 5 fő folyamatosan hadra fogható legyen.
10.12 A MEKTA a 7. pont a)–e) és g)–v) alpontjaiban foglalt feladatokat azon VMRFK illetékességi területén kívül, amelynek szervezetébe tartozik, a feladat végrehajtásának helye szerint illetékes VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének, illetve az RRI rendészeti igazgató-helyettesének felkérésére vagy előzetes engedélyével hajthatja végre.
11.13 A 10. pontban foglalt felkérés megtételére vagy az előzetes engedély kérésére az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, az RRI rendészeti igazgató-helyettese, illetve az általuk felhatalmazott személy jogosult.
12.14 Az VMRFK szervezetében működtetett MEKTA elnevezése megválasztható, melynek a vármegye (régió) jellegzetes történelmi vagy földrajzi sajátosságát kell tükröznie. A MEKTA egyedi elnevezése a szolgálati egyenruházaton (rendőri karjelvény) megjeleníthető, melyhez rendszeresítési eljárás lefolytatására van szükség. Az eljárás során a rendőri karjelvények rendszeresítési szabályairól szóló ORFK utasításban foglaltak irányadók.

3. A jelentkezés feltételei, a felvételi eljárás és a kinevezés

13. A MEKTA állományába történő felvételre olyan önként jelentkező rendőr pályázhat, aki:
a) rendészeti szakirányú középfokú végzettséggel vagy a beosztásnak megfelelő szaktanfolyammal rendelkezik;
b) rendőrségi szervnél legalább 2 éves közrendvédelmi vagy bűnügyi gyakorlatot szerzett;
c) vállalja a szükséges központi szakmai alapképzésen, illetve továbbképzés(ek)en történő részvételt és
d) csatolja a MEKTA vezetőjének az állományba való felvételére vonatkozó javaslatát.
14.15 A központi szakmai alapképzést megelőzően a belügyminiszter irányítása alatt álló egyes rendvédelmi feladatokat ellátó szerveknél foglalkoztatott hivatásos állomány és rendvédelmi igazgatási alkalmazotti állomány alkalmasságvizsgálatáról szóló 45/2020. (XII. 16.) BM rendeletben foglaltaknak megfelelően el kell végezni a pályázó alkalmasságvizsgálatait, valamint a pályázónak lőkészségfelmérésen kell részt vennie.

15.16 A lőkészségfelmérést a ROKK hajtja végre. A lőkészségfelmérés pontossági és gyorsasági lőgyakorlatból áll, melynek kritériumait ezen utasítás 1. melléklete tartalmazza.

16.17 A fizikai (erőnléti) alkalmassági felmérésen a pályázónak az I. kategóriában meghatározott „Kiváló” minősítést kell elérnie.

17. A központi szakmai alapképzés megkezdésekor a pályázó egészségügyi, pszichikai és fizikai alkalmasságát igazoló dokumentumokat be kell mutatni.

4. A központi szakmai alapképzés

18.18 A ROKK igazgatója az ORFK RFI KVFO vezetőjével, a KR Különleges Szolgálatok Igazgatósága (a továbbiakban: KR KSZI) igazgatójával együttműködve kidolgozza az ezen utasításban meghatározott központi szakmai alapképzés, a parancsnoki továbbképzés, az éves szakmai felmérés, illetve az emelt szintű képzés programját és költségtervét, valamint meghatározza azok végrehajtásának helyét, idejét és egészségügyi biztosítását.

19.19 Az ORFK RFI KVFO vezetője a KR Személy- és Objektumvédelmi Igazgatóság (a továbbiakban: KR SZOVIG) igazgatójával együttműködve kidolgozza a MEKTA-k állománya részére ezen utasításban meghatározott személy- és objektumvédelmi ismereteket tartalmazó képzés programját és költségtervét.

20.20 A központi szakmai alapképzés programtervét a tárgyévet megelőző év november 30-ig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek jóváhagyásra fel kell terjeszteni.

21. A kiképzési tematikák tartalmi elemeinek kidolgozásakor és az egyes képzések végrehajtásakor figyelembe kell venni a MEKTA működése szempontjából meghatározó hazai és nemzetközi tapasztalatokat.

22.21 Az ORFK RFI KVFO vezetője a ROKK igazgatójával, a KR KSZI és KR SZOVIG igazgatójával együttműködve évente legalább 1 alkalommal áttekinti a kiképzési igényeket, és intézkedik a felmerülő szükségletek biztosítására.

23.22 A MEKTA állományába jelentkezők központi szakmai alapképzését, illetve az azon már részt vett parancsnoki állomány továbbképzését a ROKK a KR KSZI-vel együttműködve szervezi és végzi.

24.23 A MEKTA állományába jelentkezők központi szakmai alapképzését a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes berendelése alapján összesen 1 hónap (160 óra) időtartamban, az alapképzésen már részt vett parancsnoki állomány központi továbbképzését 3 nap (24 óra) időtartamban kell megtartani.

25.24 Az intézkedéstaktikai, lövészeti és gépjármű-vezetéstechnikai ismeretek oktatását 17 nap (136 óra) időtartamban a ROKK által kidolgozott program szerint a ROKK szakoktatói vagy kiképzői hajtják végre.

26.25 A rendőri csapaterő alkalmazásával, különösen a kiemelésekkel összefüggő tevékenységek körében, magasabb szintű képzettséget igénylő feladatok ellátásának oktatását és begyakorlását a KR KSZI által kidolgozott képzési tematika szerint 3 nap (24 óra) időtartamban a KR KSZI szakoktatói vagy kiképzői végzik.

27. A MEKTA állományába jelentkező(k) vagy vezényelt személy(ek) központi szakmai alapképzésének programját úgy kell meghatározni, hogy a résztvevő állomány
a) jártasság szinten sajátítsa el azokat az alapvető ismereteket (intézkedéstaktikai eljárások, lövészet, gépjármű- vezetéstechnika, csapaterőben végrehajtott tevékenység esetén a kiemelésekkel kapcsolatos ismeretek, személy- és objektumvédelmi feladatok stb.), amelyek megalapozzák és felkészítik az alegységük rendeltetéséből adódó feladatok végrehajtására;
b) tartson fenn olyan szintű állóképességet, amely alkalmassá teszi a 7. pontban meghatározott feladatkör ellátásával járó fizikai, pszichikai megterhelés elviselésére;
c) ismerje meg és legyen képes hatékonyan alkalmazni az alegység alapvető műszaki eszközeit, a rendszeresített fegyverzeti, technikai és védőeszközöket;
d) szerezzen feladata ellátásához szükséges egészségügyi (elsősegélynyújtási, közegészségügyi), munkavédelmi és pszichológiai ismereteket;
e) ismerje meg a MEKTA tevékenységét szabályozó jogszabályokat és belső normákat.

28. A központi szakmai alapképzés befejezését követően az érintett állománynak alapvizsgát kell tennie, melynek követelményrendszerét a képzési programban kell rögzíteni.

29. A MEKTA szervezetébe történő kinevezésre csak a központi szakmai alapképzés eredményes befejezését követően kerülhet sor.

30.26 A ROKK által a központi szakmai alapképzés befejezését követően kiállított bizonyítványt, a MEKTA alapképzésen és továbbképzéseken való részvételről szóló kötelezettségvállaló nyilatkozatot, a MEKTA vezetőjének az állományba való felvételére vonatkozó javaslatát, az 1. melléklet szerinti lőgyakorlat teljesítéséről szóló igazolást, valamint a MEKTA alapképzés megkezdését megelőzően teljesített és érvényes egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági igazolásokat az érintett rendőr személyügyi dossziéjában el kell helyezni, továbbá a SZENYOR for Windows rendszerben az adatokat rögzíteni kell.

5. A továbbképzések szervezése
31.27 A MEKTA-ba beosztott állomány folyamatos elméleti, fizikai, pszichikai és szakmai felkészültségéért és felkészítéséért az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese felelős.

32. A MEKTA-k parancsnoki állománya központi továbbképzésének programját – a központi szakmai alapképzésen és továbbképzésen elsajátított ismeretekre építve – úgy kell összeállítani, hogy a résztvevő állomány részére nyújtson határozott iránymutatást:
a) az alapképzésen megszerzett ismeretek bővítéséhez, frissítéséhez;
b) az új technikai eszközök, fegyverek megismeréséhez;
c) az új intézkedéstaktikai eljárások megismeréséhez;
d) a csapaterőben végrehajtott feladatok, valamint a személy- és objektumvédelmi eljárások korszerűsítéséhez;
e) az alárendeltségükbe tartozó alegység személyi állománya részére történő továbbképzéshez.
33.28 A MEKTA-ba beosztott személyek részére az VMRFK illetékességi területén végrehajtásra kerülő továbbképzés (a továbbiakban: területi szintű továbbképzés) programját úgy kell meghatározni, hogy a résztvevő állomány készségszinten tudja alkalmazni azokat az ismereteket, amelyekben központi szakmai alapképzés során már jártasságot szerzett.

34. A MEKTA beosztott állományának területi szintű továbbképzési programterve az alábbi témaköröket tartalmazza:
a) intézkedéstaktika;
b) lövészeti képzés és lőgyakorlatok;
c) csapatszolgálati ismeretek;
d) személy- és objektumvédelmi ismeretek;
e) testnevelés és fizikai állóképesség-felkészítés, illetve szintentartás;
f) műszaki-technikai képzés;
g) egészségügyi (elsősegélynyújtási, közegészségügyi), munkavédelmi és pszichológiai ismeretek, valamint tréning;
h) általános rendőrségi és jogi alapismeretek;
i) gépjármű-vezetéstechnikai ismeretek.
35.29 A MEKTA személyi állományának területi szintű továbbképzését az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a 34. pontban foglaltakra figyelemmel szervezi.

36. A területi szintű továbbképzések programjának kialakításakor a központi szakmai alapképzés és a parancsnoki állomány továbbképzésének programjára irányadó szempontokat kell figyelembe venni, és tartalmaznia kell az egyes képzések (modulok) pontos időpontját.

37. A MEKTA tagjainak területi szintű továbbképzésére a heti szolgálati időből legalább 8 órát kell fordítani, mely időtartam a szolgálati feladatok függvényében havi keretben is meghatározható.
38.30 Az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese a MEKTA területi szintű továbbképzésének tematikáját minden tárgyév november 30-ig a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek jóváhagyásra felterjeszti.

39. A MEKTA valamennyi képzési tematikáját úgy kell összeállítani, hogy a résztvevő állomány tagjai alegységszinten együttműködve is képesek legyenek hatékonyan alkalmazni a megszerzett ismereteket.

6. Az éves szakmai felmérés

40. Az éves szakmai felmérés végrehajtása a MEKTA-k parancsnoki és végrehajtói állománya számára kötelező.

41.31 Az éves szakmai felmérés végrehajtására a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes által meghatározott ütemezés szerint kerül sor, lebonyolításáért a ROKK igazgatója felelős.

42. Az éves szakmai felmérést úgy kell megszervezni, hogy az abban előírt feladatok tematikusan, egy munkanap (max. 8 óra időtartam) alatt kerüljenek végrehajtásra.
43.32 A MEKTA állományának éves szakmai felmérésen való pontos, az előzetesen meghatározott ruházatban, fegyverzettel és felszereléssel való megjelenéséért az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese felelős.

44. A területi szintű továbbképzés keretében a MEKTA állománya részére a 34. pont b) alpontjában meghatározott és végrehajtott lőgyakorlatok eredményeiről kimutatást kell készíteni, melyet az éves szakmai felmérés megkezdését megelőzően a vizsgabizottság elnökének át kell adni.

45. Az adott tárgyévre vonatkozó éves szakmai felmérést minden év április 1. és október 30. között úgy kell végrehajtani, hogy – szükség esetén – annak ismétlése, pótlása az adott év november 30-ig megtörténjen.

46.33 Adott tárgyévben egyszer már sikeresen végrehajtott éves szakmai felmérés nem zárja ki, hogy a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes – szakmai irányítói, illetve ellenőrzési jogkörében eljárva – az adott MEKTA egészére ismételt éves szakmai felmérés végrehajtását rendelje el.

47.34 Az éves szakmai felmérés keretében kerül sor az általános fizikai (erőnléti) alkalmassági felmérés végrehajtására. A fizikai (erőnléti) alkalmassági felmérésen legalább az I. kategóriában meghatározott „Jó” minősítést kell elérni.

48. A „Nem megfelelt” értékelésű éves szakmai felmérés ismétlésére, illetve a felmérés pótlására az adott tárgyév során 1 alkalommal van lehetőség oly módon, hogy az ismételt felmérés november 30-ig megtörténjen.

49. Az éves szakmai felmérés ismétlésén, illetve pótlásán történő megjelenés szabályaira a 43. pontban meghatározottak az irányadók.

50. Az éves szakmai felmérés tárgyköreit és feladatrendszerét úgy kell meghatározni, hogy nyújtson teljes képet a MEKTA tagjainak szakmai-elméleti ismereteiről, fizikai (erőnléti) állóképességéről, lőkészségéről, intézkedéstaktikai ismereteiről és alegységszintű csapatszolgálati, valamint személy- és objektumvédelmi tevékenységéről.

51. Az éves szakmai felmérés végrehajtásának feladatrendszeréről és az értékelés szempontjairól az ORFK RFI KVFO vezetője az érintett állományt minden tárgyév március 31-ig tájékoztatja.
52.35 A felmérésre kötelezett állomány azon tagja esetében, aki önhibájából nem jelenik meg az éves szakmai felmérésen, a VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettesének minden esetben egyénileg kell megvizsgálnia a távolmaradás okát, és szükség esetén felelősségre vonást kell kezdeményeznie.

53. Egészségügyi ok miatt ideiglenes távolmaradásra a területileg illetékes alapellátó orvos által kiállított eseti jellegű igazolás alapján van lehetőség.

54.36 Amennyiben az egészségügyi ok az érintett személyt beosztása ellátásában tartósan akadályozza, felgyógyulása esetén a felmérésre kötelezett rendőrnek az elmaradt éves szakmai felmérést pótolnia kell.

55. Az éves szakmai felmérésen a lőgyakorlat vagy két egyéb felmérési tárgy „Nem megfelelt” minősítésű teljesítése esetén a teljes felmérő tekintetében a „Nem megfelelt” minősítést kell rögzíteni, és az érintettnek minden feladatra kiterjedő ismételt éves szakmai felmérést kell végrehajtani. Az ismételt éves szakmai felmérést az alapfelmérés szabályainak megfelelően kell végrehajtani.
56.37 Az érintetteknek az ismételt éves szakmai felmérésre a szolgálati út betartásával az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese útján kell bejelentkeznie a ROKK igazgatójánál – a 45. pont szerinti határidő figyelembevételével – a felmérés idejének egyeztetése érdekében úgy, hogy lehetőség szerint az ismétlést a különböző alegységektől delegált érintettek egy alkalommal, együttesen tudják végrehajtani.
57.38 A tárgyévre vonatkozó első éves szakmai felmérésen a fentiekben meghatározottak alapján „Nem megfelelt” minősítést elérők esetében az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese intézkedik arról, hogy az állomány adott tagja ne vehessen részt a MEKTA azon feladatainak végrehajtásában, melyek ellátásához a „Megfelelt” minősítéssel igazolt szakmai felkészültség elengedhetetlen.
58.39 Amennyiben az éves szakmai felmérésre kötelezett az ismételt állapotfelmérésre nem jelentkezik be, vagy ott nem jelenik meg, illetve a második alkalommal is „Nem megfelelő” minősítést szerez, az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét.
58/A.40 Az éves szakmai felmérésen „Megfelelt” eredményt elérők mentesülnek az ORFK utasításban előírt általános lövészeti vizsga végrehajtása alól.
59.41 Az éves szakmai felmérést végző vizsgabizottságba az ORFK RFI KVFO CSO bizottsági elnököt, a ROKK legalább 2 fő, a KR 1 fő bizottsági tagot delegál. Azon VMRFK-nak a rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese, amelynek a szervezetébe az éves szakmai felmérésben érintett MEKTA tartozik, a szervezetszerű szolgálati ág tagjából a felmérésre 1 fő (tiszt) képviselőt megfigyelőként delegálhat.

7. A személy- és objektumvédelmi képzés, valamint az emeltszintű képzés és vizsga

60.42 A MEKTA alapvizsgával rendelkező állománya részére a KR SZOVIG igazgatója az ORFK RFI KVFO vezetőjével egyeztetett időpontban évente 1 alkalommal 5 nap (40 óra) időtartamban – a KR SZOVIG által kidolgozott képzési program szerint – személy- és objektumvédelmi képzést szervez és intézkedik annak végrehajtásáról.

61.43 A ROKK igazgatója az ORFK RFI KVFO vezetőjével egyeztetett időpontban évente 1 alkalommal összevont emeltszintű képzést szervez a MEKTA állományából kijelölt szakfegyverkezelők, gépjárművezetők és a Police Medic programban résztvevő állomány részére.
62.44 Az VMRFK rendészeti rendőrfőkapitány-helyettese az ORFK RFI KVFO vezetője részére minden évben felterjeszti az alárendeltségébe tartozó MEKTA állományából a szakfegyverkezelő, a gépjárművezető és a Police Medic emelt szintű képzésen való részvételre kijelölt állomány összetételét.

63.45 A kijelölt állománynak emeltszintű szakfegyverkezelői, gépjárművezetői, illetve Police Medic vizsgát kell teljesíteni. A vizsga megszervezéséért és végrehajtásáért a ROKK igazgatója felelős.

64.46 A ROKK igazgatója – szakterületük vonatkozásában – a KR KSZI és a KR SZOVIG igazgatójával együttműködve minden év február 28-ig értékelő jelentést készít az előző évben végrehajtott, a MEKTA-kat érintő képzések és az éves szakmai felmérés tapasztalatairól, amelyet az ORFK RFI KVFO vezetője útján a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettesnek terjeszt fel.

65.47 Az ORFK Gazdasági Főigazgatóság által biztosított keretből az ezen utasításban szabályozott központi képzések alkalmával felhasznált anyagok, az elhelyezés és az étkeztetés költségeinek viseléséről a ROKK igazgatója gondoskodik.

66. A MEKTA területi szintű továbbképzéséhez szükséges költségkeret rendelkezésre bocsátásáról az érintett rendőri szerv gazdasági vezetője gondoskodik.

67. Az ORFK RFI KVFO CSO vezetője, szakmai irányítási jogkörében eljárva:
a) közreműködik a központi szakmai alapképzések és továbbképzések, valamint az éves szakmai felmérés programjának kidolgozásában és azok végrehajtásának felügyeletében;
b)48 megszervezi és a ROKK vagy a KR KSZI, illetve KR SZOVIG bevonásával végrehajtja az VMRFK-knál történő képzések, valamint felmérések ellenőrzését;
c) intézkedik a MEKTA kijelölt állományának az emeltszintű képzésen történő részvételéről;
d)49 intézkedik a MEKTA-k elmúlt évi szakmai tevékenységének, személyi összetételének, anyagi és technikai eszközeinek összegzéséről, melyről január 31-ig jelentést terjeszt fel a rendészeti országos rendőrfőkapitány-helyettes részére;
e)50 külön utasításra – a ROKK, a KR KSZI, vagy a KR SZOVIG bevonásával – intézkedik a MEKTA feladatellátása során bekövetkezett rendkívüli események kivizsgálásáról.

8. Fegyverzet, felszerelés

68. A MEKTA fegyverzeti, technikai eszközeinek, ruházatának, egyéni védőeszközeinek biztosításáról a Rendőrség beszerzési szabályzatában foglalt előírások szerint kell gondoskodni.
69.51 A szolgálati feladatok ellátásához a MEKTA személyi állományát – a rendőri alapfelszerelésen, valamint az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv békeidőszaki fegyverzeti és vegyivédelmi szakanyagellátás biztosításáról és tartalékkészletének meghatározásáról szóló ORFK utasításban foglaltakon kívül – ezen utasítás 2. mellékletében felsorolt fegyverzeti, technikai eszközökkel, ruházati anyagokkal és egyéni védőfelszereléssel kell ellátni, amiről az VMRFK vezetője gondoskodik.

70.52 A KR parancsnoka, illetve a ROKK igazgatója a MEKTA állományának központi szakmai alapképzésével, a parancsnoki állomány központi továbbképzésével, az éves szakmai felmérés végrehajtásával, valamint az emeltszintű képzés elvégzésével összefüggő költségterveket a gazdasági országos rendőrfőkapitány-helyettesnek minden tárgyév november 30-ig megküldi, illetve felterjeszti.

71. A MEKTA személyi állományának ruhanormája vegyes.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

72. Az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

73.53

1. melléklet a 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasításhoz54


A Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alegységhez beosztásba tervezett rendőrök
központi szakmai alapképzés előtti lőkészség felmérésének kritériumrendszere

I. Pontossági lőgyakorlat:

1.

Cél:

FBI alak

2.

Távolság:

10 méter

3.

Kiinduló helyzet:

állva, fedezék mellett, fegyver szolgálati hord helyzetben

4.

Végrehajtás:

A lövő indító jelre tűzkésszé teszi fegyverét, és 5 db célzott lövést ad le a célra, álló testhelyzetből. Ezután a fedezék mögé lép, tárat cserél, és újabb 5 db lövést ad le.

5.

Lőszer:

10 db

6.

Rendelkezésre álló idő:

maximum 50 másodperc

7.

Elérhető maximális pontszám:

60 pont

8.

Értékelés:

41 ponttól „Megfelelt”

II. Gyorsasági lőgyakorlat:

1.

Cél:

FBI alak

2.

Távolság:

6 méter

3.

Kiinduló helyzet:

állva, fegyver szolgálati hord helyzetben

4.

Végrehajtás:

A lövő indító jelre tűzkésszé teszi fegyverét, és legalább egyet lő a célra.

5.

Lőszer:

3 db/tár

6.

Rendelkezésre álló idő:

maximum 3 másodperc

7.

Értékelés:

Megfelelő a gyakorlat, ha a 3 lövésből legalább egy a céllap ölési zónáján belül van teljes terjedelmével, a meghatározott időhatáron belül
(a gyakorlat egyszer megismételhető).

2. melléklet a 24/2012. (XII. 29.) ORFK utasításhoz

Kimutatás a Mélységi Ellenőrzési és Közterületi Támogató Alegységek állománya részére a rendőri alapfelszerelésen túlmenően biztosítandó fegyverzeti, technikai eszközökről és ruházati anyagokról

1.55 Fegyverzeti anyagok

Személyi felszerelés:

– 1 db tetszőleges űrméretű (másod-) pisztoly.

Kiegészítő fegyverzeti felszerelés:

– 1 db bilincstartó;

– 1 db szabvány lövész szemüveg (minősítéssel).

Osztály (alosztály) készlet (a készlet kialakításánál a létszámviszonyokra is figyelemmel kell lenni):

– 3 db tájoló;

– 3 db kézi GPS vevőkészülék (folyamatosan frissíthető szoftverekkel);

– 3 db passzív rendszerű éjjellátó berendezés;

– 1 db speciális bevetési táska (fenti felszerelés szállításához).

2. Technikai eszközök (a készlet kialakításánál a létszámviszonyokra is figyelemmel kell lenni):

– EDR-kézirádiók, valamint analóg rendszerű egyéb kézi rádiók (min. 16 csatornás, 5 W teljesítmény, 146–174 Mhz sávszélesség, gyorstöltővel, tartalék akkumulátorral, külső fülhallgatóval);

– EDR-kézirádiókhoz rendszeresített gépjármű-töltő;

– 4 db átvizsgáló tükör;

– átvizsgáló lámpák;

– 4 db nagy fényerejű lámpa;

– 2 db tüskés (szöges) mobil telepítésű útzár;

– képrögzítő eszközök (videokamera, gépjárműkamera, digitális fényképezőgép);

– 1 db mobil rádió;

– 1 db vezetékes rejtett kezelő mobil rádióhoz.

3.56 Egyéni védőeszközök és védőfelszerelések

– 1 pár általános munkavédelmi kesztyű;

– 1 db (minimum NIJ III. védelmi fokozatú) külső lövedékálló védőmellény, további kiegészítő kerámia stb. betétekkel a magasabb védelmi fokozat (NIJ IV/A.) elérése érdekében;

– 1 db panoráma gázálarc (2 db különböző, cserélhető szűrőbetéttel);

– 2 csomag elasztikus füldugó;

– az intézkedéstaktikai feladatok ellátására alkalmas könyök- és térdvédő (izületvédő) protektor;

– orvosi gumi-, vagy latex kesztyű;

– orr-, szájmaszk;

– víz használata nélkül alkalmazható higiénés kéz-fertőtlenítőszer;

– 1 db C.P.E. ütés- és vágásálló testvédő készlet, ütésálló védőpajzs, valamint ütésálló védősisak (az ideiglenes csapatszolgálati században történő feladat végrehajtás esetén);

– 1 pár szúrás elleni védőkesztyű.

4. Védőruházat

– 1 db (minimum 3 másodpercig szúróláng elleni védelmet biztosító) lángálló arcvédő;

– 1 db taktikai mellény;

– 1 db (gyöngyvászon) öv.

5. Munkaruházat

– 1 pár lövészkesztyű;

– 1 pár gumicsizma, cserélhető termo-betéttel.

6. Pirotechnikai eszközök

– különböző könnyfakasztó eszközök.

7. Gépjármű

– az alegység teljes létszámának együttes mozgatásához minimálisan szükséges gépjárműpark: megkülönböztető jelzéssel fix módon ellátott járőrgépkocsi, az állandó rendőri jelleget nélkülöző – mobil megkülönböztető jelzéssel ellátott – szolgálati személyautó, legalább 1 db terepjáró képességű gépjármű és 1 db mikrobusz.

8.57 Ruházat

– 1 garnitúra terepszínű gyakorlóöltözet;

– 2 db karjelvény;

– 1 db jól láthatósági mellény (polgári ruházathoz);

– 1 garnitúra gyakorlóöltözet (képzési célra).

9. Egyéb

– 5 db steril nylon zsák.

1

Az 1. pont a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

2

Az 1. pont e) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont a) és b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 1/A. pontot a 27/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 1. pontja iktatta be.

4

A 2. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont c) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 4. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 6. pont a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

8

A 7. pont c) alpontja a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 7. pont i) alpontja a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 7. pont t) alpontja a 6/2023. (II. 28.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

11

A 8. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 12. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) és d) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 14. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 64. pontjával megállapított szöveg.

16

A 15. pont a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

17

A 16. pont a 34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 1. pontjával megállapított szöveg.

18

A 18. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

19

A 19. pont a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

20

A 20. pont a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont c) alpontja és 12. pont a) alpontja szerint módosított szöveg.

21

A 22. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c) alpontja, a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

22

A 23. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

23

A 24. pont a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont e) alpontja szerint módosított szöveg.

24

A 25. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c)–d) alpontja szerint módosított szöveg.

25

A 26. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

26

A 30. pont a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 5. pontjával megállapított szöveg.

28

A 33. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

31

A 41. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c) alpontja, a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

33

A 46. pontja a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont g) alpontja szerint módosított szöveg.

34

A 47. pont a 34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 2. pontjával megállapított szöveg.

36

Az 54. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 68. pontjával megállapított szöveg.

40

Az 58/A. pontot a 34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 3. pontja iktatta be. [A 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja által elrendelt módosítás, amely szerint az 58/A. pontban az „MRFK” szövegrész helyébe a „VMRFK” szöveg lép, nem vezethető át.]

42

A 60. pontja a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont h) alpontja szerint módosított szöveg.

43

A 61. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont b) alpontja szerint módosított szöveg.

44

A 62. pont a 27/2013. (VI. 28.) ORFK utasítás 3. pontjával megállapított, a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 63. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

46

A 64. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont b) alpontja, a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont c)–d) alpontja szerint módosított szöveg.

47

A 65. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c) alpontja szerint módosított szöveg.

49

A 67. pont d) alpontja a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 6. pontjával megállapított szöveg.

50

A 67. pont e) alpontja a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c) alpontja, a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont d) alpontja szerint módosított szöveg.

51

A 69. pont a 40/2022. (XII. 30.) ORFK utasítás 63. pont b) pontja szerint módosított szöveg.

52

A 70. pont a 13/2015. (VII. 10.) ORFK utasítás 69. pont c) alpontja, a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 10. pont i) alpontja szerint módosított szöveg.

53

A 73. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

Az 1. melléklet a 34/2018. (VI. 27.) ORFK utasítás 4. pontjával megállapított szöveg.

55

A 2. melléklet 1. pontja a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 7. pontjával megállapított szöveg.

56

A 2. melléklet 3. pontja a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 8. pontja szerint módosított szöveg.

57

A 2. melléklet 8. pontja a 4/2017. (I. 24.) ORFK utasítás 9. pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére