• Tartalom

246/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

246/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.03.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKÖ rendelet) a 16. §-t követően a 16/A–16/E. §-okkal egészül ki:

16/A. § (1) A Hivatal vezetője – a 16/B. §-ban meghatározottak szerint – az ösztöndíj program keretében pályázat kiírása nélkül külföldi közigazgatási szervnél szakmai tapasztalatszerzésben való részvételt (a továbbiakban: szakmai tanulmányút) engedélyezhet kormánytisztviselő, valamint államigazgatási szervnél foglalkoztatott munkavállaló (a továbbiakban együtt: szakmai ösztöndíjas) részére.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem engedélyezhető szakmai tanulmányút annak a határozott időre kinevezett kormánytisztviselőnek vagy a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalónak, akinek a 16/C. § (1) bekezdésében meghatározott szerződés megkötésekor a határozott időből a szerződésben meghatározott szakmai tanulmányút, valamint állásfenntartási kötelezettség együttes időtartamánál kevesebb van hátra.
(3) A szakmai tanulmányút célja a hazai közigazgatás fejlesztését elősegítő jó gyakorlatok megismerése, a szakmai ösztöndíjast foglalkoztató Miniszterelnökség, minisztérium, valamint a minisztérium irányítása, felügyelete alá tartozó szerv (a továbbiakban együtt: küldő szerv) működése során hasznosítható ismeretek, tapasztalatok szerzése a külföldi közigazgatási szerv szakmai tevékenységének vizsgálata útján.
(4) A szakmai tanulmányút időtartama legfeljebb négy hónap lehet.
16/B. § (1) A szakmai ösztöndíjas személyére és a vizsgálni kívánt külföldi közigazgatási szervre a küldő szerv kezdeményezése alapján – a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően – a PIB tesz javaslatot. A Hivatal vezetője – az ösztöndíj program költségvetési keretei között rendelkezésre álló pénzügyi fedezetre is tekintettel – a PIB javaslata alapján dönt.
(2) A küldő szerv – minisztérium esetében az irányítása, felügyelete alá tartozó szervekkel együtt – évente összesen legfeljebb négy fő szakmai ösztöndíjas szakmai tanulmányúton való részvételét kezdeményezheti.
(3) A PIB a javaslat kialakítása során azt vizsgálja, hogy a küldő szerv által kezdeményezett szakmai tapasztalatszerzés mennyiben igazodik a kormányprogramban, valamint a Kormány közigazgatás-fejlesztési programjában meghatározott fejlesztési irányokhoz.
16/C. § (1) A szakmai ösztöndíjas, a küldő szerv és a Hivatal a szakmai tanulmányúttal kapcsolatos jogaikat és kötelezettségeiket a szakmai ösztöndíjas szerződésben (a továbbiakban: szerződés) határozzák meg.
(2) A szerződésnek tartalmaznia kell
a) a felek nevét vagy megnevezését és a szerződés megkötése szempontjából lényeges adatait,
b) a szerződés megkötésének időpontját,
c) az ösztöndíj havi összegét, a kifizetés időpontját, módját,
d) a szakmai tanulmányút időtartamát, helyét, feltételeit,
e) a felek tanulmányúttal kapcsolatos jogait és kötelezettségeit,
f) a szakmai ösztöndíjas adatainak kezelésére adott hozzájáruló nyilatkozatát,
g) a szakmai ösztöndíjas szakmai tanulmányút időtartamára történő munkavégzés alóli mentesítésére vonatkozó rendelkezést,
h) a szakmai ösztöndíjas államigazgatási szervvel fennálló jogviszonyából származó jövedelmére vonatkozó megállapodást,
i) a szerződés megkötése szempontjából lényeges egyéb rendelkezéseket.
(3) A szerződés alapján a szakmai ösztöndíjas köteles
a) a küldő szerv által meghatározott feladatokat a küldő szerv utasításainak megfelelően elvégezni,
b) tevékenységéről a szerződésben meghatározottak szerint és gyakorisággal tájékoztatást adni, továbbá a hazaérkezést követő harminc napon belül a küldő szerv részére beszámolót készíteni. A küldő szerv a beszámolót a Hivatal részére továbbítja, a beszámolók alapján a Hivatal a miniszter részére éves összefoglalót készít.
(4) A Hivatal köteles a szerződésben foglaltak szerint ösztöndíjat fizetni.
(5) A szakmai ösztöndíjas a szerződésben vállalja, hogy a szakmai tanulmányút teljesítését követően a küldő szervvel a szerződésben meghatározott ideig, de legfeljebb – a hazaérkezést követő munkába állástól számítva – a szakmai tanulmányút időtartama kétszeresének megfelelő ideig nem szünteti meg
a) lemondással a kormányzati szolgálati jogviszonyát vagy
b) felmondással a munkaviszonyát.
(6) Ha a szakmai ösztöndíjas az (5) bekezdés szerinti időtartam alatt kormányzati szolgálati jogviszonyát lemondással vagy munkaviszonyát felmondással megszünteti, a Hivatal a részére folyósított ösztöndíj időarányos részének megfelelő összeg megtérítését követelheti.
(7) A szerződést a Hivatal vezetője – a küldő szerv kezdeményezésére – indokolással ellátott döntésével, azonnali hatállyal felmondhatja, ha a szakmai ösztöndíjas lényeges szerződésszegést követ el.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott esetben a szakmai ösztöndíjas köteles a részére folyósított ösztöndíj összegének megfelelő összeget az erre vonatkozó felhívástól számított kilencven napon belül a Hivatal részére visszafizetni. A szakmai ösztöndíjas kérelmére a Hivatal vezetője méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.
(9) A szakmai ösztöndíjas a szerződést indokolás mellett azonnali hatállyal felmondhatja, ez esetben – a (10) bekezdésben foglalt kivétellel – köteles a részére folyósított ösztöndíj összegének megfelelő összeget kilencven napon belül a Hivatal részére visszafizetni. A szakmai ösztöndíjas kérelmére a Hivatal vezetője méltányosságból részletfizetést biztosíthat, a visszafizetendő összeget mérsékelheti, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.
(10) A szakmai ösztöndíjas indokolását a PIB megvizsgálja. Ha a szerződés felmondásának oka a küldő szerv vagy a Hivatal szerződésszegése, a szakmai ösztöndíjast a részére folyósított ösztöndíjnak megfelelő összeg visszafizetésére vonatkozó kötelezettség nem terheli.
16/D. § (1) A küldő szerv köteles a szakmai ösztöndíjas által teljesítendő feladatokat meghatározni, a feladatok teljesítéséhez szükséges szakmai segítséget megadni, a szakmai ösztöndíjast utasításokkal ellátni.
(2) A szakmai tanulmányút teljesítése érdekében a küldő szerv a külföldi közigazgatási szervvel együttműködési megállapodást köthet.
16/E. § (1) A szakmai ösztöndíjasra a 6–10. §, a 11. § (2) bekezdése, valamint a 12–16. § nem alkalmazható.
(2) Az ösztöndíj havi összegét – a küldő szerv egyetértésével, a szakmai tanulmányút célországának viszonyaitól függően – a Hivatal vezetője állapítja meg.”

2. § Az MKÖ rendelet 9. § (4) bekezdésében a „12. § (1) bekezdésének” szövegrész helyébe a „13. § (1) bekezdésének” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére