• Tartalom

25/2012. (V. 11.) BM rendelet

25/2012. (V. 11.) BM rendelet

a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek, valamint a fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendeletnek a fegyverjogszabályok módosításával összefüggő módosításáról1

2012.06.11.

A lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7–9. § tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a 7–9. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

1–6. §2

2. A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és
a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet módosítása

7. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, valamint a házilagos lőszerszereléshez és -újratöltéshez szükséges vizsga (a továbbiakban együtt: vizsga) díja vizsgánként 10 000 forint, amely összeget a vizsgát lebonyolító megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A vizsga díja magában foglalja a vizsgabizonyítvány kiállításának díját is.”

8. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet

a) 1. § (3) bekezdésében, valamint 2. § (1) bekezdésében a „megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság előirányzat-felhasználási” szövegrész helyébe a „megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – előirányzat-felhasználási” szöveg lép,

b) 3. §-ában hatályát veszti a „(megyei) fővárosi” szövegrész,

c) 4. § (1) és (2) bekezdésében a „megyei (fővárosi) rendőr-főkapitányság bevételét” szövegrész helyébe a „megyei rendőr-főkapitányság – Budapesten a Budapesti Rendőr-főkapitányság – bevételét” szöveg lép,

d) 1. számú melléklete szerinti táblázat

da) 6. sorában a „6. pont” szövegrész helyébe a „6. sor” szöveg, valamint az „1–5. pontok” szövegrész helyébe az „1–5., illetve a 23. sor” szöveg lép,

db) 10. sorában a „megszerzésének és tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával” szövegrész helyébe a „tartásának engedélyezése lőfegyver tartásának engedélyezésére szolgáló okmány kiállításával (a filmgyártási célú lőfegyver kivételével)” szöveg lép,

dc) 12. sorában a „megszerzésének, illetve tartásának engedélyezése (az elveszett engedély pótlása is)” szövegrész helyébe a „tartásának engedélyezése (az engedély cseréje, pótlása is)” szöveg lép,

dd) 13. sorában az „elveszett engedély” szövegrész helyébe az „engedély cseréje,” szöveg lép,

de) 14. sorában a „kiállítása” szövegrész helyébe a „kiállítása, meghosszabbítása” szöveg lép,

df) 16. sorában hatályát veszti a „megszerzésének és” szövegrész,

dg) 17. sorában a „sportcélú tartásának engedélyezése fegyverenként” szövegrész helyébe a „sportlövészeti célú használatának engedélyezése” szöveg lép,

dh) 18. sorában az „engedélyezése” szövegrész helyébe az „engedélyezése lőfegyverenként” szöveg lép, továbbá

di) 20. sorában az „elveszett engedélyek pótlása” szövegrész helyébe az „engedélyek cseréje, pótlása” szöveg lép.

9. § A fegyverismereti vizsga, a fegyverforgalmazási vizsga, a lőfegyver, lőszer hatósági tárolása és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 50/2004. (VIII. 31.) BM rendelet 1. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő harminckettedik napon hatályát veszti.

(2) A 7–9. §, valamint a 3. melléklet az e rendelet kihirdetését követő harmincegyedik napon lép hatályba.

1–2. melléklet a 25/2012. (V. 11.) BM rendelethez3

3. melléklet a 25/2012. (V. 11.) BM rendelethez4

1

A rendeletet a 10. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte 2012. június 12. napjával.

2

Az 1–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. melléklet a 10. § (2) bekezdése alapján 2012. június 11-én lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére