• Tartalom

250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelet

a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.09.08.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

f) önálló személygépkocsi használó: az a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy, aki gépkocsi vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, továbbá az a súlyos mozgáskorlátozott személy, aki
fa) a 4. § (1) bekezdés c) pontja esetében három- vagy négykerekű segédmotoros kerékpár vezetésére jogosító érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik, vagy
fb) az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben gépjárművezetői alkalmasságát az átalakítás előírásával a rehabilitációs szakigazgatási szerv, a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (a továbbiakban együtt: szakértői szerv) vagy jogelődje megállapította,
és nem áll járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt;”

(2) Az R. 2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

h) egyéb fogyatékossággal élő személy: az a személy, aki
ha) fogyatékossági támogatásra a Fot. 23. § (1) bekezdés a)–d) vagy h) pontja alapján jogosult, vagy vakok személyi járadékában részesül, vagy a Fot. 23. § (1) bekezdés f) vagy g) pontja alapján halmozottan fogyatékosnak minősül, kivéve, ha egyik fogyatékossága mozgásszervi fogyatékosság,
hb) a 18. életévét nem töltötte be, és magasabb összegű családi pótlékra az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N)1. pontja alapján jogosult, vagy az Mr. 1. számú mellékletének P) pontjában meghatározott többszörös és összetett betegségben szenved és többszörös és összetett betegségei közül legalább az egyik az Mr. 1. számú mellékletének K), M) vagy N)1. pontja szerinti betegség, illetve fogyatékosság.”

2. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A személygépkocsi szerzési támogatás (a továbbiakban: szerzési támogatás)
a) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló rendelet értelmében új járműnek minősülő személygépkocsi, vagy
b) súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személy esetén újnak nem minősülő, de legfeljebb öt éve forgalomba helyezett személygépkocsi, vagy
c) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén segédmotoros kerékpárnak minősülő, három- vagy négykerekű jármű, kivéve a quad, vagy
d) súlyos mozgáskorlátozott személy esetén járműnek nem minősülő, sík úton önerejéből 10 km/óra sebességnél gyorsabban haladni nem képes gépi meghajtású kerekesszék
szerzésére felhasználható, a vételár megtérítéséhez nyújtott hozzájárulás.”

3. § Az R. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A 4. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti szerzési támogatásra az egyéb fogyatékossággal élő személy jogosult, ha
a) a kérelem benyújtását megelőző hét éven belül ő maga vagy rá tekintettel más személy nem részesült a kérelem szerinti közlekedési kedvezményben, és
b) a keretszámra és a (3) bekezdésben foglaltakra tekintettel a szerzési támogatás számára megállapítható, és
c) önálló személygépkocsi használó vagy szállítást végző személy szállítja.”

4. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közlekedési kedvezmény iránti kérelmet a lakóhely szerint illetékes megyei, fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalánál (a továbbiakban: hivatal) minden év március 31-éig és szeptember 30-áig lehet benyújtani.”

(2) Az R. 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép

„(3) A kérelemhez mellékelni kell
a) a súlyos mozgáskorlátozottság, illetve egyéb fogyatékosság tényét igazoló,
aa) a Fot. szerinti fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági határozat, vagy a megállapítás alapjául szolgáló hatályos szakhatósági állásfoglalás, szakvélemény másolatát, vagy
ab) az Mr. 3. számú mellékletében meghatározott, hatályos igazolás másolatát, vagy
ac) a szakértői szerv által a közlekedőképesség minősítéséről kiadott, a 2. § a) pont ac) alpontjában meghatározott állapotot igazoló hatályos szakvélemény másolatát, vagy
ad) a súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedőképességének minősítését elősegítő, rendelkezésre álló orvosi dokumentációt és egyéb iratokat, ha az aa)–ac) alpont szerinti iratok nem állnak rendelkezésre, vagy
ae) a vakok személyi járadékának megállapításáról szóló hatósági határozat vagy a vakok személyi járadékát kérelmező csökkentlátó nyilvántartó lap másolatát, és
b) az önálló személygépkocsi használó vagy a szállítást végző személy érvényes vezetői engedélyének, az 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a gépjárművezetői alkalmasságot tanúsító szakvéleménynek a fénymásolatát, valamint nyilatkozatát arra nézve, hogy nem áll a járművezetéstől eltiltó jogerős bírói ítélet vagy szabálysértési határozat hatálya alatt, és
c) a szállítást végző személy írásbeli nyilatkozatát, továbbá a 2. § g) pont ga)–gb) alpontja esetén a hozzátartozói kapcsolatot, a 2. § g) pont gb) alpontja esetén a közös háztartásban élést igazoló dokumentum fénymásolatát, a 2. § g) pont gc) alpontja esetén az önkéntes szerződés fénymásolatát, és
da) a) pontja szerinti esetben a kereső tevékenység folytatását igazoló dokumentumokat,
db) b) pontja szerinti esetben a tanulói, képzési jogviszony fennállását igazoló dokumentumokat,
dc) c) pontja szerinti esetben a kérelmező nyilatkozatát a gyermek egyedülállóként nevelésének tényéről,
dd) d) pontja szerinti esetben a szakértői szervnek vagy jogelődjének a hadigondozásról szóló törvény szerinti hadieredetű fogyatkozás fennállását igazoló szakvéleményét, és
e) a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő és a szállítást végző személy nyilatkozatát arról, hogy a 6. § (1) bekezdés a) pontja, (1a) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése szerint nem részesült ő maga vagy más személy rá tekintettel közlekedési kedvezményben, és
f) a 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti esetben a súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy nyilatkozatát arról, hogy a 9. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szerződés megkötését vállalja.”

5. § (1) Az R. 8. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A keretszámról a miniszter minden év május 15-éig tájékoztatja a hivatalokat.
(2) A hivatal
a) a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév június 15-éig,
b) a tárgyév szeptember 30-áig benyújtott kérelmek esetén a tárgyév december 15-éig
a 6. § (1) bekezdés b) pontja és a 6. § (1a) bekezdés b) pontja szerinti kérdésben az általa létrehozott bizottság véleményének kikérésével dönt a jogosultságokról. A hivatal a tárgyév március 31-éig benyújtott kérelmekről történő döntése során legfeljebb a keretszám 50%-ának megfelelő támogatás felhasználásáról határozhat. A támogatást nem eredményező azon kérelmekről, amelyek esetében az elutasítás indoka a keretszám kimerülése, a hivatal tárgyéven belül – a szeptember 30-áig benyújtott kérelmekkel egyidejűleg – ismételt benyújtás nélkül határoz.”

(2) Az R. 8. §-a a következő (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2b) A közlekedési kedvezményben nem részesített kérelmezők között a hivatal sorrendet állít fel, és abban az esetben, ha a támogatás felhasználására előírt határidő lejár, vagy a jogosult a megállapított támogatásról lemond, az új jogosultakat ennek a sorrendnek megfelelően jelöli ki.”

6. § Az R. 9. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A támogatás felhasználása során a kölcsönszerződést a súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel kell megkötni, az utalványt pedig a súlyos mozgáskorlátozott személy nevére kell kiállítani (a továbbiakban együtt: szerzési támogatás jogosultja).”

7. § Az R. a következő 14/B. §-sal egészül ki:

14/B. § (1) A 2012. május 15-éig benyújtott közlekedési kedvezmény iránti kérelmekről a hivatal 2012. szeptember 15-éig dönt.
(2) E rendeletnek a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 250/2012. (IX. 7.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkmr2.) megállapított 2. § f) és h) pontját, 4. § (1) bekezdését, 6. § (1a) bekezdését, 7. § (3) bekezdését, 9. § (2) bekezdését és az Mkmr2. 9. § a)–h) pontjával megállapított rendelkezéseit az Mkmr2. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

8. § Hatályát veszti az R. 13. § (6) bekezdésében a „2. § f) pont fc) alpontja, a” szövegrész.

9. § Az R.

a) 2. § g) pontjának nyitó szövegrészében és gc) alpontjában, 4. § (4) bekezdésében, 6. § (4) bekezdésében a „súlyos mozgáskorlátozott személy” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozott, illetve az egyéb fogyatékossággal élő személy” szöveg,

b) 2. § g) pont gb) alpontjában a „súlyos mozgáskorlátozott személlyel” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyel” szöveg,

c) 3. §-ában a „szociális és gyámhivatalt” szövegrész helyébe a „megyei, fővárosi kormányhivatal szociális és gyámhivatalát” szöveg,

d) 6. § (2) bekezdésének nyitó szövegrészében a „pontja” szövegrész helyébe a „pontja és az (1a) bekezdés a) pontja” szöveg,

e) 6. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „súlyos mozgáskorlátozott személyt” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal élő személyt” szöveg,

f) 6. § (3) bekezdés d) pontjában a „súlyos mozgáskorlátozottá” szövegrész helyébe a „súlyos mozgáskorlátozottá, illetve egyéb fogyatékossággal élő személlyé” szöveg,

g) 8. § (2a) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2b)” szöveg,

h) 10. § (3) bekezdésében a „hat hónapon” szövegrész helyébe a „három hónapon” szöveg

lép.

10. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére