• Tartalom

27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet

a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről1

2012.12.12.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a magyarországi székhelyű hitelintézetre, a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásra és a befektetési vállalkozásra (a továbbiakban együtt: intézmény) terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. harmadik ország: olyan ország, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak.

2. tárgyévi javadalmazás:

a) a tárgyév teljesítményéért az intézmény által a tárgyévben kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti jövedelem, valamint a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, nem halasztott jövedelem;

b) a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő halasztott jövedelem; és

c) a tárgyévet megelőző üzleti év, illetve évek teljesítményéért a tárgyévre halasztott, és az intézmény által a tárgyévben kifizetett vagy elhatárolt jövedelem, kivéve, ha azt az intézmény a tárgyévet megelőző üzleti évben, illetve években a b) pont szerint számvitelileg elhatárolta.

3. vezető állású személy: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben, illetve a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló törvényben ilyenként meghatározott személy.

3. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú felügyelet alá tartozó intézménynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 90. § (2) bekezdésében, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 181/A. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozások vonatkozásában összevont alapon kell teljesíteni.

(2) Az (1) bekezdéstől eltérően az összevont felügyelet alá nem tartozó befektetési vállalkozásnak nem kell az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíteni, ha nem rendelkezik a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 5. § (1) bekezdés c) és f) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére engedéllyel.

(3) Az (1) bekezdés alkalmazása során a harmadik országban bejegyzett leányvállalatot és fióktelepet nem kell figyelembe venni.

4. § Az intézmény a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) által kiadott tevékenységi engedély visszavonásáról szóló határozat jogerőre emelkedésének napjáig köteles az e rendeletben előírt adatszolgáltatás teljesítésére.

5. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni.

(2) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az intézménynek az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint kell elkészíteni, és a Felügyelet részére megküldeni a tárgyévet követő naptári év június 30-ig.

6. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az intézménynek az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes minden olyan állam vonatkozásában országonkénti bontásban teljesítenie kell, amelyben van olyan vezető állású személy vagy munkavállaló, akit az intézmény 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített.

(2) A 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyt vagy munkavállalót arra az országra vonatkozó adatszolgáltatásban kell feltüntetni, amelyben az adott vezető állású személy vagy munkavállaló szakmai tevékenységét kifejti.

(3) Ha a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személy vagy munkavállaló a csoporton belül több országban is javadalmazásban részesült, akkor arra az országra vonatkozó adatszolgáltatásban kell feltüntetni, amelyben a szakmai tevékenysége jelentős részét kifejti.

7. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség keretében a pénzösszegre vonatkozó adatokat az intézménynek millió forintban kell megadni.

(2) Ha a tárgyévi javadalmazást az intézmény forinttól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani forintra a tárgyév végére vonatkozó, az Európai Unió költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai Bizottság a honlapján megjelentet.

8. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül kell teljesíteni.

(2) A Felügyelet az 5. § szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az intézmény elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatfogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kap, amelyről a Felügyelet automatikus elektronikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak.

(3) Az intézmény az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig a Felügyelet kérésére bármikor köteles rendelkezésre bocsátani.

Átmeneti és záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2011. évi javadalmazásra vonatkozó adatszolgáltatást az intézménynek 2013. január 15-ig kell a Felügyelet részére megküldeni.

1. melléklet a 27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelethez


RH1
A 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatos adatok
2K27593_0

Nagyságrend: millió HUF

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Ország neve

Üzletágak

Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység

Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység

Portfóliókezelési tevékenység

Egyéb tevékenység

Mód.

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

RH101

Ország neve

 

 

 

 

 

 

002

RH1011

300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)

 

 

 

 

 

 

003

RH10111

ebből: kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

004

RH1012

Tárgyévi összes alapbér

 

 

 

 

 

 

005

RH1013

Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

006

RH10131

ebből: összes nem kötelező nyugdíjjuttatás

 

 

 

 

 

 

007

RH10132

ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

008

RH1014

Egyéb tevékenység részletezése

 

 

 

 

 

 

 

RH101401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RH101499

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

…..

 

 

 

 

 

 

009

RH199

Ország neve

 

 

 

 

 

 

010

RH1991

300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)

 

 

 

 

 

 

011

RH19911

ebből: kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

012

RH1992

Tárgyévi összes alapbér

 

 

 

 

 

 

013

RH1993

Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

014

RH19931

ebből: összes nem kötelező nyugdíjjuttatás

 

 

 

 

 

 

015

RH19932

ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

016

RH1994

Egyéb tevékenység részletezése

 

 

 

 

 

 

 

RH199401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RH199499

 

 

 

 

 

 

 


RB1
A 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatos adatok
2K27593_1

Nagyságrend: millió HUF

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Ország neve

Üzletágak

Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység

Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység

Portfóliókezelési tevékenység

Egyéb tevékenység

Mód.

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

RB101

Ország neve

 

 

 

 

 

 

002

RB1011

300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)

 

 

 

 

 

 

003

RB10111

ebből: kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

004

RB1012

Tárgyévi összes alapbér

 

 

 

 

 

 

005

RB1013

Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

006

RB10131

ebből: összes nem kötelező nyugdíjjuttatás

 

 

 

 

 

 

007

RB10132

ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

008

RB1014

Egyéb tevékenység részletezése

 

 

 

 

 

 

 

RB101401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB101499

 

 

 

 

 

 

 

 

…..

…..

 

 

 

 

 

 

009

RB199

Ország neve

 

 

 

 

 

 

010

RB1991

300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók száma (fő)

 

 

 

 

 

 

011

RB19911

ebből: kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

012

RB1992

Tárgyévi összes alapbér

 

 

 

 

 

 

013

RB1993

Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

014

RB19931

ebből: összes nem kötelező nyugdíjjuttatás

 

 

 

 

 

 

015

RB19932

ebből: tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

016

RB1994

Egyéb tevékenység részletezése

 

 

 

 

 

 

 

RB199401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RB199499

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelethez


Kitöltési útmutató a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről szóló adatszolgáltatáshoz

Azon intézménynek, amely nem nyújtott egyetlen vezető állású személynek vagy munkavállalónak sem 300 millió forintot meghaladó tárgyévi javadalmazást, az adatszolgáltatást nemlegesen, a kötelező mezők nullával való kitöltésével kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatás nagyságrendje millió forint.

Az adatszolgáltatásban bruttó adatokat kell szerepeltetni.

Az intézmény a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi. Az intézménynek a létszám adatokat év végi adatok alapján, teljes munkaidőre átszámítva, egész számra kerekítve kell kitölteni.

Az intézménynek a táblát országonkénti bontásban kell kitölteni.

A módosító jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló sorait a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni.

A táblában használt fogalmak magyarázata

1.    Kiemelt személyek: A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembevételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.
2.    Alapbér: Az intézmény által nyújtott minden olyan javadalmazás, amelynek kifizetéséhez az intézmény nem szabja feltételül valamilyen előre meghatározott teljesítménymutató elérését.
3.    Javadalmazás: A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
4.    Teljesítményjavadalmazás: A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
5.    Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás: A 2. § 2. pont b) és c) alpontja szerinti javadalmazás.
6.    Nem kötelező nyugdíjjuttatás: A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
7.    Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység: A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (6) és (7) bekezdésében vállalati pénzügyek tevékenységként és kereskedés és értékesítés tevékenységként meghatározott fogalom.
8.    Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység: A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (9) és (10) bekezdésében kereskedelmi banki tevékenységként és lakossági banki tevékenységként meghatározott fogalom.
9.    Portfóliókezelési tevékenység: A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdésében vagyonkezelési tevékenységként meghatározott fogalom.
10.    Egyéb tevékenység: A vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenységbe, a kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenységbe és a portfóliókezelési tevékenységbe nem tartozó tevékenység.

Az RH1 és RB1 „A 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyekkel és munkavállalókkal kapcsolatos adatok” táblák kitöltése

Az RH1 táblát a hitelintézetnek és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak, az RB1 táblát pedig a befektetési vállalkozásnak kell jelenteni.

A táblák oszlopai

A tábla 1. oszlopában az ország megnevezését, a 2. oszlopban a vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység, a 3. oszlopban a kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység, a 4. oszlopban a portfóliókezelési tevékenység, az 5. oszlopban az egyéb tevékenység üzletágak adatait kell szerepeltetni.

A táblák sorai

A táblában az egyes országokra vonatkozó adatokat egymás alatti blokkokban kell jelenteni.
Az RH101 és RB101 sorban az ország megnevezését kell feltüntetni.

Az RH1011 és RB1011 sor a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók számát tartalmazza.

Az RH10111 és RB10111 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített kiemelt személyek számát kell szerepeltetni.

Az RH1012 és RB1012 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeknek és munkavállalóknak nyújtott tárgyévi összes alapbérét kell jelenteni.

Az RH1013 és RB1013 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeknek és munkavállalóknak nyújtott tárgyévi összes teljesítményjavadalmazását, ezen belül az RH10131 és RB10131 sorban a 300 millió forint feletti tárgyévi javadalmazásban részesített vezető állású személyeknek és munkavállalóknak nyújtott tárgyévi összes nem kötelező nyugdíjjuttatását kell jelenteni. Az RH10132 és RB10132 sor a tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás értékét tartalmazza.

Az RH101401 …1499 és RB101401 …1499 sorokban a táblázat e) oszlopában összesítve szereplő egyéb tevékenységek üzletágban azokat a tevékenységeket kell megnevezni, amelyeket a 300 millió forint feletti javadalmazásban részesített vezető állású személyek és munkavállalók végeznek.
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 12. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére