• Tartalom

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet

27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelet

egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2012.09.19.

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés w) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 2. alcím, valamint az 1–3. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont gc) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés j) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 14. § tekintetében az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 28. § (2) bekezdésében és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 15. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 16. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet
módosítása

1. § Az Állami Egészségügyi Tartalékkal való gazdálkodás szabályairól szóló 17/2001. (IV. 28.) EüM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A tartalékkal való gazdálkodás feladatait az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által irányított Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (a továbbiakban: EKI) látja el.”

2. § (1) Az R1. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartalék – a Kormány által meghatározott rendeltetésű és mértékű egészségügyi ellátó kapacitás bővítés létrehozásához szükséges – orvostechnikai eszközöket, valamint a szükséggyógyintézetek meghatározott időtartamú működtetéséhez szükséges anyagokat tartalmazza. A tartalék mértékére az igénytámasztó szervek – a honvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium – szükségleteinek figyelembevételével a miniszter tesz javaslatot a Kormány részére.”

(2) Az R1. 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A szükséggyógyintézetek eszköz- és gyógyszernormái módosításának a kijelölt fekvőbeteg ellátó intézmények meghatározott adatszolgáltatása alapján a minisztérium által elkészített tervezetét – az egészségügyi szakmai kollégium oxyológia – sürgősségi orvostan, toxikológia, honvéd és katasztrófa orvostan tagozata szakmai véleményének figyelembevételével – a miniszter hagyja jóvá.”

3. § (1) Az R1. 3. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A Mobil Orvosi Segélyhely, a Mobil Szükségkórház, valamint a Gyorsreagálású Segélycsapat Felszerelés esetében 100%-os feltöltöttségi szintet kell biztosítani.
(3) A regionális szükségkórházak és az orvosi segélyhelyek gyógyszereinek és fogyóanyagainak legalább 70%-os, az orvostechnikai eszközöknek 100%-os feltöltöttségi szintjét kell biztosítani.”

(2) Az R1. 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A (2)–(5) bekezdés szerinti feltöltöttség a gyógyszerek gyártónál vagy nagykereskedőnél történő tárolása útján is megvalósítható, ha a gyártó vagy nagykereskedő az EKI-vel kötött szerződésben vállalja, hogy az ott tárolt mennyiséget vagy annak szükséges részét az EKI felhívására bármely időpontban az EKI részére azonnal átadja vagy az EKI által megadott címre azonnal kiszállítja.”

4. § Az R1. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A tartalékból készlet kiadását a miniszternek vagy a miniszter által kijelölt egészségügyért felelős állami vezetőnek, akadályoztatásuk esetén halaszthatatlan esetben a miniszter által vezetett minisztérium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott szervezeti egysége vezetőjének írásbeli vagy sürgős esetben szóbeli utasítására az EKI vezetője rendeli el.”

5. § Az R1.

a) 7. § (2) bekezdésében az „az egészségügyi miniszter” szövegrész helyébe az „a miniszter” szöveg,

b) 10. § (1) bekezdésében az „(a minisztériumnak)” szövegrész helyébe az „a minisztériumnak” szöveg

lép.

2. Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló
60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet módosítása

6. § (1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: R2.) 5. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi szolgáltató)

a) az egészségügyi alapellátás körében
aa) háziorvosi, házi gyermekorvosi, háziorvosi ügyeleti, védőnői, iskola- és ifjúság-egészségügyi, foglalkozás-egészségügyi, fogorvosi, valamint rend- és honvédelmi alapellátás körébe tartozó szolgáltatás nyújtása esetén, amennyiben működése az adott alapellátás körébe tartozó valamennyi ellátást felöleli, a szolgálat,
ab) a háziorvosi, házi gyermekorvosi alapellátás elemeként történő ápolás esetén a körzeti, közösségi ápolási szolgálat
elnevezés használatára jogosult;”

(2) Az R2. 5. § (1) bekezdés b) pont bi) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi szolgáltató

a járóbeteg-szakellátás körében)

„bi) a betegek otthonában a kórházi ellátást kiváltó szakápolási feladatok esetén az otthoni szakápolási szolgálat, a haldokló beteg otthonában történő gondozásával kapcsolatos egészségügyi tevékenység végzése esetén a hospice szolgálat,”

(elnevezés használatára jogosult;)

(3) Az R2. 5. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az egészségügyi szolgáltató)

d) amennyiben egy szakterületen legalább 5 napon keresztül napi 6 órában biztosítja a 4. § (1) bekezdése szerinti feltételeket – azzal, hogy csak a beteg nappali elhelyezésére szolgáló helyiség biztosítása szükséges –, a nappali kórház elnevezés használatára jogosult.”

7. § Az R2. a következő 13/A. §-sal egészül ki:

13/A. § (1) Az egyes egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) a fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók részére megállapított, a 2. és a 3. mellékletben foglalt feltételeknek történő megfelelést a működési engedélyt kiadó hatóság 2013. március 31-éig ellenőrzi azzal, hogy a szolgáltatóknak nem kell az új, illetve módosult feltételeknek való megfelelésről bejelentést tenniük.
(2) A közfinanszírozott járóbeteg-szakellátást és diagnosztikai szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók esetében a Módr2. által megállapított 2. és 3. melléklet tekintetében a 13. § (3)–(5) bekezdéseit kell alkalmazni.”

8. § Az R2.

a) 13. § (2) bekezdésében a „2012. november 1-jéig” szövegrész helyébe a „2013. március 31-ig” szöveg,

b) 13. § (3) bekezdésében a „2012. szeptember 1-jétől” szövegrész helyébe a „2012. szeptember 30-ától” szöveg,

c) 13. § (4) bekezdésében a „2012. október 30-ig” szövegrész helyébe a „2012. december 30-ig” szöveg,

d) 13. § (5) bekezdésében a „2013. március 1-ig” szövegrész helyébe a „2013. május 1-ig” szöveg

lép.

9. § (1) Az R2. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Az R2. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R2. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

3. Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosítása

10. § Az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet (a továbbiakban: R3.) a következő 11/A. §-sal egészül ki:

11/A. § A 2012. július 1-jén jogerős működési engedélyeknek – ide nem értve a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 7. § (5b) bekezdése alapján kiadott működési engedélyeket – az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet és az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló 2/2004. (XI. 17.) EüM rendelet módosításáról szóló 1/2012. (V. 31.) EMMI rendelettel megállapított 2. számú mellékletben foglaltaknak a soron következő módosításuktól kell megfelelniük, azzal, hogy azokat a működési engedélyeket, amelyek 2013. január 1-jéig kérelemre nem módosulnak, az egészségügyi államigazgatási szerv hivatalból módosítja.”

11. § Hatályát veszti az R3.

4. A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet módosítása

12. § (1) A gyógyászati segédeszközök forgalmazásának, javításának, kölcsönzésének szakmai követelményeiről szóló 7/2004. (XI. 23.) EüM rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Gyógyászati segédeszközt forgalmazni, javítani és kölcsönözni – az (1a), az (5)–(6) és a (9)–(10) bekezdésben foglalt kivételekkel – működési engedéllyel rendelkező, a 2. számú melléklet I. 1. és I. 2. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő gyógyászati segédeszköz szaküzletben lehet.”

(2) Az R4. 3. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Gyógyászati segédeszköz javítása – a javítás végzésére jogosult által – gyógyászati segédeszköz szaküzleten kívül is végezhető, amennyiben a meghibásodás jellegének megfelelő javítás személyi feltételei, valamint a javításhoz szükséges alkatrészek és eszközök más helyszínen is biztosíthatóak.”

5. Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről szóló
5/2010. (II. 16.) EüM rendelet módosítása

13. § Az Egészségügyi Szakképzési és Továbbképzési Tanács szervezetéről és működéséről szóló 5/2010. (II. 16.) EüM rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1) Az ESZTT tagjait ötévenként a miniszter bízza meg, oly módon, hogy
a) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények általános orvosképzést folytató karait összesen 4 fő,
b) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzésben, továbbképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények fogorvos- és gyógyszerészképzést folytató karait, valamint az orvos- és egészségtudomány képzési területen BSc képzést folytató intézményeket összesen 4 fő,
c) az egészségügyi dolgozók alap-, közép- és felsőfokú szakképzését folytató intézményeket összesen 2 fő,
d) a Magyar Orvosi Kamarát, a Magyar Gyógyszerészi Kamarát és a Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamarát (a továbbiakban: MESZK) 1-1 fő,
e) az egészségügyi szakmai kollégiumot 2 fő,
f) a Magyar Kórházszövetséget 1 fő,
g) a Magyar Orvostársaságok és Egyesületek Szövetségét 1 fő és
h) a Magyar Rezidens Szövetséget 1 fő
képviselje.
(1a) Az ESZTT tagjaira
a) az (1) bekezdés a) és b) pontja esetében az orvos- és egészségtudományi képzést folytató egyetemek,
b) az (1) bekezdés c) pontja esetében egy tagra a MESZK, egy tagra a Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézet,
c) az (1) bekezdés d)–h) pontjában az ott meghatározott szervezetek
tesznek megelőzően javaslatot a miniszter részére.”

6. Egyéb, az egészségüggyel összefüggő rendeletek módosítása

14. § Az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló 47/2004. (V. 11.) ESZCSM rendelet 19. § (9) bekezdés d) pontjában a „harmadik” szövegrész helyébe a „második” szöveg lép.

15. § Hatályát veszti a betegjogi, az ellátottjogi és a gyermekjogi képviselő működésének feltételeiről szóló 1/2004. (I. 5.) ESZCSM rendelet.

16. § Hatályát veszti a közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992. (VI. 26.) NM rendelet 12. § (2) bekezdésének második mondata.

7. Záró rendelkezések

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez


1. Az R2. 1. melléklet „6. A műtő egység általános minimumfeltételei” részében az „Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt” című táblázat és annak címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Az aneszteziológiai munkahely minimumfeltételei az 1501 szakmakód alatt találhatók

 


Kiemelt kezelő

Osztályos műtő egység

Központi Műtő Egység
(önálló szervezeti egység)

Személyi feltételek:

 

 

 

Vezető műtős szakasszisztens

-

1 fő

1 fő

Műtős szakasszisztens

 

2/műtőasztal

2/műtőasztal

Műtőssegéd

 

2/műtőasztal

2/műtőasztal

Szakmai helyiségek:

 

Személyzeti zsilip

 

1

1

Betegzsilip/betegtartózkodó

 

1

1

Betegelőkészítő2

 

1/műtőterem

1/műtőterem

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

 

1

1

Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló

 

2

2

Falra szerelt papírtörölköző tartó

 

1

1

Bemosakodó2

 

1 db legalább 2 műtőteremhez

1 db legalább 2 műtőteremhez

Orvosi csaptelep hideg-meleg vízzel

2

2

2

Kéz érintése nélkül működtethető (könyökkel, lábbal, szenzoros, stb.) szeradagoló

4

4

4

Falra szerelt papírtörölköző tartó

1

1

1

Műtőterem1

 

1

2

Kiemelt kezelő

1

 

 

Ébredő/megfigyelő helyiség

 

1

1 központi

Sterilanyag raktár

elkülönített szekrény

1

1

Tiszta-anyagraktár

elkülönített szekrény

1

1

Gyógyszerraktár

elkülönített szekrény

elkülönített szekrény

1

Előkészítő-munkaszoba

-

1

1

Szennyes anyag-eszköz előkészítő

1

1

1

Szennyes- és szemét tároló

1

1

1

Személyi tartózkodó

-

1

1

Mosdók

 

1

1

Adminisztrációs helyiség

-

-

1

Takarítószer és -eszköz tároló

elkülönített szekrény

1

1

1 A műtőteremnek a bemosakodó helyiséggel és a beteg-előkészítővel közvetlen kapcsolatban kell lennie.
2 A helyiségek a „zöld zóna” tisztafolyosójáról kell, hogy nyíljanak.”

2. Az R2. 1. melléklet „6. A műtő egység általános minimumfeltételei” részében a „6.1. A műtőterem általános minimumfeltételei” című táblázat és annak címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„6.1. A műtőterem/kiemelt kezelő általános minimumfeltételei

Tárgyi feltételek:

Általános feladatoknak vagy speciális feladatoknak megfelelően biztonsági áramforrás biztosítása szükséges

X

Műtőasztal

X

Megfelelő megvilágítást biztosító műtőlámpa/műtőlámparendszer

X

Mobil műtőlámpa

X

Központi vagy egyedi gázellátó

X*

Nagysebészeti altatógép, lélegeztetővel, monitorral

X*

Műtéti észlelő EKG rendszer + monitor

X*

Infúziós pumpa + állvány

X*

Mobil röntgen és/vagy tv képerősítő rendszer

EL*

Nagyfrekvenciájú vágó- és elektrocoaguláló készülék

X*

Műszerasztal gördíthető (fékezhető)

X

Műszerelőasztal, Sonnenburg (fékezhető)

X

Operatőri szék (karos, állítható)

X*

Műszerasztal fix

X

Műtőzsámoly, kétlépcsős

X

Infúziós állvány, műtőasztalhoz csatlakoztatható

X

Sterildoboz tároló és állvány

X

Röntgenfilmnéző szekrény vagy digitális röntgenarchívumhoz csatlakozó nagy monitor

X*

Vérkészítmény tárolására alkalmas hűtő

X*

Gyógyszer tárolására alkalmas hűtő

X

Vérkészítmény melegítő készülék

X*

Sugárvédő ólomgumikötények, egyéb védőeszközök

X*

Defibrillátor (mobil) műtőtraktusonként

X*

Központi szívó

X*

Izoláló állvány

X*

Ledobó állvány

X*

Tolókocsi

X*

Megjegyzés:
*kiemelt kezelő esetén nem szükséges”
3. Az R2. 1. melléklet 2. pont 2.2. alpontjában a „[kivéve: e), k), m) pont]” szövegrész helyébe a „[kivéve: e), k) pont]” szöveg lép.

4. Az R2. 1. melléklet „10. Sterilanyag-ellátás minimumfeltételei” részében az

„A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata tanúsított minőségügyi rendszerrel felügyelt.”

szövegrész helyébe az

„A sterilanyag-ellátás közreműködő szolgáltató útján történő biztosítása csak akkor lehetséges, ha a közreműködő szolgáltatónál az e rendelet szerinti minimumfeltételek legalább az azonos ellátási szintnek megfelelően biztosítottak és a sterilizálás folyamata minőségügyi rendszerrel felügyelt.
A sterilanyag-eszköz előállítás az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során sterilen alkalmazandó orvostechnikai eszközök biztosítása, ideértve a vonatkozó honosított harmonizált szabványok és irányelvek alapján, a felhasználás helyén végzett sterilanyag-eszköz előállítást is. A felhasználás helye lehet bármely közvetlen betegellátást nyújtó szervezeti egység.
A Központi Sterilizáló Egység az egészségügyi szolgáltató teljes körűen sterilanyag-eszköz előállítást, ellátást végző önálló szervezeti egysége, ahol minőségügyi rendszer alkalmazásával felügyelten a teljes újrafelhasználhatóvá tételi ciklus – a szennyanyag átvételétől a sterilanyag kiadásig – végbemegy.”

szöveg lép.

2. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez


1. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázata helyébe a következő táblázat lép:

Gasztroenterológiai járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.
Szakrendelés

II.
Szakambulancia

Személyi feltételek:

 

 

Gasztroenterológus szakorvos (30 óra/hét szakrendelésre)

1

1

Orvos

 

1

Endoszkópos asszisztens

1

1

Általános szakasszisztens

1*

1

Endoszkópos vizsgálóegység: a rendelő általános feltételei +

1

EL

Betegkísérő

 

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Vegyes használatú endoszkópos helyiség

1

1

Hűtőszekrény – szövettani minta tárolására

1

1

Endoszkóp mosótál

1

1

Félautomata eszközmosó

1

1

Halogén fényforrás és/vagy videoprocesszor

1

1

Leakege tester

1

1

Colonoscop és/vagy videocolonoscop

1

1

Biopsziás fogó gastroscophoz

2

2

Biopsziás fogó colonoscophoz

2

2

Hurok

2

2

Vezetődrót

 

1

Sclerotizáló tű

1

2

Varix ligator

 

1

Haemo-clip rögzítő

 

1

Idegentestfogó

1*

2

Citológiás kefe

 

1

Gastrofiberoscop és/vagy videogastroscop

1

1

Oesophagus varix ligator

 

1

Koaguláló

 

1

Monitor

1

1

Videomagnó vagy egyéb képrögzítő rendszer

1

1

UH tisztító

1*

1

Mobil szívó

1

1

Diathermiás nagyfrekvenciás készülék

1

1

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

CT

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Intenzív osztály

 

EL

Aneszteziológiai osztály

 

EL

Megjegyzés:
A *-gal jelölt feltételek magánrendelés esetén nem szükségesek.
Magánrendelés esetén az operatív endoscopia a kisebb, jól aláhurkolható polypok eltávolítását jelenti. Nem végezhető oesophagus varix ellátás és – idegentest kivételével – ehhez kórházi háttér, vagyis sebészet és radiológia megléte szükséges.

A magánrendelőben az operatív beavatkozások feltétele, hogy a magánrendelőnek a legközelebbi kórházzal legyen megkötött befogadási szerződése a szövődmények ellátása céljából.
További feltétele az operatív beavatkozásnak, hogy szövődmény esetén a mentő kiérkezése a hivatalos időintervallum alatt biztosítható legyen.”

2. Az R2. 2. melléklet „CSECSEMŐ ÉS GYERMEKGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet a „Csecsemő- és gyermekgyógyászati osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali ellátás minimumfeltételei

Feladatai:
A nappali kórházi ellátás gyermekgyógyászati igényei szerint elsődlegesen ellátja a terület gyermekbetegeit, napközben 8 és 16 óra között. Ezen belül – a szükséges diagnosztikus, beteg megfigyelési és állapot-stabilitási teendők alapján – eldöntendő, hogy továbbküldik-e a gyermeket a progresszív betegellátás megfelelő szintjére, vagy további megfigyelésre és/vagy kezelésre otthonába küldik.

Csecsemő- és gyermekgyógyászat nappali ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Csecsemő- es gyermekgyógyász szakorvos

2

Orvos

1

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, gyógytornász, dietetikus)

X

Betegkísérő

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

 

Pulzoximéter

X

Elemes otoscop

X

Aerosol kezeléshez szükséges készülék

X

Speciális ágyak

X

Betegőrző monitor (min. 4 paraméteres)

X

Szoptatásra alkalmas alacsony szék (csecsemőrészlegen)

X

Pelenkázó asztal

X

Apnoe alarm

X

Fürdető kád (csecsemő/kórterem)

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Röntgen, UH

EL

Orvosi laboratórium (EL/EK)

EL


3. Az R2. 2. melléklet „NEUROLÓGIA” megjelölésű fejezet „Alvásmedicina Szakmakód: 0905” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

Alvásmedicina

Szakmakód:

0905

Alvásmedicina járóbeteg szakellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező neurológus/tüdőgyógyász/csecsemő- és gyermekgyógyász/belgyógyász/pszichiáter/fül-orr-gégész szakorvos

1

Asszisztens/szakasszisztens

1

Tárgyi feltételek:

 

A rendelő általános feltételei

X

 

 


2K20342_5

Neurológia - alvás laboratóriumi szakellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Alvásmedicinában gyakorlattal rendelkező neurológus szakorvos

1

Neurofiziológiai szakasszisztens nappali vizsgálatokhoz (MSLT, MWT) műszakonként

2

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

EL

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

Központi munkahelyiség

X

CPAP/BiPAP titrálási lehetőség

X

Poligráf, Poliszomnográf, Pulzoximéter

X

Videomonitorozás (infravörös is)

X

Alváselemző szoftverek (poliszomnográfhoz, poligráfhoz)

X

Motoros, vagy központi szívó

X

Központi, vagy palackos oxigénellátás

X

Alvásdiagnosztikai ágy

X

Alvószobák (min. 12 m2)

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Neurológiai osztály

X

Pulmonológiai osztály

EK

Belgyógyász, tüdőgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégész szakorvos

EL

Intenzív osztályos háttér (CPAP, BiPAP beállítás esetén)*

EL

* non-invazív lélegeztetés beállítása esetén intenzív osztályos háttér biztosítása szükséges intézményen belül

 

Tüdőgyógyászat - alvásmedicina járóbeteg szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei

 

Progresszivitási szint

 

I.

II.

Személyi feltételek:

 

 

Alvásmedicinában tapasztalattal rendelkező neurológus/tüdőgyógyász/csecsemő- és gyermekgyógyász/belgyógyász/pszichiáter/fül-orr-gégész szakorvos

1

1

Pulmonológus/allergológus szakasszisztens/légzőszervi szakápoló

4 ágyanként 1

4 ágyanként 1

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus

 

EK

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei +

 

 

Központi munkahelyiség

X

X

CPAP / BiPAP titrálási lehetőség

 

X

Poligráf, Poliszomnográf, Pulzoximéter, MSLT

 

X

Apnoe szűrő berendezés

X

 

Aktigráf

X

 

Videomonitorozás (infravörös)

 

X

Alváselemző szoftverek

X

X

Motoros, vagy központi szívó

 

X

Központi, vagy palackos oxigénellátás

X

X

Alvásdiagnosztikai ágy

X

X

Alvószobák (min 12 m2)

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

 

Pulmonológiai osztály

EL

EL

Belgyógyász, kardiológus, fül-orr-gégész szakorvos

EK

EK

Non-invazív lélegeztetés beállítása esetén intenzív osztályos háttér

EL

EL


4. Az R2. 2. melléklet „GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGPSZICHIÁTRIA” megjelölésű fejezet „Gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó/szakrendelés minimumfeltételei” megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyermek- és ifjúságpszichiátriai gondozó/szakrendelés minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Gyermekpszichiáter szakorvos

1

Pszichológus

EL

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/gyermekpszichológus

EK

Logopédus

EL

Gyógyfoglalkoztató

EL

Mentálhigiénés szakasszisztens

EL

Pszichopedagógus, gyógypedagógus

EK

Pszichiáriai szakápoló/csecsemő- és gyermek ápoló

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei+

Betegvizsgálatra, explorációra, egyéni és csoport-pszichoterápiára alkalmas helyiségek

X

Szocioterápiára alkalmas helyiségek és eszközök

EK

Általános szomatikus (bel-, neurológiai) vizsgálathoz szükséges eszközök

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Szakkonzíliumok (bel-, neurológiai, stb.)

EK

Orvosi klinikai laboratórium

EK

Speciális és toxikológiai laboratórium

EK

EKG

EK

EEG-laboratórium

EK

Általános radiológia és ultrahang

EK

Képalkotó eljárások (CT, MR, SPECT)

EK

Pszichodiagnosztika (intelligencia, személyiségtesztek)

X

Speciális pszichodiagnosztika (neuropszichológia, személyiségelemzés, életminőség, dementia)

X

Gyógypedagógiai vizsgáló- és fejlesztő eszközök

EK


5. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezete a „Kiegészítő fizioterápiás járóbeteg ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

Manuálterápia (gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta által is végezhető)

Szakmakód:

8021


Szaktevékenység:
A manuális vagy muszkuloszkeletális medicina a mozgásszervrendszer reverzibilis biomechanikai funkciózavaraival foglalkozik, ennek keretében kézzel végzett diagnosztikus és terápiás speciális technikákat, műfogásokat alkalmaz. Két fő részterülete a manuális diagnosztika és a manuális terápia. A manuálterapeuta tevékenysége keretében a beteget speciális – kézzel végzett – műfogásokkal vizsgálja és kezeli, továbbá a testtartásra, gerinc és ízületi gyakorlatokra tanítja be, tanácsokat ad életmódjára.

Manuálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos manuálterpia módszerek képesítéssel/gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta (gerincmanipulációs műfogások kivételével)

1

Tárgyi feltételek: A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról

 

Speciális manuálterápiás kezelőágy

X

Állapotfelmérő eszközök: mérőszalag, ízületi szögmérő

X

Egyéb:

 

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

EL


6. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezete az „Életmód oktatás és tanácsadás járóbeteg ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

Szaktevékenység:
Antropozófikus módszerek: Az antropozófus orvoslás az embert egyénként környezetébe ágyazva, azzal szerves egységben tekinti. Az egészség és betegség okait e differenciált, komplex rendszerből vezeti le, és a kezelést is onnan meríti. Olyan nyílt rendszerspecifikus szemléletmód, mely saját fogalom-, eljárás- és szabályrendszerrel rendelkezik, speciális módszereket és eljárásokat alkalmaz. Az orvos speciális, fitoterápiás vagy potenciált gyógyszereket, külső beavatkozásokat, életvezetési tanácsokat, terápiás beszélgetést, dietetikát, művészi terápiákat alkalmaz az erre külön kiképzett terapeuták segítségével.

Antropozófus orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos antropozófikus módszerek képesítéssel

1

Terapeuta

EL

Tárgyi feltételek: A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról

 

Egyéb:

 

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

EL


7. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet a „Fitoterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

Neurálterápia

Szakmakód:

8041


Szaktevékenység:
A neurálterapeuta orvos tevékenysége a központi és perifériás idegrendszer, továbbá az akupunktúrás meridiánok, valamint egyéb mikrorendszerek pontjain ható speciális ingerterápia ismeretén és alkalmazásán alapul. Invazív diagnosztikus és terápiás módszerként alkalmazza a neurohormonális rendszer regulációs mechanizmusainak serkentésére. A neurálterápeuta orvos a beteget vizsgálja és invazív beavatkozással (speciális injekciós technikák és lokális érzéstelenítő nem terápiás dózisú adagjának alkalmazásával) kezeli.

Neurálterápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei

Személyi feltételek:

Szakorvos neurálterapia módszerek képesítéssel

1

Tárgyi feltételek:

 

A természetgyógyászati tevékenység gyakorlásának egyes kérdéseiről szóló 11/1997. (V. 28.) NM rendelet 3. számú melléklete a természetgyógyászati rendelő kialakítására vonatkozó előírásokról

 

Speciális lokal anesthetikumok, steril fecskendők, törlés, törléstartó, üvegedények

X

Egyéb:

 

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

EL


8. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Progresszivitási szintek – A felnőttkori onkológiai ellátásban” megjelölésű része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Progresszivitási szintek – A felnőttkori onkológiai ellátásban

II.a szint:
Megyei Onkológiai Központ: a megyei közigazgatási határok alapján meghatározott, közepes régiókban működő rákbeteg-ellátási szervezet, amely a sokféle rákbetegség szűrésében, kivizsgálásában, aktív gyógykezelésében, krónikus ellátásában és gondozásában – a komprehenzív szemlélet alapján – képes a betegségekkel kapcsolatos komplex teendők intézményen belüli teljes vagy részbeni ellátására, illetve részbeni ellátás esetén a beteg ellátási igénye szerinti szolgáltatások más intézményben történő igénybevételének megszervezésére (a beteg beutalása útján). A megyei központok rendeltetése a területükön élő lakosság onkológiai ellátásának biztosítása a nagy számban előforduló daganatféleségek tekintetében a szükséges beavatkozások sokszakmás onko-team munka keretében történő kivitelezésével (az ehhez szükséges orvosi szakterületek együttműködésének koordinálásával), a progresszív ellátás bármely szintjén igénybe vehető szolgáltatások követésével és folyamatosságuk biztosításával. A daganatos betegek komplex ellátását – bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében – szak-intézményekkel együttműködésben biztosítják.

II.b szint:
Sugárterápiás ellátást is biztosító megyei onkológiai központ. Az ide tartozó onkológiai központok egyéb feladatai és működési feltételei megegyeznek a II.a progresszivitási szintű megyei onkológiai központokéval.

III.a szint:
Térségi Onkológiai Központ: az ország tájegységeinek geopolitikai-közlekedési adottságai alapján meghatározott térségeiben élő lakosság teljes körű, komprehenzív onkológiai ellátására képes rákbeteg-ellátási szervezet, amelyek – saját II.a vagy II.b szintű ellátási kötelezettségeiken túlmenően – elvégzik a térségi egységükhöz tartozó megyei onkológiai ellátó helyeken nem kivitelezhető diagnosztikai, illetve terápiás ellátási feladatokat is. A térségi központok rendeltetése tehát a területükön működő megyei központok szakmai feltételeit vagy gazdasági lehetőségeit meghaladó igényű, valamint a közepes gyakoriságú daganatféleségek esetén végzendő ellátások sokszakmás onko-team munka keretében történő, koncentrált végzése (az ehhez szükséges valamennyi orvosi szakterület együttműködésének koordinálásával). A daganatos betegek komplex ellátását – bizonyos daganatféleségek vagy onkológiai ellátási módozatok tekintetében – az országos onkológiai központ erre kijelölt szak-intézményekkel együttműködésben biztosítja térségi szinten.

III.b szint:
Országos Onkológiai Központ: az Országos Onkológiai Intézet, amely komprehenzív rákcentrum, országos és nemzetközi tevékenységét e feladatoknak megfelelő követelményrendszer alapján végzi. Az országos központ rendeltetése – a közép-magyarországi regionális feladatok végzésén túlmenően – a ritkán előforduló daganatféleségek esetén végzendő ellátások biztosítása molekuláris patológiai diagnózis alapján, továbbá valamennyi szolid daganat ellátására alkalmas speciális szakmai feltétel koncentrálása egy intézményen belül. Feladata továbbá az onkológiai ellátás szakmai irányelveinek és követelményrendszereinek multidiszciplináris kidolgozása során az egészségügyi szakmai kollégium tagozatai közötti, a szakmai irányelvek kidolgozására vonatkozó jogszabályoknak megfelelő koordináció biztosítása. Feladata a Nemzeti Rákregiszter működtetése, részvétel az orvos-továbbképzésben, valamint az orvostudomány legújabb eredményei átültetésének elősegítése a hazai gyakorlati betegellátásba. Ezen tevékenységek végzése egy intézményen belül történik a komprehenzív rákcentrumoktól elvárható nagyszámú daganatos betegek kezelésével.”

9. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

 

II.a
Megyei Onkológiai Központ

II.b
Térségi Onko-
lógiai Köz-pont

III.
Országos Onkológiai Központ


sora helyébe a következő sor lép:

 

II.a-II.b
Megyei Onkológiai Központ

III.a
Térségi Onko-
lógiai Köz-pont

III.b
Országos Onkológiai Központ


10. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

CT, MRI

EK

PET-CT

EK

EL

X


sora helyébe a következő sorok lépnek:

CT, MRI

EK

EK

X

PET-CT

EK

EK

EK


11. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Onkológiai járóbeteg-szakrendelés/szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

 

II.a

II.b

III.


sora helyébe a következő sor lép:

 

II.a-II.b

III.a

III.b


12. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Onkológiai fájdalom-terápiás szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

 

II.a

II.b

III.


sora helyébe a következő sor lép:

 

II.a-II.b

III.a

III.b


13. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Sugárterápiás centrum személyi feltételei” megjelölésű táblázat

 

 

II.a-II.b-III.


sora helyébe a következő sor lép:

 

 

II.b-III.a-III.b


14. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek” megjelölésű táblázat

 

II.a
Megyei Onkológiai Központ

II.b
Térségi Onkológiai Központ

III.
Országos Onkológiai Központ


sora helyébe a következő sor lép:

 

II.b
Megyei Onkológiai Központ

III.a
Térségi Onkológiai Központ

III.b
Országos Onkológiai Központ


15. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek” megjelölésű táblázat a

- Duál fotonenergiás (6 MV és ≥15 MV X elektron) 2

1

1-2

4


sort követően a következő sorral egészül ki:

- Multileaf kollimátor3

1

2

minden gépen


16. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Sugárterápia/sugárfizika tárgyi minimumfeltételei (fekvőbeteg szakellátás vagy kúraszerű ellátás) gép-műszer minimumfeltételek” megjelölésű táblázat

- Multileaf kollimátor3
- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 3

1
1

2
2

minden gépen
minden gépen


sora helyébe a következő sor lép:

- Elektronikus mezőellenőrzés (EPID) 3

1

2

minden gépen


17. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet „Kiegészítő fizioterápiás járóbeteg ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

 


sora helyébe a következő sor lép:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

EL


18. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet „Reflexzóna terápia járóbeteg ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

 


sora helyébe a következő sor lép:

Beküldő szakorvosi vagy egyéb diplomás konzultáció

EL


19. Az R2. 2. melléklet „PEDAGÓGIAI VÉGZETTSÉGGEL ELLÁTHATÓ EGÉSZSÉGÜGYI SZAKMÁK” megjelölésű fejezet „A konduktori tevékenység minimumfeltételei” megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

A konduktori tevékenység minimumfeltételei

Személyi feltételek:

 

Okleveles konduktor

1

Az ellátásban részesülő személy csökkent képességeinek; állapotának, életkorának megfelelően az alábbi szakorvosi konzultáció biztosítása

 

Gyermekneurológia, Fejlődésneurológia

EK

Neurológia

EK

Ortopédia

EK

Rehabilitáció

EK

Diplomás ápoló

EK

Szakápoló

EK

Neuropszichológus

EK

Logopédus

EK

Pszichológus

EK

Ortopéd műszerész

EK

Tárgyi feltételek:

 

Konduktív nevelésben az önállóság elérése a legfontosabb cél, ezért megfelelő nagyságú bútorokra, segédeszközökre van szükség, melyek jól variálhatók, és amit a sérültek önállóan is jól tudnak használni.
A konduktív nevelés speciális bútorai (priccs, fokosszék, lovaglószék, zsámoly, kockazsámoly, asztal, bordásfal, járatórúd, mobil lépcső, lejtő, korlát, továbbá lemosható vékony szivacsszőnyeg, párnák, csúszásgátló alátétek, stb.).
Egyéb tornatermi eszközök; korlát, vagy bordásfal, tükör, labdák, izomerősítő eszközök, egyensúlyfejlesztő eszközök.
Mozgásfejlesztéshez szükséges eszközök: szalagok, manipulációs készséget fejlesztő eszközök.
Játékok, foglalkozási anyagok, az életkortól és a megvalósítandó programtól függnek.
A programokhoz előírt fontos eszközök még pálcák, járóbotok, járókeretek, karikák, labdák, ritmus és dallamhangszerek, festékkészletek, képek, könyvek, stb.
Egyéb segédeszközök, pl. egyénre szabott sínek, csizmák, járógépek, stb.

X

Betegszállítás

EL

A konduktor új felvételkor felvételi státuszt készít, majd folyamatosan dokumentálja írásban a mozgás, pszichés és értelmi fejlődést.
A csoportnévsor, a napirend, a különböző feladatsorok, az egyéni célok leírása, valamint a segédeszközök felsorolása együttesen alkotják a csoport komplex programját. Áthelyezésnél és elbocsátásnál írásos „záróvéleményt” készít. Felvételkor és negyedévenként, valamint elbocsátáskor fotó, vagy videó dokumentáció készülhet beteg és/vagy szülői beleegyezéssel.

X


20. Az R2. 2. melléklet „SÜRGŐSSÉGI BETEGELLÁTÁS” megjelölésű fejezet „Központi ügyeleti ellátás” című részében a

Személyi feltételek:

1. Szakorvos

1

Oxyológus

 

Háziorvos, házi gyermekorvos

 

Egyéb

 

2. Nem szakorvos

1

Központi gyakornok/szakorvosjelölt

 

3. Szakdolgozó

2

Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt

1

Gépkocsivezető

1


sorok helyébe a következő sorok lépnek:

Személyi feltételek:

1. Szakorvos/nem szakorvos [külön jogszabályban, a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételekkel]
40.000 ellátandó lakosságszámig
40.001-120.000 közötti ellátandó lakosságszám esetén
120.000 ellátandó lakosságszám felett
Amennyiben a kórházi sürgősségi osztály és az alapellátási ügyelet egy belépési ponton, azonos telephelyen működik, és azonos működtetővel végzi a tevékenységeket, akkor a +1 fő biztosítása alól mentesül.

1
+1
+1

2. Szakdolgozó

2

Ápoló (OKJ)/körzeti ápoló/körzeti, közösségi szakápoló/felnőtt szakápoló/mentőápoló/diplomás ápoló/egyetemi okleveles ápoló/mentőtiszt

1

3.    Egyéb
Gépkocsivezető
120.000 ellátandó lakosságszám felett


1
+1


21. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati járóbeteg szakrendelés minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén)

X

X

Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy digitális röntgen esetén)

X

X


sora helyébe a következő sorok lépnek:

Előhívó, sötétkamra (hagyományos röntgen esetén)

EK

X

Mellkas rtg. felvétel készítő egység (hagyományos vagy digitális röntgen esetén)

EK

X


22. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „A bronchoscopia minimumfeltételei” megjelölésű része a címet követően a következő szöveggel egészül ki:

„Felnőtt bronchológiai tevékenység fekvőbeteg-szakellátás keretében, illetve fekvőbeteg-szakellátási háttérrel rendelkező járóbeteg szakrendelésen végezhető.”

23. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Rehabilitációs alaptevékenység minimumfeltételei (1-7., 8-1. enyhe, 8-2., 9-13. program)” megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

 

Rehabilitációs alaptevékenység minimumfeltételei
(1-7., 8-1. enyhe, 8-2., 9-13. program)

 

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)

I.

II.

III.

Összes orvos
Közülük az osztály vezetője: mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció mozgásszervi területen vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás szakorvosa

0,7(0,5)

0,7(0,5)

1 (0,7)

Fenti létszámon belül
1.    Rehabilitációs szakorvosi létszám az osztályvezetőt is beleértve
2.    ebből kiemelt reumatológiai profil (arthritis centrum) esetén az alapképzettség reumatológia szakorvosa (II. vagy III. szinten)

0,2 (0,15)

0,3 (0,2)

0,4 (0,2)

3.    Belgyógyász 10., 11. programoknál

0,1 (0,1)

0,1 (0,1)

0,1 (0,1)

4.    Egyprofilú rehabilitációs tevékenység (gasztroenterológia, belgyógyászat, geriátria, neurológia, reumatológia, nőgyógyászat) esetén a profilnak megfelelő alapszakma szakorvosa, minimálisan heti 6 órában

0,2 (0,15)

0,1 (0,1)

0,2 (0,1)

5.    További orvos a végzett programokhoz igazodó képesítéssel

0,2 (0,2)

0,2 (0,1)

0,3 (0,3)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász, fizioterápiás asszisztens, gyógymasszőr) osztály esetében

X

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

0,06

0,06

0,15

Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta)

0,3

0,3

0,36

Logopédus 1., 2. programoknál

EL

EL

0,15

Egyéb terapeuta (egészségtan tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai szakápoló)

X

X

X

Terapeuta összesen (a fenti négy sorban felsoroltak összesen) a 3. mellékletben meghatározottakon felül

0,5

0,5

0,7

 

 

 

 

Építészeti feltételek

Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas legalább 30%-ban)*

X

X

X

Tornaterem és multifunkciós helyiség

EL

EL

X

(Központi) ergoterápia

EL

EL

EL

Gipszelő helyiség 1., 2., 3., 7., 9. programoknál

EL

EL

EL

Fizioterápiás kezelőhelyiség

EL

EL

EL

Járástanításához terep, illetve lépcső 3., 10. és 11. program kivételével

EL

EL

EL

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

Állítható járókorlát

X

X

X

Standard kerekesszék

X

X

X

Járókeret, bot, könyökmankó

X

X

X

Szoba WC

X

X

X

Kötöző kocsi

X

X

X

Betegágy melletti vércukormérés eszközei

X

X

X

Gyakorlólépcső, -lejtő

X

X

X

Tükör a mozgásterápiához

EL

EL

X

Szelektív ingeráram kezelő és egyéb fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia) eszközök

X

X

X

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád 2., 4., 5., 9. programok esetén

EL

EL

X

Hidroterápiás medence/multifunkciós kezelőkád helyett balneoterápiás medence/kezelőkád is lehetséges a 2-2, 4-1, 4-3, 4-4, 5-1, 5-2, 5-3 alprogramok esetén

EK

EK

EL

Szénsavfürdő 6.2. programnál

EK

EL

X

Antidecubitor eszközök

X

X

X

Végtagmozgató gépek

EK

EL

X

Szobakerékpár

X

X

X

Extenziós készülék 4-9. programnál

X

X

X

Guruló mankó 7. és 9. programnál

X

X

X

Traumatológiai ágyak 8. és 9. programnál

X

X

X

Kerékpár, vagy futószalag ergométer 4-6. és 10., 12. programok esetén

EL

EL

X

Pneumatikus művégtag + pumpa 7. program esetén

X

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

EK

Doppler UH

EK

EK

EK

Steril és szeptikus műtő

EK

EK

EK

Ortopédműszerész / műhely

EK

EK

EL

További szakmai feltételek:

Gasztroenterológus 10-2, 10-3 programnál

EK

EK

EK

Neurológus a 2-4. programnál

EL

EL

X

Neurológus az 1-1, 2-1, 2-2, 2-3, 4-4 programnál

EK

EK

EL

Reumatológus 5-1, 5-2, 5-3 programnál

EK

EK

EL

Ortopéd-traumatológus / traumatológus 9-1, 9-2 programnál

EK

EK

EK

Szülész-nőgyógyász nőgyógyászati profil esetén

EK

EK

EK

Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint

kötelező

kötelező

kötelező

* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

24. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban (1-13. és 16-1. program)” megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Rehabilitációs tevékenység minimumfeltételei gyermekkorban
(1-13. és 16-18. program)

 

Progresszivitási szint

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)

II.

III.

Összes orvos
Közülük az osztály vezetője: Rehabilitációs szakorvos (mozgásszervi rehabilitáció vagy orvosi rehabilitáció gyermek rehabilitáció területén) csecsemő- és gyermekgyógyászati alapképesítéssel és/vagy fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás + csecsemő- és gyermekgyógyászat szakorvosa

0,75 (0,6)

1 (0,75)

Fentiek közül:
1.    Rehabilitációs szakorvos

0,2 (0,2)

0,3 (0,15)

2.    Csecsemő- és gyermekgyógyász

0,4 (0,3)

0,5 (0,4)

3.    További orvos

0,15 (0,1)

0,2 (0,2)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Ortopéd műszerész

EL

EL

Ergoterapeuta (rehabilitációs tevékenység terapeuta, foglalkozásterapeuta)

0,3

0,4

Pszichológus

0,3

0,3

Logopédus

EL

0,3

Pedagógus

EL

0,3

Egyéb terapeuta (egészségtan tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai szakápoló)

X

X

Terapeuta összesen (a fenti öt sorban felsoroltak összesen) a 3. mellékletben meghatározottakon felül

1,2

1,5

 

 

 

Építészeti feltételek

Kórtermek fürdőszobával, WC-vel (kerekesszék használatra alkalmas legalább 30%-ban)*

X

X

Tornaterem

EL

X

Gyermekjátszó és gyermekbarát környezet

X

X

Központi sportterápiás egység

EL

EL

Fizioterápia

EL

X

Ortopéd műhely 1-13. és 18. programnál

EK

EK

(Központi) ergoterápia

EL

X

Kötöző

EL

X

Gipszelő 1-13. és 18. programnál

EL

EL

Kerekesszék használat gyakorlására alkalmas tér

X

X

Tárgyi feltételek:

Ágy/speciális ágy/antidecubitor ágy/antidecubitor matrac

EL

X

Hidroterápiás medence /multifunkciós kád

EL

EL

Járókorlát, gyakorló lépcső 1-13. és 18. programnál

X

X

Fizioterápiás eszközök (izomstimulátor, elektroterápia)

X

X

Tornaszerek, játékok

X

X

Műtőegység (steril)

EK

EL

Állításra alkalmas gép 1-13. és 18. programnál

EL

X

Mozgatásra/végtagok tornáztatására alkalmas gép 1-13. és 18. programnál

X

X

Intermittáló katéterezés eszközei

X

X

Váladékszívás (központi vagy elektromos) eszközei

X

X

Szondatáplálás, PEG-en táplálás eszközei

X

X

Oxygen pótlására alkalmas készülék 17-es programnál

X

X

Pulzoxyméter 17-es programnál

X

X

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó 17-es programnál

X

X

Vérgáz analizátor 17-es programnál

EK

EK

Tréningkerékpár 17-es programnál

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Ortopédműszerész/műhely 1-13. és 18. programnál

EK

EK

Légzésfunkciós készülék 17-es programnál

X

X

Pletysmográf 17-es programnál

EK

EL

Bronhoscopiás vizsgáló 17-es programnál

EK

EK

Ergospirometriás készülék 17-es programnál

X

X

Holter-EKG 17-es programnál

EL

EL

Holter-ABPM 17-es programnál

EL

X

Intenzív terápia 17-es programnál

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium 17-es programnál

EL

EL

Echokardiográfia 17-es programnál

EK

EK

További szakmai feltételek

Gyermekneurológus, ha neurológiai rehabilitációt végeznek

EL

EL

Gyermektüdőgyógyász, ha 17-es programot végeznek

EL

X

Gyógyászati segédeszközök adaptálása

X

X

Az egyes programok protokolljában rögzítettek szerint kötelező

X

X

A szülő (anya vagy más közeli hozzátartozó) elhelyezése kötelező minimálisan nappalra, ha a szülő kéri, akkor éjjelre is a gyermekével azonos kórteremben

X

X

* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

25. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

Kardiológiai rehabilitációs osztály minimumfeltételei

18-as program: kardiológiai betegségek miatt szükséges rehabilitáció

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek: (FTE) 15 ágyanként (további 15 ágyanként)

Összes orvos
Közülük az osztály vezetője: orvosi rehabilitáció kardiológia területén szakorvosa vagy rehabilitációs szakorvos kardiológiai szakvizsgával

0,6 (0,4)

1,0 (0,75)

A fentiek közül
1.    Rehabilitációs szakorvos az osztály vezetőjét is beleértve


0,23 (0,15)


0,3 (0,2)

2.    További kardiológus szakorvos

0,23 (0,15)

0,5 (0,4)

3.    Orvos

0,14 (0,1)

0,2 (0,15)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

 

 

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

X

X

Foglalkozás terapeuta/rehabilitációs tevékenység terapeuta/életmód tanácsadó-egészségnevelő

EL

X

Egyéb terapeuta (egészségtan tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai szakápoló)

EL

X

Terapeuta összesen (a fenti három sorban felsoroltak összesen) a 3. mellékletben meghatározottakon felül

0,4

0,5

 

 

 

Tárgyi feltételek: az osztály általános feltételei +

EKG-készülék (12-csatornás)

X

X

Terheléses EKG-rendszer

EL

EL

Spiroergometriás mérőhely

EK

EL

ABPM-vérnyomásmonitor

EK

EL

Légzésfunkciómérő eszközök

EL

EL

Vérgázanalizátor

EL

EL

Defibrillátor

X

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Echocardiographia

EL

EL

Holter-EKG

EL

EL

Kardiológiai (Echo)

EL

EL

Coronarographia

EK

EK

Nukleáris medicina

EK

EK

Kémiai laboratórium

EL

EL

Radiológia

EL

EL

Fizioterápia: tornaterem

EL

EL

Edző járópad

EL

EL

Edző tréningkerékpár

EL

EL

Elektroterápia, ultrahangkezelés

EL

EL

Hidroterápia/balneoterápia

EK

EK

Uszoda

EK

EK

Oktatótermek és eszközök

EL

EL

Koronária őrző/Intenzív osztály/Szubintenzív részleg

EK

EK


26. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázata helyébe a következő rendelkezés lép:

2K20342_41

Tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációs osztály minimumfeltételei

Légzészavar okozta fogyatékosságok miatt szükséges rehabilitáció: 17. program

Progresszivitási szint

II.

III.

Személyi feltételek: (FTE)

 

 

Összes orvos 15 ágyanként (további 15 ágyanként)

Közülük az osztály vezetője: tüdőgyógyász szakorvosi alapképzettséggel (legalább 10 éves tüdőgyógyászati szakvizsgával) rendelkező rehabilitációs szakorvos (orvosi rehabilitáció pulmonológia vagy mozgásszervi rehabilitáció területén)

0,6 (0,4)

1,0 (0,75)

Fentiek közül

1.    rehabilitációs szakorvos az osztályvezetőt is beleértve

0,23 (0,2)

0,3 (0,2)

2.    további tüdőgyógyász szakorvos

0,23 (0,1)

0,5 (0,4)

3.    orvos

0,1 (0,1)

0,2 (0,15)

A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)

X

X

Klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológus/pszichológus

EL

0,15

Egyéb terapeuta (egészségtan tanár/gyógytestnevelő/humánkineziológus/konduktor/mentálhigiénikus/szociálpedagógus/szomatopedagógus/gyógypedagógus/diabetológiai szakápoló)

X

X

Terapeuta összesen (a fenti két sorban felsoroltak összesen) a 3. mellékletben meghatározottakon felül

0,4

0,5

 

 

 

Építészeti feltételek

 

 

Tornaterem

EL

X

Fizioterápiás kezelő

EL

X

Fizioterápiás helyiség

EL

X

Oktatótermek és eszközök

EL

X

Tárgyi feltételek:

 

 

Pulzoxyméter

X

X

Aeroszol készülék, aeroszol UH-s porlasztó

X

X

Oxygen pótlásra alkalmas eszköz

X

X

Antidecubitor matrac

X

X

Vérgáz analizátor

EK

EK

Kötözőkocsi

X

X

Standard kerekesszék

X

X

EKG készülék (12 csatornás)

X

X

Járókeret

X

X

Tréning kerékpár

EL

X

Tréning járópad

EL

EL

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

Légzésfunkciós készülék

X

X

Pletysmográf

EK

EL

Bronhoscopiás vizsgáló

EK

EK

Ergospirometriás készülék

EL

X

Holter-EKG

EL

EL

Holter-ABPM

EL

EL

Intenzív terápia

EK

EK

Mikrobiológiai laboratórium

EK

EK

Echokardiográfia

EK

EK


27. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%-ban)

X


sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekesszékkel is használható legalább 50%-ban)*

X


28. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a „Polytraumatizált, égésbeteg és szeptikus csontfolyamatok utáni rehabilitáció minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

29. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Gerincvelősérültek és tetrapleg betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei (15. program)” megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas)

X

X


sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas)*

X

X


30. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a „Gerincvelősérültek és tetrapleg betegek korai rehabilitációjának minimumfeltételei (15. program)” megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

31. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetrapleg betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei (8-1., 9-1., és 14-15. program)” megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel / ággyal

X

X

X


sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 30%-a), a szülő elhelyezésére alkalmas pihenőszékkel / ággyal*

X

X

X


32. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a „Gyermekkorú súlyos központi idegrendszeri sérültek, polytraumatizáltak és égésbetegek, valamint tetrapleg betegek korai és kómás betegek rehabilitációjának minimumfeltételei (8-1., 9-1., és 14-15. program)” megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

33. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet „Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimum feltételei (14. program)” megjelölésű táblázat

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 50%)

X

X


sora helyébe a következő sor lép:

Kórtermek fürdőszobával és WC-vel (kerekes székes használatra alkalmas legalább 50%)*

X

X


34. Az R2. 2. melléklet „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezet a „Súlyos agykárosodott és kómás betegek rehabilitációjának minimum feltételei (14. program)” megjelölésű táblázatot követően a következő szövegrésszel egészül ki:

„* a feltételnek 2015. július 1-jétől kell megfelelni”

35. Az R2. 2. melléklete a „REHABILITÁCIÓS MEDICÍNA” megjelölésű fejezetet követően a következő fejezettel egészül ki:

REND- ÉS HONVÉDELMI ALAPELLÁTÁS

Rend- és honvédelmi dolgozók ellátása
Fogvatartottak ellátása

Szakmakód:

6401
6402

Rend- és honvédelmi alapellátás és a fogvatartottak ellátásának minimumfeltételei

 

6401

6402

 

 

Rendőrségi fogda

BV Intézet

Személyi feltételek:

 

 

 

Háziorvos szakorvos, foglalkozás-orvostan, (üzemorvostan) szakorvos, honvédorvostan/katasztrófa-orvostan szakorvos vagy az előbbiekben felsorolt szakképesítések egyikének megszerzését az állományba vételtől számítva öt éven belül vállaló orvos

1

1

1

Ápoló (OKJ ápoló/körzeti ápoló/körzeti közösségi szakápoló/diplomás ápoló/foglalkozás-egészségügyi szakápoló/üzemi ápoló/általános asszisztens/szakasszisztens)

1

1

1

Tárgyi feltételek: a rendelő általános feltételei + (kivéve a rendőrségi fogda)

 

 

 

Helyiség

 

 

 

Közforgalmú helyről könnyen megközelíthetőnek kell lennie

X

 

 

Felszerelések

 

 

 

Vizsgáló lámpa

X

X

X

Bútorzat (egészségügyi)

X

 

 

Előkészítő/kezelő/kötöző kocsi

X

 

X

Műszermosogató medence

X

 

X

Hűtőszekrény + min-max hőmérő (egészségügyi anyagoknak)

X

 

X

Számítógép nyomtatóval és internet hozzáféréssel

X

 

X

Szoftver

X

 

X

Telefon / mobiltelefon

X

 

X

Sterilizálás lehetősége

X

 

 

Eszközök

 

 

 

Automata defibrillátor

X

X

X

Vérnyomásmérő, vérnyomásmérő mandzsettasor (normál, extra)

X

X

X

EKG (hordozható)

X

 

X

Oszcillométer vagy doppler

X

 

 

Vércukormérő

X

 

X

Fonendoscop

X

X

X

Reflexkalapács

X

X

X

Pupillavizsgáló lámpa

X

X

X

Hőmérő

X

X

X

Ollók

X

 

X

Sebészeti csipeszek

X

 

X

Gyomormosó szett

X

 

X

Beöntő készlet

X

 

X

Vesetál

X

X

X

Vizeletvizsgálati gyorsteszt

X

 

X

Vizeletgyűjtő edény

X

 

X

Személymérleg

X

X

X

Mérőszalag

X

X

X

Magasságmérő

X

X

X

Nyelvlapocok

X

X

X

Bőrfertőtlenítők

X

X

X

Egyszerhasználatos fecskendők különböző méretben

X

 

X

Egyszerhasználatos injekciós tűk különböző méretben

X

 

X

Egyszerhasználatos perkután véna kanülök, szárnyastűk

X

 

X

Egyszerhasználatos vizelet katéterek különböző méretben

X

 

X

Különböző méretű steril és nem steril kötszerek

X

X

X

Egyszerhasználatos gumikesztyűk és gumiujjak

X

X

X

Zárt vérvételi rendszer

X

X

X

További speciális tárgyi feltételek:

 

 

 

Spirométer

X

 

 

Szűrő audiométer

X

 

 

Orrtükör (felnőtt)

X

 

X

Fültölcsér sorozat vagy otoscop

X

 

X

Desmares-kanál

X

 

X

Kötelező nyomtatványok

X

X

X

Színlátást vizsgáló könyv

X

 

X

Látásélesség vizsgáló tábla

X

 

X

Egyéb speciális eszközök, amelyek a sürgősségi ellátáshoz szükségesek (sürgősségi táska felszerelése)

 

 

 

Orvosi táska készenléti kötelező tartalommal

X

 

X

Orvosi táska sürgősségi kötelező tartalommal

X

 

X

36. Az R2. 2. melléklet „SEBÉSZET” megjelölésű fejezet „Érsebészet személyi minimumfeltételei” megjelölésű táblázat

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

15 ágy

15 ágy


sora helyébe a következő sor lép:

Személyi feltételek: a műtő egység általános feltételei +

10 ágy

15 ágy


37. Az R2. 2. melléklet „SEBÉSZET” megjelölésű fejezete a „Transzplantációs célú szerv-, szöveteltávolítás agyhalottból minimumfeltételei” megjelölésű táblázatot követően a következő címmel és táblázattal egészül ki:

„A szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei gyermekek és felnőttek esetében megegyeznek.

Szívtranszplantáció és műszív beültetés minimumfeltételei

Minimum ágyszám: 5

 

Személyi feltételek:

 

Szívsebész szakorvos (legalább 10 szívtranszplantációban való részvétel)

3

Aneszteziológus szakorvos (szívsebészetben jártas)

2

Aneszteziológus szakasszisztens

1

Radiológus és/vagy kardiológus szakorvos (hemodinamikai gyakorlattal)

1

Kardiológus szakorvos

1

Patológus szakorvos

EL

Intenzív betegellátó, szakápolók

3

Diplomás ápoló

2

Ápolási asszisztens

1

Gyógytornász

EL

Dietetikus

EL

Gyermek intenzív terápiás szakápoló

EL

Tárgyi feltételek: a szívsebészeti műtő minimumfeltételei +

 

Intenzív osztályon belül izolációs szoba (csak transzplantációs beteg ellátására)

X

Betegellenőrző monitor

X

Respirátor

X

Defibrillátor

X

Bemosakodó

X

Szoba-WC

X

Speciális diagnosztikai és szakmai háttér:

 

Általános orvosi laboratórium

EL

Vírus laboratórium

EK

Gyógyszerszint meghatározás

EL

Echokardiográfia

EL

Radiológia

EL

Patológia

EL

Hemodinamikai laboratórium

EL

Mikrobiológiai laboratórium

EK

Infektológus szakorvos

EL

Pszichológus

EL

Szükséges szakorvosi konzílium

EL

Kardiológus team a recipiensek szűréséhez

EL


38. Az R2. 2. melléklet „ANESZTEZIOLÓGIAI ÉS INTENZÍV BETEGELLÁTÁS” megjelölésű fejezet „Tartós lélegeztetési osztály/központ (krónikus) minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában az „A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben az ITO I. szintre meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)” szövegrész helyébe az „A szakdolgozói létszám a 3. mellékletben az intermedier care-re meghatározottak szerint (ápoló, dietetikus, gyógytornász)” szöveg lép.

39. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Geriátriai osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Változtatható magasságú vizsgáló ágy” szövegrész helyébe a „Változtatható fejtámla magasságú vizsgáló ágy” szöveg lép.

40. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Geriátriai osztály minimumfeltételei” táblázatában a „Változtatható magasságú ágy” szövegrész helyébe a „Változtatható fejtámla magasságú ágy” szöveg lép.

41. Az R2. 2. melléklet „BELGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Geriátriai osztály minimumfeltételei” táblázatában a „Vibrációs- pneumatikus antidecubitus matrac” szövegrész helyébe az „Antidecubitus matrac” szöveg lép.

42. Az R2. 2. melléklet „DIETETIKA” megjelölésű fejezet „Dietetika minimumfeltételei” megjelölésű táblázat, „Egyéni diétás oktatás minimumfeltételei” táblázat és „Csoportos diétás oktatás minimumfeltételei” táblázat „Okleveles dietetikus” megjelölésű sorában a „min. 3 év szakmai gyakorlat” szövegrész helyébe a „minimum 2 év szakmai gyakorlat” szöveg lép.

43. Az R2. 2. melléklet „FIZIOTERÁPIA” megjelölésű fejezet
a) „Fizioterápia-gyógytorna és gyógytorna minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Okleveles gyógytornász/gyógytornász-fizioterapeuta” megjelölésű sorában a „3 év szakmai gyakorlat” szövegrészek helyébe a „2 év szakmai gyakorlat” szöveg és
b) „Elektroterápia, és a fizioterápiás szakasszisztensi/fizikoterápiás asszisztensi tevékenység minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Fizioterápiás (fizikoterápiás) asszisztensi tevékenység esetén – fizioterápiás szakasszisztens/fizikoterápiás asszisztens” megjelölésű sorában a „3 év szakmai gyakorlat” szövegrész helyébe a „2 év szakmai gyakorlat” szöveg lép.

44. Az R2. 2. melléklet „FIZIOTERÁPIA” megjelölésű fejezet „Balneoterápia minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens) és/vagy Gyógymasszőr” szövegrész helyébe a „Fizioterápiás/fizikoterápiás asszisztens (szakasszisztens) és/vagy gyógymasszőr/fürdősmasszőr” szöveg lép.

45. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „A „kúraszerű” kemoterápia minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „II.a-II.b-III.” szövegrész helyébe a „II.a-II.b-III.a-III.b” szöveg lép.

46. Az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételei” című rész 2. pontjában az „Az onkológiai járóbetegszakrendelés és szakambulancia” szövegrész helyébe az „Az onkológiai járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia” szöveg lép.

47. Az R2. 2. melléklet „KIEGÉSZÍTŐ GYÓGYÁSZATI TEVÉKENYSÉGEK NEM KONVENCIONÁLIS GYÓGYÁSZATI MÓDOK” megjelölésű fejezet „Hagyományos kínai orvoslás járóbeteg ellátás minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Szakorvos, csak orvos által végezhető, homeopata szakképesítés” szövegrész helyébe a „Szakorvos, akupunktőr végzettség” szöveg lép.

48. Az R2. 2. melléklet „NUKLEÁRIS MEDICINA” megjelölésű fejezet „Radioizotóp terápia minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Radioaktív hullakamra” szövegrész helyébe a „Radioaktív hulladéktároló” szöveg lép.

49. Az R2. 2. melléklet „REUMATOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Radiosynoviorthesis szakambulancia minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában az „Izotóp synovectomiából elméleti és gyakorlati vizsgát tett nukleáris medicina szakorvosa, aki egyúttal reumatológus szakorvos is” szövegrész helyébe a „Nukleáris medicina szakorvos és reumatológus szakorvos” szöveg lép.

50. Az R2. 2. melléklet „SZÖVET- ÉS SEJTBANKI TEVÉKENYSÉG” megjelölésű fejezet „Sejtbanki tevékenység Szakmakód: 6002” megjelölésű rész „a) Hemopoetikus őssejtbank” megjelölésű táblázatában az „1/sejtszeparátor” szövegrészek helyébe az „1/kezelőágy” szöveg lép.

51. Az R2. 2. melléklet „SZÜLÉSZET-NŐGYÓGYÁSZAT” fejezet „Nőgyógyászat progresszivitási szintjei:” című részében az „I. szint: Egynapos sebészet” szövegrész helyébe az „I. szint: Elektív, rutin beavatkozások végzésére alkalmas ellátók, onkológiai ellátás I. szinten nem végezhető” szöveg lép.

52. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Progresszivitási szintek” cím „II. szint” című részében az
a) „Az osztályokon minimálisan 4 orvos van, akik közül legalább kettőnek van tüdőgyógyász szakképesítése.” szövegrész helyébe az „Az osztályokon minimálisan 4 orvos van, akik közül legalább háromnak van tüdőgyógyász szakképesítése.” szöveg,
b) „A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 500 (összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 100.” szövegrész helyébe az „A diagnosztikus bronchológiai tevékenységek éves minimális száma: 250 (összességében). A biopsziák, mintavételek minimális száma összesen: 50.” szöveg
lép.

53. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Progresszivitási szintek” cím „III. szint” című részében az „A III-as szinten elvárás az alvási apnoe szindróma kivizsgálásának meghonosítása (poliszomnográfia, poligráfia vagy apnoe link – minimálisan 100 esetszámmal), az alvásmedicina.” szövegrész helyébe az „A III-as szinten elvárás az alvásdiagnosztika (éves minimális 100 esetszámmal) a III-as szintű fekvőbetegosztályokhoz integrált járóbeteg szakrendeléseken. A pulmonológia területén kétszintű járóbeteg alvásdiagnosztikai tevékenység valósul meg. Az alapszint (I. szakrendelés), ami elvárás a fekvőbeteg-ellátás III. szintjén, szűrési feladatoknak tesz eleget. Itt nem lehet titrálni a terápiát, nem lehet CPAP, BiPAP eszközt felírni. Az emelt szintű alvásmedicina (II) jogosít fel a terápia beállítására és CPAP, BiPAP készülékek felírására (a minimum feltételeket külön táblázat részletezi). A tüdőgyógyászat - alvásmedicina járóbeteg-szakrendelés és szakambulancia minimumfeltételeit lásd az alvásmedicina 0905 szakmakód alatt.” szöveg lép.

54. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Személyi feltételek: 30 ágyra” szövegrész helyébe a „Személyi feltételek:” szöveg lép.

55. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Tüdőgyógyászati osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában az „Alvásdiagnosztika (poliszomnográfia, poligráfia vagy apnoe link)” szövegrész helyébe az „Alvásmedicina szakrendelés/szakambulancia” szöveg lép.

56. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Légzési szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei” megjelölésű táblázat „Orvos szám”, „Ultrahangos nagyteljesítményű gyógyszerinhalator”, „Mellkas szívó készülék”, „Motoros fecskendő (perfusor)” és „Infusiós pumpa (infusor)” megjelölésű sorában a „3 ágyanként 1” szövegrész helyébe a „4 ágyanként 1” szöveg lép.

57. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Légzési szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a „Váladékleszívó, fali” szövegrész helyébe a „Váladékleszívó” szöveg lép.

58. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „A bronchoscopia minimumfeltételei” című rész „Beavatkozási számok egy évre” megjelölésű táblázatában a „100” szövegrész helyébe az „50” szöveg lép.

59. Az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „A bronchoscopia minimumfeltételei” című rész „Aneszteziológiai tevékenységek:” megjelölésű táblázat „Aneszteziológus szakorvos” megjelölésű sorában az „1” szövegrész helyébe az „EL” szöveg lép.

60. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet „KLINIKAI ONKOLÓGIA” megjelölésű fejezet „Klinikai onkológiai osztály minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában az

Endoszkópiák (az ellátott daganatlokalizációk szerinti speciális laboratóriumokban)

EL

EL

X


sor.

61. Hatályát veszti az R2. 2. melléklet „TÜDŐGYÓGYÁSZAT” megjelölésű fejezet „Légzési szakmaspecifikus őrző (non-invaziv unit) minimumfeltételei” megjelölésű táblázatában a

Magas tudásszintű lélegeztető gép

1


sor.

3. melléklet a 27/2012. (IX. 18.) EMMI rendelethez


1. Az R2. 3. melléklet 5. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

5. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a mozgásszervi rehabilitációra (2201), a belgyógyászati rehabilitációra (2202), a gasztroenterológiai rehabilitációra (2203), a nőgyógyászati rehabilitációra (2204), a kardiológiai rehabilitációra (4003), és a pszichiátriai rehabilitációra (1804) vonatkozóan

ÁGYSZÁM3

5-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

 

I. ápolói kategória2

2

2

2

3

4

5

5

5

II. ápolói kategória2

5

5

6

7

9

11

11

13

III. ápolói kategória

3

5

6

7

8

8

10

11

Összes direkt ápolói létszám

10

12

14

17

21

24

26

29


2. Az R2. 3. melléklet 6. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

6. Ápolói minimumfeltételek fekvőbeteg ellátó osztályonként a tüdőgyógyászati és légzésrehabilitációra (1903), a neurológiai rehabilitációra (0903), a gyermek rehabilitációra (2205), a gyermek- és ifjúságpszichiátriai rehabilitációra (2301) vonatkozóan

ÁGYSZÁM3

5-30

31-40

41-50

51-60

61-70

71-80

81-90

91-100

 

I. ápolói kategória2

2

2

2

3

4

4

5

5

II. ápolói kategória2

7

8

9

10

11

12

13

15

III. ápolói kategória

4

5

6

6

7

8

10

11

Összes direkt ápolói létszám

13

15

17

19

22

24

28

31


3. Az R2. 3. melléklet 14. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:

14. Ápolói minimumfeltételek INTERMEDIER CARE-re vonatkozóan

4. Az R2. 3. melléklet 15. pontjában foglalt táblázat címe helyébe a következő rendelkezés lép:

15. Ápolói minimumfeltételek a szakma-specifikus őrzőre vonatkozóan a kardiológiára (4000), a stroke ellátásra (0901), a tüdőgyógyászatra (1900)

5. Az R2. 3. melléklet 25. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

25. Ápolói minimumfeltételek az őssejt transzplantációra (0112) vonatkozóan

 

Allogén átültetés

Autológ átültetés

Szakápoló2

2 fő/ágy

1,5 fő/ágy


6. Az R2. 3. melléklet „Gyógytornász személyi minimumfeltételek” című részében a „Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os ágykihasználtságra” megjelölésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban
100%-os ágykihasználtságra

1400 Reumatológia

30 ágy/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens

2201 Mozgásszervi rehabilitáció

40 ágy/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens

2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja

60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens

2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja

60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens

2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja

60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens

2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban

60 ágy/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens

Mozgásszervi rehabilitáció Nappali KH

50 férőhelyenként/1 fizio/fizikoterápiás (szak)asszisztens


7. Az R2. 3. melléklet „Gyógytornász személyi minimumfeltételek” című részében a „Gyógymasszőr létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban 100%-os ágykihasználtságra” megjelölésű táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Gyógymasszőr létszám – fekvőbeteg intézeti ellátásban
100%-os ágykihasználtságra

1400 Reumatológia

30 ágy/1 gyógymasszőr

2201 Mozgásszervi rehabilitáció (3, 4, 5, 8 rehabilitációs programok esetén)

30 ágy/1 gyógymasszőr

2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja

60 ágy/1 gyógymasszőr

2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja

60 ágy/1 gyógymasszőr

2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja

60 ágy/1 gyógymasszőr

2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja gyermekkorban

60 ágy/1 gyógymasszőr

Mozgásszervi rehabilitáció Nappali KH (3, 4, 5, 8 rehabilitációs programok esetén)

50 férőhelyenként/1 gyógymasszőr

Ápolási Osztály

60 ágy/1 gyógymasszőr

Ápolási Intézet

60 ágy/1 gyógymasszőr

0106 Geriátria

60 ágy/1 gyógymasszőr


8. Az R2. 3. melléklet „Dietetika személyi minimumfeltételek” cím „Dietetikus létszám a járóbeteg szakellátásban” alcímében a

„Jelentős a szerepe a dietetikának és a táplálkozásnak:
–    a diabetológia,
–    a belgyógyásztat,
–    az obezitológia,
–    a nefrológia,
–    a lipidológia,
–    a hipertonológia,
–    a kardiológia,
–    a pulmonológia,
–    az onkológia,
–    az allergológia,
–    a gyermekgyógyászat,
–    a szülészet-nőgyógyászat
szakmában.”

szövegrész helyébe a

„Jelentős a szerepe a dietetikának és a táplálkozásnak:
-    a diabetológia,
-    a belgyógyászat,
-    az anyagcsere, endokrinológia,
-    a gasztroenterológia,
-    a nefrológia,
-    a kardiológia,
-    a pulmonológia,
-    az onkológia,
-    az allergológia,
-    a gyermekgyógyászat,
-    a szülészet-nőgyógyászat,
-    a sebészet
szakmában.”

szöveg lép.

9. Az R2. 3. melléklet „Gyógytornász személyi minimumfeltételek” cím „Gyógytornász létszám – fekvőbeteg-szakellátásban 100%-os ágykihasználtságra” megjelölésű táblázat
a) „2206 Súlyos agysérültek rehabilitációja” megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász” szövegrész helyébe a „6 ágy/1 gyógytornász” szöveg,
b) „2207 Gerincvelősérültek rehabilitációja” megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász” szövegrész helyébe a „6 ágy/1 gyógytornász” szöveg,
c) „2208 Politraumatizáltak, égésbetegek és szeptikus sebészeti betegek rehabilitációja” megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász” szövegrész helyébe a „6 ágy/1 gyógytornász” szöveg,
d) „2209 Súlyos központi idegrendszeri sérültek, politraumatizáltak és égésbetegek rehabilitációja a gyermekkorban” megjelölésű sorában az „5 ágy/1 gyógytornász” szövegrész helyébe a „6 ágy/1 gyógytornász” szöveg
lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. szeptember 20. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére