• Tartalom

272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

272/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet

egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány

a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 3–4. alcím, valamint a 16. § a) pontja tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (5) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása

1–3. §2

4. § (1)–(2)3

(3) Az R1. 7. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A 2. §-ban és a 4. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának a foglalkoztatni kívánt személy lakóhelye szerint illetékes foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szerve (a továbbiakban: kirendeltség), a 3. §-ban meghatározott támogatással kapcsolatos feladatokat – a munkaügyi központ illetékességi területén kívül lakó és a csoportos személyszállításban részt vevő munkavállalókra vonatkozóan is – a munkaadó székhelye (telephelye) szerint illetékes kirendeltség látja el.”

(4)–(7)4

2. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

5. §5

3. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok
a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program
1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló
132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet módosítása

6. § (1) A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.2. konstrukció: „Decentralizált programok a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért”, valamint a Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.1. konstrukció: „Megváltozott munkaképességű emberek rehabilitációjának és foglalkoztatásának segítése” keretében nyújtható támogatásokról szóló 132/2009. (VI. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

c) a fővárosi (megyei) kormányhivatal munkaügyi feladatot ellátó szakigazgatási szervére (a továbbiakban: munkaügyi központ), a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban: kirendeltség), valamint”

(2)6

7–8. §7

9. § (1) Az R2. 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1.1.2. Programot, valamint az 1.1.1. Programot (a továbbiakban: Programok) a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központ hajtja végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”

(2) Az R2. 17. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”

10. §8

4. A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet módosítása

11. § A Társadalmi Megújulás Operatív Program 1. prioritás 1.1.4. konstrukció „A hátrányos helyzetűek foglalkoztatásáért a Közép-magyarországi Régióban” keretében nyújtható támogatásokról szóló 175/2010. (V. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed)

c) a Budapest Főváros Kormányhivatalának Munkaügyi Központjára, valamint a Pest megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központjára (a továbbiakban együtt: munkaügyi központ), valamint Budapest Főváros Kormányhivatala fővárosi kerületi hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére, továbbá a Pest megyei Kormányhivatal járási hivatala foglalkoztatási, munkaerőpiaci feladatokat ellátó ágazati szakigazgatási szervére (a továbbiakban együtt: kirendeltség),”

12. §9

13. § (1) Az R3. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Programot a Minisztérium koordinálásával kedvezményezettként a munkaügyi központok hajtják végre. A Programok keretében nyújtott támogatással kapcsolatos ügyekben a Program célcsoportjába tartozó személy lakóhelye, tartózkodási helye vagy ennek hiányában szálláshelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”

(2) Az R3. 5. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A Programok keretében meghatározott csoportos személyszállítással kapcsolatos ügyekben a munkaadó székhelye szerint illetékes kirendeltség jár el.”

14. §10

5. A közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

15–16. §11

6. Záró rendelkezések

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. október 1-jén lép hatályba.

(2) A 4. § (3) bekezdése, a 6. § (1) bekezdése, a 9. §, a 11. §, valamint a 13. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

18. § E rendelet 8. §-a az EK szerződés 87. és 88. cikke alkalmazásában a támogatások bizonyos fajtáinak a közös piaccal összeegyeztethetőnek nyilvántartásáról szóló, 2008. augusztus 6-i 800/2008/EK bizottsági rendelet (általános csoportmentességi rendelet) (HL.L. 214/3/2008.08.09. 3–47. o.) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § (4)–(7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 6. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 7–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 15–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére