• Tartalom

28/2012. (V. 31.) BM rendelet

28/2012. (V. 31.) BM rendelet

az Európai Közösségi jog hatálya alá tartozó, feltétel nélkül elismerésre kerülő okleveles építészmérnöki oklevelek megnevezéséről és az ezen okiratok birtokosaival azonos jogállású személyek köréről szóló 1/2008. (I. 11.) ÖTM rendelet módosításáról1

2012.07.01.

A külföldi bizonyítványok és oklevelek elismeréséről szóló 2001. évi C. törvény 67. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § u) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §2

2. §3

3. §4

4. §5

5. § Hatályát veszti az Országos Építésügyi Fórumról szóló 3/2011. (II. 23.) BM rendelet.

6. § (1) E rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) Az 5. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

7. § E rendelet a 2006. november 20-i 2006/100/EK tanácsi irányelvvel módosított, a szakmai képesítések elismeréséről szóló, 2005. szeptember 7-i 2005/36/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv V. melléklet 5.7.1. pontjának való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 28/2012. (V. 31.) BM rendelethez

A minimális képzési követelmények összehangolása alapján elismert építészmérnöki oklevelek

 

A

B

C

D

E

1

Ország

Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat

Kibocsátó szerv

A képesítés megszerzését tanúsító okiratot kísérő igazolás

Tanév dátuma

2

Belgium/ België/ Belgique/ Belgien

1. Architect/Architecte


2. Architect/Architecte


3. Architect4. Architect/Architecte


5. Architect/Architecte

6. Burgelijke ingenieur-architect

1. Architecte/Architect


2. Architecte/Architect


3. Architect4. Architecte/Architect


5. Architecte/Architect

6. Ingénieur-civil - architecte

1. Nationale hogescholen voor architectuur

2. Hogere-architectuur-instituten

3. Provinciaal Hoger Instituut voor Architectuur te Hasselt

4. Koninklijke Academies voor Schone Kunsten

5. Sint-Lucasscholen

6. Faculteiten Toegepaste Wetenschappen van de Universiteiten
6. „Faculté Polytechnique” van Mons


1. Ecoles nationales supérieures d’architecture

2. Instituts supérieurs d’architecture

3. Ecole provinciale supérieure d’architecture de Hasselt

4. Académies royales des Beaux-Arts

5. Ecoles Saint-Luc

6. Facultés des sciences appliquées des universités
6. Faculté polytechnique de Mons

 

1988/1989

3

Bulgária / България

Магистър-Специалност aрхитектура

Магистър-Специалност архитектура

Университет по архитектура, строителство и геодезия - София, Архитектурен факу-лтет


Варненски свободен университет „Черноризец Храбър“, Варна, Архитектурен факултет

Свидетелство, издадено от компетентната Камара на архитектите, удостоверяващо изпълнението на предпоставките, необходими за регистрация като архитект с пълна проектантска правоспособност в регистъра на архитектите

2010/2011

4

Cseh Köztársaság / Česká republika

Inženýr architekt (Ing. Arch.)Architektura a urbanismusMagistr umění v oboru architektura (MgA.)

Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta architektury


Fakulta architektury, České vysoké učení technické (ČVUT) v Praze


Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze

Osvědčení o splnění kvalifikačních požadavků pro samostatný výkon profese architekta vydané Českou komorou architektů

2007/2008

5

Dánia/ Danmark

Arkitekt cand. arch

- Kunstakademiets Arkitektskole i København
- Arkitektskolen i Århus

 

1988/1989

6

Németország/ Deutschland

Diplom-Ingenieur,
Diplom-Ingenieur Univ.
Diplom-Ingenieur, Diplom-Ingenieur FHMaster of Arts – M.A.

- Universitäten (Architektur/Hochbau)
- Technische Hochschulen (Architektur/Hochbau)
- Technische Universitäten (Architektur/Hochbau)
- Universitäten-
Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)
- Hochschulen für bildende Künste
- Hochschulen für Künste


- Fachhochschulen (Architektur/Hochbau) (1)
- Universitäten-Gesamthochschulen (Architektur/Hochbau)(1)
Diese Diplome sind je nach Dauer der durch sie abgeschlossenen Ausbildung gemäß Artikel 47 Absatz 1 anzuerkennen.


Hochschule Bremen – University of applied Sciences, Fakultät Architektur, Bau und Umwelt – School of Architecture Bremen
Fachhochschule
Münster University of Applied Sciences - Muenster School of Architecture

Bescheinigung einer zuständigen Architektenkammer über die Erfüllung der Qualifikations-
voraussetzungen im Hinblick auf eine Eintragung in die Architektenliste

1988/1989

1988/1989
2003/2004

2000/2001

7

Görögország/ Ελλάς

Δίπλωμα αρχιτέκτονα – μηχανικού

– Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), τμήμα αρχιτεκτόνων – μηχανικών
– Αριστοτέλειο Πανεπιστήμο Θεσσα–λονίκης (ΑΠΘ), τμήμα αρχιτεκτόνων – μηχανικών της Πολυτεχνικής σχολής

Βεβαίωση που χορηγεί το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

1988/1989

8

Spanyolország/ España

Título oficial de arquitecto

Rectores de las universidades enumer- adas a continuación:
- Universidad Politécnica de Cataluña, Escuelas Técnicas Superiores de Arquitectura de Barcelona o del Vallès;
- Universidad Politécnica de Madrid, Escuela Técnica Superior de Arqui- tectura de Madrid;
- Universidad Politécnica de Las Palmas, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Las Palmas;
- Universidad Politécnica de Valencia, Escuela Técnica Superior de Arqui- tectura de Valencia;
- Universidad de Sevilla, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla


- Universidad de Valladolid, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valladolid;
- Universidad de Santiago de Compostela, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Coruña;
- Universidad del País Vasco, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de San Sebastián;
- Universidad de Navarra, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Pamplona;
- Universidad de Alcalá de Henares, Escuela Politécnica de Alcalá de Henares;
- Universidad Alfonso X El Sabio, Centro Politécnico Superior de Villanueva de la Cañada


- Universidad de Alicante, Escuela Politécnica Superior de Alicante;
- Universidad Europea de Madrid;
- Universidad de Cataluña, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona;
- Universidad Ramón Llull, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de La Salle;
- Universidad S.E.K. de Segovia, Centro de Estudios Integrados de Arquitectura de Segovia;
- Universidad de Granada, Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Granada.

 

1988/1989
1999/2000

1999/2000
1997/1998
1998/1999
1999/2000
1998/1999
1999/2000

1994/1995

9

Franciaország/ France

Diplôme d’architecte DPLG, y compris dans le cadre de la forma- tion professionnelle continue et de la promotion sociale.


Diplôme d’architecte ESA


Diplôme d’architecte ENS AIS
Diplôme d'État d'architecte (DEA)


Diplôme d'État d'architecte (DEA), dans le cadre de la formation professionnelle continue

Diplôme d'études de l'école spéciale d'architecture Grade 2 équivalent au diplôme d'État d'architecteDiplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'État d'architecte conférant le grade de master (parcours architecte


Diplôme d'architecte INSA de Strasbourg équivalent au diplôme d'État d'architecte conférant le grade de master (parcours d'architecte pour ingénieur)

Le ministre chargé de l’architecture


Ecole spéciale d’architecture de Paris


Ecole nationale supérieure des arts et industries de Strasbourg, section architecture


École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Bordeaux (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Bretagne (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Clermont-Ferrand (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Grenoble (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture et de paysage de Lille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Marne La Vallée (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur) |


École nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Nancy (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Normandie (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Paris Malaquais (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Paris Val-de-Seine (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Saint-Etienne (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Toulouse (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Versailles (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Lyon (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Marseille (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Montpellier (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Nantes (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École nationale supérieure d'architecture de Strasbourg (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


École spéciale d'architecture (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et ministère chargé de l'enseignement supérieur)


Institut national des sciences appliquées de Strasbourg (INSA) (Ministère chargé de l'architecture et Ministère chargé de l'enseignement supérieur)Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture) |


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre (HMONP) (Ministère chargé de l'architecture)


Diplôme d'architecte de l'ESA habilitant à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre, équivalent à l'habilitation de l'architecte diplômé d'État à l'exercice de la maîtrise d'œuvre en son nom propre, reconnu par le Ministère chargé de l'architecture


Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, reconnue par le ministère chargé de l'architecture


Habilitation de l'architecte de l'INSA à exercer la maîtrise d'œuvre en son nom propre équivalent à l'HMONP, délivrée par le Ministère chargé de l'architecture

1988/1989

2005/20062005/20062004/20052004/20052004/20052004/20052004/20052005/20062004/20052004/20052005/20062004/20052005/20062006/20072005/20062004/20052004/20052005/20062004/20052004/20052006/20072006/20072006/20072006/20072006/20072006/20072005/2006
2005/2006

10

Írország/ Ireland

1. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch. NUI)2. Degree of Bachelor of Architecture (B.Arch.) (Previously, until 2002 -Degree standard diploma in architecture (Dip. Arch)


3. Certificate of associateship (ARIAI)


4. Certificate of membership (MRIAI)

1. National University of Ireland to architecture graduates of University College Dublin


2. Dublin Institute of Technology, Bolton Street, Dublin (College of Technology, Bolton Street, Dublin)3. Royal Institute of Architects of Ireland


4. Royal Institute of Architects of Ireland

Certificate of fulfilment of qualifications requirements for professional recognition as an architect in Ireland issued by the Royal Institute of Architects of Ireland (RIAI)

1988/1989

11

Olaszország/ Italia

Laurea in architettura
Laurea in ingegneria edile - architettura


Laurea specialistica in ingegneria edile - architettura
- Laurea specialistica quinquennale in Architettura
- Laurea specialistica in Architettura


Laurea Specialista in Architettura
(Progettaziona Urbana)

Laurea Specialistica in Architettura (Progettazione dell'architettura

Laurea Specialistica in architettura (Architettura delle costruzioni)


Laurea Specialistica in Architettura (costruzione)Laurea Specialistica in Architettura (progettazione urbana e territoriale)
Laurea specialistica in architettura (Restauro)
Laurea specialistica in architettura - progettazione architettonica e urbana


Laurea magistrale/specialistica in architettura

Laurea Magistrale in Architettura e Città, Valutazione e progetto


Laurea Magistrale in Architettura (Restauro)


Laurea Magistrale in Architettura — Progettazione architettonica


Laurea Magistrale in Ingegneria edile/architettura


Laurea specialistica in architetturaLaurea Magistrale in Architettura

- Università di Camerino
- Università di Catania - Sede di Siracusa
- Università di Chieti
- Università di Ferrara
- Università di Firenze
- Università di Genova
- Università di Napoli Federico II
- Università di Napoli II
- Università di Palermo
- Università di Parma
- Università di Reggio Calabria
- Università di Roma „La Sapienza”
- Universtià di Roma III
- Università di Trieste
- Politecnico di Bari
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Torino
- Istituto universitario di architettura di Venezia


- Università dell’Aquilla
- Università di Pavia
- Università di Roma „La Sapienza”
- Università dell’Aquilla
- Università di Pavia
- Università di Roma „La Sapienza”
- Università di Ancona
- Università di Basilicata - „Potenza”
- Università di Pisa
- Università di Bologna
- Università di Catania
- Università di Genova
- Università di Palermo
- Università di Napoli Federico II
- Università di Roma - Tor Vergata
- Università di Trento
- Politecnico di Bari
- Politecnico di Milano
- Università degli Studi di Salerno
- Università degli Studi della Calabria
- Università degli Studi di Brescia


- Prima Facoltà di Architettura dell’Università di Roma „La Sapienza”
- Università di Ferrara
- Università di Genova
- Università di Palermo
- Politecnico di Milano
- Politecnico di Bari
- Università di Roma III
- Università di Firenze
- Università di Napoli II
- Politecnico di Milano II


Univerzità di Roma TreUniversità di Firenze
Politecnico di Milano (Facoltà di Architettura civile)


Politecnico di Torino

Politecnico di Torino- Facoltà di architettura di «Valle
- Giulia» dell'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma
- Università degli Studi di Roma Tre - Facoltà di Architettura


Facoltà «Ludovico Quaroni» dell'Università degli Studi «La Sapienza» di Roma


Facoltà di architettura dell'Università degli Studi di Trieste

Università degli Studi di Napoli "Federico II"Università degli Studi di Napoli "Federico II"


Università degli Studi di Napoli "Federico II"
Università degli Studi di Perugia- Facoltà di architettura dell'Università degli Studi «G. D'Annunzio» di Chieti-Pescara
- Facoltà di architettura, pianificazione e ambiente del Politecnico di Milano
- Università IUAV di Venezia
- Facoltà di Architettura, Università di Bologna
- Facoltà di Architettura Valle Giulia, Università degli Studi di Roma «La Sapienza»
- Facoltà di Architettura di Siracusa, Università di Catania
- Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Parma
- Università degli Studi di Camerino


Università degli Studi di Camerino

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competenteDiploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente


Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

Diploma di abilitazione all’esercizo indipendente della professione che viene rilasciato dal ministero della Pubblica istruzione dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competenteDiploma di abilitazione all′esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell′istruzione, dell′università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competenteDiploma di abilitazione all’esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca dopo che il candidato ha sostenuto con esito positivo l’esame di Stato davanti ad una commissione competente

Diploma di abilitazione all'esercizio indipendente della professione che viene rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca dopoche il candidato ha sostenuto con esito positivo l'esame di Stato davanti ad una commissione competente

1988/1989
1998/19992003/2004


2005/2006

2003/2004

2001/20021998/1999
1999/2000
2003/2004
2004/20052001/20022001/2002
2001/2002
2002/2003

2002/20032004/2005

2001/20022000/2001

2001/20022002/2003
2002/20032002/2003

2006/2007
2001/20022001/2002


2002/2003

2001/2002

2004/20052001/2002


2001/2002


2004/20052006/2007

12

Ciprus / Κύπρος

Δίπλωμα αρχιτέκτονα - μηχανικού στην αρχιτεκτονική

Πανεπιστήμιο κύπρου

Βεβαίωση που εκδίδεται από το επιστημονικό και τεχνικό επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ) η οποία επιτρέπει την άσκηση δραστηριοτήτων στον τομέα της αρχιτεκτονικής

2005/2006

13

Málta/ Malta

Bachelor of Engineering and Architecture (Hons)

Universita' ta' Malta

Warrant b’titlu ta’ "Perit" mahrug mill-Bord tal-Warrant

2007/2008

14

Hollandia/ Nederland

1. Het getuigschrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde afstudeerrichting architectuur,


2. Het getuigshrift van het met goed gevolg afgelegde doctoraal examen van de studierichting bouwkunde, differentiatie architectuur en urbanistiek


3. Het getuigschrift hoger beroepsonderwijs, op grond van het met goed gevolg afgelegde examen verbonden aan de opleiding van de tweede fase voor beroepen op het terrein van de architectuur, afgegeven door de betrokken examencommissies van respectievelijk:
- de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten te Amsterdam
- de Hogeschool Rotterdam en omstreken te Rotterdam
- de Hogeschool Katholieke Leergangen te Tilburg
- de Hogeschool voor de Kunsten te Arnhem
- de Rijkshogeschool Groningen te Groningen
- de Hogeschool Maastricht te Maastricht

1. Technische Universiteit te Delft
2. Technische Universiteit te Eindhoven

Verklaring van de Stichting Bureau Architectenregister die bevestigt dat de opleiding voldoet aan de normen van artikel 46.

1988/1989

15

Ausztria/ Österreich

1. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing


2. Dilplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

3. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.

4. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

5. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.

6. Magister der Architektur, Magister architecturae, Mag. Arch.


7. Diplom-Ingenieur FH, Dipl.-Ing. FH

8. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.


9. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing.


10. Diplom-Ingenieur, Dipl.-Ing

1. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

2. Technische Universität Wien

3. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)
4. Hochschule für Angewandte Kunst in Wien

5. Akademie der Bildenden Künste in Wien


6. Hochschule für künstlerishe und industrielle Gestaltung in Linz

7. Fachhochschule Technikum Kärnten

8. Universität Innsbruck (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck)

9. Technische Universität Graz (Erzherzog-Johann-Universität Graz)

10. Technische Universität Wien

Bescheinigung des Bundesministers für Wirtschaft, Jugend und Familie über die Erfüllung der Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigtBescheinigung des Bundesministers für Wirtschaft, Jugend und Familie über die Erfüllung der Voraussetzung für die Eintragung in die Architektenkammer/Bescheinigung einer Bezirksverwaltungsbehörde über die Ausbildung oder Befähigung, die zur Ausübung des Baumeistergewerbes (Berechtigung für Hochbauplanung) berechtigt

1998/1999

1998/1999
2004/2005


2008/20092008/20092006/2007

16

Lengyelország/ Polska

magister inżynier architekt (mgr inż. arch.)

Politechnika Białostocka


Politechnika Gdańska


Politechnika Łódzka


Politechnika Śląska


Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny


Politechnika Warszawska


Politechnika Krakowska

Zaświadczenie o członkostwie w okręgowej izbie architektów/Zaświadczenie Krajowej Rady Izby Architektów RP potwierdzające posiadanie kwalifikacji do wykonywania zawodu architekta zgodnych z wymaganiami wynikającymi z przepisów prawa Unii Europejskiej osoby nie będącej członkiem Izby

2007/2008


2007/2008


2007/2008


2007/2008


2007/2008
2007/2008


2007/2008

17

Portugália/ Portugal

Carta de curso de licenciatura em ArquitecturaPara os cursos iniciados a partir do ano académico de 1991/92Carta de Curso de Mestrado Integrado em Arquitectura

Carta de curso de Mestrado Integrado em Arquitectura e Urbanismo


Carta de curso de licenciatura em Arquitectura


Mestrado Integrado em ArquitecturaCarta de Curso de Licenciatura em Arquitectura e Urbanismo

- Faculdade de arquitectura da Universidade técnica de Lisboa
- Faculdade de arquitectura da Universidade do Porto
- Escola Superior Artística do Porto- Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada do Porto


Universidade do MinhoUniversidade Fernando Pessoa
- Universidade Lusíada de Lisboa
- Faculdade de Arquitectura e Artes da Universidade Lusíada de Vila Nova de Famalicão
- Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologia
- Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra
- Instituto Superior Manuel Teixeira Gomes
- Universidade do Minho


- Universidade Técnica de Lisboa (Instituto Superior Técnica)


- Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa
- Escola Superior Gallaecia

Certificado de cumprimento dos prérequisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente
Ordem dos Arquitectos

Certificado de cumprimento dos pré-requisitos de qualificação para inscrição na Ordem dos Arquitectos, emitido pela competente Ordem dos Arquitectos

1988/1989

1991/1992

2006/20072006/2007

1991/1992

1993/19941998/1999


1988/1989


1997/1998

1997/1998


2001/20021998/1999


2002/2003

18

Románia/ România

Diploma de arhitect

Universitatea de arhitecturä si urbanism "ION MINCU" – la propunerea Facultätii de Arhitecturä

 

2007/2008

19

Svájc/ Schweiz/ Suisse/ Svizzera

Diploma di architettura (Arch. Dipl. USI)
Master of Arts BFH/HES-SO en architecture, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture


Master of Arts BFH/HES-SO in Architektur, Master of Arts BFH/HES-SO in Architecture


Master of Arts FHNW in Architektur


Master of Arts FHZ in Architektur


Master of Arts ZFH in Architektur
Master of Science MSc in Architecture, Architecte (arch. dipl. EPF)


Master of Science ETH in Architektur, MSc ETH Arch

Accademia di Architettura dell’Università della Svizzera ItalianaHaute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a Berner Fachhochschule-val (BFH) együtt


Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO) a Berner Fachhochschule –val (BFH) együtt


Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW


Fachhochschule Zentralschweiz (FHZ)


Zürcher Fachhochschule (ZFH), Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW), Departement Architektur, Gestaltung und Bauingenieurwesen


Ecole Polytechnique Fédérale deLausanne
Eidgenössische Technische Hochschule Zurich

 

1996/1997

2007/2008


2007/2008


2007/20082007/20082007/2008

2007/2008

2007/2008

20

Szlovénia / Slovenija

Magister inženir arhitekture/Magistrica inženirka arhitekture

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za Arhitekturo

 

2007/2008

21

Szlovákia/ Slovensko

Diplom inžiniera Architekta (titul Ing. arch.)

Diplom magistra umení (titul Mgr. art.)

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta architektúry, študijný odbor 5.1.1 Architektúra a urbanizmusVysoká škola výtvarných umení v Bratislave, študijný odbor 2.2.7 "Architektonická tvorba"

Certifikát vydaný Slovenskou komorou architektov na základe 3-ročnej praxe pod dohľadom a vykonania autorizačnej skúšky

2007/20082007/2008

22

Finnország/ Suomi/Finland

Arkkitehdin tutkinto/Arkitektexamen

- Teknillinen korkeakoulu /Tekniska högskolan (Helsinki)
- Tampereen teknillinen korkeakoulu/ Tammerfors tekniska högskola
- Oulun yliopisto/Uleåborgs universitet


Aalto-yliopisto/Aalto-universitetet

Tampereen teknillinen yliopisto/Tammerfors tekniska universitet

 

1998/1999


1998/1999


1998/1999

23

Svédország/ Sverige

Arkitektexamen

- Chalmers Tekniska Högskola AB Kungliga Tekniska Högskolan Lunds Universitet
- Umeå universitet

1998/19992009/2010

24

Egyesült Királyság/ United Kingdom

1. Diplomas in architecture
2.Degrees in architecture


3.Final examination

4.Examination in architecture

5.Examination Part II


6.Master of Architecture

7.Graduate Diploma in Architecture

8.Professional Diploma in Architecture


9.Graduate Diploma in Architecture /MArch Architecture

10.Postgraduate Diploma in Architecture
11.MArch Architecture (ARB/RIBA Part 2)

12.Master of Architecture (MArch)

13.Postgraduate Diploma in Architecture and Architectural Conservation

14.Postgraduate Diploma in Architecture and Urban Design

15. MPhil in Environmental Design in Architecture (Option B)


16. Professional Diploma in Architecture: Advanced Environmental and Energy Studies

1. -Universities
- Colleges of Art
- Schools of Art
- Cardiff University
- University College for the Creative Arts
- Birmingham City University


2.Universities


3.Architectural Association

4.Royal College of Art


5.Royal Institute of British Architects

6.- University of Liverpool
- Cardiff University
- University of Plymouth
- Queens University, Belfast
- Northumbria University
- University of Brighton
- Birmingham City University
- Leeds Metropolitan University
- University of Kent
- University of Ulster
- University of Edinburgh/Edinburgh School of Architecture and Landscape Architecture

7.University College London

8.- University of East London
- Northumbria University

9.University College London


10. - Leeds Metropolitan University
- University of Edinburgh
- Sheffield Hallam University

11.University College London

12.Liverpool John Moores University

13.University of Edinburgh
14.University of Edinburgh15. University of CambridgeUniversity of East London/ Centre for Alternative Technology


An Architects Registration Board Part 3 Certificate of Architectural Education

1988/1989
2006/2007
2008/20091988/1989


2006/2007
2006/2007
2007/2008
2009/2010
2009/2010
2010/2011
2010/2011
2011/20122006/2007
2008/2009
2009/2010
2006/2007


2007/2008

2008/2009

2008/20092007/2008

2008/2009
2009/2010


2011/2012


2011/2012


2008/2009
2008/20092009/2010
2008/2009

2. melléklet a 28/2012. (V. 31.) BM rendelethez

1.    A Rendelet 2. számú mellékletében a „2. számú melléklet” szövegrész helyébe a „2. melléklet” szöveg lép.
2.    A Rendelet 2. számú mellékletének táblázata a következő sorral egészül ki:

 

„(Ország)

(Előírt képesítés megszerzését tanúsító okirat)

(Hivatkozási tanév dátuma)

 

Svájc/Schweiz/Suisse/Svizzera

1.    Dipl. Arch.
ETH,arch. dipl.
EPF,arch. dipl. PF
2.    Architecte diplômé EAUG
3.    Architekt REG A
Architecte REG A
Architetto REG A

2004/2005
2004/2005
2004/2005”

1

A rendelet a 6. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére