• Tartalom

28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet

a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó javadalmazási adatok köréről1

2012.12.13.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget azon magyarországi székhelyű hitelintézetnek, hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak és befektetési vállalkozásnak (a továbbiakban együtt: intézmény) kell teljesíteni, amely a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkezik.

2. § E rendelet alkalmazásában

1. harmadik ország: olyan ország, amely nem részese az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásnak.

2. tárgyévi javadalmazás:

a) a tárgyév teljesítményéért az intézmény által a tárgyévben kifizetett, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény szerinti jövedelem, valamint a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő, nem halasztott jövedelem;

b) a tárgyév teljesítményéért a tárgyév végéig számvitelileg elhatárolt, és a tárgyév lezárását követően kifizetendő halasztott jövedelem; és

c) a tárgyévet megelőző üzleti év, illetve évek teljesítményéért a tárgyévre halasztott, és az intézmény által a tárgyévben kifizetett vagy elhatárolt jövedelem, kivéve, ha azt az intézmény a tárgyévet megelőző üzleti évben, illetve években a b) pont szerint számvitelileg elhatárolta.

3. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az összevont alapú felügyelet alá nem tartozó intézménynek egyedi alapon, az összevont alapú felügyelet alá tartozó intézménynek a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 90. § (2) bekezdésében, illetve a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 181/A. § (2) bekezdésében meghatározott vállalkozások vonatkozásában összevont alapon kell teljesíteni.

(2) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a harmadik országban bejegyzett leányvállalat és fióktelep vonatkozásában is teljesíteni kell.

4. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a tárgyévi javadalmazásra vonatkozóan kell teljesíteni.

(2) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget az intézménynek az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelő tartalommal és formában a 2. mellékletben meghatározott kitöltési útmutató szerint kell elkészíteni, és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet) részére megküldeni a tárgyévet követő naptári év június 30-ig.

5. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség keretében a pénzösszegre vonatkozó adatokat az intézménynek millió forintban kell megadni.

(2) Ha a tárgyévi javadalmazást az intézmény forinttól eltérő pénznemben nyújtotta, akkor a javadalmazás összegét át kell számítani forintra a tárgyév végére vonatkozó, az Európai Unió költségvetésének tervezéséhez alkalmazott árfolyamon, melyet az Európai Bizottság a honlapján megjelentet.

6. § (1) Az e rendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettséget a Felügyelet által meghatározott elektronikus formában, fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva (a továbbiakban: elektronikus úton) a Felügyelet Kihelyezett Adatküldő Program rendszerén (a továbbiakban: adatfogadó rendszer) keresztül kell teljesíteni.

(2) A Felügyelet a 4. § szerinti kötelezettséget akkor tekinti teljesítettnek, ha az intézmény elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatfogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kap, amelyről a Felügyelet automatikus elektronikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak.

(3) Az intézmény az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges iratokat és a számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszerekben tárolt információkat a rendszeres adatszolgáltatás esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig a Felügyelet kérésére bármikor köteles rendelkezésre bocsátani.

Átmeneti és záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2011. évi javadalmazásra vonatkozó adatszolgáltatást az intézménynek 2013. január 15-ig kell a Felügyelet részére megküldeni.

1. melléklet a 28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelethez


RH2
Az intézmény vezető állású személyeinek és munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó összesített információk

Nagyságrend: millió forint


2K27827_1

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Üzletágak

Vállalati
pénzügyek,
kereskedési és
értékesítési
tevékenység

Kereskedelmi
banki és lakossági
banki tevékenység

Portfóliókezelési
tevékenység

Egyéb
tevékenység

Összes
tevékenység

Mód.

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

RH21

Teljes létszám (fő)

 

 

 

 

 

 

002

RH22

A tárgyév adózás utáni nettó
eredménye

 

 

 

 

 

 

003

RH23

Tárgyévi összes javadalmazás

 

 

 

 

 

 

004

RH231

ebből: tárgyévi összes
teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

005

RH24

Egyéb üzletág részletezése

 

 

 

 

 

 

006

RH2401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

RH2499

 

 

 

 

 

 

 RB2
Az intézmény vezető állású személyeinek és munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó összesített információk

Nagyságrend: millió forint


2K27827_3

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Üzletágak

Vállalati
pénzügyek,
kereskedési és
értékesítési
tevékenység

Kereskedelmi
banki és
lakossági banki tevékenység

Portfóliókezelési
tevékenység

Egyéb
tevékenység

Összes
tevékenység

Mód.

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

RB21

Teljes létszám (fő)

 

 

 

 

 

 

002

RB22

A tárgyév adózás utáni nettó
eredménye

 

 

 

 

 

 

003

RB23

Tárgyévi összes javadalmazás

 

 

 

 

 

 

004

RB231

ebből: tárgyévi összes
teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

005

RB24

Egyéb üzletág részletezése

 

 

 

 

 

 

006

RB2401

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

RB2499

 

 

 

 

 

 

 RH3
Kiemelt személyek javadalmazására vonatkozó összesített információk

Nagyságrend: millió HUF


2K27827_5

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Üzletágak

Vállalati
pénzügyek,
kereskedési és
értékesítési
tevékenység

Kereskedelmi
banki és lakossági
banki tevékenység

Portfóliókezelési
tevékenység

Egyéb
tevékenység

Összes
tevékenység

Mód.

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

RH31

Kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

002

RH311

Vezető funkciót betöltő kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

003

RH312

Ellenőrzési funkciót betöltő kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

004

RH32

Tárgyévi összes alapbér

 

 

 

 

 

 

005

RH33

Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

006

RH3311

ebből: készpénz

 

 

 

 

 

 

007

RH3312

ebből: részvény és részvényhez kötött eszközök

 

 

 

 

 

 

008

RH3313

ebből: egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

009

RH332

Tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

010

RH3321

ebből: készpénz

 

 

 

 

 

 

011

RH3322

ebből: részvény és részvényhez kötött eszközök

 

 

 

 

 

 

012

RH3323

ebből: egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

013

RH34

A tárgyévet megelőző években odaítélt halasztott javadalmazás esetén a kockázati teljesítmény újraértékelése miatti korrekció összege

 

 

 

 

 

 

014

RH351

Garantált teljesítményjavadalmazásban részesített személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

015

RH352

Garantált teljesítményjavadalmazás összege

 

 

 

 

 

 

016

RH361

Végkielégítésben részesített személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

017

RH362

Összes végkielégítés

 

 

 

 

 

 

018

RH371

Nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesített személyek száma összesen (fő)

 

 

 

 

 

 

019

RH372

Összes nem kötelező nyugdíjjuttatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

020

RH38

Egyéb üzletág részletezése

 

 

 

 

 

 

021

RH3801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

RH3899

 

 

 

 

 

 

 RB3
Kiemelt személyek javadalmazására vonatkozó összesített információk

Nagyságrend: millió HUF


2K27827_7

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

Üzletágak

Vállalati
pénzügyek,
kereskedési és
értékesítési
tevékenység

Kereskedelmi
banki és lakossági
banki tevékenység

Portfóliókezelési tevékenység

Egyéb
tevékenység

Összes
tevékenység

Mód.

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

001

RB31

Kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

002

RB311

Vezető funkciót betöltő kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

003

RB312

Ellenőrzési funkciót betöltő kiemelt személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

004

RB32

Tárgyévi összes alapbér

 

 

 

 

 

 

005

RB33

Tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

006

RB3311

ebből: készpénz

 

 

 

 

 

 

007

RB3312

ebből: részvény és részvényhez kötött eszközök

 

 

 

 

 

 

008

RB3313

ebből: egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

009

RB332

Tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás

 

 

 

 

 

 

010

RB3321

ebből: készpénz

 

 

 

 

 

 

011

RB3322

ebből: részvény és részvényhez kötött eszközök

 

 

 

 

 

 

012

RB3323

ebből: egyéb eszközök

 

 

 

 

 

 

013

RB34

A tárgyévet megelőző években odaítélt halasztott javadalmazás esetén a kockázati teljesítmény újraértékelése miatti korrekció összege

 

 

 

 

 

 

014

RB351

Garantált teljesítményjavadalmazásban részesített személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

015

RB352

Garantált teljesítményjavadalmazás összege

 

 

 

 

 

 

016

RB361

Végkielégítésben részesített személyek száma (fő)

 

 

 

 

 

 

017

RB362

Összes végkielégítés

 

 

 

 

 

 

018

RB371

Nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesített személyek száma összesen (fő)

 

 

 

 

 

 

019

RB372

Összes nem kötelező nyugdíjjuttatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tájékoztató adatok

020

RB38

Egyéb üzletág részletezése

 

 

 

 

 

 

021

RB3801

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

RB3899

 

 

 

 

 

 

 

2. melléklet a 28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelethez


Kitöltési útmutató a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó javadalmazási adatok köréről
szóló adatszolgáltatási táblákhoz

Az adatszolgáltatást csak a tárgyév végén 500 milliárd forintot meghaladó auditált mérlegfőösszeggel rendelkező intézményeknek kell teljesíteni.

Az adatszolgáltatás nagyságrendje millió forint.

Az adatszolgáltatásban bruttó adatokat kell szerepeltetni.

Az intézmény a vezető állású személyeket és munkavállalókat a munkaköri leírás alapján üzletágakba sorolja. A vezető állású személyt és munkavállalót kizárólag abban az üzletágban kell figyelembe venni, amelyben tevékenysége jelentős részét végzi. Az intézménynek a létszám adatokat év végi adatok alapján, teljes munkaidőre átszámítva, egész számra kerekítve kell kitölteni.

A módosító jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló sorait a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni.

A táblákban használt fogalmak magyarázata

1.    Javadalmazás: A Hpt.-ben és a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) meghatározott fogalom.
2.    Teljesítményjavadalmazás: A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
3.    Vezető állású személy: A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
4.    Kiemelt személyek: A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembe vételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.
5.    Alapbér: Az intézmény által nyújtott minden olyan javadalmazás, amelynek kifizetéséhez az intézmény nem szabja feltételül valamilyen előre meghatározott teljesítménymutató elérését.
6.    A kockázati teljesítmény újraértékelése: A javadalmazási politikának a hitelintézet és a befektetési vállalkozás mérete, tevékenységének jellege, köre és jogi formájából eredő sajátossága figyelembe vételével történő alkalmazásáról szóló 131/2011. (VII. 18.) Korm. rendeletben meghatározott fogalom.
7.    Tárgyévi halasztott teljesítményjavadalmazás: A 2. § 2. pont b) és c) alpontja szerinti javadalmazás.
8.    Garantált teljesítményjavadalmazás: Az intézmény által az újonnan belépő vezető állású személy és munkavállaló részére a teljesítménytől függetlenül nyújtott, előre rögzített mértékű javadalmazás.
9.    Nem kötelező nyugdíjjuttatás: A Hpt.-ben és a Bszt.-ben meghatározott fogalom.
10.    Vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység: A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (6) és (7) bekezdésében vállalati pénzügyek tevékenységként és kereskedés és értékesítés tevékenységként meghatározott fogalom.
11.    Kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység: A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (9) és (10) bekezdésében kereskedelmi banki tevékenységként és lakossági banki tevékenységként meghatározott fogalom.
12.    Portfóliókezelési tevékenység: A működési kockázat kezeléséről és tőkekövetelményéről szóló 200/2007. (VII. 30) Korm. rendelet 4. § (13) bekezdésében vagyonkezelési tevékenységként meghatározott fogalom.
13.    Egyéb tevékenység: A vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenységbe, a kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenységbe és a portfóliókezelési tevékenységbe nem tartozó tevékenység.

Az RH jelű táblákat a hitelintézetnek és a hitelintézettel egyenértékű prudenciális szabályozásnak megfelelő pénzügyi vállalkozásnak, az RB jelű táblákat pedig a befektetési vállalkozásnak kell jelenteni.

Az RH2 és RB2 Az intézmény vezető állású személyeinek és munkavállalóinak javadalmazására vonatkozó összesített információk táblák kitöltése

A táblák oszlopai

A táblák 1. oszlopában a vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység, a 2. oszlopban a kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység, a 3. oszlopban a portfóliókezelési tevékenység, a 4. oszlopban az egyéb tevékenység, az 5. oszlopban pedig az összes tevékenység adatait kell szerepeltetni.

A táblák sorai

Az RH21 és RB21 sorban az intézményben dolgozók teljes létszámát kell szerepeltetni.

Az RH22 és RB22 sor e) oszlopában a tárgyév adózás utáni nettó eredménye szerepel.

Az RH23 és RB23 sor a tárgyévi összes javadalmazás, az RH231 és RB231 sor a tárgyévi összes javadalmazáson belül a tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás értékét tartalmazza.

Az RH2401 …2499 és RB2401…2499 sorokban a táblázat d) oszlopában összesítve szereplő egyéb tevékenységek közül azokat az üzletágakat kell megnevezni, amelyekben az egyéb tevékenységbe sorolt vezető állású személyek és munkavállalók tevékenységet végeznek.

Az RH3 és RB3 Kiemelt személyek javadalmazására vonatkozó összesített információk táblák kitöltése

A táblák oszlopai

A táblák 1. oszlopában a vállalati pénzügyek, kereskedési és értékesítési tevékenység, a 2. oszlopban a kereskedelmi banki és lakossági banki tevékenység, a 3. oszlopban a portfóliókezelési tevékenység, a 4. oszlopban az egyéb tevékenység, az 5. oszlopban pedig az összes tevékenység adatait kell szerepeltetni.

A táblák sorai

Az RH31 és RB31 sorban a kiemelt személyek számát kell szerepeltetni.

Az RH311 és RB311 sor e) oszlopában a vezető funkciót betöltő kiemelt személyek számát kell jelenteni.

Az RH312 és RB312 sor e) oszlopában az ellenőrzési funkciót betöltő kiemelt személyek számát kell jelenteni.

Az RH32 és RB32 sor az intézmény által nyújtott tárgyévi összes alapbért tartalmazza.

Az RH33 és RB33 sor az intézmény által nyújtott tárgyévi összes teljesítményjavadalmazás értékét tartalmazza.

A tárgyévi összes teljesítményjavadalmazáson belül az RH3311 és RB3311 sor a készpénz, az RH3312 és RB3312 sor a részvény és részvényhez kötött eszközök, az RH3313 és RB3313 az egyéb eszközök értékét tartalmazza.

A tárgyévi összes teljesítményjavadalmazáson belül az RH332 és RB332 sor a tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazás értékét tartalmazza.

A tárgyévi összes halasztott teljesítményjavadalmazáson belül az RH3321 és RB3321 sor a készpénz, az RH3322 és RB3322 sor a részvény és részvényhez kötött eszközök, az RH3323 és RB3323 az egyéb eszközök értékét tartalmazza.

Az RH34 és RB34 sorba a tárgyévet megelőző évben, illetve években odaítélt halasztott javadalmazás esetén a kockázati teljesítmény újraértékelése miatti korrekció összegét kell beírni.

Az RH351 és RB351 sorban a tárgyévben garantált teljesítményjavadalmazásban részesített személyek számát, az RH352 és RB352 sorban a garantált teljesítményjavadalmazás összegét kell jelenteni.

Az RH361 és RB361 sorban a tárgyévben végkielégítésben részesített személyek számát, az RH362 és RB362 sorban a végkielégítés összegét kell jelenteni.

Az RH371 és RB371 sorban a tárgyévben nem kötelező nyugdíjjuttatásban részesített személyek számát, az RH372 és RB372 sorban a nem kötelező nyugdíjjuttatás összegét kell jelenteni.

Az RH3801 …3899 és RB3801 …3899 sorokban a táblázat d) oszlopában összesítve szereplő egyéb tevékenységek üzletágban azokat a tevékenységeket kell megnevezni, amelyeket az egyéb tevékenységbe sorolt vezető állású személyek és munkavállalók végeznek.
1

A rendeletet a 2013: CXLIII. törvény 173. § 11. pontja hatályon kívül helyezte 2013. október 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére