• Tartalom

28/2012. (V. 18.) KIM rendelet

28/2012. (V. 18.) KIM rendelet

a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet módosításáról1

2012.07.01.

A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 85. § (5) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V. 13.) IRM rendelet (a továbbiakban: Felsz. kijr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A felszámoló, a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő (a továbbiakban együtt: felszámoló) felszámolók névjegyzékéből történő kijelölése az erre a célra kifejlesztett és az Országos Bírósági Hivatal elnöke által jóváhagyott számítógépes program felhasználásával történik. A számítógépes programot az Országos Bírósági Hivatal üzemelteti (a továbbiakban: üzemeltető).”

(2) A Felsz. kijr. 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A névjegyzékbe bejegyzett felszámolók körére és azok adataira vonatkozó változásokat a felszámolók névjegyzékéről szóló 114/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése szerinti, a Cégközlönyben történő közzétételt követően haladéktalanul át kell vezetni az adatbázisban. Ezeket az adatokat a felszámolók névjegyzékét vezető szervezet a Cégközlönyben történő közzétételt megelőzően, elektronikus úton is eljuttatja az üzemeltető részére.”

(3) A Felsz. kijr. 1. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A (2)–(4) bekezdés szerinti feladatokat, továbbá az adatbázis adatainak aktualizálását az üzemeltető végzi.”

(4) A Felsz. kijr. 1. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az üzemeltető biztosítja a számítógépes program biztonságos, átlátható és ellenőrizhető működését, jogosulatlan hozzáférés és adatmódosítás elleni védelmét.”

(5) A Felsz. kijr. 1. §-a a következő (5b) bekezdéssel egészül ki:

„(5b) Az üzemeltető az (5a) bekezdéssel összefüggő feladatai végrehajtására vonatkozó üzemeltetői szabályzatot közzéteszi a honlapján, és ebben tájékoztatást ad az üzemeltetéssel összefüggő észrevételek bejelentésének módjáról, az adatbázis adatainak kijavításával, kiegészítésével összefüggésben kijelölt kapcsolattartó személy elérhetőségéről, valamint az észrevételek alapján történő javítások végrehajtásának rendjéről, és ennek megtörténte esetén az érdekeltek tájékoztatásának módjáról.”

2. § A Felsz. kijr. 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Az (1) bekezdés szerinti csoportosításkor a felszámolókról székhelyük alapulvételével kell megyénkénti listákat és fővárosi listát készíteni (a továbbiakban: főlista).”

3. § A Felsz. kijr. 3. § (2)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2. § (2) bekezdés szerinti főlistában szereplő felszámolókat 100-as szorzóval, a 2. § (4) bekezdés szerinti első kiegészítő listában szereplő felszámolókat 40-es szorzóval, a 2. § (5) bekezdés szerinti második kiegészítő listában szereplő felszámolókat 15-ös szorzóval látja el a számítógépes program.
(3) A felszámoló kijelölésére a program – a (2) bekezdés szerinti súlyozás alkalmazásával – véletlenszerű kiválasztással tesz javaslatot oly módon, hogy a súlyozott halmazból egyenletes eloszlás szerint választ. Azokat a felszámolókat, amelyek – az adott megye vagy a főváros vonatkozásában – nem szerepelnek sem a 2. § (2) bekezdés szerinti főlistán, sem pedig a 2. § (4)–(5) bekezdés szerinti kiegészítő listákon, a program nem veszi figyelembe a kiválasztás során.
(4) Azokat a felszámolókat, amelyek folyamatban lévő ügyeinek száma a többiek aktuális ügyszámának számtani átlagát legalább kétszeresen meghaladja, csak a naptári hónap 8. napjáig történő kijelöléseknél veszi figyelembe a számítógépes kijelölést segítő program. Ezt a szabályt addig kell alkalmazni, amíg az említett arány fennáll.”

4. § A Felsz. kijr. 4. § a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A 3. §-ban foglaltaktól eltérően]

a) ha egy adós gazdálkodó szervezet ellen több felszámolási eljárást kezdeményeznek, azt a felszámolót ajánlja fel az elektronikus kijelölést segítő program a többi felszámolási eljárásban is, amelyet a legkorábbi időpontban jelölt ki a bíróság, kivéve, ha ez a felszámoló gazdasági társaság már nem szerepel a felszámolók nyilvántartásában,
b) ha a felszámolási eljárás kezdeményezését követően a bíróság a hitelezők kérelmére ideiglenes vagyonfelügyelőt rendelt ki, az elektronikus kijelölést segítő program ezt az ideiglenes vagyonfelügyelőt ajánlja fel a felszámolási eljárásban felszámolóként, kivéve, ha ez a felszámoló gazdasági társaság már nem szerepel a felszámolók nyilvántartásában,
c) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 27. § (2) bekezdés e) pontja alapján elrendelt felszámolási eljárásban az elektronikus kijelölést segítő program a csődeljárásban közreműködő vagyonfelügyelőt ajánlja fel a felszámolási eljárásban felszámolóként, kivéve, ha ez a felszámoló gazdasági társaság már nem szerepel a felszámolók nyilvántartásában,”
4/A. § Az elektronikus kijelölést segítő program a 3. és 4. § szerinti adatokat naplózza. A naplózás adatait 3 évig archiválni kell. A naplózás adatairól jogi érdek igazolása esetén lehet tájékoztatást kérni az üzemeltetőtől.
4/B. § E rendeletnek a felszámolók, a vagyonfelügyelők és az ideiglenes vagyonfelügyelők elektronikus kijelölésének szabályairól szóló 36/2010. (V.13.) IRM módosításáról szóló 28/2012. (V. 18.) KIM rendelettel (a továbbiakban: Rmod1.) megállapított rendelkezéseit – a 4/C. §-ban meghatározott kivétellel – a 2012. július 1-jén már folyamatban lévő eljárásokban akkor kell alkalmazni, ha még nem került sor a felszámoló kijelölésére.”

6–7. §2

8. § (1) E rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – 2012. június 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–5. § 2012. július 1-jén lép hatályba.

(3) Ez a rendelet 2012. július 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 8. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. július 2. napjával.

2

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére