• Tartalom

281/2012. (X. 1.) Korm. rendelet

a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikkének (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A rendelet hatálya arra a mezőgazdasági, agrár-, vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló törvény szerint nyilvántartásba vett jogi személyre, jogi személyiség nélküli szervezetre és természetes személyre terjed ki, amelynek (akinek) használatában (tulajdonosként vagy más jogcímen)]

b) erdő van, és ott erdőgazdálkodási tevékenységet folytat,”

2. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Jövedékiadó-visszatérítésre]

b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő az erdőfelújítási célú munkákhoz,”

[felhasznált gázolajmennyiség után jogosult, beleértve – amennyiben a mezőgazdasági termelő a földművelési, az erdőfelújítási és halgazdálkodási munkákhoz gépi bérmunka-szolgáltatást vesz igénybe – a gépi bérmunka-szolgáltatás során felhasznált, a gépi bérmunka-szolgáltatást végző által kiállított számlán feltüntetett gázolajmennyiséget is.]

3. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság) a jövedéki adót érintő ellenőrzési és kockázatelemzési tevékenysége keretében a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultságot
a) az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a mezőgazdasági munka elvégzését illetően a megművelt termőföld helyrajzi száma alapján a mezőgazdasági igazgatási jogkörében eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal földművelésügyi igazgatósága (a továbbiakban: földművelésügyi hatóság),
b) az 1. § (1) bekezdés b) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a felújított erdő erdészeti azonosítója alapján a visszaigénylés alapjául szolgáló tevékenység elvégzése szerinti év június 30-i vagy december 31-i nyilvántartási állapota alapján az erdőfelújítási kötelezettség alatt álló erdő nagyságát, az erdő felújítására vagy az erdő felújításának befejezésére megállapított határidő betartását, a használó személyét illetően az erdészeti hatósági jogkörében eljáró területileg illetékes megyei kormányhivatal erdészeti igazgatósága (a továbbiakban: erdészeti hatóság),
c) az 1. § (1) bekezdés c) pontja szerinti mezőgazdasági termelő vonatkozásában a halastóra kiadott – a halastó területi adatait is tartalmazó – vízjogi üzemeltetési engedély meglétét és a halgazdálkodási tevékenység folytatását illetően a halastó vízjogi üzemeltetési engedélyét kibocsátó, területileg illetékes vízügyi hatóság (a továbbiakban: vízügyi hatóság)
által a munkaműveletek elvégzésének igazolásául – a vámhatóság elektronikus úton megküldött megkeresésére – rendelkezésre bocsátott információk alapján vizsgálja.
(2) A földművelésügyi hatóság és a vízügyi hatóság a mezőgazdasági munka elvégzésének igazolása céljából a mezőgazdaságilag meg nem munkált termőföldterületekről, halastóterületekről nyilvántartást vezet, amely nyilvántartásból szolgáltatja az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti információkat a vámhatóság részére. Amennyiben a nyilvántartás nem tartalmazza a vámhatóság megkeresésével érintett termőföldterületet vagy annak egy részét, úgy a nyilvántartásban nem szereplő termőföldterületet a jövedékiadó-visszatérítés szempontjából megmunkáltnak kell tekinteni, kivéve, ha ennek ellenkezője hitelt érdemlően a hatóság tudomására jutott.
(3) A földművelésügyi hatóság a meg nem munkált termőföldterületek nyilvántartását a kerületi állat-egészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatal (a továbbiakban: falugazdász) által szolgáltatott adatok alapján vezeti. A nyilvántartás vezetéséhez szükséges helyszíni ellenőrzéseket a földművelésügyi hatóság a falugazdász bevonásával végzi.
(4) A vámhatóság a jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság megállapítása érdekében a (2) bekezdés szerinti megmunkált termőföldterület nagyságát és az 1. § (1) bekezdés a) pontja szerinti mezőgazdasági termelő tekintetében a jogszerű földhasználat tényét a TakarNet Földhivatali Információs Rendszerben szereplő adatok alapján ellenőrizheti.
(5) A jövedékiadó-visszatérítésre vonatkozó igényjogosultság (1)–(4) bekezdések szerinti ellenőrzése a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 25/C. § (3a) bekezdés a) pontja szerint hatóság megkeresésére történő, hivatalból indított eljárásnak minősül.
(6) A vámhatóság (1) bekezdés szerinti megkeresésére a földművelésügyi hatóság, az erdészeti hatóság, és a vízügyi hatóság a megkeresés beérkezését követő 10 napon belül hatósági bizonyítvány elektronikus úton történő megküldésével adatot szolgáltat a vámhatóság részére. A falugazdász (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatása beleszámít az e bekezdés szerinti ügyintézési határidőbe.
(7) A jövedékiadó-visszatérítéssel érintett termőföldterület, erdő, halastó nagyságát – a kerekítés általános szabályainak figyelembevételével – hektárban, kéttizedes pontossággal kell meghatározni.”

4. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A jövedékiadó-visszatérítés feltétele, hogy a mezőgazdasági termelő a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló, a bevallás benyújtását megelőző három éven belül kiállított számlával rendelkezzen. A mezőgazdasági termelő e feltétel teljesüléséről, valamint a megművelt termőföldterület, erdő felújítási kötelezettséggel érintett erdő, halastóterület(ek) nettó vízfelülete nagyságáról, és ezen területek használatáról az erre a célra a vámhatóság által rendszeresített adóbevallási nyomtatványon nyilatkozik. A gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevétele esetén a bérmunkát végző által kibocsátott számlán elkülönítetten kell szerepelnie a tényleges üzemanyag-felhasználás mennyiségének és összegének.”
„(5) Az adott erdő vonatkozásában az erdő felújítására vagy a felújítás befejezésére jogszabályban, vagy az erdészeti hatóság határozatában megállapított határidő túllépése esetén nem igényelhető jövedékiadó-visszatérítés.”

6. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az éves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől, a féléves bevallás tárgyév július 15-étől, a III. negyedéves bevallás tárgyév október 15-étől, a IV. negyedéves bevallás a tárgyévet követő év január 15-étől nyújtható be a vámhatósághoz az adóbevallási nyomtatványon. Az adóbevallási nyomtatványon a mezőgazdasági termelő köteles feltüntetni a rendelkezésére álló, az adó-visszaigénylést – és a (4) bekezdés szerinti mezőgazdasági termelő esetében a szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást [a továbbiakban: mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatás] is – alátámasztó összes, a gázolaj vásárlásáról vagy a gépi bérmunka-szolgáltatás igénybevételéről saját nevére szóló számla adatait.
(4) A mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatást is igénylő mezőgazdasági termelő az erre irányuló szándékáról, valamint a kapcsolódó számlák adatairól az adóbevallási nyomtatványon külön nyilatkozik. A vámhatóság ezen mezőgazdasági termelői kör mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatási kérelmének adatait, továbbá az Art. 54. § (1) bekezdés a) pontja alapján a jövedékiadó-visszatérítéssel kapcsolatos, a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló VM rendeletben meghatározott adatokat a jövedékiadó-visszatérítési igény elbírálását követően 5 napon belül, elektronikus úton továbbítja a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) részére. A vámhatóság a mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatási kérelem adatainak MVH részére történő továbbításáról 5 napon belül értesíti a mezőgazdasági termelőt.”
„(4) E rendeletnek a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet módosításáról szóló 281/2012. (X. 1.) Korm. rendelettel megállapított 1. § (1) bekezdés b) pontját, 2. § (1) bekezdés b) pontját, 2. § (3) bekezdését, 3. §-át, 4. § (1) és (5) bekezdését, 5. § (3) és (4) bekezdését a 2013. január 15-étől benyújtott bevallásokra vonatkozóan kell alkalmazni.”

8. § A 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdésében az „erdőterület” szövegrész helyébe az „erdő” szöveg lép.

10. §2

11. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–9. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 2013. január 2-án hatályát veszti.

1

A rendelet a 11. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére