• Tartalom

29/2012. (VI. 8.) BM rendelet

az egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatásáról1

2012.11.23.

A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény 78. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § p) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszter egyetértésével – a következőket rendelem el:

1. § A Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. melléklet IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezet, 13. Egyes előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működésének kiegészítő támogatása címen támogatási igényt a költségvetési törvény 6. melléklet 1. Helyi önkormányzatokat megillető tartalékok cím, 1.1. Önkormányzati fejezeti tartalék alcím, III. d) alpont szerinti feltételeknek megfelelő megyei jogú város önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) nyújthat be.

2. § (1) Az önkormányzat a támogatási igényét a helyi önkormányzatokért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül az 1. melléklet szerinti adatlap kitöltött és kinyomtatott példányát egy eredeti és egy másolati példányban a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) önkormányzat székhelye szerint területileg illetékes szervéhez (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújtja be 2012. július 2-ig. A benyújtási határidő az informatikai rendszerben határnapon éjfélig rögzített támogatási igénynek legkésőbb az azt követő munkanapon történő postára adását jelenti. A kizárólag postai úton benyújtott adatlap érvénytelen. Az adatszolgáltatás elmulasztása jogvesztő.

(2) Az önkormányzat az igényléshez csatolja az előadó-művészeti szervezet, könyvtár 2011. évi működésének támogatásához a megyei önkormányzat által nyújtott hozzájárulást igazoló dokumentumot (költségvetési rendelet, közgyűlési határozat).

(3) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 7 napos határidő kitűzésével hiánypótlásra vagy módosításra hívja fel az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a felhívásnak 7 napon belül nem tesz eleget, vagy nem megfelelően teljesíti a felhívásban foglaltakat, az Igazgatóság a kérelmet nem továbbítja a miniszternek és erről értesíti az önkormányzatot és a minisztert.

(4) A felülvizsgálat lezárását követően a formailag megfelelő kérelmek és mellékletük egy eredeti példányát az Igazgatóság a miniszter részére 2012. július 23-ig továbbítja. Ha a miniszter a támogatási igények vizsgálata során további tájékoztatást, illetve dokumentumok megküldését tartja szükségesnek, ezeket a támogatási igény benyújtója – külön felhívásra – köteles teljesíteni.

3. § (1) A támogatás kizárólag az előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak működési kiadásainak teljesítéséhez használható fel.

(2) A támogatás mértéke nem haladhatja meg az előadó-művészeti szervezet, könyvtár működésének támogatásához a megyei önkormányzat által 2011-ben biztosított hozzájárulás összegét.

4. § (1) A miniszter a Támogatásról – a támogatások elbírálására a miniszter által felkért tagokból létrehozott bizottság javaslata alapján – 2012. augusztus 3-ig dönt.

(2) A támogatási igények elbírálása során a következő szempontok kerülnek figyelembevételre:

a) a megyei önkormányzat által 2011-ben az előadó-művészeti szervezet, könyvtár működésének támogatásához biztosított hozzájárulás összege;

b) az előadó-művészeti szervezet, könyvtár 2012. évi működéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás aránya.

(3) Az önkormányzatok a miniszter döntéséről támogatói okiratban értesülnek.

(4) A támogatást a döntést követően soron kívül, a miniszter utalványozása alapján a Kincstár egy összegben folyósítja.

4/A. §2 A miniszter 2012. november 25-ig a 2. § szerint benyújtott, a jogszabályi feltételeknek megfelelő, de támogatást nem nyert támogatási igényekről a rendelkezésre álló, kötelezettségvállalással nem terhelt előirányzat terhére, a 3. § (2) bekezdése és a 4. § (2) bekezdése szerint dönt.

5. § (1) A támogatás felett az önkormányzat rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.

(2) A támogatás felhasználásának végső határideje 2012. december 31. Az e határidőig fel nem használt támogatásrészt vissza kell fizetni a központi költségvetésbe.

(3) Az önkormányzat a támogatás felhasználásáról december 31-i fordulónappal a mindenkori zárszámadás keretében és annak rendje szerint köteles elszámolni.

(4) A támogatás felhasználását a miniszter és jogszabályban erre feljogosított szervek ellenőrizhetik.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 29/2012. (VI. 8.) BM rendelethez

IGÉNYLŐLAP
az előadó-művészeti szervezetek, könyvtárak kiegészítő támogatásához

Önkormányzat neve

 

KSH azonosító

 

Önkormányzat címe

 

Kapcsolattartó neve

 

Kapcsolattartó telefonszáma

 

Kapcsolattartó e-mail címe

 

Az Önkormányzat által fenntartott előadó-művészeti szervezet/könyvtár adatai

 

forint

Előadó-művészeti szervezet/könyvtár neve

 

Központi költségvetési támogatás összege
2011. évben

 

Megyei önkormányzati hozzájárulás összege
2011. évben

 

Központi költségvetési támogatás összege
2012. évben

 

Előadó-művészeti szervezet/könyvtár 2012. évi
működéséhez szükséges fenntartói hozzájárulás aránya

 

Igényelt támogatás összege

 

Támogatás felhasználásának célja (részletesen kifejtve)

 

Több fenntartott intézmény esetén új tábla felvehető.
Kelt:
P. H.

…………………………………….

……………………………….

Jegyző

Polgármester

1

A rendeletet a 44/2017. (XII. 29.) BM rendelet 79. §-a hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

A 4/A. §-t az 57/2012. (XI. 22.) BM rendelet 1. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére