• Tartalom

29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet

29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet

az egyes PSZÁF rendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (6) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe, valamint a pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe
a) a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást tárgyév január 31. napjáig,
b) a felügyeleti változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a Felügyeletnek küldendő negyedéves adatszolgáltatási jelentés részeként, a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig,
c) a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követő év második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles eljuttatni a Felügyelet részére.”

2. § (1) Az R. 1. melléklet Összefoglaló tábla helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 1. melléklete a PIVDN táblát követően, a 2. mellékletben meghatározott PIFVDN táblával egészül ki.

(3) Az R. 2. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet 1. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az R. 4. § (4) bekezdésében az „– a PEKMI kivételével –” szövegrész.

5. §2

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) Az 1–4. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA

Sorszám

Táblakód

Tábla neve

Adatszolgáltatásra kötelezettek

Vonatkozási
idő

Beküldési
gyakoriság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

a

b

c

d

 

Előkészített napi jelentés

 

 

 

 

001

83NA

Pénzforgalmi intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

PI

MN

PEE

3

002

83ENA

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

E

MN

PEE

3

003

83PNA

Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) -ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

PEKMI

MN

PEE

3

004

83NB

ELKÜLÖNÍTETT LETÉTI SZÁMLÁN VAGY ALACSONY KOCKÁZATI SÚLYÚ ESZKÖZBEN ELHELYEZETT ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

E, PI, PEKMI

MN

PEE

3

 

Napi jelentés

 

 

 

 

005

83NA

Pénzforgalmi intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

PI

UMN

H

5

006

83ENA

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

E

UMN

H

5

007

83PNA

Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) -ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

PEKMI

UMN

H

5

008

83NB

ELKÜLÖNÍTETT LETÉTI SZÁMLÁN VAGY ALACSONY KOCKÁZATI SÚLYÚ ESZKÖZBEN ELHELYEZETT ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

E, PI, PEKMI

UMN

H

5

 

Negyedéves jelentés

 

 

 

 

009

81A

MÉRLEG – ESZKÖZÖK

E, PI, F, PEKMI

20

010

81B

MÉRLEG – FORRÁSOK

E, PI, F, PEKMI

20

011

81C

MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

E, PI, F, PEKMI

20

012

82A

EREDMÉNYKIMUTATÁS

E, PI, F, PEKMI

20

013

84A

SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

E, PI

20

014

84B

TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉS

E, PI

20

015

85A

MINŐSÍTETT KÖVETELÉSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

E, PI, F, PEKMI

20

016

86A

PÉNZMOSÁSSAL ÉS TERRORIZMUS FINANSZÍROZÁSÁVAL KAPCSOLATOS ADATOK

E, PI, F, PEKMI

20

017

86BA

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

E, PI, F, PEKMI

20

018

86BB

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

E, PI, F, PEKMI

20

019

87A

RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

E, PI, F, PEKMI

20

020

PIVDN

FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA

E, PI

20

021

PIFVDN

Fióktelep - FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA

F

20

 

Éves auditált jelentés

 

 

 

 

022

81A

MÉRLEG – ESZKÖZÖK

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

023

81B

MÉRLEG – FORRÁSOK

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

024

81C

MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

025

82A

EREDMÉNYKIMUTATÁS

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

026

84A

SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

E, PI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

027

84B

TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉS

E, PI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

028

85A

MINŐSÍTETT KÖVETELÉSÁLLOMÁNY ALAKULÁSA

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

029

87A

RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

előző éves beszámoló elfogadását követő 15. munkanap, legkésőbb május 31.

 

Éves jelentés

 

 

 

 

 

030

PIAD

FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA

E, PI, F

É

É

tárgyév január 31.

 

Törzsadat jelentés (évente egyszer)

 

 

 

 

 

031

KTAPI1

INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

E, PI, F, PEKMI

J

É

20

032

KTAPI2

BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK

E, PI, F, PEKMI

J

É

20

033

KTAPI3

TULAJDONOS ADATAI

E, PI, F, PEKMI

J

É

20

034

KTAPI4

MINŐSÍTETT BEFOLYÁS

E, PI, F, PEKMI

J

É

20

035

KTAPI5

KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

E, PI, F, PEKMI

J

É

20

036

KTAPI6

KISZERVEZÉS ADATOK

E, PI, F, PEKMI

J

É

20

 

Törzsadat jelentés (eseti)

 

 

 

 

037

KTAPI1

INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

E, PI, F, PEKMI

VN

V

15

038

KTAPI2

BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK

E, PI, F, PEKMI

VN

V

15

039

KTAPI3

TULAJDONOS ADATAI

E, PI, F, PEKMI

VN

V

15

040

KTAPI4

MINŐSÍTETT BEFOLYÁS

E, PI, F, PEKMI

VN

V

15

041

KTAPI5

KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

E, PI, F, PEKMI

VN

V

15

042

KTAPI6

KISZERVEZÉS ADATOK

E, PI, F, PEKMI

VN

V

15

 

 

 

 

 

 

 

 

Rövid név

Felügyeleti jelentéssel együtt kötelezően beküldendő mellékletek megnevezése

Adatszolgáltatásra kötelezettek

Vonatkozási
idő

Beküldési
gyakoriság

Beküldési határidő

043

szovjel

Rendszeres negyedéves beszámoló

E, PI, F, PEKMI

NÉ, É

Negyedéves és Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

044

merleg

Éves beszámoló – mérleg

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

045

erkim

Éves beszámoló – eredménykimutatás

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

046

cashflow

Éves beszámoló – cash-flow

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

047

kiegmell

Éves beszámoló – kiegészítő melléklet

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

048

konyvzar

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

049

kozgyhat

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

E, PI, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

050

erfeloszt

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

E, PI, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

051

uzljel

Üzleti jelentés

E, PI, F, PEKMI

ÉA

É

Éves auditált jelentéssel egyidejűleg

 

 

 

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

Adatszolgáltatásra kötelezettek

Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény

E

Pénzforgalmi intézmény

PI

Postai Elszámoló Központot működtető intézmény

PEKMI

Fióktelep

F

Vonatkozási idő

Munkanap

MN

Hónap utolsó munkanapja

UMN

Negyedév vége

Év vége (auditált)

ÉA

Június 30-ra vonatkozó

J

Változás napja

VN

Beküldési gyakoriság

Havi

H

Negyedéves

Éves

É

PSZÁF egyedi elrendelése szerint

PEE

Változás esetén

V

2. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelethez


2K36776_0

„Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:

 

PIFVDN

Fióktelep - Felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Érték

Mód.

1

2

a

z

 

 

 

Tárgynegyedévi változó díj

 

001

PIFVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

PIFVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg

 

 

003

PIFVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - mérlegfőösszeg után

 

 

004

PIFVDN04

Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen

(PIFVDN03 - PIFVDN11)

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

PIFVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

PIFVDN06

Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*

 

 

007

PIFVDN07

Előző évre számított változó díj - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján*

 

 

008

PIFVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*

 

 

009

PIFVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója

(PIFVDN08 - PIFVDN07)*

 

 

010

PIFVDN10

Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (PIFVDN101 + PIFVDN102)*

 

 

011

PIFVDN101

Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*

 

 

012

PIFVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*

 

 

013

PIFVDN11

Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)

(PIFVDN102 - PIFVDN07)*

 

 


2K36776_1

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 

3. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelethez


KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK


1. A jelentés tartalma

A rendszeres felügyeleti ellenőrzés érdekében az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve a pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, továbbá a PEKMI e rendeletben foglaltak szerint felügyeleti jelentéseket készíti. A fióktelep és a PEKMI az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és a pénzforgalmi intézmény részére előírt, e rendelet4. § (3) - (5) bekezdéseiben foglalt kivételek figyelembevételével készített jelentések (táblák) benyújtásával teljesíti adatszolgáltatási kötelezettségét.

Az adatszolgáltató az 1. melléklet összefoglaló táblájában meghatározott vonatkozási időre készített jelentéseket a megjelölt gyakoriság és határidő figyelembevételével köteles a Felügyelet részére teljesíteni.


2. Az adatszolgáltatás formai követelményei

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, a fióktelep és a PEKMI az 1. melléklet Összefoglaló táblájában felsorolt napi, előkészített napi, negyedéves, éves auditált, éves és eseti jelentési kötelezettségének ugyanazon jelzéssel ellátott táblák kitöltésével tesz eleget. Ez alól kivétel az Ügyfélpénz kezelése című tábla, amely kódja a pénzforgalmi intézmény esetében 83NA, az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetében 83ENA és a PEKMI esetében 83PNA.

Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell teljesíteni. Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldő Program (KAP) Felhasználói kézikönyve tartalmazza részletesen.
A Felügyeleti jelentések formáját, szerkezetét megváltoztatni nem lehet.

A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.
Az adatszolgáltatást elektronikus úton, a Felügyelet KAP rendszerén keresztül elektronikus formában, minősített vagy fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátva kell teljesíteni.

Az adatszolgáltató a feltöltött küldeményről beérkezési időpontját, érkeztetési számát és a küldeményazonosító K-számát tartalmazó, automatikus „érkeztetett” üzenetet kap.
A Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról- a feltöltött küldemény jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében- a beküldéstől számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén „feldolgozott” státuszról szóló üzenetet kap az adatszolgáltató.
Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben „feldolgozott” státuszt kapott.

A nemleges adattartalmú táblát is meg kell küldeni a Felügyelet részére oly módon, hogy ezen táblák első sorát fel kell tölteni „0” (nulla) értékkel.

Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az intézmény adatszolgáltatása javításra szorul (pl. téves adatközlés), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételét követő 2 munkanapon belül a Felügyelet részére meg kell küldeni.

Ha az adatszolgáltató önellenőrzési vagy belső ellenőrzési stb. tevékenysége folytán derül ki, hogy a számviteli politikában meghatározott jelentős mértékű eltérés mutatkozik, és a nyilvántartása alapján szolgáltatott adatok korrekcióra szorulnak, akkor a módosítást visszamenőleg attól az időszaktól kezdve kell végrehajtani, amelyben az adat módosításra szorul. A hiba feltárásától számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést beküldeni, minden olyan időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint. A hibafeltárásra vonatkozó jegyzőkönyvet, dokumentumot postai úton a Felügyelet részére meg kell küldeni.

Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg tájékoztatja a Felügyeletet ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.

A módosított táblákban a javítás miatt módosuló minden sort (beleértve az összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban, ,,M”-mel kell megjelölni és a teljes jelentést (a nem módosított és nemleges táblákat is) ismételten meg kell küldeni. Amennyiben a változás – hibás adatközlés miatt –a törzsadat táblát érinti, abban az esetben is a teljes jelentést ismételten be kell küldeni.

A jelentésekben az adatokat ezer forintban és egész számra kerekítve kell szerepeltetni.
A súlyozott, és a szorzott értékek kiszámításánál – a kerekítés általános szabálya szerint – a kapott értékeket 0,5-től felfelé (0,49-től lefelé) kell kerekíteni.

A felügyeleti jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, „pdf” formátumban kötelezően beküldendő file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kérjük beküldeni:
-    a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás karakterrel történik,
-    a mellékelt file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.
A vonatkozás vége a vonatkozó beszámolási időszak záró napja, azaz a mérleg fordulónapja: „20111231”.
A melléklet típusa a Felügyelet felé elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok rövid megnevezését tartalmazza az alábbiak szerint:

2K36777_0

Megnevezés

Rövid név

Rendszeres negyedéves beszámoló

szovjel

Éves beszámoló – mérleg

merleg

Éves beszámoló – eredménykimutatás

erkim

Éves beszámoló – cash-flow

cashflow

Éves beszámoló – kiegészítő melléklet

kiegmell

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

konyvzar

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

kozgyhat

Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

erfeloszt

Üzleti jelentés

uzljel


A fentiekben foglaltak szerint például az éves beszámoló mellékletét képező kiegészítő melléklet azonosítója xxxxxxxx_20111231_kiegmell.


3. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei

Az adatszolgáltató az üzletszerű tevékenységre vonatkozó nyilvántartásait a Hpt. 131. § előírása szerint magyar nyelven – a magyar számvitelre vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával – a felügyeleti és jegybanki ellenőrzésre is alkalmas módon köteles vezetni.

Az adatszolgáltatónak – az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Pszkr.) 6. § (1) bekezdése szerint –- a belső számviteli rendjét úgy kell kialakítania, hogy annak adataiból a Felügyelet év közben is kielégíthesse információs igényét. Ennek keretében elsődlegesen biztosítani kell, hogy a Hpt. szerinti rendelkezésre álló szavatoló tőke levezetésénél, valamint a szavatoló tőke Hpt.-ben meghatározott minimális szintjének megállapításánál figyelembe vett források és eszközök értéke a számviteli nyilvántartásokból bármikor megállapítható legyen.

Az adatszolgáltató a megfelelő főkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások részletezésével köteles biztosítani, hogy az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységből és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, a pénzforgalmi szolgáltatásból és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, valamint az egyéb, más üzleti tevékenységekből származó eszközei, kötelezettségei, bevételei, költségei és ráfordításai elkülönítetten megállapíthatók legyenek.

Egyes adatszolgáltatások (pl. a mérleg minden sora) forint, deviza, valamint összesen oszlopokat tartalmaznak. A külföldi pénznemben fennálló (valuta vagy deviza) követelések, és kötelezettségek forintra átszámított összegét kell a devizaoszlopban szerepeltetni. A valutakészletek, valamint a külföldi pénznemre szóló követelések és kötelezettségek forintra történő átszámítását a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon kell elvégezni, amelyet a számviteli politikában is rögzíteni kell.


4. Az adatszolgáltatás határideje

Nem auditált jelentések:

Előkészített napi jelentés

Az előkészített napi jelentés lényege, hogy az adatszolgáltató napi gyakorisággal elkészíti az adatszolgáltatási rendeletben előírt tartalmú jelentést és ae rendeletben3. § (3)-(4) bekezdése szerint biztosítja annak elérhetőségét. A jelentést csak akkor kell megküldenie a Felügyelet részére, ha a Felügyelet egyedi felhívásban azt elrendeli. Az egyedi felhívás tartalmazza az előkészített jelentésszolgáltatásának kezdő napját (határidejét) és időtartamát.

Napi jelentés
Az e rendeletben szereplő 83NA, 83ENA, 83PNA és 83NB táblákat a tárgyhó utolsó munkanapjára vonatkozóan a munkanap vonatkozási dátumával (lásd Fogalmak) kell elkészíteni és a Felügyelet részére beküldeni az arra kötelezett adatszolgáltatónak.

Negyedéves jelentés

Az adatszolgáltató a 81-87. táblákat – a 83NA, 83ENA, 83PNA és a 83NB kivételével –negyedévente köteles a Felügyelet részére elektronikus úton a beszámolás napját követő hónap 20. munkanapjáig megküldeni. A IV. negyedévi jelentés előzetes év végi nem auditált jelentésnek tekintendő, amelyben az eredmény kiszámításánál az adóelőleg helyett a tényleges pénzügyi helyzetnek megfelelő adófizetési kötelezettséget kell figyelembe venni. A felügyeleti változó díj bevallást (PIVDN, PIFVDN) a Felügyeletnek küldendő negyedéves adatszolgáltatással egyidejűleg, annak részeként kell benyújtani a Felügyelet részére.

Auditált jelentés

Az auditált jelentés lényegében megegyezik a negyedéves jelentés tábláival, de nem tartalmazza a86A, 86BA, a 86BB,PIVDNés PIFVDN táblákat. Az éves auditált jelentés alapja a könyvvizsgáló által hitelesített, az adatszolgáltató arra jogosult döntéshozó szerve által (pl. közgyűlés, taggyűlés, fióktelep központjának közgyűlése vagy taggyűlése, tulajdonosi határozat) elfogadott éves beszámoló.

Az adatszolgáltatónak az e rendelet3. § (3) és (4) bekezdésben előírt dokumentumokat az éves auditált jelentés tábláival egyidejűleg kell a Felügyelet részére elektronikus úton megküldeni.

Éves jelentés

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett adatszolgáltató – a jogszabályi előírások szerint – a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyévre előre nyújtja be és fizeti meg a Felügyelet részére, ha a naptári év első napján engedéllyel rendelkezik, illetve a Felügyelet nyilvántartásában szerepel.

Törzsadat jelentés (éves)

Az adatszolgáltató a tárgyév június 30-i állapotot tükröző törzsadatairól szóló jelentést évente, a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg, negyedéves gyakorisággal teljes körűen köteles a Felügyelet részére megküldeni. A jelentés vonatkozásában törzsadat alatt értjükaz intézményi alapadatokra, a vezető állású személyekre[(a Hpt. 2. számú melléklet III. fejezet 25. f)és h)pontja alapján a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy és valamennyi helyettese, és az elektronikuspénz-kibocsátás szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy és valamennyi helyettese], a tulajdonosokra, a minősített befolyással rendelkező személyekre, a könyvvizsgálóra, valamint a kiszervezésre vonatkozó adatokat.

Eseti jelentés

Ha a Felügyelet olyan esemény bekövetkezése esetén ír elő adatszolgáltatást, amelynek időpontja, gyakorisága előre nem határozható meg, az adatszolgáltató eseti jelentésben tud eleget tenni adatszolgáltatási kötelezettségének.
A törzsadatokban bekövetkező változásokról a R. 4. § (2) bekezdése szerinti eseti jelentést kell küldeni a Felügyelet részére.

5. Rövidítések
A kitöltési útmutatóban használt kifejezéseket – külön magyarázat hiányában –a számvitelről szóló jogszabályoknak [a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII.29.) Korm. rendelet, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet], valamint a pénzforgalmi jogszabályoknak [a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény, a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet] megfelelően kell érteni. Az előbbi jogszabályok mellett a PEKMI vonatkozásában a postáról szóló 2003. évi CI. törvény és a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004. (IV.19.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.
Az alábbiakban közölt rövidítések az adatszolgáltatásra vonatkozó táblázatokra, valamint a kitöltési útmutatóra érvényesek.

ÁÉKBV: Átruházható Értékpapírokkal foglalkozó Kollektív Befektetési Vállalkozások
EU: Európai Unió
EU tag: az Európai Unió tagállama
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam.
Fgytv.: a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény
GIRO: a GIRO Elszámolásforgalmi Zrt. – a Felügyelet által történt bejegyzés és engedélyezés, valamint az egységes szektorbontás alapján – a Pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők szektorán belül pénzügyi vállalkozásnak minősül.
Gt.: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
Hitkr: a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII.24.) Korm. rendelet
Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény
KHR: Központi Hitelinformációs Rendszer
Kkr.: a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók, kockázatvállalások, a devizaárfolyam kockázat és a nagykockázatok fedezetéhez szükséges tőkekövetelmény megállapításának szabályairól és a kereskedési könyv vezetésének részletes szabályairól szóló 244/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet
MNB: Magyar Nemzeti Bank
Pft.: a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény
Pmt.: a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény
PSZÁF: Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete
SWIFT: Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, nemzetközi pénzügyi üzenetközvetítő rendszer.
Szmt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény
TEÁOR: Tevékenységek Ágazati Osztályozási Rendszere
Tpt.: tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény
VIBER: Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer, amelyet az MNB működtet.

6. Fogalmak

Az alábbiakban közölt fogalmak az adatszolgáltatásra vonatkozó táblázatokra, valamint a kitöltési útmutatóra érvényesek.

Alapvető kölcsöntőke: a Hpt. 5. számú melléklet 11. pontjában meghatározott kölcsön.
Alárendelt kölcsöntőke: a Hpt. 5. számú melléklet 19. pontjában meghatározott kölcsön.
Államkötvény: az állampapírok [Tpt. 5. § (1) bekezdés 6. pontjában meghatározott értékpapírok] közül a magyar állam által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok a kincstárjegyek kivételével.
Átvezetési számla: a pénzeszközökkel kapcsolatos számlák egymás közötti forgalmában az ellenszámla helyettesítője.
Befizetett jegyzett tőke: a Hpt. 5. számú melléklet 6. pontjában meghatározott feltételekkel rendelkező szavatoló tőke elem (lásd: vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke)
Bruttó érték: a bekerülési, beszerzési, nyilvántartási, szerződés szerinti – értékvesztésekkel, céltartalékkal, értékcsökkenési leírással stb. nem csökkentett, értékelési különbözettel nem módosított – érték. A mérlegen kívüli tételek esetében a nyilvántartási (szerződés szerinti) érték.
Egyéb kiegészítő tevékenység: a Hpt. 6/A. §(4) bekezdésében és a Hpt. 6/C. § (4) bekezdésében felsorolt tevékenységek.
Egyéb üzleti tevékenység: az elektronikuspénz-kibocsátó, és a pénzforgalmi intézmény működési és tevékenységi engedélyében szereplő, az elektronikuspénz-kibocsátási és a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységen (és a két szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatáson) kívüli egyéb, a Felügyelet tevékenységi engedélyével és engedély nélkül végezhető, nem pénzügyi szolgáltatás.
Elektronikus pénz: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 5.2. pontja szerinti fizetési eszköz.
Elektronikuspénz-kibocsátáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás: a Hpt. 6/C. § (4) bekezdésében foglalt, az illetékes hatóság engedélyével végzett kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, és az elektronikuspénz-kibocsátáshoz szorosan kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatások, továbbá a 6/D. §-ban foglalt korlátozásokkal végzett hitel- és pénzkölcsön nyújtási tevékenység.
Elektronikuspénz-számla: az a számla, amelyről az elektronikus pénz birtokosa az elektronikus pénzhez hozzáfér, függetlenül attól, hogy azt a birtokában lévő fizetési eszközön tartja, vagy egy távoli szerveren tárolnak.
Elkülönített letéti számlán elhelyezett ügyfélpénz: pénzforgalmi intézmény esetén a Hpt. 87/L. § (3) bekezdés a) pontja szerint letéti számlán elhelyezett, átvételt követő munkanap végéig fizetési művelet végrehajtására fel nem használt pénzeszköz. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetén a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) pontja szerint az elektronikuspénz kibocsátása ellenében átvett pénzeszköz.
Értékpapír-kölcsönzés: a Tpt. 4. § (1) bekezdés 44. pont szerinti fogalom.
Fizetési művelet: Pft. 2. § 7. pontjában meghatározott ügylet.
Fizetési számla: a Pft. 2. § 8. pontjában meghatározott számla.
Járulékos kölcsöntőke: a Hpt. 5. számú melléklet 18. pontjában meghatározott kölcsön.
Jegybanki kötvény: jegybank által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Hátrasorolt kötelezettség: az Szmt. 42. § (4) bekezdésében foglalt kölcsön, és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Hitelintézet: Hpt. 5. § (3) bekezdésében meghatározott pénzügyi intézmények. A felszámolás, vagy végelszámolás alatt lévő hitelintézeteket azonban a nem pénzügyi vállalatok közé kell átsorolni.
Hitel- és pénzkölcsön nyújtása: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10.pontjában felsorolt tevékenység. Pénzforgalmi intézményeknél a Hpt. 6/B. §-ában, az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknél a Hpt. 6/D. §-ában foglalt korlátozással.
Készpénz helyettesítő fizetési eszköz: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 5.1. pontjában meghatározott eszköz. Kivételt képez ez alól az eredménykimutatás tábla (82A), ahol az elektronikuspénzt nem kell készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek tekinteni.
Kincstárjegy: az állam által kibocsátott, rövid lejáratú, névre szóló, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Készpénzforgalmi tranzakciók: fizetési számla terhére vagy javára, valamint a fizetési számla használata nélküli az adatszolgáltató pénztárában vagy postai úton történő kifizetés, vagy befizetés (készpénzfizetésre szóló csekk nélkül)
Kötvény: hitelviszonyt megtestesítő értékpapír.
Hitelkeret: a hitelező és az adós között írásban - pénzforgalmi intézménynél a Hpt. 6/B §-ának, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél a Hpt. 6/D §-ának figyelembe vételével - létesített hitelszerződés alapján meghatározott pénzösszeg rendelkezésre tartása az adós részére, amelynek terhére az adatszolgáltató – meghatározott szerződési feltételek megléte esetén – kölcsönszerződés megkötésére, vagy egyéb hitelművelet végzésére köteles.
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: a Tpt. 5. §(1) bekezdés 57. pontja szerinti értékpapír.
Jegyzett tőke: az Szmt. 35. § (3) bekezdése szerint meghatározott tőke.
Kapcsolt vállalkozás: az Szmt. 3. § (2) bekezdés 7. pontjában meghatározott vállalkozás.
Lejárat szerinti bontás: A felügyeleti mérlegben szereplő tételeket azSzmt. vonatkozó előírásainak megfelelően a hátralévő lejárat szerinti bontásban kell szerepeltetni.
Letéti szolgáltatás (pénzletét kezelés): Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 6. pontjában leírt tevékenység.
Nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet: az Szmt. 3. § (8) bekezdés 11. b) pontjában meghatározott ügylet.
Nettó érték: az Szmt. által meghatározott, értékvesztéssel [és a számviteli előírás szerint értékcsökkenéssel, céltartalékkal[ csökkentett, és értékelési különbözettel módosított érték.
Opciós ügyletek: a Tpt. szerint meghatározott vételi opció és/vagy eladási opció
Pénzeszközök: az Szmt. 31. § szerint a készpénz, az elektronikus pénzeszköz és a csekkek, továbbá a bankbetétek.
Pénzforgalmi közvetítő: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 12.3. pontjában meghatározott tevékenységet végző közvetítő [Hpt. 6/E. (1) bekezdés ac) pontja szerint]
Pénzforgalmi szolgáltatás: a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 9. pontjában meghatározott tevékenység.
Pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatás: a Hpt. 6/A. § (3)-(4) bekezdésében foglalt, az illetékes hatóság engedélyével végzett pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatás, és a pénzfogalmi szolgáltatásokhoz szorosan kapcsolódó egyéb kiegészítő szolgáltatások, továbbá a 6/B. §-ban foglalt korlátozásokkal végzett hitel- és pénzkölcsön nyújtási tevékenység.
Részvénnyé átváltoztatható kötvény: a Gt. 194. § (1) bekezdése szerint a részvénytársaság által kibocsátott névre szóló kötvény, amely a kötvényes kérésére törzsrészvénnyé kell átalakítani. A szavatoló tőkében történő beszámíthatóságát a Hpt. 5. számú melléklet 21. pontja szabályozza.
Szavatoló tőke: a Hpt. 5. sz. melléklete szerinti számított tőke.
Szállításos, sajátos szállításos és óvadéki repó ügylet: a repó és fordított repó ügyleteknek az Szmt. 3. § (8) bekezdésében meghatározott típusai.
Tárgynap, T nap, T+x nap: a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet szerint értelmezendő fogalmak, ahol
•    a tárgynap (T) alatt a munkanapon belül annak kezdő időpontja és a fizetési megbízásnak a teljesítési határidők számítása szempontjából irányadó átvételére meghatározott végső benyújtási határidő közötti időszakot kell érteni. A munkanap záró időpontját és ezen belül a végső benyújtási határidőt a pénzforgalmi szolgáltató pénzforgalmi szolgáltatás típusonként (ezen belül fizetési módonként, pénznemenként, stb.) eltérően határozhatja meg. A munkanapon belül az adott pénzforgalmi szolgáltatástípusra vonatkozó végső benyújtási határidőt követően beérkezett fizetési megbízást a következő munkanap kezdő időpontjában átvettnek kell tekinteni.
•    A (T + x) képlet formájában kifejezett teljesítési határidő a tárgynapot (T) követő x-edik munkanapot jelenti. Egy vagy többdevizás devizautalások esetén nem minősül munkanapnak az a nap, amelyen a konverzióval érintett bármelyik deviza piaca zárva van.
Ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz: az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységgel és a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggésben az adatszolgáltató birtokába került, az ügyfelek tulajdonát képező pénzeszköz.
Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke: a Hpt. 5. számú melléklet 7. pontjában meghatározott feltételekkel rendelkező szavatoló tőke elem.
Vonatkozási időpont (másképpen beszámolási időpont): az az időpont, amelyre vonatkozóan az adatszolgáltató adatot szolgáltat.


7. A Felügyeleti mérleg és a kapcsolódó jelentések kitöltésének általános előírásai

A Felügyeleti mérleg az Szmt. 1. számú mellékletét képező mérleg felépítését követi, annak kitöltésekor elsődlegesen az Szmt. vagy a Pszkr. előírásait kell figyelembe venni. Az egyes mérlegsorok további bontása a Felügyelet információs igényének kielégítését szolgálja.

A felügyeleti mérlegben szereplő eszköz és forrástételeket (követeléseket, kötelezettségeket) a Szmt. vonatkozó előírásainak megfelelően mindig a hátralévő lejárat szerint kell szerepeltetni.

Az adatok tartalmára, értékelésére stb. vonatkozóan – egyéb előírások hiányában – az Szmt-ben és a Pszkr.-ben előírtak az irányadóak.

A Felügyeleti mérlegben és kapcsolódó jelentésekben jelentett állományoknak meg kell egyezniük a főkönyvi kimutatás tárgynegyedév végén fennálló állományaival.

A deviza- és valutakészletek, valamint külföldi pénznemre szóló követelések és kötelezettségek tárgynegyedév végi állományát év közben a számviteli politika keretében meghatározott devizaárfolyamon forintra átszámított értéken kell közölni.

Az előkészített napi jelentés és a havi rendszerességgel beküldendő napi jelentés 83NA, 83ENA, 83PNA, valamint 83NB tábláiban szereplő, külföldi pénznemre szóló állományi és forgalmi adatokat a tárgynapra érvényes a számviteli politika keretében meghatározott devizaárfolyam forintra átszámított értéken kell közölni. Ha az adatszolgáltató napi devizaátértékelést nem végez, a tárgyhónapot követő hónap napi előkészített és napi jelentéseinek devizaértékeit az előző hó végi árfolyam alkalmazásával kell forintra átszámítani.

Az adatszolgáltatónak a felügyeleti mérleg és kapcsolódó jelentéseiben – a Pszkr. 6. § (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően –a megfelelő főkönyvi számlák bontásával vagy az analitikus nyilvántartások részletezésével biztosítani kell, hogy az elektronikuspénz-kibocsátásból, a pénzforgalmi szolgáltatásból, és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, valamint az egyéb, más tevékenységből származó eszközei és kötelezettségei, bevételei, költségei és ráfordításai elkülönítetten megállapíthatók legyenek.

A PEKMI esetében, ha a mérleg és az eredménykimutatás pénzforgalmi szolgáltatásokra és egyéb tevékenységekre vonatkozó megosztási eljáráshoz az éves auditált tényadat, mint vetítési alap nem áll rendelkezésre, a Felügyelet a csúsztatott negyedéves vetítési alap módszerét ajánlja.

A tevékenységi bontást követően az eszközök és források értékét külön be kell mutatni forint [a), d), g) oszlop], deviza [b), e), h) oszlop] és összesen [c), f), i) oszlop] megbontásban. Az adatszolgáltató teljes eszköz és forrás állományát az Összesen oszlopokban, azaz a j), k) és l) oszlopban kell bemutatni forint-deviza-összesen megbontásban.

A Felügyeleti mérleg eszköz-, vagy forrásoldalán az Szmt. előírásai alapján negatív összegként szerepeltetendő állományokat [eszköz oldali értékvesztések, értékhelyesbítések, eszköz oldali értékelési különbözetek, amennyiben a valós érték kisebb, mint a bekerülési érték, vagy forrás oldali be nem fizetett részvénytőke, stb.] negatív előjellel kell jelenteni.

Amennyiben az adatszolgáltató – számviteli politikájában is rögzítetten – a valós érteken történő értékelést alkalmazza, a számviteli szabályoknak megfelelően kell eljárni és a felügyeleti mérleg eszközoldalán a valós értékelés alá vont tételekhez kapcsolódó értékelési különbözet sorokon, forrás oldalán a kötelezettségek értékelési különbözete soron (81B34) kell feltüntetni.
Az egyes eszköztételek értékesítéséhez kapcsolódó értékvesztés sorokon kell szerepeltetni a jogszabályban, és a számviteli politikában előírt esedékességkor megképzett értékvesztés állományokat.

A pénzügyi eszközök nem valódi penziós ügylet keretében történő átadását/átvételét – a számviteli előírásoknak megfelelően – tényleges eladásként vagy vételként kell kezelni a Felügyeleti mérlegben is, azaz összege kikerül a penzióba adó mérlegéből és mérlegen kívüli tételként (a visszavásárlási kötelezettségek között) szerepel. A nem valódi penziós ügyletek szabályai szerint kerül elszámolásra a szállításos repóügylet is.

8. A felügyeleti díj adatszolgáltatás kitöltésének általános előírásai

A pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedélyről szóló határozat keltétől a felügyeleti engedély visszavonásáról szóló határozatban megjelölt dátumig köteles felügyeleti díj adatszolgáltatás teljesítésére.

Felügyeleti alapdíj bevallást köteles készíteni és a Felügyelet részére megküldeni minden a naptári év első napján engedéllyel rendelkező pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe.

Amennyiben a tevékenységi engedély megadása, vagy visszavonása negyedév közben történik, a felügyeleti változó díj számítása a működés időtartamára időarányosítással történik.

A tevékenységének felfüggesztése vagy szüneteltetése nem érinti a jelentési kötelezettséget, a felügyeleti díj összegét és esedékességét.

A pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe,illetve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe annak szervezeti átalakulása (beolvadása, egyesülése) esetén az átalakulást (beolvadást, egyesülést) kimondó határozatban, végelszámolása esetén a végelszámolást kimondó határozatban megjelölt dátumig köteles az adatszolgáltatás teljesítésére.

A felügyeleti díj (alapdíj és változó díj) számítása és bevallása ezer forintban történik. A díjfizetésre kötelezett akkor is köteles a bevallást benyújtani, ha az adott időszakban díjfizetési kötelezettsége nem keletkezik.

A felügyeleti díj pénzügyi teljesítése során a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 113. §-ában előírtak szerint kell eljárni. A felügyeleti díj megfizetése akkor tekintett határidőre teljesítettnek, ha az a vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőig a Felügyelet számlájára megérkezett.

A pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepevalamennyi esetben köteles gondoskodni a jelentések és módosításaik nyilvántartásáról, továbbá a jelentéseket azok elkészítését követő ötödik naptári év végéig köteles megőrizni, valamint biztosítani, hogy azok a Felügyelet számára mindenkor, ellenőrizhető módon rendelkezésre álljanak. A felügyeleti díj kiszámításának és megfizetésének alapbizonylatait, adatszolgáltatási hátterét a Felügyelet jogosult a helyszínen bármikor ellenőrizni, vagy erre vonatkozó adatbekéréssel annak helyességéről meggyőződni.

A felügyeleti díj számításáról szóló bevallás teljesítése nem érinti a felügyeleti díj esedékességét. A felügyeleti díj számításáról szóló bevallás késedelmes teljesítése nem érinti a felügyeleti díj esedékességét. A felügyeleti díj befizetése nem mentesít a felügyeleti díj számításáról szóló bevallás Felügyeletnek történő benyújtása alól.

II. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK


81A MÉRLEG – ESZKÖZÖK
81B MÉRLEG –FORRÁSOK


A jelentés célja
Ezek a jelentések a Felügyeleti jelentések alapdokumentumát képezik, ezért úgy kell kitölteni, hogy lehetővé tegyék a beszámolás napjára vonatkozóan az adatszolgáltató működésének vizsgálatát, felügyeleti ellenőrzését. A mérleg (eszközök, források) szerkezete és tartalma az Szmt. 1. számú melléklete, valamint Pszkr. előírásainak figyelembevételével készül.

A jelentés kitöltése
A Felügyeleti mérleg kitöltése során figyelembe kell venni a I. RÉSZ 7. pontjában meghatározott általános előírásokat.
A Felügyeleti mérleg eszköz oldala szerkezetét tekintve három fő blokkra tagolódik: Befektetett eszközök, Forgóeszközök és Aktív időbeli elhatárolások.
Az Eszköz oldalon az eszköztételeket Nyilvántartási (bruttó) értéken kell szerepeltetni, az eszközöknek a könyvekben nyilvántartott bekerülési, beszerzési értékén.
A számvitelileg elszámolható értékvesztés, értékcsökkenés értékeket az adott eszközcsoporthoz tartozó Értékcsökkenés, értékvesztés sorokban, kell feltüntetni.
Ha a vállalkozás a valós értéken történő értékelést alkalmazza, akkor az értékelési különbözetet az eszköztételhez tartozó Értékelési különbözet sorban kell szerepeltetni. Az immateriális javak és tárgyi eszközök, valamint a befektetési célú részvények, részesedések értékelése miatti értékhelyesbítés összegét külön sorokon kell bemutatni.

81A1 Befektetett eszközök:
Befektetett eszközként kell kimutatni mindazokat az eszközöket, amelynek az a rendeltetése, hogy a tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.
Ide kell sorolni az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, valamint a befektetett pénzügyi eszközöket.
Az immateriális javak között a felügyeleti mérlegben – a vonatkozó számviteli előírásoknak megfelelően – kell kimutatni a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy cégértéket), továbbá az immateriális javakra adott előlegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését.(111-114-es sorok).

81A111 Immateriális javak – vagyoni jogok
Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni, amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.
81A112 Immateriális javak – szoftverek
Ide kell besorolni a szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékeket.

81A113 Immateriális javak – egyéb
A 81A111 és 112 sorokban nem nevesített minden más immateriális javak kimutatása ezen sorban történik. Például: immateriális javakra adott előlegek, valamint az alapítás-átszervezés aktivált értékét is.

81A12 Tárgyi eszközök
E csoporton belül kell külön kimutatni az ingatlanok, műszaki berendezések, gépek, járművek, valamint egyéb berendezések, felszerelések bruttó bekerülési értékét.

Értékcsökkenések, értékhelyesbítések

A81A117 Immateriális javak értékcsökkenése sorban valamint a 81A127 Tárgyi eszközök értékcsökkenése sorban kell feltüntetni az immateriális javak és a tárgyi eszközök után elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenést is.

81A114 Immateriális javak értékhelyesbítése-ként valamint 81A128 Tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként csak a könyv szerinti értéket meghaladó, piaci érték és könyv szerinti érték (a bekerülési értéknek a terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett) közötti különbözet mutatható ki.

81A13 Befektetett pénzügyi eszközök
A Felügyeleti mérlegben a befektetett pénzügyi eszközök közt kell kimutatni azokat az eszközöket, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál, vagy adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, kamatra) tegyen szert, vagy befolyásolási, irányítási ellenőrzési lehetőséget érjen el.
Ezen eszközcsoporton belül is elkülönített soron vagy sorokon kell szerepeltetni az elszámolt értékvesztéseket, valamint az értékhelyesbítéseket, és értékelési különbözetet, hasonlóan az immateriális javak és tárgyi eszközökhöz.

81A2 Forgóeszközök
A Felügyeleti mérleg ezen eszközcsoportjában kell szerepeltetni a készleteket, a tevékenységet nem tartósan szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket, pénzeszközöket.

A követelések számbavételénél a rövid lejáratú követelések között kell figyelembe venni – a vonatkozó számviteli előírás szerint – a mérlegben követelésként a 3-as számlaosztályban kimutatott esedékes, de nem kifizetett kamatok és kamatjellegű jutalékok összegét is.

Az adatszolgáltató az eszközök között elkülönített soron (81A2255) kell, hogy kimutassa azon követeléseit, amely az ügyfelekkel szembeni pénzforgalmi – és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból adódnak.
81A2256 Egyéb rövid lejáratú követelések soron kell jelenteni a Pszkr. 17/B. § (3) bekezdése alapján az ügyfelekkel szemben az elektronikus pénzkibocsátásból adódóan keletkezett követeléseket.
A Pszkr. 6. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően „A pénzforgalmi szolgáltatónak a pénzeszközök között elkülönítetten kell nyilvántartani a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggésben birtokába került (általa kezelt), az ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszközöket….”
A 81A242 pénzforgalmi számlák soron kell szerepeltetni azokat a fizetési számlákat, melyeket az adatszolgáltató rendszeres gazdasági tevékenységével összefüggésben pénzforgalmának lebonyolítása céljából, törvényben megállapított kötelezettsége alapján az adatszolgáltató részére nyitottak.
A 81A244 soron kell szerepeltetni a Hpt. 87/L. § és a Hpt. 87/ P. §alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett ügyfélpénzek összegét.

81A3 Aktív időbeli elhatárolások

Az Szmt. előírásainak megfelelően a Felügyeleti mérlegben aktív időbeli elhatárolásként elkülönítetten kell kimutatni a tárgynegyedévi, és az üzleti év mérleg fordulónapja előtt felmerült elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként ráfordításként csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el, valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolhatók el.

81B0 Források összesen
A Felügyeleti mérleg forrásoldala négy fő blokkra tagozódik, melyek a következők: Saját tőke, Céltartalékok, Kötelezettségek, Passzív időbeli elhatárolások.

81B1 Saját tőke: a – jegyzett de még be nem fizetett tőkével csökkentett – jegyzett tőkéből, a tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyévi mérlegszerinti eredményéből tevődik össze.

81B11 Jegyzett tőke soron kell kimutatni a Cégbíróságon bejegyzett tőke összegét.
Ha az adatszolgáltatónál az alaptőke, törzstőke, az alapítói vagyon felemelése, vagy leszállítása miatt a jegyzett tőke összege változik, akkor ezt a cégjegyzékbe való bejegyzés napján, a bejegyzés időpontjában kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.
Az Szmt. előírásai alapján – külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél kell kimutatni – a nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás esetén az 50. § (7) bekezdés szerinti értékben – a működéshez, a tartozások kiegyenlítéséhez szükséges, a külföldi székhelyű vállalkozás által biztosított – tartósan és ilyen címen a fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott – vagyont.

8B12 Jegyzett, de még be nem fizetett tőke soron kell kimutatni alapításkor, vagy jegyzett tőke emeléskor a cégbíróságon már bejegyzett, de a tulajdonosok által még be nem fizetett tőke összegét, negatív előjellel.

8B13 Tőketartalék soron kell kimutatni a részvénytársasági formában működő adatszolgáltatóként a részvények kibocsátáskori és a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és névértéke közötti különbözetet. Ezen kívül itt kell kimutatni mindazokat a növekedéseket és csökkenéseket, amelyeket a Sztv. hivatkozott paragrafusai ezen jogcímeken nevesítenek.

8B14 Eredménytartalék
Itt kell szerepeltetni az előző év mérleg szerinti eredményét [ideértve az ellenőrzés előző üzleti év(ek) mérleg szerinti eredményét növelő módosítását is], valamint az Szmt. által nevesített fenti tételeken kívüli összegeket is.

81B15 Lekötött tartalék
A lekötött tartalék növekedéseként vagy csökkenéseként kell kimutatni a pénzmozgással vagy az eszközmozgással egyidejűleg a külön jogszabály alapján a lekötött tartalékkal szemben átvett vagy átadott pénzeszközök, egyéb eszközök értékét.
A külön jogszabály által lekötött tartalék feloldását – a külön jogszabálytól eltérő rendelkezés hiányában – az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni.

81B16 Értékelési tartalék
Ezen mérlegsor részletezéseként kell kimutatni a 81B161 Értékhelyesbítés értékelési valamint a 81B162 Valós értékelés értékelési tartalékát.
Ezekben a sorokban kell szerepeltetni az Sztv. 58. § szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét az értékhelyesbítés értékelési tartalékaként, továbbá a hivatkozott törvény 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alapján a saját tőkével szemben elszámolt értékelési különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékaként.
Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, valamint a valós értékelés értékelési tartaléka és az értékelési különbözet kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem teljesíthető.

81B17 Mérleg szerinti eredmény (év közben Eredmény) sorban kell feltüntetni az Eredménykimutatás alapján kiszámított (halmozott) eredményt. (A devizaoszlopban nem szerepelhet összeg.) Év közben ez az eredmény az eredményszámlák lezárása utáni – a bevételeknek, ráfordításoknak és költségeknek – a társasági adóelőleg befizetett összegével csökkentett egyenlege. Év végén az előzetes eredménynél az (előzetes adatok alapján meghatározott) adófizetési kötelezettséggel számított összeget kell figyelembe venni. Az év végi végleges adat az éves beszámoló mérleg szerinti (auditált) eredménye.

81B2 Céltartalék
Itt kell kimutatni – a számviteli és külön jogszabályi előírások szerint az adózás előtti eredmény terhére megképzett – céltartalékok tárgynegyedév végi és év végi állományát, a következő csoportosításban.

81B21 Céltartalék a függő várható kötelezettségekre
Ezen a soron kell szerepeltetni a mérlegen kívül nyilvántartott függő kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékok beszámolás napján fennálló összegét kell jelenteni.

81B22 Céltartalék a biztos jövőbeni kötelezettségekre
Itt kell jelenteni a biztos jövőbeni kötelezettségek után képzett kockázati céltartalékok beszámolási időszak végén fennálló állományát.

81B23 Egyéb céltartalék
Ebben a sorban kell kimutatni a számviteli, vagy az egyéb jogszabály által előírt céltartalékok beszámolás napján fennálló állományát.

81B3 Kötelezettségek
A felügyeleti mérleg forrás oldalán a kötelezettségeket négy fő csoportra osztva szerepeltetjük, amelyek Hátrasorolt kötelezettségek, hosszú lejáratú kötelezettségek, rövid lejáratú kötelezettségek, valamint egyéb rövidlejáratú kötelezettségek.

81B31 Hátrasorolt kötelezettségek
Hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen az adatszolgáltató rendelkezésére bocsátottak, és a rá vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható az adatszolgáltató adósságának rendezésébe, valamint a kölcsönt nyújtó követelés a törlesztésének sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll. Azt a társaság felszámolása vagy csődje esetén csak a hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, a kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti futamideje öt évet meghaladó lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött felmondási idő előtt nem lehetséges.
A felügyeleti mérlegben ezt a fősort alá kell bontani és külön kell szerepeltetni a 81B311 Kapcsolt vállalkozással szembeni, a 81B312 Egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni, valamint a 81B313 Egyéb vállalkozással szembeni hátrasorolt kötelezettséget.

81B32 Hosszú lejáratú kötelezettségek
A hosszú lejáratú kötelezettségek között kell szerepeltetni az egy üzleti évnél hosszabb lejáratra kapott kölcsönt és hitelt, valamint kötvénykibocsátást, átváltoztatható kötvény kibocsátását, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettséget is.

81B33 Rövidlejáratú kötelezettségek
Ebben a csoportban külön soron részletezve kell kimutatni a kibocsátott elektronikuspénz, a rövidlejáratú kölcsönök, hitelek, valamint vevőktől kapott előlegek, szállítók, váltótartozások beszámolási időszak végi állományát. Külön sorban kell szerepeltetni a kapcsolt vállalkozással, az egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szembeni rövid lejáratú kötelezettségeket, valamint az egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket is.

81B331 Kibocsátott elektronikuspénz
A Pszkr. 17/B. § (2) bekezdése alapján itt kell szerepeltetni az elektronikus pénz kibocsátásával összefüggésben az adatszolgáltató birtokába került (általa kezelt), az ügyfelek tulajdonát megtestesítő pénzeszközöket. Az elektronikuspénz fogalmát Hpt. 2. számú melléklet I. Pénzügyi szolgáltatások fejezetének 5.2. pontja határozza meg.

A 81B339 Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek soron kell kimutatni a részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos rövidlejáratú kötelezettségeket, Határidős és opciós ügyletekből származó kötelezettségeket, különféle egyéb rövidlejáratú kötelezettségeket is.

Ebből külön soron kell kiemelni a fizetési számla kapcsán az ügyféllel szemben fennálló tartozást (81B33931 sor).

A Pszkr. 6. § (5) pontjában foglaltaknak megfelelően a pénzforgalmi szolgáltatónak elkülönítve kell nyilvántartania a pénzforgalmi szolgáltatásból, illetve a kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatásból származó kötelezettségeit. Ezen előírásoknak megfelelően az adatszolgáltatóknak ezen kötelezettségeiket a 81B3393 soron kell szerepeltetni.

81B34 Kötelezettségek értékelési különbözete
Amennyiben az adatszolgáltató a Számviteli politikájában rögzítettek szerint a valós értékelést választja, akkor ezen a soron kell szerepeltetni az előzőkben felsorolt tételek valós értékelés miatti értékelési különbözetét, amely az adott kötelezettség tétel bekerülési értékének és a piaci értékének a különbözete.

81B35 Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
Az Szmt. szerint e soron kell szerepeltetni a származékos ügyletek negatív értékelési különbözete címén a pénzügyi instrumentumok valós értékelése esetén a le nem zárt kereskedési, vagy fedezeti célú származékos ügyletek negatív valós értékét (jövőben várható veszteségjellegű eredményét).

81B4 Passzív időbeli elhatárolások
Az Szmt. előírásai alapján az adatszolgáltatónak Passzív időbeli elhatárolásaként elkülönítetten kell kimutatni
•    a mérleg fordulónapja vagy a beszámolási időszak vége előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni/beszámolási időszak utáni időszak árbevételét, bevételét képezi, valamint
•    azt a mérleg fordulónapja előtti/beszámolási időszak fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,
•    valamint minden egyéb olyan tételt, amelyet az Szmt. még a fentieken kívül ide sorol.

Az adatszolgáltatónak a passzív időbeli elhatárolást meg kell bontania 81B41 Bevételek passzív időbeli elhatárolása, 81B42 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása, valamint Halasztott bevételek részletezésben.

Az adatszolgáltatónak ugyanezen táblákon kell közölni az auditált, éves beszámolónak megfelelő adatokat. Év végén az eszközök, és források auditált adatainak az adatszolgáltató számára előírt éves beszámolóval meg kell egyezni.


81C MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEI ÉSKÖTELEZETTSÉGEI


A jelentés célja
Az adatszolgáltató függő, jövőbeni követeléseinek és kötelezettségei számviteli nyilvántartás szerinti állományának a kimutatása.

A jelentés kitöltése

81C1 Mérlegen kívüli követelések összesen:
Itt kell a beszámolás napján fennálló a számviteli szabályok szerinti mérlegen kívüli – a részletező sorokban feltüntetett függő és jövőbeni –követeléseinek összegét szerepeltetni.

81C11 Függő követelések összesen:
Itt kell kimutatni a beszámolás napján fennálló Opciós ügyletek, kapott garanciák és kezességek, hitellevelek és akkreditívek, hitelkeretek igénybevehető része, peres ügyek alapján származó követelések, valamint az egyéb függő követelések összegét. A 81C112 Kapott garancia és kezesség sorból kiemelten kell szerepeltetni a harmadik fél által a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés b) pontja szerint az elektronikuspénz kibocsátása miatti kötelezettségéért vállalt (81C1121), és a Hpt. 87/L. § (3) bekezdés b) pontja szerint a pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségéért vállalt (81C1122) garancia, kezesség összegét.

81C12 Jövőbeni követelések összesen:
Itt kell szerepeltetni a határidős követelések, SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti követelések, valamint az egyéb jövőbeni követelések összegét, a tárgyidőszak végére vonatkozóan.

A81C131 Biztosítékok és fedezetek értéke – teljes értéken: sorban kell szerepeltetni a mérlegen kívüli tételnek minősülő, kapott biztosítékok és fedezetek összegét. A teljes érték a pénzügyi adatszolgáltató belső szabályzatában meghatározott megfelelő aktuális nyilvántartási értéket jelenti. Amennyiben egy követelés mögött többféle fedezet is van, itt mindegyiket fel kell tüntetni.

A 81C132 Biztosítékok és fedezetek értéke – a követelés erejéig: Ezekben a sorokban kell szerepeltetni az egyes fedezeteket, de nem teljes értéken, hanem csak a mögöttük álló teljes ügyfélkövetelés (tőke és időarányosan járó, de még meg nem fizetett kamat erejéig). Amennyiben egy követelés mögött többféle fedezet is van, akkor itt az elsődleges fedezetnél kezdve – de csak a követelés erejéig – több fedezet is feltüntetésre kerülhet. A követelés értékét meghaladó többletfedezetek nem vehetők figyelembe. A követelés értékét el nem érő fedezeteket teljes mértékben, de a fedezetértékelési szabályoknak megfelelő értéken kell számításba venni.
Az adatszolgáltató nyilvántartását úgy kell kialakítani, hogy a jelentésben fedezetként szereplő összeg csak bizonylattal alátámasztott és helyszíni vizsgálat során tételesen ellenőrizhető legyen.

81C2 Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen:
Itt kell a beszámolás napján fennálló a számviteli szabályok szerinti mérlegen kívüli – a részletező sorokban feltüntetett függő és jövőbeni – kötelezettségek összegét szerepeltetni.

81C21 Függő kötelezettségek összesen:
Itt kell kimutatni a számviteli jogszabályok szerint nyilvántartott függő kötelezettségeknek az eredeti (szerződés szerinti) összegeit. A beszámolás napján fennálló kötelezettségeket a számviteli előírásoknak megfelelő tartalommal a részletező sorok szerint kell feltüntetni. A függő kötelezettségek között az 81C214 Hitelszerződés alapján még igénybe vehető hitelkeret összegen belül 81C2141 sorban külön kiemelten kell szerepeltetni az ügyfelek fizetési számlájához kapcsolódóan lehívható hitelkeretek összegét.

81C22 Jövőbeni kötelezettségek összesen:
A mérlegen kívüli tételek közül a beszámolás napján fennálló jövőbeni kötelezettségeket a számviteli előírásoknak megfelelő tartalommal és a részletező sorok szerint az eredeti (szerződés szerinti) összeggel kell feltüntetni.

82A EREDMÉNYKIMUTATÁS


A jelentés célja

Ez a jelentés a Felügyeleti jelentések alapdokumentumát képezi. A felügyeleti eredménykimutatás (a továbbiakban: eredménykimutatás) célja, hogy elkülönítetten tartalmazza az adatszolgáltató beszámolási időszaki eredményéből a Hpt. szerint végzett elektronikuspénz-kibocsátással és pénzforgalmi szolgáltatással összefüggésben, valamint az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez és a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódóan keletkező bevételeket, ráfordításokat és költségeket az adatszolgáltató előbbiektől eltérő tevékenységéből származó bevételektől, ráfordításoktól és költségektől. Az eredménykimutatás szerkezete biztosítja az adatszolgáltató tőkekövetelmény számításának alátámasztását.


A jelentés kitöltése

Az eredménykimutatásban a Mérleg szerinti eredmény levezetését az Szmt. 2. számú melléklet Eredménykimutatás (összköltség eljárással) „A” változatának szerkezetében tartalmazza, a tábla célját szolgáló kiegészítő sorokkal és tájékoztató adatokkal.

Az alapértelmezéstől eltérően negatív előjellel kell ellátni azokat az eredménytételeket, amelyeket a számviteli szabályoknak és az ügylet jellegének megfelelően kell az adott tétel-csoportban kimutatni, függetlenül attól, hogy az a bevételt, vagy a ráfordítást csökkenti [lásd a tétel megnevezése előtti (-) jelet], így pl.:

1.    Az Szmt., vagy a Hitkr. előírásainak megfelelően ráfordítás csökkentő tételként kell kimutatni a tárgyévben képzett céltartalék és értékvesztés tárgyévi felhasználását, felszabadítását, vagy visszaírását.
2.    A kapcsolódó ügyletek (származtatott ügylethez kapcsolódó alapügylet, alapügylet és annak fedezeti ügylete) valós értéken történő értékeléséből származó értékelési nyereséget és veszteséget ugyanazon tétel-csoportban kell kimutatni bevételt, vagy ráfordítást csökkentő tényezőként.
3.    A valós értékelésbe vont, fedezeti célú származtatott ügyletek értékelési különbözeten kívüli egyéb bevételét és ráfordítását a fedezett ügylettel azonos tételcsoportban – az alapügylettől elkülönítetten – ráfordítást, vagy bevételt csökkentő tételként kell kimutatni.
4.    Ha valamelyik ráfordítás vagy költség sor Követel, vagy bevétel sor Tartozik egyenleget mutat, akkor ezt a tételt negatív előjellel kell feltüntetni. Az egyes eredmény sorokban veszteség esetén a negatív előjelet ki kell tenni.

A jelentés oszlopai

A tábla a)-d) oszlopaiban a tárgyhónapra könyvelt, az e)-h) oszlopaiban az év elejétől halmozott eredménytételeket kell kimutatni forintban, elektronikuspénz-kibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból, valamint az egyéb üzleti tevékenységből származó bevétel, ráfordítás és költség bontásban.

A fő sorok alábontásain belül a következő rendezőelv érvényesül:
1.    Az eredménykimutatás soraiból az adatszolgáltató tevékenység-típusainak bevételei, ráfordításai és költségei követhetők. Ezek a fő tevékenységek a következők:
Elektronikuspénz-kibocsátási szolgáltatások:
•    Hpt. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elektronikuspénz-kibocsátás
Kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások:
•    Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint – a 6/D. §-ban foglalt korlátozásokkal – hitel és pénzkölcsön nyújtás
A Hitel és pénzkölcsön nyújtás tartalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10., 10.1. és 10.2. pont határozza meg. Ide sorolható a Hpt. 6/C. § (4) bekezdés szerint egyéb, szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása.
•    Hpt. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott fizetési rendszer működtetése
Pénzforgalmi szolgáltatások:
•    Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontja szerinti pénzforgalmi szolgáltatás nyújtása
A pénzforgalmi szolgáltatás tartalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 9. pont határozza meg.
Kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások:
•    Hpt. 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint –a 6/B. §-ban foglalt korlátozásokkal – hitel és pénzkölcsön nyújtása.
A Hitel és pénzkölcsön nyújtás tartalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 10., 10.1. és 10.2. pont határozza meg. Ide sorolható a Hpt. 6/A. § (4) bekezdés szerint a hitel és pénzkölcsön nyújtásának lebonyolításával (működtetésével) összefüggő és egyéb, szorosan kapcsolódó szolgáltatások nyújtása (ideértve a fizetési műveletek teljesítésének biztosítását, a fizetési művelet tárgyát képező pénz átváltását, adatok tárolását és feldolgozását).
•    Hpt. 3. § (1) bekezdés j) pontja szerinti letéti szolgáltatás nyújtása, ide nem értve a Bszt. szerinti értékpapír letétkezelést. A letéti szolgáltatás (pénzletétkezelés) tartalmát a Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet 6. pontja határozza meg.
•    Hpt. 3. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott fizetési rendszer működtetése
2.    Az eredménykimutatás olyan szerkezetű, amelyből az adatszolgáltató Hpt. szerinti tőkekövetelménye alátámasztható függetlenül attól, hogy a szavatoló tőke-szükséglet meghatározását az adatszolgáltatómilyen módszer szerint végzi.
3.    Az adatszolgáltató a Hpt. 6/A. § (5) bekezdésben, és a 6/C. § (5) bekezdésben meghatározottak szerint végezhet a pénzforgalmi szolgáltatáson és az elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységen, és azokhoz kapcsolódó pénzügyi szolgáltatáson kívüli egyéb üzleti tevékenységet.Amennyiben a számviteli nyilvántartási rendszere nem teszi lehetővé a különböző üzleti tevékenységeinek tényleges bevételeinek és ráfordításainak bemutatását, úgya számviteli politikában meghatározott megosztási eljárással hozzárendelteredménytételeket kell a tevékenységnél kimutatni. Az eredménykimutatás sorainak tartalma című fejezet az egyéb üzleti tevékenység eredménytételeinek besorolását csak abban az esetben tartalmazza, ha az adott tevékenység, vagy eredménytétel a vállalkozás pénzforgalmi tevékenységének értékelésénél jelentőséggel bír (pl.Értékesítés közvetett költségei sor).

Az eredménykimutatás sorainak tartalma:

A 82A1 sor A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredményétaz Szmt. 71. § (1) bekezdés a) pontja szerint összköltség eljárással kell meghatározni.

A 82A11 I. Értékesítés nettó árbevétele sor
A Pszkr. 6. § (9) bekezdése szerint a pénzforgalmi szolgáltatásért, valamint a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokért felszámított, a Hitkr. 10. § (10) bekezdése szerinti díjakat az értékesítés nettó árbevételén belül kell kimutatni.

A díjbevételeket meg kell bontani aszerint, hogy a szolgáltatást igénybe vevő belföldi vagy külföldi személynek minősül-e, függetlenül a szolgáltatás ellenértékének kiegyenlítési módjától.

A 82A111 Belföldi értékesítés nettó árbevétele sor tartalmát az Szmt. 74. § (1) bekezdésben foglaltak, a 82A112 Exportértékesítés nettó árbevétele sor tartalmát az Szmt. 74. § (2) és (3) bekezdésekben foglaltak határozzák meg.

Mind a bel-, mind a külföldi értékesítés nettó árbevételét fő tevékenységtípusonként kell részletezni:

•    Elektronikuspénz kibocsátásának díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele a Pszkr. 17/B. § (4) bekezdése szerint
•    A pénzforgalmi műveletek (fizetési számlára, és számláról történő készpénz be- és kifizetése, beleértve a fizetési számla vezetéséhez szükséges tevékenységeket, a fizetési művelet fizetési számlák között, a pénzmozgások hitelkeretből történő teljesítése),
•    készpénzátutalás
•    fizetési művelet érdekében végrehajtott, készpénz helyettesítő fizetési eszköz kibocsátás
•    a fizetési művelet teljesítéséhez kapcsolódó hitel- és kölcsönnyújtással szorosan összefüggő pénzforgalmi szolgáltatások a Hpt. 6/A. § (4) bekezdés szerint.
•    Az egyéb bevételek elsősorban az egyéb üzleti tevékenységgel összefüggő, az Szmt. 73. § és 74. §-ai szerinti bevételeket tartalmazza.

A 82A12 II. Aktivált teljesítmények értéke sor kitöltésénél az Szmt. 76. §-ban foglaltak az irányadók.

A 82A13 III. Egyéb bevételek sortartalmát az Szmt. 77. §-ában foglaltak, a 82A17 VII. Egyéb ráfordítások sor tartalmát az Szmt. 81. §-ában foglaltak határozzák meg.

Az eredménykimutatás egyéb bevételek és ráfordítások főbb tételeit az alábbi táblázat tartalmazza:
2K36777_1

PSZÁF sorkód

Megnevezés

Jogszabályi hivatkozás

PSZÁF sorkód

Megnevezés

Jogszabályi hivatkozás

82A13

V. Egyéb bevételek

 

82A17

VI. Egyéb ráfordítások

 

82A131

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből és átadásából származó bevétel

Szmt. 77. § (3) bekezdés e pont); 72. § (4) a) és c) pont

82A171

Immateriális javak, tárgyi eszközök könyv szerinti értéke értékesítéskor, átadáskor

Szmt. 81. § (3) bekezdésc) pont; 72. § (4) bekezdésa) és c)pont

82A132

Saját követelések értékesítéséből és engedményezéséből származó bevétel

Szmt. 77. § (3) bekezdésd) pont

82A172

Saját követelés könyv szerinti értéke értékesítéskor, engedményezéskor

Szmt. 81. § (3) bekezdésf) pont

82A173

Saját követelés könyv szerinti értéke leíráskor

Szmt. 81. § (3) bekezdésb) pont

82A133

Behajthatatlannak minősített és leírt követelésből származó bevételek

Szmt. 77. § (2) bekezdésc) pont

82A134

Követelések értékvesztésének visszaírása

Szmt. 77. § (5) bekezdés
Kapcsolódó jogszabály: 55. § (3) bekezdés

82A174

Követelések értékvesztésének képzése

Szmt. 81. § (4) bekezdésa) pont
Kapcsolódó jogszabály: 55. § (1)-(2) bekezdés

82A135

Egyéb eszközök értékvesztésének visszaírása

Szmt. 77. § (5) bekezdés
Kapcsolódó jogszabályok: 53.§, 56. § (4) bekezdés

82A175

Egyéb eszközök értékvesztésének képzése

Szmt. 81. § (4) bekezdésa) pont
Kapcsolódó jogszabályok: 53.§ (1)-(2) bekezdés, 56. § (1)-(3) bekezdés

82A136

Céltartalék felhasználása és felszabadítása

Szmt. 77. § (3) bekezdésa)
Kapcsolódó jogszabályok: 41. § (1)-(2) és (4) bekezdés

82A176

Céltartalék képzése

Szmt. 81. § (3) bekezdésa)
Kapcsolódó jogszabályok: 41. § (1)-(2) és (4) bekezdés

82A177

Adók, adó jellegű kifizetések

Szmt. 81. § (4) bekezdésc)

82A137

Különféle egyéb bevételek

Szmt. 77. § -ból nem nevesített tételek

82A178

Különféle egyéb ráfordítások

Szmt. 81. § -ból nem nevesített tételek


Az egyéb bevételeknek az irányadó módszer szerinti tőkekövetelmény számításánál van különös jelentősége.
A Hpt. 87/H. § (2) bekezdés szerint az irányadó mutató egyik összetevője a pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó, üzleti tevékenységből származó egyéb bevételek összege. Ez az érték a Pszkr. 6. § (3) bekezdés b) pontjának értelmezésében az egyéb bevételeken belül
•    egyrészt a pénzforgalmi szolgáltatásokkal és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokkal összefüggésben közvetlenül keletkezik,
•    másrészt a számviteli politikában lefektetett megosztási eljárás módszertana szerint az egyéb bevételekből közvetetten és nagyságrendileg a pénzforgalmi szolgáltatási és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységekhez kapcsolható.

Az összköltség eljárással készülő eredménykimutatásban a költségeket az Szmt. 78. §, 79. § és 80. §-ai szerint költségnemenként kell megbontani. A 82A14 sorban az anyagjellegű ráfordításokat, 82A15 sorban a személyi jellegű ráfordításokat, a 82A16 sorban az értékcsökkenési leírásokat kell kimutatni. (A tőkekövetelmény költség alapú meghatározásához szükséges a közvetett költségek – mint általános igazgatási költségek – forgalmi költség alapú megbontása is, amelyet az eredménykimutatás tájékoztató adatai között kell bemutatni.)

A 82A2 sor B. Pénzügyi műveletek eredményén belül a 82A21VIII. Pénzügyi műveletek bevételei sortartalmát az Szmt. 83. és 84. §-ában foglaltak, a 82A22 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai sor tartalmát az Szmt. 83. és 85. §-ában foglaltak határozzák meg.

A pénzügyi műveletek bevételein belül a 82A211-82A213 sorok elsősorban az egyéb üzleti tevékenységből származó eredménytételeket tartalmaznak, így a tartós tulajdonszerzéshez (vagyoni részesedés), befektetési céllal vásárolt, tulajdon- és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokhoz és a számviteli jogszabályok szerint értékpapírnak minősülő befektetésekhez, tartós kölcsönökhöz, szavatoló tőke átadásával összefüggő hátrasorolt követelésekhez kapcsolódnak.

A 82A211 Kapott (járó) osztalék és részesedéssor a tulajdoni részesedést jelentő befektetések után kapott osztalékot (kamatozó részvény esetén a kamatot) tartalmazza az Szmt. 84. § (1) bekezdésének rendelkezése alapján. Külön soron jelenik meg az Szmt. 3. § 7. pontjában definiált kapcsolt vállalkozásoktól kapott (járó) osztalék összege.

A 82A212 Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége sor a befektetett eszközök közé sorolt, tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok eladási ára és könyv szerinti értéke közötti, az értékesítéskor elszámolt, nyereség jellegű különbözetet tartalmazza [Szmt. 84. § (2) bekezdés].

A 82A213 Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége sort – amelynek kitöltésére az Szmt. 84. § (3) és (4) bekezdése, kamat jellegű bevételekre a Hitkr. 10. § (2)-(3) bekezdése az irányadó – kamat- és kamatjellegű bevételekre és árfolyamnyereségre kell bontani. Árfolyamnyereség értékesítéskor és beváltáskor realizálódhat. A kamatbevételek között jelenik meg a befektetési jegy és kockázati tőkealap-jegy hozama, a pénzügyi lízing lízingdíj bevétele is.

Ha a részesedések és befektetett pénzügyi eszközök értékesítéskor, vagy beváltáskor realizált árfolyameredmény veszteség jellegű, akkor az eredménytétel a IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai, 82A221 Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége soron jelenik meg [Szmt. 85. § (1) bekezdés].

A tábla 82A214 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek és 82A222 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások blokkjaiban egymással egyező szerkezetben jelennek meg a felügyeleti szempontból kiemelt jelentőségű kamatbevételek és -ráfordítások, valamint a Hitkr. 10. § (2) és (3) bekezdése szerinti kamatjellegű bevételek és ráfordítások.

A 82A2141 sor a) Alaptevékenységekhez kapcsolódó eredménytételeket kell megjeleníteni.
A 82A21411 Elektronikuspénz kibocsátáshoz kapcsolódó kapott kamatok és kamatjellegű bevételek soron a Pszkr. 17/B. § (5) bekezdése szerinti elektronikuspénz kibocsátásából, és a végzett egyéb pénzügyi szolgáltatással összefüggő kamatként és kamatjellegű jutalékként, kamatjellegű bevételként elkülönítetten nyilvántartott értéket kell szerepeltetni.
A 82A2142 soron az ügyfélpénzek védelme érdekében –a Hpt. 87/L. § értelmezése szerint– keletkezett követelésekhez kapcsolódó kamat- és kamatjellegű bevételek és ráfordítások jelentendők. A Hpt. 87/L. § (3) bekezdés b) pontja szerint kötött biztosítás vagy garancia díját az „Egyéb” alábontó sorban kell megjeleníteni.
A 82A2143 c.) Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek és ráfordítások sorban kell megjeleníteni az egyéb üzleti tevékenységhez kapcsolódó eredménytételeket az Szmt. 84. § (5) bekezdés és 85. § (2) bekezdés szerint.


A tábla 82A215 Pénzügyi műveletek egyéb bevételei és 82A224 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai sorok alábontása:

A 82A2151 és 82A2241 Függő és jövőbeni kötelezettségekhez kapcsolódó bevételek és ráfordítások a Hpt. 87/L. § (3) bekezdés b) pontja szerinti bankgarancia- vagy kezesi biztosítási szerződés eredménye kivételével, amelyet bevétel esetén a 82A21424 sorban, ráfordítás esetén a 82A22223 sorban kell kimutatni.

A 82A2152 és 82A2242 Pénzügyi eszközök realizált árfolyamnyeresége, -vesztesége sorokban realizált eredményként a befektetési eszköznek, tartós részesedésnek nem minősülő eszközök (zömében forgatási célú értékpapírok, követelések) értékesítésekor az eladási értéknek – lejáratkor, beváltáskor a névértéknek – a könyv szerinti értéket, de legfeljebb a törlesztésekkel csökkentett bekerülési értékét meghaladó része mutatható ki. A fennmaradó különbözetet értékvesztés visszaírásaként kell kimutatni.

A 82A2153, 82A2154 és 82A2243, 82A2244 sorokban kell kimutatni a deviza- és valutaforgalomban, a többdevizás pénzügyi tranzakciókban realizált marzs[marge] és konverziós nyereséget és veszteséget, és a devizaeszközök és kötelezettségek forint árfolyamváltozásból adódó átértékelési különbözetének nyereségét, veszteségét.

A 82A2155 és 82A2245 Értékelési különbözet sorokban a pénzügyi eszközök valós értékeléséből származó és eredménykimutatással szemben elszámolandó pozitív és negatív értékelési különbözeteket kell kimutatni.

A 82A2156 és 82A2246 Egyéb sorokban a fentiekben nem nevesített eredménytételek szerepelnek a Szmt. 84. § (7) bekezdésének és 85. § (3) bekezdésnek megfelelően.

Ha az adatszolgáltató elektronikuspénz-kibocsátási, vagy pénzforgalmi szolgáltatási és a kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységek fedezetére származtatott ügyletet köt, az ügylet eredményét a fedezett alapügylettel azonos módon kell az eredménykimutatás megjeleníteni.
Az egyéb üzemi tevékenység keretében kötött származtatott ügyletek kezelésére a számviteli szabályok az irányadók.

82A3 sor C. Szokásos vállalkozási eredmény
Ez a sor az adatszolgáltató üzemi (üzleti) tevékenység eredményének és a pénzügyi műveletek eredményének összegét foglalja magában az Szmt. 70. § (2) bekezdésnek megfelelően.

82A4 sor D. Rendkívüli eredmény
Itt kell közölni a számviteli szabályok szerint elszámolt, rendkívülinek minősített bevételeket [Szmt. 45. §, 86.§ (3)-(5) bekezdés] és ráfordításokat [Szmt. 33. §, 86.§ (6)-(9) bekezdés]. Rendkívüli ráfordításként kell elszámolni a behajthatatlannak nem minősíthető –szerződésmódosítás alapján – elengedett saját, vagy vásárolt követelések összegét. A rendkívüli bevételek és ráfordítások között jelennek meg többek között az ellentételezés nélküli tartozásátvállalások, a térítés nélküli (visszaadási kötelezettség nélkül) eszköz átadások/átvételek, a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak, a visszafizetési kötelezettség nélküli végleges pénzátadások [a 81. § (2) bekezdés c) pont kivételével] miatti eredmény elszámolások.

82A5 sor. E. Adózás előtti eredmény
Ez a sor tartalmazza az adatszolgáltató tevékenységből, működésből eredő összes, tárgyévben elszámolt bevétel, ráfordítás és költség egyenlegét, azaz a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összegét.

82A6 sor Adófizetési kötelezettség (Év közben fizetett adóelőleg)
Év közben e soron a ténylegesen befizetett társasági adóelőleg összegét kell szerepeltetni (függetlenül attól, hogy a hitelintézet a fizetett adóelőleget könyveiben hol tartja nyilván).
Az év végére vonatkozó előzetes, még nem auditált jelentésekbe azt az adófizetési kötelezettséget kell beírni, amelynek – az előzetes számítások szerint – az éves beszámolóban szerepelnie kell.

82A7 sor. F. Adózott eredmény
A sor tartalmában csak a véglegesen auditált év végi jelentésben egyezik meg az Szmt. 2. számú mellékletében szereplő Eredménykimutatás ’F’ sorával, tekintettel a Felügyeleti eredménykimutatás azon korlátozására, hogy év közben csak a befizetett adóelőleget lehet szerepeltetni az adózott eredmény kiszámításánál. December végén a felügyeleti és a számviteli adózott eredmény közel azonos nagyságrendű a várható adófizetési kötelezettség szerepeltetése miatt.

82A71 sor Eredménytartalék igénybevétele osztalékra és részesedésre
Itt kell szerepeltetni az Szmt. 87. § (5) bekezdésnek megfelelően az előző években felhalmozott eredménytartalékból a részvényesek osztalékára, részesedésére történő felhasználást.

82A72 sor Jóváhagyott osztalék és részesedés
Itt kell feltüntetni az Szmt. 87. § (4) bekezdésének megfelelően az év végi nyereségből a részvényesek osztalékára, részesedésére történő kifizetés összegét, ebből külön soron is kimutatva a kapcsolt vállalkozásnak fizetett osztalék, részesedés összegét. (A kiemelt sor az Szmt.-nek megfelelően nem tartalmazza a természetes személyeknek történő osztalékfizetés összegét.)

82A8 sor G. Mérleg szerinti eredmény
Az itt közölt adatnak meg kell egyeznie a Felügyeleti mérleg forrás oldalán mérleg szerinti eredményként jelentett adattal.
A mérleg szerinti eredmény az adózott eredmény és az eredménytartalék osztalékra és részesedésre sorokban szereplő értékek összege, csökkentve a jóváhagyott osztalékkal és részesedés sorban szereplő értékkel. [Szmt. 70. § (2) bekezdés]

82A9 sor Tájékoztató adatok

A Felügyelet a jogszabályi előírások teljesülésének vizsgálata érdekében, az eredménykimutatáshoz kapcsolódóan az alábbi adatokat kéri be az adatszolgáltatótól:

82A91 Értékesítés közvetett költségei
Az adatszolgáltató tőkekövetelményének a Hpt. 87/F. § szerinti költségmódszer alapú meghatározásánál az általános igazgatási költség tartalmát a Pszkr. 6. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően, az alábbiak szerint kell figyelembe venni:
•    az adatszolgáltató egészére vonatkozóan az Szmt. szerinti értékesítés közvetett költségein belül kimutatott igazgatási költségeket;
•    az adatszolgáltató egészére vonatkozóan a működés egyéb általános költségeit;
•    az adatszolgáltató által nyújtott pénzforgalmi szolgáltatási és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységhez (értékesítéséhez) közvetlenül hozzárendelhető értékesítési, forgalmazási költségeket.
A sorok tartalmára vonatkozóan az Szmt. 82. § (3)-(6) bekezdései az irányadóak.
Az értékesítés közvetett költségei, azaz az általános igazgatási költségek kategóriába az adatszolgáltató pénzforgalmi és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási, valamint egyéb üzleti tevékenységével kapcsolatban felmerült összes általános üzemi költséget kell besorolni.

82A92 Kiszervezett tevékenység ellenértéke
Az irányadó mutató eljárás módszerével történő tőkekövetelmény meghatározása során az irányadó mutató csökkenthető a másik pénzforgalmi szolgáltató részére kiszervezett tevékenység szerződés szerinti, fizetett ellenértékével. Mivel az értékesítés közvetlen és közvetett költségein belül az igénybevett, vagy továbbadott (kiszervezett) szolgáltatások költségei az eredménykimutatás több sorát is érinthetik, ezért az irányadó mutatót csökkentő értéket az eredménykimutatás tájékoztató adatai között egy összegben külön is meg kell jeleníteni. Az irányadó mutató értékét csökkentő összeget a Felügyelet helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálhatja.83NAPénzforgalmi intézmény– ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE
83ENA Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE
83PNAPosta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE


A jelentések célja
A táblák célja az ügyfélpénzek védelme érdekében a Hpt. 87/L. §, és 87/P. § betartásának ellenőrzése, a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi követelményeiről szóló 79/2004 (IV.19) Korm. rendelet és a pénzforgalom lebonyolításáról szóló 18/2009. (VIII. 6.) MNB rendelet sajátosságainak figyelembevételével. Az elektronikuspénz-kibocsátó a 83ENA táblában, a pénzforgalmi intézmény a 83NA táblában, míg a PEKMI a 83PNA táblában köteles jelenteni az ügyfélpénzek alakulását.

A 83NA tábla kitöltése
A 83NA jelentőtábla négy fő részből áll. Az első blokk az ügyfélpénzek tárgynapi forgalmát tartalmazza (nyitó állomány, növekedések, csökkenések). A második blokk tartalmazza az átvett ügyfélpénzekből a tárgynapot követő napon (T+1) teljesített kifizetéseket, a harmadik részben pedig a T+1 napon nem teljesített kifizetések kerülnek részletezésre. Végül a T+1 napon jogszabályi előírásként teljesített elhelyezés kerül bemutatásra, jogcímenkénti bontásban.

A 83NA1 soronkell kimutatni az ügyfélpénzek tárgynapi nyitó egyenlegét, 83NA111 Fizetési műveletekre átvett készpénz, 83NA112 Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott összeg és 83NA113 Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg szerinti bontásban.

A pénzforgalmi intézménynél a Hpt. 87/L. §-a alapján mindenkor biztosítani kell az ügyfélpénzek pontos, elkülönített kezelését, valamint azt, hogy amennyiben a pénzforgalmi intézmény az átvett pénzeszközt az átvételt követő munkanap végéig nem utalja át egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz, vagy nem fizeti ki a kedvezményezettnek, akkor a pénzeszközt vagy letéti számlára, vagy pedig a Hpt. 76/A. §-a szerinti 0 (nulla) %-os súlyozású eszközbekell elhelyezni. Ennek megfelelően a 83NA1 sorból elkülönítetten kell szerepeltetni az ügyfélpénzeket, külön a letéti számlán elhelyezett összeget (83NA1211), valamint külön a 0 (nulla) %-os súlyozású kitettségeknek minősülő eszközben történt befektetéseket.
A 83NA122 soron kell szerepeltetni az adatszolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő) tételeket.
A 83NA2 soron kell szerepeltetni az ügyfélpénz növekedésével járó, a 83NA3 soron az ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciókat, a táblában részletezettek szerinti bontásban.
83NA4 sor tartalmazza az Ügyfélpénzek tárgynapi záró egyenlegét, készpénz ügyfél-számlapénz, továbbá az adatszolgáltató saját pénzforgalmi- és egyéb számláján nyilvántartott összegszerinti bontásban.

A 83NA51 soron kell szerepeltetni a Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követőmunkanapon (T+1) teljesített kifizetéseket, a 83NA52 soron pedig a T+1 napon nem teljesített kifizetéseket, a tábla szerinti bontásban.
A 83NA512 kifizetések ügyfél fizetési számlájáról sorban ki kell mutatni az ügyfél számlájával szemben benyújtott terhelések összegét is. (hatósági átutalás, átutalási végzés)
A 83NA52 soron szereplő összeget a Hpt. 87/L. § (3) bekezdése alapján
„ha a pénzforgalmi intézmény a fizetési művelet végrehajtásaként nem utalja át egy másik pénzforgalmi szolgáltatóhoz, vagy nem fizeti ki a kedvezményezettnek, akkor
a) a pénzeszköz átvételét követő munkanap végéig az EU tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézetnél vezetett letéti számlára, vagy olyan eszközbe kell helyezni, amely kitettségre a 76/A. § alkalmazásakor nulla százalékos kockázati súly alkalmazható, vagy
b) a pénzügyi kötelezettségvállalása nem teljesítésének esetére a pénzforgalmi intézménytől eltérő csoporthoz tartozó, EU tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézettel, biztosítóval olyan bankgarancia- vagy kezesi biztosítási szerződést köt, amely
ba) az a) pont szerint elhelyezendő pénzeszköz teljes összegére vonatkozik, és
bb) a fedezet nyújtója által egyoldalúan legalább hatvannapos határidővel szüntethető meg.
A 83NA6 Jogszabályi előírás alapján teljesített elhelyezés sor és ennek részletezése biztosítja a Hpt. 87/L. § (3) bekezdésében előírtak megfelelésének ellenőrzését.

A 83ENA tábla kitöltése

Az elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél a Hpt. 87/P. §-a alapján mindenkor biztosítani kell az ügyfélpénzek pontos, elkülönített kezelését.

Ennek megfelelően a 83ENA2 Ügyfélpénz (átvett elektronikuspénz ellenértékének) tárgynapi nyitó egyenlege és 83ENA8 Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege sorokból elkülönítetten kell szerepeltetni egyrészt a letéti számlán elhelyezett ügyfélpénzt (nyitó állomány esetében: 83ENA211 soron, záró állomány esetében: 83ENA811 soron), másrészt a biztonságos, alacsony kockázati súlyozású kitettségeknek minősülő eszközben történt befektetéseket (nyitó állomány esetén: 83ENA212 soron, záró állomány esetén: 83ENA812 soron).

Biztonságos, alacsony kockázatú eszközök a Hpt. 87/P. § (5) és (6) bekezdése alapján azok az egyedi súlyú kötvények, amelyek esetében az egyedi kockázatra vonatkozó tőkekövetelmény – leszámítva a Kkr.-ben meghatározott minőségi kötvényt – legfeljebb 1,6%, továbbá az ÁÉKBV olyan kollektív befektetési értékpapírja, amely kizárólag ezen eszközbe fektet. A kötvények egyedi kockázatra vonatkozó tőkekövetelményét a Kkr. 3. számú melléklete határozza meg.

Az elektronikuspénz-kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben lévő tételét nyitó állomány esetén a 83ENA24, záró állomány esetén pedig a 83ENA84 soron kell jelenteni.

Pénzforgalmi közvetítő megbízása esetén a Hpt. 87/P. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ügynök által átvett, de a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés szerint még nem biztosított összeg nyitóállományát a 83ENA25, záró állományát pedig 83ENA85 soron kell jelenteni.

A 83ENA21, 83ENA22, 83ENA23, 83ENA24 és 83ENA25 sorok összege együttesen meghatározza az elektronikuspénz kibocsátása ellenében átvett – és vissza nem váltott – teljes vonatkozású időszak nyitó pénzeszköz állományát, míg 83ENA81, 83ENA82, 83ENA83, 83ENA84 és 83ENA85 összege meghatározza az elektronikuspénz kibocsátása ellenében átvett – és vissza nem váltott – teljes vonatkozású időszak záró pénzeszköz állományát.


Az ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciókat a 83ENA4, az ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciókat a 83ENA6 soron kell kimutatni.

A 83ENA1 Kibocsátott elektonikuspénz tárgynapi nyitó egyenlege sor összegének meg kell egyeznie a 83ENA2 Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege sorral. A83ENA7 Kibocsátott elektronikuspénz tárgynapi záró egyenlege sor összegének pedig meg kell egyeznie a 83ENA8 Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege sorral.


A 83PNA tábla kitöltése

A PEKMI-re a Hpt. 2. § (5) bekezdése alapján a 87/L. § hatálya azzal az eltéréssel terjed ki, hogy a 87/L. § (3) bekezdése szerinti határidő egy munkanappal meghosszabbodhat. A83PNA tábla kitöltése a 83NA táblázattal megegyező módon történik azzal az eltéréssel, hogy a83PNA53 soron a fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő második munkanapon (T+2) teljesített, a 83PNA54 soron pedig a T+2 napon nem teljesített kifizetéseket kell kimutatni.


83NB ELKÜLÖNÍTETT LETÉTISZÁMLÁN, VALAMINT NULLA SÚLYOZÁSÚ ESZKÖZBEN ELHELYEZETT ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE


A jelentés célja

Pénzforgalmi szolgáltatásra vonatkozóan a Hpt. 87/L.§ (3) bekezdés a)pontja, elektronikuspénz kibocsátási tevékenységre vonatkozóan pedig a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) pontja alapján letéti számlán, 0 (nulla) %-os, vagy alacsony kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben elhelyezett összegek tételes – szükség szerint napi szintű– bemutatása, letétkezelőnként, 0 (nulla) %-os, vagy alacsony kockázatú eszköztípusonkénti bontásban.

A jelentés kitöltése

A jelentés oszlopaiban kell kimutatni a letéti számlán, a 0 (nulla) %-os, valamint az alacsony kockázati súlyú eszközben elhelyezett összegeket letétkezelőnkénti bontásban. Az a oszlopban a letéti számlán elhelyezett összeget kell kimutatni. A b oszlop tartalmazza a 0 (nulla) százalékos kockázati súlyú eszközök tételes eszköztípusonkénti megnevezését. A c oszlop tartalmazza az alacsony kockázatú eszközök tételes eszköztípusonkénti megnevezését. A d oszlopban a forint, ae oszlopban a deviza, az f oszlopban pedig a forint és deviza együttes összegét kell kimutatni ezer forintban.
A 83NB1 sorban kell kimutatni a letéti számlán elhelyezett tételek mindösszesenjét, forint és deviza bontásban, valamint együttesen, ezer forintban.

A83NB101-199 sorokban kell szerepeltetni a letéti számlán elhelyezett összegeket, letétkezelőnkénti bontásban, forint, deviza és összesen részletezettségben.

83NB2 sorban kell szerepeltetni a 0 (nulla)%-os kockázati súlyozású eszközben elhelyezett tételek mindösszesenjét, forint és deviza bontásban, valamint együttesen.
A 83NB201-301-es sorokban az a oszlopban kell megjelölni annak a hitelintézetnek a nevét, ahol a nulla súlyú eszközök elhelyezésre kerültek. A 201001 sortól a 301199-ig ismétlősorosan a b oszlopban kell feltüntetni a megnevezett letétkezelőhöz tartozó eszközök pontos megnevezését.
83NB4 sorban kell szerepeltetni a Hpt. 87/P. § (5) és (6) bekezdése alapján alacsony kockázatú eszközben elhelyezett tételek mindösszesenjét, forint és deviza bontásban, valamint együttesen.


84A SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

A tábla célja

A pénzforgalmi intézménynek a Hpt. 87/D. § (3) bekezdésének megfelelően – a Hpt. 2. § (1) bekezdés d) pontja figyelembevételével –, az elektronikuspénz-kibocsátónak a Hpt. 87/…. § bekezdésének megfelelően a jogszabályok szerint rendelkezésre álló szavatoló tőkére vonatkozó követelményeknek kell eleget tenni.


2K36777_2

PSZÁF kód

Megnevezés

Jogszabályi hivatkozás

84A1

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN

=84A11+ 84A12

Hpt. 9. §, 70-76. §, továbbá a Hpt. 5. számú mellékletben foglaltak.

84A11

ALAPVETŐ TŐKE

=84A111+ 84A112+ 84A113+ 84A114

Hpt. 5. számú melléklet 1. és 2. pontjai

84A111

ALAPVETŐ TŐKEKÉNTELISMERT TŐKEELEMEK

= 84A1111+84A1112+ 84A1113+84A1115

= 84A11101+84A11102

Szmt. 35. §, Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontok, a Hpt. 234/C. §-ban foglaltak figyelembevételével

84A11101

ebből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett saját tőke

A sorban az alapvető tőkeként elismert befizetett jegyzett tőke teljes értékéből a törzsrészvényeket, továbbá a törzsrészvényekkel egyenrangúnak minősülő, rendes működés közben a veszteséget a törzsrészvényekkel egyenrangúan fedező részvényeket és részjegyeket kell elkülönítetten kimutatni.

84A11102

ebből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények

A tőkeelemek közé osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények is sorolhatók, ha az Szmt. 35. §, a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontjaiban előírt feltételeknek és felszámolás, rendes működés esetén a törzsrészvényekkel egyenlő módon, teljeskörűen fedezik a veszteségeket. A sorban ezen részvények teljes kibocsátási értékét kell kimutatni.

84A1111

Befizetett jegyzett tőke

A sorban az Szmt. 35. § és a Hpt. 5. számú melléklet 3. a) és 6. pontjainak megfelelő részvények és részjegyek névértékét tartalmazza. [A kapcsolódó, névértéken felüli befizetések a Tőketartalékban (CAA1113) jelennek meg.]

A sor tartalma:

1.) a befizetett és Cégbíróságon bejegyzett tőke számviteli szabályok szerinti összege [Szmt 35. § (3)-(6) pontja],

2.) a Cégbíróságon még be nem jegyzett tőkeemelés és tőkeleszállítás összege:

= növelő tényezőként a jegyzett tőkeemelés összegét a dokumentumok Felügyeletnek történő bemutatásától számítva [Hpt. 71-73. §, és a Hpt. 5. számú melléklet 8. pontja]

= csökkentő tényezőként Cégbíróságon még be nem jegyzett tőkeleszállítás összegét a közgyűlési (alapítói) döntést követően (Hpt. 71-73. §, és a Hpt. 5. számú melléklet 9. pontja)

3.) csökkentő tényezőként a jegyzett tőke be nem fizetett része (Szmt. 35. § (8) bekezdés).

A 84A1111 sor az osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett részvények értékét nem tartalmazza(lásd Járulékos tőke 84A123 és 84A125 sorait).

84A1112

(-) Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értéken

Hpt. 5. számú melléklet 5.a) pont.

84A1113

Tőketartalék alapvető tőkében figyelembe vehető része

=84A11131+ 84A11132+ 84A11133

A tőketartalék a Hpt. 5. számú melléklet 3. b), 8. és 9. pontjainak megfelelő tartalmú alapvető tőke elem.

84A11131

a) Számviteli tőketartalék

Hpt. 5. számú melléklet 5. és 6. pontjai – a befizetett jegyzett tőkével (84A1111) összhangban

Szmt. 35. § (9) bekezdés és 36. §.

84A11132

b1) (-) Tőketartalék csökkenése a cégbírósági bejegyzésig

A sorban két tételt kell megjeleníteni:

1.)    A Hpt. 5. számú melléklet 8. pontja szerint ezen a soron kell kimutatni a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés névértékének összegét, ha az a tőketartalék terhére valósult meg. (JT emelés belső forrásból).

2.)    Jegyzett tőke leszállítás esetén a számviteli tőketartalékban szereplő ázsiónak a szavatoló tőkéből kivezetett összegét a döntéshozataltól a cégbírósági bejegyzésig.

84A11133

b2) Tőketartalék növekedése a cégbírósági bejegyzésig

A sorban két tételt kell megjeleníteni:

1.)    Hpt. 5. számú melléklet 9. pontja szerint ezen a soron kell kimutatni a Cégbíróságon még nem bejegyzett, tőketartalékkal szemben végrehajtott jegyzett tőke leszállítás névértékének összegét (belső tőke-átcsoportosítás).

2.)    Külső forrásból történő jegyzett tőke emelés esetén a számviteli tőketartalékban még nem könyvelt ázsió összegét a cégbírósági bejegyzésig

84A112

ALAPVETŐ TŐKEKÉNTELISMERT TARTALÉKOK

=84A11211+ 84A11212+ 84A11213

A Hpt. 5. számú melléklet 3.c), d), f), g), 4., 5. c), d) 8. és 9. pontok szerinti tartalékok és eredménytételek

84A1121

Lekötött tartalék

Hpt. XXX. Fejezet, Hpt. 5. számú melléklet 3.c) pont.

Szmt. 38. § (1) bekezdés

84A1122

Eredménytartalék alapvető tőkében figyelembe vehető része

=84A112131+ 84A112132+ 84A112133+ 84A112134

Hpt. 71-73. §-ok, Hpt. 5. számú melléklet 3. f), 5. c), 8. és 9. pontok - a befizetett jegyzett tőkével (84A1111) összhangban

84A11221

a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív

Hpt. 71-73. §-ok, Hpt. 5. számú melléklet 3. f)

Szmt. 37. §, 35. § (9) bekezdés

84A11222

a2) (-) Számviteli eredménytartalék, ha negatív

Hpt. 71-73. §-ok, Hpt. 5. számú melléklet 5. c) pontok Szmt. 37. §, 35. § (9) bekezdés

A tárgyévet megelőző év – osztalékfizetési kötelezettségtől és egyéb terhektől (pl. adó, tartalékképzés) mentes– előzetes eredményét a tárgyévet követő negyedéves jelentésekben következőként kell figyelembe venni:

•    ha pozitív, a szavatoló tőkében csak akkor lehet figyelembe venni, ha azt a könyvvizsgáló hitelesítette.

•    a negatív eredményt a könyvvizsgálói hitelesítés előtt is figyelembe kell venni.

Könyvvizsgáló által hitelesítettnek az előzetes eredmény akkor tekinthető, ha ezt a nyereséget a kimutatások auditálásáért felelős személyek ellenőrizték és elegendő, megfelelő bizonyosságot szereztek arról, hogy annak összegét az érvényes magyar számviteli jogszabályoknak megfelelően állapították meg.

84A11223

b1) (-) Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőkeemelés miatt

Hpt. 5. számú melléklet 8. pont

84A11224

b2) Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt

Hpt. 5. számú melléklet 9. pont

84A1123

Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív

Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 3. g) pont

A könyvvizsgáló által hitelesített időszak halmozott, előrelátható kifizetést és osztalékot nem tartalmazó, pozitív eredményét kell ezen a soron kimutatni.

Ha az évközi auditálás záró dátumát követő időszakban keletkező eredmény pozitív, ezt az összeget csak a következő auditáláskor lehet ebben a sorban szerepeltetni. Ha az évközi auditálás záró dátumát követő időszakban keletkező eredmény negatív, a következő auditálásig a 84A11241 sorban kell szerepeltetni.

84A11241

(-) Évközi eredmény, ha negatív

Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 5. d) pont második szakasza szerint

Ebben a sorban kell szerepeltetni az évközi auditálási periódust követő hónapoknak a hitelesített pozitív eredményt csökkentő tárgy negyedéves veszteségeit a következő auditálásig. Ha a következő auditáláskor az év elejétől halmozott számviteli eredmény pozitív, az ezen a soron szereplő időközi veszteségek kimutatását meg kell szüntetni.

84A11242

(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív

Hpt. 73. §, valamint a Hpt. 5. számú melléklet 5. d) pont első szakasza szerint.

84A113

ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK -Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege

= 84A11311+84A11312

Hpt. 5. számú melléklet 3.h),3. i), 7. és 11. pontok;

A vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke együttes összege, amely a Hpt. 5. számú melléklet 14. pont szerinti korlátozások alapja. A belső nyilvántartásokban a rendelkezésre álló vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke teljes összegét a14. a)-c) pontokban meghatározott jellemzőkkel rendelkező típusokra meg kell bontani és az alapvető tőkében figyelembe vehető rész összetételének meghatározásakor ezt alkalmazni kell.

A vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke rendelkezésre álló összegének meghatározásánál figyelembe kell venni a Hpt. 234/C. §-ban foglalt átmeneti rendelkezést (lásd 84A1134 sort)

84A1131

Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke

A soron kimutatott összeg a Hpt. 5. számú melléklet 3. h) és 7. pontoknak megfelelő jegyzett tőke teljes összege (függetlenül a cégbírósági bejegyzéstől), amennyiben azt befizették, hozzáadva a kapcsolódó névértéken felüli befizetést (tőketartalék) és csökkentve a visszavásárolt saját részvény könyv szerinti értékével.

84A1132

Alapvető kölcsöntőke

Hpt. 5. számú melléklet 3. i), 11-13. pontokban foglaltaknak megfelelően ezen a soron kell kimutatni az alapvető kölcsöntőke teljes összegét

–Az alapvető kölcsöntőkéből le kell vonni a visszavásárolt, saját kibocsátású, alapvető kölcsöntőkének minősülő, mérlegben az eszközök között kimutatott értékpapírok könyv szerinti értékét *1/ átmeneti rendelkezés: Hpt. 234/E. §.

84A114

(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL

84A114=84A1141+84A1142+84A1143

84A1141

(-) Immateriális javak (amortizált értéken)

Hpt. 5. számú melléklet 5. b) pont

84A1142

(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része

A Hpt. 5. számú melléklet 5. f) és 14. pontban foglalt beszámíthatósági korlátoknak megfelelően ez a sor tartalmazza a vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke összegének az alapvető tőkében figyelembe nem vehető részét. A belső nyilvántartásokban a limit feletti részt a 14. a)-c) pontokban meghatározott jellemzőkkel rendelkező típusokra meg kell bontani.

Az átmeneti mentességgel rendelkező tőkék beszámíthatóságát a Hpt. 234/C. § szabályozza.

A limit feletti rész a járulékos tőke összegébe beszámítható (84A121 sor).

84A1143

(-) Egyéb levonások

= 84A11431

84A11431

(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya

Hpt. 5. számú melléklet 5. e) pont

84A12

JÁRULÉKOS TŐKE

= 84A121 + …. + 84A129

Hpt. 5. számú melléklet 1.,15-24. pontok

84A121

Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész

= (-) 84A1142

Hpt. 5. számú melléklet 15. e) pont

Az alapvető tőke limittúllépése (lásd 84A1142), amely a járulékos tőkébe még beszámítható.

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A122

Értékelési tartalékok járulékos tőkében figyelembe vehető része

A sor tartalma:

a) értékhelyesbítés értékelési tartaléka (Hpt. 5. számú melléklet 15. b) pont; Szmt. 39. § (1) bekezdés a) pontja, 57. § (1)-(3) bekezdések, 58. §, 60. § (9) bekezdés

b) számviteli valós értékelés értékelési tartaléka (Hpt. 5. számú melléklet 15. b) pont; Szmt. 39. §, 59/A-59/F. §, 60. § (8) bekezdés) CSÖKKENTVE a bekerülési értéken értékelt pénzügyi instrumentum cash-flow fedezeti ügyletének valós értékeléséből származó értékelési tartalékának összegével (Hpt. 5. számú melléklet 23. pont)

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A123

Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke

Hpt. 5. számú melléklet 15.a) és 15.c) pontokban felsorolt járulékos tőke elemekből a lejárat nélküli részek összegét kell a sorban megjeleníteni.

E soron kimutatott járulékos tőkeelemek lejárattal rendelkező részét a 84A125 és 84A126 sor tartalmazza.

A 22. pontnak megfelelően az alárendelt kölcsöntőkéből le kell vonni a visszavásárolt, saját kibocsátású, alárendelt kölcsöntőkének minősülő, mérlegben az eszközök között kimutatott értékpapírok könyv szerinti értékét *1/ átmeneti rendelkezés: Hpt. 234/E. §.

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A124

Járulékos kölcsöntőke

Hpt. 5. számú melléklet 15. d) és 18. pont

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A125

Lejárattal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek

Hpt. 5. számú melléklet 15. a) pontban felsorolt járulékos tőke elemekből a lejárattal rendelkező részek névértékét és tőketartalékát kell a sorban megjeleníteni.

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A126

Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke

Hpt. 5. számú melléklet 15. c), 19., 20. és 22. pontok.

A számviteli mérlegben szereplő alárendelt kölcsöntőke értékének a szavatoló tőkébe történő beszámítását legalább a visszafizetés időpontját megelőző utolsó öt évben évente egyenletesen csökkenteni kell.

Az alárendelt kölcsöntőkéből le kell vonni a hitelintézet által visszavásárolt, saját kibocsátású, alárendelt kölcsöntőkének minősülő, mérlegben az eszközök között kimutatott értékpapírok könyv szerinti értékét *1/ átmeneti rendelkezés: Hpt. 234/E. §.

A lejárat nélküli alárendelt kölcsöntőkét a 84A123 soron kell feltüntetni.

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A127

Részvénnyé átváltoztatható kötvények

Hpt. 5. számú melléklet 21. pont

Ebben a sorban kell kimutatni a részvénnyé átváltoztatható kötvények értékét. Járulékos tőkeelemként történő beszámíthatósága, ha kielégíti az alárendelt kölcsöntőkére, az alapvető kölcsöntőkére vagy a járulékos kölcsöntőkére vonatkozó feltételeket. (Hpt. 5. számú melléklet 11.,18. és19. pont)

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A128

(-) Lejárattal rendelkező alap-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része

Hpt. 5. számú melléklet 24. b) pont

A lejárattal rendelkező, a Hpt. 5. számú melléklet 11., 18. és 19. pontok szerinti kölcsöntőke elemek és a 15.a) pont szerinti részvények és részjegyek összesített értékének az alapvető tőke 50 %-át meghaladó összegét tartalmazza a sor.

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A129

(-) Járulékos tőke limit feletti része

Hpt. 5. számú melléklet 24. a) pont

A Járulékos tőkének az Alapvető tőke összegét meghaladó értékét tartalmazza a sor.

Negatív alapvető tőkéjű adatszolgáltatónak ezen a soron 0 (nulla) értéket kell szerepeltetni.

84A13

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

84A131

(-) Elismert, de fel nem használt szavatoló tőke

Hpt. 5. számú melléklet 31. pontja

84A132

Alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke

Az alárendelt kölcsöntőkének a Hpt. 5. számú melléklet 20. pontszerinti beszámítási limitekkel nem csökkentett – számviteli – értékét tartalmazza a sor.

84A133

Induló tőkekövetelmény

Hpt. 9. §; 71-72. §; 76. §

Már működő adatszolgáltató esetén: amennyiben az adatszolgáltató indulása óta megemelkedett a Hpt. 9. §-ban előírt, induláskor szükséges legkisebb jegyzett tőke összege, a cellába a 9. § szerinti, jelentés készítésekor aktuális legkisebb jegyzett tőke összegét kell feltüntetni, mivel az adatszolgáltató saját tőkéjenem csökkenhet a 9. §-ban meghatározott legkisebb érték alá [Hpt. 71. § (1) bekezdése, és 76. § (1) bekezdés b) pont]. A 9. §-ban meghatározott értékre való fokozatos feltöltés lehetőségét a Felügyelet átmenetileg engedélyezheti, de a cella értékét ez nem befolyásolja.84B TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉS


A tábla célja

A tábla az adatszolgáltatóHpt. és a kapcsolódó kockázatkezelési jogszabályok szerintiminimális szavatoló tőke szükségletének nagyságát és összetételét vizsgálja.

PSZÁF kód

Megnevezés


Jogszabályi hivatkozás

SOROK

84B11

Fizetési forgalom módszer szerint (Hpt.87/D. (1) bekezdésa)pont 2. alpontja)

Hpt. 87/D. §, 87/G.§

84B12

Költség módszer szerint (Hpt.87/D. (1) bekezdésa) pont 1. alpontja)

Hpt. 87/D. §, 87/F. §; Pszkr. 6.§ (3) bekezdés a) pont

84B13

Irányadó módszer szerint (Hpt.87/D. (1) bekezdésa) pont 3. alpont)

Hpt. 87/D. §, 87/H. §, 87/I. §, Pszkr. 6.§ (3) bekezdésb) pont

84B14

Átlagos kinnlevő elektronikuspénz- állomány

Hpt. 87/O. §
Fogalom meghatározása: Hpt. 2. számú melléklet III./67. pont

84B21

Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke összesen (84A1 cella értéke)

Hpt. 87/D. §, 5. számú melléklet

84B22

Tőkekövetelmény összesen

Hpt. 87/D. §
Elektronikuspénz kibocsátási tevékenység végzése esetén minimum 100 millió Ft.

84B221

- pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó

A fizetési forgalom-, a költség-, vagy az irányadó módszer valamelyikével meghatározott tőkekövetelmény, vagy az induló legkisebb tőke a Hpt. 9. § szerint.

Irányadó módszer alkalmazása esetén a Hpt. 87/H. § (5) bekezdés feltételefigyelembe veendő.

84B222

- elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez kapcsolódó

(84B14,h) cella értéke vagy az induló legkisebb tőke a Hpt. 9. § szerint.

84B23

Szavatoló tőke többlet/hiány (+/-)

84B21-84B22

84B31

Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követően rendelkezésre álló szavatoló tőke

Hpt. 76. § (2) bekezdés
A felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követően rendelkezésre álló szavatoló tőkét a felügyeleti vizsgálatot záró Prudenciális levél (szükség esetén határozat) előírásainak megfelelően kell meghatározni.
Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a 84A1 sorban szereplő, rendelkezésre álló szavatoló tőke összegét kell szerepeltetni.

84B32

Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követő tőkekövetelmény

Hpt. 87/D. § (2) bekezdés
A tőkekövetelményt a felügyeleti vizsgálatot záró Prudenciális levél [szükség esetén határozat] előírásainak megfelelően kell meghatározni. A többlettőke előírást a Felügyelet a teljes minimális tőkekövetelmény [Hpt. 76. § (1) bekezdés], vagy az egyes kockázatok, és érintett portfóliók tőkekövetelménye %-ában adja meg. A 84B32 sorban szereplő értéket a %-os tőketöbblet előírásainak megfelelően kell kiszámítani és ezt a %-os emelést a következő felülvizsgálatig folyamatosan be kell tartani.
Az első felügyeleti felülvizsgálat időpontjáig a 84B22 sorban szereplő minimális szavatoló tőkeszükséglet összegét kell szerepeltetni.

84B33

Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően

= 84B31-84B32

84B34

Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően

= (84B31/84B32) *100%

84B35

TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően

=( 84B31/84B32) *8%

84B36

BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE

Hpt. 76/K. §
A belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) során meghatározott rendelkezésre álló szavatoló tőke összegét kell a sorban megjeleníteni.
Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.

84B37

BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE

Hpt. 76/K. §
A belső tőkemegfelelés értékelés (ICAAP) során meghatározott szavatoló tőkeszükségletet kell a sorban megjeleníteni.
Az első ICAAP-ot megelőzően a cella értéke nulla.

84B38

Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően

= 84B36-84B37

84B39

Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően

= (84B36/84B37) *100%

84B40

TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően

= (84B36/84B37) *8%

OSZLOPOK

1

Általános igazgatási költség

Hpt. 87/D. §, 87/F. §, 87/J. §, Pszkr. 6.§ (3) bekezdésa), (4), (5), (9) bekezdések, 7. §;

2-4

A tárgyévet megelőző 3 üzleti év irányadó mutató összegei

Hpt. 87/D. §, 87/H. §, 87/J. Pszkr. 6.§ (3) bekezdésb), (5), (9) és (10) bekezdés, 7. §;
Szorzótényező: 87/I

5

Irányadó mutató:
Megelőző 3 üzleti év átlaga

Hpt. 87/D. §, 87/H-87/J. §, Pszkr. 6.§ (3) bekezdésb) pont;
A 2-4 oszlopokban szereplő irányadó mutató értékek egyszerű számtani átlaga

6

Figyelembe veendő fizetési forgalom értéke

Hpt. 87/D. §, 87/F. §; Pszkr. 6.§ (3) bekezdésa) pont
Hpt. 2. számú melléklet I. fejezet

7

Átlagosan kinnlevő elektronikus pénz- állomány elmúlt 6 havi átlaga

Hpt. 2.számú melléklet III./67 pont

8

Kockázati súly

87/G. § (1) bekezdés

9

Kockázati súllyal súlyozott érték

8= 6 * 7

10

"k" tényező

87/G. § (2)-(4) bekezdés

11

Tőkekövetelmény

Hpt. 87/D. §

12

Összegző adatok

A tőkekövetelmény teljesítésére vonatkozó összegző adatok a 84B21-81B40 sorokra
85A Minősített követelésállomány alakulása


A tábla célja az adatszolgáltató minősített követelésállományának negyedév végi, és év végi alakulásának bemutatása.
Az auditált éves jelentésben az auditált, végleges adatokat kell feltüntetni, azaz a minősített követelés állomány és az arra vonatkozó értékvesztés adatainak meg kell egyeznie az éves beszámolóban szereplő értékekkel.

A jelentés kitöltése
A jelentésben be kell mutatni az adatszolgáltató tárgynegyedéveleji nyitó, és tárgynegyedév végi záró valamint a tárgyév eleji és évvégi, (auditált jelentés esetén) jogszabály által meghatározottak szerinti minősített – a beszámolási időszakra vonatkozó – követelésállományát.
A követelésállományt minősített ügyletek, a megképzett értékvesztés, visszaírt értékvesztés, valamint leírt, értékesített követelés bontásban kell feltüntetni, amelyet forint és devizabontásban, értékre és ügylet darabszámra kell kimutatni.
A minősített ügyletek között az adatszolgáltató számviteli politikájában meghatározottak szerint minősített, nem problémamentes minősítésű ügyleteket bekerülési (bruttó) értéken kell kimutatni, valamint pénzforgalmi és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységből, elektronikuspénz kibocsátási és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatási tevékenységből, és egyéb üzleti tevékenységből származó bontásban bemutatni. A pénzforgalmi és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokból származó követelésekből külön soron be kell mutatni az adatszolgáltató által a Hpt. 6/B. §-ában foglalt feltételek mellett nyújtott hitel- és kölcsönügyletek minőségét. Az elektronikuspénz kibocsátási és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásokból származó követelésekből külön soron be kell mutatni az adatszolgáltató által a Hpt. 6/D. §-ában foglalt feltételek mellett nyújtott hitel- és kölcsönügyletek minőségét.
A táblában be kell mutatni a minősített mérlegen kívüli kötelezettségek állományát, amelyből külön soron ki kell emelni az ügyfelekkel kötött hitelszerződésekből a le nem hívott hitelkeret állományát, és az arra képzett és felhasznált, felszabadított értékvesztés összegét.
A „Megképzett értékvesztés/céltartalék”, és a „Visszaírt értékvesztés/céltartalék felhasználása, felszabadítása” sorokon az ügylet élettartama során a belső szabályzatok alapján számvitelileg megképzett, vagy visszaírt összes értékvesztést, céltartalékot ki kell mutatni.
A számviteli politikában megfogalmazott eljárás szerint leírt követeléseket szintén tevékenység típusonként kell kimutatni.

86A Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok


A tábla célja

A Pmt. végrehajtása hatásainak felmérését célozza. Minden adatszolgáltatónak a törvény végrehajtására belső szabályzattal kell rendelkeznie, és képesnek kell lennie a vonatkozó információk kimutatására.


A táblázat kitöltése

A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli társaságok, egyéni vállalkozók, stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.
Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell tüntetni. Az értékösszegeket ezer forintban kell megadni.
A devizában felmerülő állományi adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
Deviza ügylet esetén az adott tranzakció bonyolításakor érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon, vagy az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
Az adatokat értelemszerűen mind az adott tárgynegyedévi, mind a halmozott [naptári év elejétől kumulált] oszlopokban darabszámra, az értékösszegeket ezer forintban kell megadni.

Az oszlopok:
a) Tárgynegyedév - darabszám,
b) Tárgynegyedév - összeg
c) Halmozott - darabszám,
d) Halmozott – összeg

Az egyes sorok tartalma:

86A1 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
A nem teljes körűen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon ügyfelek számát, amelyeknél az adatszolgáltatónak nem áll rendelkezésre ügyfeléről az összes szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt 8. §-ban előírt és annak megfelelő nyilatkozat a tényleges tulajdonosról.

86A11 Ebből: ügyfélkövetelés
A 86A1 sorból az ügyfélköveteléshez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés összege: az ügyfél összes követelése az intézménnyel szemben. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható! Darabszám: az ügyfelek számát kell megadni, nem a követelések darabszámát.

86A12 Ebből: ügyfél-kötelezettség
A 86A1 sorból az ügyfél-kötelezettséghez kapcsolódó adatokat kell feltüntetni. Ügyfél kötelezettség összege: az ügyfél összes tartozása az intézménnyel szemben. Az ügyfél-kötelezettség nem nettósítható! Darabszám: az ügyfelek számát kell megadni, nem a kötelezettségek darabszámát.

86A2 Összes ügyfél átvilágítás
Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes ügyfél számát, amelyek esetében az adatszolgáltató az ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta.

86A21 Egyszerűsített ügyfél átvilágítás
Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 12. §-a alapján az egyszerűsített ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta.

86A22 Fokozott ügyfél átvilágítás
A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, amelyek esetében az adatszolgáltató a Pmt. 14. §-a alapján a fokozott ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta.

86A221 Ebből: kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása
A kiemelt közszereplő ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni, amelyeknél az adatszolgáltató megállapította, hogy a külföldi ügyfél kiemelt közszereplőnek minősül (Pmt. 16. §). Kiemelt közszereplő a Pmt. 4. §-a alapján az a külföldi lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfél-átvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el, továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban áll.

86A23 Normál ügyfél átvilágítás
A normál ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik ügyfél átvilágítása nem tartozik sem a fokozott, sem az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás típusába.

86A31 Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás
Az üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás sorban kell szerepeltetni azon új ügyfelek számát, amelyek esetében az adatszolgáltató az ügyfél-átvilágítási eljárást lefolytatta.

86A32 Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás
A hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás sorban azon ügyfelek számát kell szerepeltetni, akiket az adott negyedévben kizárólag amiatt világított át az adatszolgáltató, mert hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakciót kezdeményeztek és az ügyleti megbízást megelőzően nem voltak szerződött ügyfelek, vagy meghatalmazottak, és átvilágításukra korábban nem került sor.

86A33 Több, egymással összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás
A több, egymással összefüggő, összesen hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akiket az adott negyedévben amiatt világítottak át, mert több egymással összefüggő olyan ügyleti megbízást kezdeményeztek, melyek együttes összege meghaladta a hárommillió-hatszázezer forintot és átvilágításukra korábban nem került sor.

86A34 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás
A korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfeleket, akiket az adatszolgáltató már korábban átvilágított, de kétség miatt új átvilágításra került sor.

86A35 Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadása
A más szolgáltató által elvégzett átvilágítás eredményének elfogadásasorban a más szolgáltató által elvégzett, az adatszolgáltató által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.

86A36 Pénzforgalmi közvetítő által végzett átvilágítás
A Hpt. 2. számú melléklet I. rész 12.3. pontjában meghatározott pénzforgalmi közvetítői tevékenységet végző közvetítők által végzett átvilágítások számát kell feltüntetni.

86A41 Saját bejelentések
A saját bejelentések: a darabszám és az összeg oszlopban az adatszolgáltató által a pénzügyi információs egységként működő hatóság részére, az adott negyedévben küldött bejelentések számát és a bejelentésekben hivatkozott összes összeget kell feltüntetni ezer forintban. A bejelentett összeg az adott tranzakcióban szereplő összeg, amelyet az ügyfél az adatszolgáltatónak átadott, vagy részére beérkezett.

86A42 Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek
A bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni, melyeket az adatszolgáltató devizában bonyolított.

86A432-86A435 Bejelentésekből:1-5. legnagyobb összegű bejelentés
A bejelentésekből az öt legnagyobb összegű sorban az 51. sorból az öt legnagyobb összegű ügyletet kell felsorolni csökkenő sorrendben.

86A44 Bejelentésekből pénzforgalmi közvetítő által végzett tranzakciók bejelentése
A bejelentésekből pénzforgalmi közvetítő által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések kerülnek, amelyeknél az adatszolgáltató közvetítője útján végzett tevékenysége során került sor bejelentésre.

86A5 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció
A bejelentésekből 24 vagy 48 órára felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell feltüntetni, amelyek során az adatszolgáltató 24 vagy 48 órás felfüggesztést alkalmazott.

86A6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt ügyfélkövetelések számát és összegét kell feltüntetni.

86A7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell feltüntetni, amelyeket az adatszolgáltató a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett.

86A8 Szankciós lista alapján zárolt követelések
A szankciós lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az adatszolgáltató az ügyfél szankciós listán való szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett.


86BA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
86BB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.


A táblák célja

A táblák fogyasztóvédelmi célból a nyilvántartásba vett,fogyasztóktól érkezett panaszbejelentések, és azok feldolgozásának, kezelésének felmérését célozzák. Ezekbena táblázatokban azokat az adatszolgáltatómagatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, a panasznyilvántartó rendszerben rögzített panaszokat kell bemutatni, amelyek az adatszolgáltatóhoz írásban illetve elektronikus úton érkeztek be, vagy ott szóban (telefonon vagy személyesen) hangzottak el.A táblázatokban nem kell bemutatni azokat a szóbeli panaszokat, amelyeket a szolgáltató azonnal megvizsgált és szükség szerint orvosolt, amennyiben a fogyasztó nem jelezte, hogy panasza kezelését vitatja. Az adatszolgáltatás teljesítésének alapját a Hpt. rendelkezései képezik. Fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.


86BA Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

A tábla kitöltése

A tábla első és második szakasza egymástól független szempontból vizsgálja a panaszügyeket. A táblázat első része, a 86BA1 és alábontó sorai áttekintést adnak a tárgyidőszakban beérkezett panaszügyek darabszámáról. A tábla második része, a 86BA21 - 86BA232 sorokban szereplő adatok a peresített panaszügyekről adnak mennyiségi információt.

A tábla oszlopai

Az o) Összesen oszlopban szereplő, a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek valamint az időszak végén folyamatban lévő peresített panaszügyek, és a tárgyidőszakban lezárt peresített panaszügyek panasztípusonkénti bontását az a) – n) oszlopokban kell feltüntetni. Ha az egy levél kapcsán bejelentett panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni. A bejelentett panaszügyek panasztípusonkénti bontására a lenti Segédanyag ad iránymutatást.

A tábla sorai

A 86BA1 és annak alábontó soraiban kell feltüntetni a tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszámát (o) oszlop), és azok panasztípusok szerinti megbontását[a)-n) oszlopok].
A 86BA21 sorban az időszak végén folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszámát (o) oszlop) és annak panasztípusonkénti bontását kell megadni [a)- n) oszlopok].
A 86BA22 és 86BA23 sorokban a tárgyidőszakban lezárt peresített panaszügyeket kell megbontani aszerint, hogy a panaszos vagy az adatszolgáltató javára zárult-e a per. A lezárult peresített panaszügyeket tovább kell bontani a panaszügyek megalapozottsága szerint. A panaszügyek megalapozottsága sorokban a lezárt, peresített panaszt az adatszolgáltató panaszkezelési eljárásának eredménye (elutasított, részben megalapozott, megalapozott panasz) szerint kell besorolni.

86BB Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.


A tábla kitöltése

A tábla első része a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámáról, a tábla második része a tárgyidőszak végén folyamatban lévő panaszügyek számáról ad áttekintést, a tábla harmadik része a panaszügyekkel kapcsolatos egyéb tájékoztató adatokat tartalmazza.
A 86BA és 86BB tábla egymástól független szempontból vizsgálja a panaszügyeket, ami azt is jelenti, hogy adott esetben átfedés is lehetséges a két tábla egy-egy adatsora között pl. a 86BB tábla első szakasza a lezárt ügyek vonatkozásában csak a lezárás tényét vizsgálja, nem pedig azt, hogy a lezárás peresítéssel vagy a nélkül zárult-e le.

A tábla sorai

A 86BB1 sorban a tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszámát kell megadni, amelyet tovább kell részletezni a szolgáltatási ágak (86BB11), a panasz típusa (86BB12), a panasz-ügyintézés időtartama (86BB13), és a panaszügyek megalapozottsága (86BB14) szerinti bontásban.
A 86BB2 alábontó soraiban az időszak végén még lezáratlan, folyamatban lévő panaszügyeket kell jelenteni panasztípusonkénti bontásban.
Ha a panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint kell a besorolást elvégezni. A panaszügyek panasztípusonkénti bontására a lenti Segédanyag ad iránymutatást.
Az egyéb tájékoztató adatok között a 86BB31 soron kell megadni, hogy a tárgynegyedév végén az adatszolgáltató érdekében hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a panaszügyekkel, panaszkezeléssel (akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás keretében).
A 86BB32 sorban a panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összegét ezer forintban egészre kerekítve kell megadni.
A 86BB331 sorban kell feltüntetni az adatszolgáltatót, mint panaszoltat érintő ügyek számát, amelyek kapcsán a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását megindította és erről a tárgynegyedévben értesítette az adatszolgáltatót.
A 86BB332 sorban kell jelezni azon ügyek számát, amelyekkel kapcsolatban az adatszolgáltató a tárgynegyedévben igenlő alávetési nyilatkozatot tett, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
A 86BB333 sorban kell jelezni azon ügyek számát, amelyekkel kapcsolatban az adatszolgáltató a tárgynegyedévben a Pénzügyi Békéltető Testület döntését (határozatát vagy ajánlását) végrehajtotta, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.
A 86BB334 sorban kell szerepeltetni azon, a Pénzügyi Békéltető Testület elé került ügyek számát, amelyekkel kapcsolatban az adatszolgáltató a tárgynegyedévben egyezségre jutott a panaszossal, függetlenül attól, hogy az eljárás mikor indult.


Segédanyag a panasz-statisztikai kitöltési útmutatóhoz
1.    Panasztípusok szerinti megoszlás

1) Árfolyam
-    egyes tranzakcióknál az árfolyam konkrét mértékének kifogásolása;
-    az ügyfél szerint nem megfelelő árfolyam alkalmazása a kalkulációban;
-    az árfolyam nem megfelelő figyelembevétele vagy figyelmen kívül hagyása egy-egy pénzügyi instrumentum értékének meghatározásánál;
-     árfolyamváltozás kifogásolása;
-    minden egyéb devizás vagy valutaátváltási tranzakcióra vonatkozó panasz, amely az árfolyammal kapcsolatos.
2) Egyoldalú szerződésmódosítás
Az ügyféllel kötött szerződés kamatának, díjának, minden egyéb költségnek vagy feltételnek a módosítása.
3) Elszámolás
Ide sorolandók azok a panaszok, melyek egyes tranzakciókkal kapcsolatosan (pénztári ki-befizetés, átutalási-átvezetési megbízás, akkreditív nyitás, beszedési megbízás, stb.) elszámolási vitát eredményeznek.
4) Jogosulatlan tevékenység
A Felügyelet engedélyének hiányában végzett engedélyköteles tevékenységgel kapcsolatos panaszok.
5) Jutalék, költség, díj mértéke
Itt kell feltüntetni minden a pénzügyi tevékenységhez kapcsolódóan vagy egyéb jogcímen felszámított díjak, jutalékok, költségek mértéke vagy új díj bevezetése miatti panaszt.
6) Kamat mértéke
Az adatszolgáltató által alkalmazott kamat mértékére vonatkozó panasz.
7) KHR (BAR lista)
Ide tartozik az ügyfelek adatainak KHR-be történő továbbításával, KHR-ben történő nyilvántartásával, kezelésével, valamint a fogyasztók tájékoztatásának, értesítésének hiányosságával, elmaradásával kapcsolatos panaszok.
8) Megbízás teljesítése
Ide sorolandók azok a panaszok, melyek egyes tranzakciók (pénztári ki-befizetés, átutalási-átvezetési megbízás, akkreditív nyitás, beszedési megbízás, stb.) hibás- vagy elmaradt teljesítéséből eredően vitát eredményeznek.
9) Nyilvántartási hiányosság
A megbízható és naprakész nyilvántartást biztosító számviteli és informatikai háttér hibáira valamint az ügykezelés, adminisztráció során előforduló hibák (hibás bizonylat, beadvány elvesztésestb.) miatti panaszok tartoznak e csoportba.
10) Pénzügyi közvetítő
Az adatszolgáltató pénzügyi közvetítőjének tevékenységével kapcsolatos panaszok.
11) Pénzügyi visszaélés
Minden olyan beadvány, amelynek tárgya bűncselekmény elkövetésének, – így például készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel visszaélés, csalás, pénzmosás – gyanúját veti fel.
12) Szolgáltatás minősége
Az ügyfelekkel szemben tanúsított magatartás, udvariatlan kiszolgálás, nehezen elérhető ügyintézők, ügyintézés lassúsága, stb.
13) Tájékoztatási hiányosság
-    szerződéskötés előtt: ha a panasz elsősorban arra vonatkozik, hogy az ügyfelet az adatszolgáltató hiányosan, tévesen, vagy egyéb okból nem megfelelően tájékoztatta az adott tranzakcióról, valamint az ügyfelet terhelő többletköltségekről, vagy bármilyen olyan tényezőről, amely az ügyfél szempontjából lényeges lehet az ügyleti döntéshozatalában.
-    szerződéskötés után: ha a panasz a tranzakció végrehajtását követő időszakban történt téves, hiányos, vagy egyéb okból nem megfelelő tájékoztatására vonatkozik [pl. szerződéses feltételek változására, kondícióváltozásra, jogokra és kötelezettségekre vonatkozó téves. hiányos tájékoztatásra, stb.].
14) Egyéb ügyviteli hibák
Minden, a fenti kategóriákba nem sorolt panaszt itt kell számba venni.

2. Szolgáltatási ágak

A.    Pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos

•    fizetési számla vezetésével
Fizetési számlák vezetésével kapcsolatos tranzakciókkal, az ehhez kapcsolódó elszámolásokkal, díjakkal kapcsolatos panasz.
•    készpénzátutalással
Fizetési számla megnyitása nélkül a fizető fél által befizetett pénz utalása kedvezményezett vagy a kedvezményezett megbízásából eljáró pénzforgalmi szolgáltató részére abból a célból, hogy a pénz a kedvezményezett részére kifizetésre kerüljön (pl. sárga csekk).
•    készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel
Olyan panasz, amely csekkel, elektronikus pénzzel ésa pénzforgalmi szolgáltató és az ügyfél közötti keretszerződésben meghatározott olyan személyre szabott dologgal vagy eljárással kapcsolatos, amely lehetővé teszi az ügyfél számára a fizetési megbízás megtételét.
•    elektronikus bankolással
Az elektronikus eszközökkel (telefon, internet, fax) bonyolított banki szolgáltatások, ha a panasz kifejezetten a felhasznált elektronikus eszköz nem kielégítő működésére (esetleg rendszerbeli hiányosságára) vonatkozik.

B.    Pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos

•    hitelezéssel
A pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódóan nyújtott hitelre vonatkozó panasz.
•    letéti szolgáltatással
Pénzösszegek az ügyfél megbízásából, elkülönített letéti számlán kamatra vagy kamat nélkül történő elhelyezése és kezelése, külön jogszabályban rögzített feltételek szerint.
•    pénz átváltással
A pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénznemek, fizetési műveletek tárgyát képező pénz pénzforgalmi szolgáltató által történő átváltásával kapcsolatos panasz.
•    egyéb tevékenységgel kapcsolatos
Minden, a fenti kategóriákba nem sorolt panaszt itt kell számba venni.

C.    Elektronikus pénz kibocsátásával kapcsolatos

D.    Elektronikus pénz kibocsátásához kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos
Itt kell szerepeltetni az elektronikuspénz-kibocsátási szolgáltatás működtetésével összefüggő, egyéb, szorosan kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokkal kapcsolatos panaszokat.

E.    Egyéb tevékenységgel kapcsolatos
Minden, a fenti kategóriákba be nem sorolt panaszt itt kell feltüntetni.


PIVDN FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)

Beküldési gyakoriság: negyedéves

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a Hpt. 139/A. § (7) bekezdése szerint számítja a felügyeleti díj összegét.

A tábla kitöltése

A PIVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba a tárgynegyedévi tényleges működési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét negyedév közben kezdi meg, a működési napok száma: 90 nap mínusz a nem működési napok száma, mivel minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, így teljes tárgynegyedévi működés esetén 90 nap jelentendő.
A PIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi tőkekövetelmény összegét, a negyedéves jelentés 84B22,11 cella (sor összesen) értékével egyezően. A PIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – tőkekövetelmény után a Hpt. 139/A. (7) bekezdésben meghatározott mérték szerint az PIVDN2 soron feltüntetett tőkekövetelmény 3,8 ezrelékének negyedévre jutó időarányos része ({(84B22,11*0,0038)*PIVDN01,1/90}/4).

A PIVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen soron kell szerepeltetni a negyedéves változó díjfizetési kötelezettség összegét. E soron feltüntetett összeg tárgyév második negyedéve kivételével megegyezik a PIVDN03 sorban feltüntetett változó díj értékével. A második negyedévben úgy kell meghatározni, hogy a tárgynegyedévre számított változó díjat korrigálni kell az előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekcióval (PIVDN04=PIVDN03-PIVDN11).

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő csillaggal jelölt sorokat: PIVDN05 sortól a PIVDN11 sorig.

A PIVDN05Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba az előző évi tényleges működési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét év közben kezdte meg, a működési napok száma: 360 nap mínusz a nem működési napok száma, mivel az évet 360 naposnak kell tekinteni, így teljes évi működés esetén 360 nap jelentendő.

A PIVDN06 sorban az előző év végi auditált tőkekövetelményt kell szerepeltetni.
A PIVDN07 soron az előző évre, a tőkekövetelmény után számított változó díjat kell jelenteni (PIVDN06 Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján * 0,0038*PIVDN05/360)
A PIVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
A PIVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (PIVDN08 – PIVDN07)* sor az előző évben a nem auditált adatok alapján előző év közben bevallott változó díjak összegének (PIVDN08) és az előző év auditált adatainak alapján számított éves változó díj (PIVDN07) különbsége. A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
A PIVDN10 soron az előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat kell jelenteni, mely az előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (PIVDN101) és az előző évben kizárólag az adott évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIVDN102) összege. Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (PIVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
A PIVDN11 soron az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan - felügyeleti változó díjként - ténylegesen pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az előző évre számított változó díj különbségét kell jelenteni (PIVDN11=PIVDN102-PIVDN7). A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. Az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a sor értéke 0 (nulla).


PIFVDN Fióktelep - FELÜGYELETI VÁLTOZÓ DÍJ SZÁMÍTÁSA (negyedéves)

Beküldési gyakoriság: negyedéves

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény magyarországi fióktelepe a Hpt. 139/A. § (9) bekezdése szerint számítja a felügyeleti díj összegét.

A tábla kitöltése

A PIFVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap) sorba a tárgynegyedévi tényleges működési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét negyedév közben kezdi meg, a működési napok száma: 90 nap mínusz a nem működési napok száma, mivel minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, így teljes tárgynegyedévi működés esetén 90 nap jelentendő.
A PIFVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja - mérlegfőösszeg soron kell feltüntetni a felügyeleti változó díj számításának alapjául szolgáló negyedév végi mérlegfőösszeg összegét, a negyedéves jelentés 81A0,12 cella (sor összesen) értékével egyezően. A PIFVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen – mérlegfőösszeg után a Hpt. 139/A. (9) bekezdésben meghatározott mérték szerint az PIFVDN2 soron feltüntetett mérlegfőösszeg0,1 ezrelékének negyedévre jutó időarányos része ({(81A0,12*0,0001)*PIFVDN01,1/90}/4).

A PIFVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen soron kell szerepeltetni a negyedéves változó díjfizetési kötelezettség összegét. E soron feltüntetett összeg tárgyév második negyedéve kivételével megegyezik a PIFVDN03 sorban feltüntetett változó díj értékével. A második negyedévben úgy kell meghatározni, hogy a tárgynegyedévre számított változó díjat korrigálni kell az előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekcióval (PIFVDN04=PIFVDN03-PIFVDN11).

Kizárólag a második negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni a következő csillaggal jelölt sorokat: PIFVDN05 sortól a PIFVDN11 sorig.

A PIFVDN05Előző évi működés napjainak száma (nap) sorba az előző évi tényleges működési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény tevékenységét év közben kezdte meg, a működési napok száma: 360 nap mínusz a nem működési napok száma, mivel az évet 360 naposnak kell tekinteni, így teljes évi működés esetén 360 nap jelentendő.

A PIFVDN06 sorban az előző év végi auditált mérlegfőösszeget kell szerepeltetni.
A PIFVDN07 soron az előző évre, a mérlegfőösszeg után számított változó díjat kell jelenteni (PIFVDN06 Előző évi változó díj alapja - mérlegfőösszeg után - auditált adatok alapján * 0,0001*PIFVDN05/360)
A PIFVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj sor az előző évben kiszámított és negyedévente bevallott változó díjak összege, saját nyilvántartás alapján.
A PIFVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója (PIFVDN08 – PIFVDN07)* sor az előző évben a nem auditált adatok alapján előző év közben bevallott változó díjak összegének (PIFVDN08) és az előző év auditált adatainak alapján számított éves változó díj (PIFVDN07) különbsége. A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
A PIFVDN10 soronaz előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díjat kell jelenteni, mely az előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (PIFVDN101) és az előző évben kizárólag az adott évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIFVDN102) összege. Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (PIFVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (PIFVDN08), amennyiben előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
A PIFVDN11 soron az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan - felügyeleti változó díjként - ténylegesen pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az előző évre számított változó díj különbségét kell jelenteni (PIFVDN11=PIFVDN102-PIFVDN7). A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel. Az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a sor értéke 0 (nulla).


87A RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ


A jelentés célja
A jelentésben azokat az információkat kell részletezni, amelyek a pénzügyi adatokat tartalmazó jelentésekből nem állapíthatóak meg, azaz a számszaki változások mögötti folyamatokat, tendenciákat, a változást előidéző okokat, üzleti döntéseket.

A jelentés kitöltése
A jelentés kitöltése során a folyamatok elemzésénél és számszerűsítésénél az év elejétől bekövetkezett változásokra, azok okaira kell koncentrálni, kiemelve az adott negyedévben tapasztalt sajátosságokat. Ezt a jelentést az auditált, éves beszámolóhoz kapcsolódó információkkal is el kell készíteni és megküldeni a Felügyeletnek.

I. Eszköz-forrásszerkezet

1. Az adatszolgáltató eszköz- és forrásszerkezetében bekövetkezett fontosabb változások okai engedélyezett pénzforgalmi vagy pénzügyi tevékenységenként. Azokat az ellentétes tendenciát okozó tényezőket is ismertetni szükséges, amelyek összességükben a mérleg főbb adataiban nem vagy csak kismértékű módosulással (vagy ellentétes hatással) jelentkeznek.
2.    Mutassa be, hogy a negyedév alatt milyen típusú (milyen célt szolgáló), hány darab, és mekkora összértékű elektronikuspénzt tartalmazó kártyát bocsátott ki.
3.    Mutassa be, hogy a negyedév alatt hány esetben és milyen összértékű elektronikus pénzt bocsátott ki.
4.    Hány darab fizetési számlát vezet ügyfelek részére. Az elmúlt negyedévben hány darab új számlát nyitott.
5.    Mutassa be, hogy a negyedév alatt hány darab készpénz-helyettesítő fizetési eszközt bocsátott ki.
6. Az egyes termékek súlyának változása a beszámolási időszakban, valamint az előző időszakban bevezetett üzleti intézkedések hatása a tárgynegyedévben.
7. Az adatszolgáltató pénzforgalmi szolgáltatásaival összefüggő(re)finanszírozási forrásainak bemutatása. Hitelkeret, és egyedi hitelügyletek összege: az adatszolgáltatás napján számított érvényes devizaárfolyamon átszámítva ezer forintban a lehívható keret összeg, és a fennálló hiteltartozás összege. Lejárat: a hitelkeret lejárata, és az egyedi hitelügyletek lejárata (év, hó, nap). Hitelcél: finanszírozási cél a hitelkeret, és az egyedi hitelügyletek vonatkozásában [egyedi tranzakciók finanszírozása, stb.]. Hitelbiztosíték típusa: a hitelkeret, és az egyedi hitelügyletek mögé lekötött hitelbiztosíték típusa [árbevétel engedményezés, ingatlanra alapított jelzálogjog, ingó zálogjog, kezesség, stb.]. Kamat- és díj-kondíciók: a fennálló hitelkötelezettségek éves kamat- és díj-kondíciói (%-ban).
8. A mérlegen kívüli (függő és jövőbeni kötelezettségek), és a mögöttes ügyletek alakulásának bemutatása, változása a beszámolási időszakban.
9. A többségi és kisebbségi tulajdonosokkal lebonyolított üzleti kapcsolatok és azok hatása az eszköz- és forrásszerkezetremérlegen kívüli kötelezettségekre. Ha ezek az előző pontokban kifejtésre kerültek, azokat meg kell jelölni.
10. Az adatszolgáltató likviditását érintő pozitív és negatív változások a beszámolási időszakban.

II. A portfólió gondozása (minőség, értékvesztés, céltartalék alakulása)
11. Az adatszolgáltatónak ismertetni kell a minősített mérleg és mérlegen kívüli tételeknek, főként a követelések állományának alakulását, valamint az értékvesztés, és a céltartalék változásának fontosabb tényezőit és okait. Itt kell bemutatni a tényleges értékvesztés szükséglet összegének alakulását azoknál a vállalkozásoknál is, ahol negyedévente nem minősítenek,nem könyvelik az értékvesztés változását, de ezen adatok rendelkezésükre állnak.

III. Jövedelmezőség alakulása
12. Részletezni kell, hogy az eredmény összetevőinek (kamat, jutalék, pénzügyi műveletek, működési költségek) alakulásában szerepet játszó legfontosabb tényezőket (pozitív és negatív hatások, egyedi tranzakciók, az árfolyam- és kamatváltozások hatását).
13. Ismertetni kell az adatszolgáltatónál a beszámolási időszakban hozott, a jövedelmezőséget (pozitív és negatív irányba) befolyásoló legfontosabb döntéseket.
14. Be kell mutatni az adatszolgáltató költségeire ható legfontosabb tényezőket, kiemelve a jelentősebb változásokat és annak okait, továbbá a rendkívüli bevételek és kiadások összetevőit, és okait.

IV. Tőkehelyzet alakulása
15. Rövid szöveges magyarázatot kell adni az adatszolgáltató jegyzett és saját tőke pozíciójára ható évközi tényezőkről (negatív hatások esetén a megteendő intézkedések).
16. Tájékoztatást arról, hogy aadatszolgáltató mikor és milyen névértékű saját részvényt vásárolt vissza, és más vállalkozásban milyen nagy értékű részesedést szerzett, vagy adott el (tekintettel a „csoporton” belüli tranzakciókra).
17. Tájékoztatást kell adni aadatszolgáltató tőkepozíciójának változására ható tulajdonosi elképzelésekről és intézkedésekről. (tőkeemelés, leszállítás, alárendelt kölcsöntőke, stb.)

V. Üzletpolitikai döntések
18. Milyen újpénzforgalmi szolgáltatásokat és termékeket, vezetett be az adatszolgáltató a tárgynegyedévben, melyek a további tervek, elképzelések?
19. Milyen jelentősebb a pénzforgalmat érintő fejlesztéseket hajtott végre a tárgynegyedévben, és melyek a következő negyedévi tervek (pl. fiókhálózat, számviteli-, információs rendszer bővítése, stb.), és milyen főbb szervezeti változás történtek?
20. Milyen tevékenység kiszervezése, átadása valósult meg a tárgynegyedévben?
21. Értékelni kell a pénzforgalmi üzleti terv teljesülését, alakulását.

VI. Kockázatkezelés
22. Ismertetni kell az egyes kockázatok (hitelezési-, piaci-, likviditási-, elszámolási-, működési kockázat) mérése, kezelése területén bevezetett új lépéseket, módszertani változásokat, fejlesztéseket, szervezeti átalakításokat. Milyen új kockázatcsökkentő eszközöket vezettek be?
Milyen arányban végez az adatszolgáltató az átlagosnál kockázatosabb pénzforgalmi és pénzügyi tevékenységet?
23. Tájékoztatást kell adni a pénzforgalmi és pénzügyi szolgáltatásból származó veszteség mérséklése, elhárítása érdekében az adatszolgáltató tulajdonába került fedezet, biztosíték hasznosítására irányuló tevékenységről. Be kell mutatni az átvett fedezetekből az adatszolgáltató által bérbe adott ingatlanok darabszámának, nyilvántartási értékének, valamint a bérbeadásból származó jövedelem összegének alakulását.

VII. Egyéb
24. Tájékoztatást kell adni az adatszolgáltató vezetését (management) érintő jelentősebb változásokról, valamint az egyéb fontos (fel nem sorolt) az adatszolgáltató működését jelentősen befolyásoló eseményekről, folyamatokról, intézményi specialitásokról.
25. Tájékoztatást kell adni a Felügyelet határozatában és az MNB által előírt intézkedések meghozataláról, végrehajtására adott határidejéről, és a végrehajtásról.
26. Jelenteni kell a Hpt. és aPft.előírásainak megsértését, azok okait, megszüntetésükre vonatkozó intézkedéseket és azok végrehajtását.

Éves jelentés

Beküldési gyakoriság: éves

A felügyeleti díj fizetésére kötelezett pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepe a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást e rendelet4. § (6) bekezdésében foglaltak szerint, tárgyév január 31. napjáig köteles a Felügyeletnek benyújtani.


PIAD     FELÜGYELETI ALAPDÍJ SZÁMÍTÁSA (éves)

A felügyeleti alapdíjat évente egyszer minden – a naptári év első napján engedéllyel rendelkező, illetve a Felügyelet nyilvántartásában szereplő – pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetve elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fióktelepefizet. Az intézmény által fizetendő felügyeleti alapdíj éves mértéke az Hpt. 139/A. § (3) bekezdés szerinti alapdíjegység és a (4) bekezdés b) vagy c) pontja által meghatározott szorzószám szorzata.A jelentés kitöltése
Az 1.Előírt alapdíj (PIAD1) sor tartalmazza a pénzforgalmi intézmény és magyarországi fióktelepe, illetveelektronikuspénz-kibocsátó intézmény és magyarországi fiókteleperészére előírt alapdíj összegét, amelynek összege 50.000 Ft*4.
A 2. Megfizetett alapdíj (PIAD2)sor kitöltésénél az I. RÉSZ 8. pontjában meghatározottak szerint a felügyeleti díj fizetésére vonatkozó előírásokat kell figyelembe venni.
Éves auditált jelentés


Az adatszolgáltatóaz előzőekben részletezett negyedéves jelentésből a 86A, a 86BA, a 86BB,a PIVDN és a PIFVDNtáblák kivételével a I. rész 4. pontjában rögzített határidőben valamennyi táblát köteles a Felügyeletnek megküldeni az auditált adatok alapján.
Törzsadatok


A jelentés táblái

KTAPI1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK
KTAPI2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK
KTAPI3 TULAJDONOS ADATAI
KTAPI4 MINŐSÍTETT BEFOLYÁS
KTAPI5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI
KTAPI6 KISZERVEZÉS ADATOK


A táblák kitöltése évente egy alkalommal kötelező, abban az esetben is, ha az általuk érintett adatokban az elmúlt 12 hónap folyamán nem történt változás. A valamennyi törzsadat táblát tartalmazó éves jelentésnek a június 30-i állapotot kell tükröznie és a második negyedéves jelentéssel egyidejűleg, negyedéves gyakoriságú jelentésként kell a Felügyelet részére megküldeni. Az éves jelentés nem pótolja az évközi változásra vonatkozó bejelentési kötelezettséget.
A törzsadatok évközi változását a törzsadatban történt változást követő 15 munkanapon belül eseti jelentésként kell megküldeni azzal, hogy elegendő csak annak a táblának kitöltése és beküldése, amelyben a változás történt.

A táblák kitöltéséhez fűzött magyarázatok:
A *-gal jelölt mezők kitöltése kötelező.
A **-gal jelölt mezők közül legalább az egyik kitöltése kötelező.
A ***-gal jelölt mezőket csak a június 30-át megelőző egy évben tevékenységi engedélyt kapott adatszolgáltatónak kell kitölteni.
A ****-gal jelölt mezők kitöltése a június 30-át megelőző egy évben történt változás esetén kötelező.


KTAPI1 INTÉZMÉNYI ALAPADATOK

Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetőségek választhatóak: aktív, cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás, átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált, átalakult/kivált, inaktív.
A táblában fel kell tüntetni az adatszolgáltató telephelyeinek számát, melyet meg kell bontani a földrajzi elhelyezkedésük szerint „Belföld”, azon belül „Budapest”, „Vidéki város”, „Egyéb település” valamint „Külföld” kategóriákra. Az adatszolgáltató telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában, alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi) letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található. [A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény. 7. § (2) bekezdés]
Az adatszolgáltatónak be kell mutatnia az általa végzett és cégbíróságnál bejegyzett tevékenységek – külön soron kiemelve a főtevékenység – 4 számjegyű TEÁOR szakágazati kódját és megnevezését. A táblában fel kell tüntetni a felügyeleti engedélyezés alá nem eső egyéb tevékenységeket is. Amennyiben az adatszolgáltató tevékenységi köre megváltozik, akkor a változást a cégbírósági bejegyzés napjával egyezően kérjük jelenteni.
Az adatszolgáltatónak fel kell sorolnia a sorszám és a tevékenység megjelölésével a Felügyelet által engedélyezett (a PEKMI esetében a Felügyelet engedélye nélkül végezhető),a Hpt. 2. számú melléklet I/9. pont alpontjai szerinti pénzforgalmi szolgáltatásokat.
Pl.: „9. e) készpénz-helyettesítő fizetési eszköz kibocsátás”,
„9. f) készpénz-átutalási tevékenység”
A pénzforgalmi szolgáltatás kezdete és vége sorokon pénzforgalmi szolgáltatás kezdő és végső időpontját kell feltüntetni.
Ebben a táblában kell az elektronikuspénz-kibocsátó intézményeknek feltüntetniük a Felügyelet által engedélyezett elektronikuspénz kibocsátási tevékenység kezdő és végső időpontját.
Itt kell jelenteni a vezető állású személy (hivatalos levelek címzettje) nevét, beosztását és hivatali rangját, a PSZÁF kapcsolattartásért és a felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy nevét és közvetlen elérhetőségeit, valamint a Hpt. 215/B. § (15) bekezdés alapján kijelölt fogyasztóvédelemi ügyekért felelős kapcsolattartó adatait, amelyek kötelezően kitöltendőek.


KTAPI2 BEJELENTÉS- ÉS ENGEDÉLYKÖTELES TISZTSÉGVISELŐK

Ebben a táblában kell jelenteni – a Hpt. 2. számú melléklet III. Egyéb meghatározások fejezet 25. d), f)és h) alpontjában meghatározott – vezető állású személy nevét és egyéb adatait. Vezető állású személy pénzforgalmi intézmény esetén a pénzforgalmi szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy, valamint valamennyi helyettese, elektronikuspénz-kibocsátó intézményesetén az elektronikuspénz-kibocsátás szolgáltatási üzletág irányításáért felelős személy, valamint annak valamennyi helyettese, fióktelep esetén a fióktelep vezetésére a külföldi pénzügyi intézmény által kinevezett személy és annak közvetlen helyettese.
A tábla gyűjtőblokkjaiban egyidejűleg több tisztségviselő szerepeltetésére van lehetőség. Ebben a táblában kell a tisztségviselők személyében, adataiban történt évközi változást is jelenteni.
A tisztségviselőt annak újbóli megválasztása vagy kinevezése esetén az Újraválasztás dátuma cella kitöltésével újra be kell jelenteni.
Ha a tisztségviselő megbízatása, kinevezése visszavonásra került, akkor a tisztségviselőt a tisztség betöltésének vége dátum megadásával ki kell jelenteni.
A Bejelentés oka cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”, „megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”.
Változás esetén a változásban érintett vezető állású személy adatain túl minden esetben az intézmény vezető állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az esetben a Bejelentés oka cellában az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani.

Az adatszolgáltatásban „igen” vagy „nem” válasszal kell jelölni, hogy a tisztségviselő vezető beosztásúnak minősül-e, elsőszámú vezető-e, továbbá, hogy az adatszolgáltató alkalmazottja-e.
A Tisztség betöltésének alapja soron kell megjelölni, hogy a tisztségviselő a tisztségét megválasztás, kinevezés útján látja-e el.
A Cégjegyzési joggal rendelkezik soron kell megjelölni, hogy a tisztségviselő rendelkezik-e cégjegyzési joggal, és ha igen, akkor azt önállóan vagy közösen gyakorolja.
A Tisztség betöltésének kezdete, a Tisztség betöltésének vége és az Újraválasztás dátuma cellák közül legalább az egyik kitöltése kötelező.

KTAPI3 TULAJDONOS ADATAI

Ebben a táblában az adatszolgáltató tulajdonosára vonatkozó adatokat kell jelenteni.

A június 30-i állapotra vonatkozóan az adatlap abban az esetben is kötelezően kitöltendő, ha a tulajdonosi szerkezetben az elmúlt 12 hónap folyamán változás nem történt! A június 30-án fennálló tulajdonosi szerkezetet úgy kell jelenteni, hogy abból a különböző időpontokban szerzett, különböző típusú tulajdonrészek egyértelműen megállapíthatók legyenek. Külön blokkban kérjük feltüntetni a közvetlen és közvetett tulajdonrészeket. Azt, hogy „közvetlen” vagy „közvetett” tulajdonlásról van szó, a Tulajdonlás típusa soron kell jelezni. A közvetett tulajdonrészre vonatkozóan a Hpt. 4. számú melléklete szerint átszámított végeredményt kell feltüntetni. Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozásra vonatkozó azonosító adatokat is ki kell tölteni.

Eseti jelentés beküldésének célja, hogy a Tulajdonos adatai mellett (értelemszerűen külön blokkban a természetes személyeket – KTAPI3101-KTAPI3199 – és jogi személyeket – KTAPI3201-KTAPI3299 –, mint tulajdonosokat) a tulajdonváltozásban érintett tulajdonrésznek a tulajdonváltozás előtti állapotát – pl. természetes személy esetén a KTAPI3101071- KTAPI3101078 – és magát, a tulajdonváltozást rögzítse.
A tranzakcióra vonatkozó információkat és adatokat a „Tulajdon változás időpontja…” sortól kezdődően kérjük megjeleníteni (pl. természetes személy esetén: KTAPI3101081- KTAPI3101088). Ha a Tulajdon változás típusa sorban vétel, eladás, stb. szerepel, akkor a Tulajdoni rész (% és Ft) sorokban a vett/eladott mennyiség jelenik meg. A tranzakció utáni összes tulajdoni rész a tranzakciót megelőző állapot és a tranzakció összesítéséből látható.
A Tulajdonváltozás időpontja cellában vétel, eladás esetén a szerződés keltét, tőkeleszállítás, tőkeemelés esetén a közgyűlési határozat keltét kell feltüntetni.
A Tulajdonváltozás típusa cellában kell szerepeltetni, hogy pl. vétel, eladás, tőkeleszállítás, tőkeemelés történt. Ebben a cellában kell feltüntetni továbbá az üzleti partner nevét, akivel a tranzakciót lebonyolította. Több partner esetén a neveket egymás mellett kell felsorolni.

Amennyiben eladás történik, akkor az új tulajdonost és a tulajdont egy új ismétlőblokkban meg kell jeleníteni.


KTAPI4 MINŐSÍTETT BEFOLYÁS

Ezt a táblát kell kitölteni az adatszolgáltató minősített befolyással rendelkező tulajdonosának adatairól.
A Minősített befolyás típusa soron kell jelezni a „közvetlen”, és a „közvetett” befolyást.
Közvetett tulajdonlás esetén a Hpt. 4. számú melléklet szerint a minősített befolyást szerzett jogi és természetes személyek köztes vállalkozásának tulajdoni hányadát is számításba kell venni. Természetes személy minősített befolyású részesedésének meghatározásánál a természetes személy és a közeli hozzátartozója vagy hozzátartozói által birtokolt, és gyakorolt tulajdoni hányadot is figyelembe kell venni a köztes vállalkozásból adódó közvetett tulajdonlás mellett (Hpt. 4. számú melléklet 2. pont). A közeli hozzátartozó(k)ra és a köztes vállalkozás(ok)ra vonatkozó adatokat is ki kell tölteni. Tulajdonosi csoport(ok) esetén a tulajdonos(ok) adatait a tábla ismétlőblokkos szerkezetében értelemszerűen kell megadni.


KTAPI5 KÖNYVVIZSGÁLÓ ADATAI

Ebben a táblában kell a könyvvizsgáló személyében és adataiban történt változást bejelenteni, valamint a megbízás megszűnésével a könyvvizsgálót kijelenteni.

A könyvvizsgáló személyére vonatkozó adatok könyvvizsgáló társaság és természetes személy megbízása esetén is kötelezően kitöltendőek. A tábla lehetőséget ad a helyettes könyvvizsgálóra vonatkozó adatok kitöltésére is. A táblában a „Pénzügyi intézményi minősítést igazoló azonosító” soron a könyvvizsgáló személy vagy társaság pénzügyi intézményi minősítési számát kell jelenteni, amit 2008. január 1. előtt a Felügyelet, 2008-tól pedig a Magyar Könyvvizsgáló Kamara bocsát ki a könyvvizsgáló számára.


KTAPI6 KISZERVEZÉS ADATOK

Ebben a táblában kell a kiszervezett tevékenységet és a kiszervezést végzők adataiban történt változást bejelenteni, valamint a kiszervezett tevékenységet kijelenteni.
A tábla gyűjtőblokkjaiban egyidejűleg több kiszervezett tevékenység szerepeltetésére van lehetőség. Ha a tevékenység kiszervezése megszűnt, akkor a kiszervezést a kiszervezés vége dátum megadásával ki kell jelenteni.

A Hpt. 13/B. §-ának (1) bekezdése alapján a Felügyelethez történő előzetes bejelentési kötelezettség mellett az intézmény kiszervezheti a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának működtetéséhez kapcsolódó tevékenységét, valamint az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény kiszervezheti az elektronikus pénz kibocsátásának és a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásának működtetéséhez kapcsolódó tevékenységét. [Hpt. 2. számú melléklet III. fejezet 41. b) és c) alpontja]
A Kiszervezett tevékenység (Hpt. 13/B. §) cellában kell feltüntetni a tevékenység megnevezését.

4. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelethez

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT

Táblakód

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

Egészségpénztárak

Negyedéves jelentés

 

 

 

 

71EA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

NEP, KEP, VSZ

20

71EB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

NEP, KEP, VSZ

20

71EC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

NEP

20

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

NEP, KEP, VSZ

20

71EDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

NEP, KEP, VSZ

20

71EE

Taglétszám alakulása

NEP, KEP, VSZ

20

71EJ

Statisztikai adatok

NEP, KEP, VSZ

20

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

NEP, KEP, VSZ

20

71EPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

NEP, KEP, VSZ

20

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

NEP, KEP, VSZ

20

71EPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

NEP, KEP, VSZ

20

Féléves jelentés

71EA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

KISEP

F

20

71EB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

KISEP

F

20

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

KISEP

F

20

71EDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

KISEP

F

20

71EE

Taglétszám alakulása

KISEP

F

20

71EJ

Statisztikai adatok

KISEP

F

20

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

KISEP

F

20

71EPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

KISEP

F

20

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

KISEP

F

20

71EPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

KISEP

F

20

Éves jelentés

73EME

Mérleg - Eszközök

EP

É

május 31.

73EMF

Mérleg - Források

EP

É

május 31.

73EA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

EP

É

május 31.

73EB

Eredménykimutatás - Működési alap

EP

É

május 31.

73EC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

EP

É

május 31.

73ED

Eredménykimutatás - Likviditási alap

EP

É

május 31.

73EE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

EP

É

május 31.

73EFA

Fedezeti alap

EP

É

május 31.

73EFB

Működési alap

EP

É

május 31.

73EFC

Likviditási alap

EP

É

május 31.

73EFD

Alapok állományának alakulása

EP

É

május 31.

73EH

Az egészségpénztár szolgáltatási adatai

EP

É

május 31.

Önsegélyező pénztárak

Negyedéves jelentés

71SA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

NSP, KSP, VSZ

20

71SB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

NSP, KSP, VSZ

20

71SC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

NSP

20

71SDAA

Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

NSP, KSP, VSZ

20

71SDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

NSP, KSP, VSZ

20

71SE

Taglétszám alakulása

NSP, KSP, VSZ

20

71SJ

Statisztikai adatok

NSP, KSP, VSZ

20

71SH

Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

NSP, KSP, VSZ

20

71SPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

NSP, KSP, VSZ

20

71SPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

NSP, KSP, VSZ

20

71SPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

NSP, KSP, VSZ

20

Féléves jelentés

71SA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

KISSP

F

20

71SB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

KISSP

F

20

71SDAA

Pénztári portfólió állomány a negyedév zárónapján (nyilvántartási értéken)

KISSP

F

20

71SDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

KISSP

F

20

71SE

Taglétszám alakulása

KISSP

F

20

71SJ

Statisztikai adatok

KISSP

F

20

71SH

Önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

KISSP

F

20

71SPM

Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

KISSP

F

20

71SPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

KISSP

F

20

71SPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

KISSP

F

20

Éves jelentés

73SME

Mérleg - Eszközök

SP

É

május 31.

73SMF

Mérleg - Források

SP

É

május 31.

73SA

Eredménykimutatás - Fedezeti alap

SP

É

május 31.

73SB

Eredménykimutatás - Működési alap

SP

É

május 31.

73SC

Eredménykimutatás - Kiegészítő vállalkozási tevékenység

SP

É

május 31.

73SD

Eredménykimutatás - Likviditási alap

SP

É

május 31.

73SE

Eredménykimutatás - Alapok együttesen

SP

É

május 31.

73SFA

Fedezeti alap

SP

É

május 31.

73SFB

Működési alap

SP

É

május 31.

73SFC

Likviditási alap

SP

É

május 31.

73SFD

Alapok állományának alakulása

SP

É

május 31.

73SH

Az önsegélyező pénztár szolgáltatási adatai

SP

É

május 31.

Biztosításmatematikai statisztikai jelentés

74A

Taglétszám alakulása korévenként

EP,SP

É

május 31.

74C

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként

EP,SP

É

május 31.

Felügyeleti díjra vonatkozó táblák

73EPAD

Önkéntes egészségpénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

EP

É

tárgyév január 31.

71EPVDN

Önkéntes egészségpénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

EP

20

73SPAD

Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti alapdíj számítása (éves)

SP

É

tárgyév január 31.

71SPVDN

Önkéntes önsegélyező pénztár felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)

SP

20

Rövid távú (éves) pénzügyi terv jelentés

75EA1

Fedezeti tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA2

Likviditási tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA3

Működési tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA5

Befektetések

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EA6

Szolgáltatások

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA1

Fedezeti tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA2

Likviditási tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA3

Működési tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA4

Taglétszám, tagdíj alakulása

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA5

Befektetések

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SA6

Szolgáltatások

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Hosszú távú pénzügyi terv jelentés

75EB1

Fedezeti tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB2

Likviditási tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB3

Működési tartalék

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB5

Befektetések

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75EB6

Szolgáltatások

EP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB1

Fedezeti tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB2

Likviditási tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB3

Működési tartalék

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB4

Taglétszám, tagdíj alakulása

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB5

Befektetések

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

75SB6

Szolgáltatások

SP

É

A pénzügyi tervet elfogadó közgyűlést követő 20. munkanap

Törzsadat jelentés (éves)

KTAPT1

Intézményi alapadatok

EP/SP

É

20

KTAPT2

Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak

EP/SP

É

20

KTAPT3

Könyvvizsgáló adatai

EP/SP

É

20

KTAPT4

Megbízás/Kiszervezés adatai

EP/SP

É

20

KTAPT5

Pénztár tagdíjmegosztása

EP/SP

É

20

KTAPT6

Jogutódlási adatok

EP/SP

É

20

KTAPT7

Telephely adatok

EP/SP

É

20

Törzsadat jelentés (eseti)

KTAPT1

Intézményi alapadatok

EP/SP

V

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15

KTAPT2

Vezető tisztségviselők/kötelező alkalmazottak

EP/SP

V

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15

KTAPT3

Könyvvizsgáló adatai

EP/SP

V

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15

KTAPT4

Megbízás/Kiszervezés adatai

EP/SP

V

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15

KTAPT5

Pénztár tagdíjmegosztása

EP/SP

V

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15

KTAPT6

Jogutódlási adatok

EP/SP

V

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15

KTAPT7

Telephely adatok

EP/SP

V

eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában, 15

 

A negyedéves, féléves illetve az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő dokumentumok

Rövid név

Megnevezés

Adatszolgáltató

Gyakoriság

Beküldési határidő
(munkanapok száma a vonatkozási időhöz viszonyítva, illetve dátum)

szovjel

Negyedéves szöveges értékelés

NEP, KEP,
NSP, KSP

20

szovjel

Féléves szöveges értékelés

KISEP, KISSP

F

20

merleg

Éves beszámoló – mérleg

EP/SP

É

május 31.

erkim

Éves beszámoló – eredménykimutatás

EP/SP

É

május 31.

kiegmell

Éves beszámoló – kiegészítő melléklet

EP/SP

É

május 31.

konyvzar

Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés

EP/SP

É

május 31.

kozgyhat

Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv

EP/SP

É

május 31.

uzljel

Üzleti jelentés

EP/SP

É

május 31.

rputerv

Rövid távú pénzügyi terv szöveges melléklete

EP/SP

É

rövid távú pénzügyi tervvel egyidejűleg

hputerv

Hosszú távú pénzügyi terv szöveges melléklete

EP/SP

É

hosszú távú pénzügyi tervvel egyidejűleg


2K36833_1

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések

 

Adatszolgáltató

Önkéntes kölcsönös egészségpénztár

EP

Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot.

NEP

Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1.001 fő és nem haladja meg a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.

KEP

Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös egészségpénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.

KISEP

Önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár

SP

Nagy pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) meghaladja a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a két milliárd forintot.

NSP

 

 

Közepes pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) legalább 1.001 fő és nem haladja meg a 30.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona meghaladja a kétszáz millió forintot és nem haladja meg a két milliárd forintot.

KSP

 

 

Kis pénztári besorolású intézmény: azon önkéntes kölcsönös önsegélyező pénztár, amelynek taglétszáma az év utolsó napján (a IV. negyedéves illetve a II. féléves adatszolgáltatás tartalma alapján) nem haladja meg az 1.000 főt, vagy könyv szerinti értéken számított vagyona nem haladja meg a kétszáz millió forintot.

KISSP

 

 

Végelszámolás alatt álló pénztár

VSZ

 

 

Gyakoriság

Negyedéves

 

 

Féléves

F

 

 

Éves

É

 

 

Változás esetén

V

 

 


71EA
Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

2K36833_2

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EA1

Pénztári bevételek összesen
(71EA101+71EA102+71EA103+71EA104+
71EA105+71EA106+71EA107+71EA108+
71EA109+71EA110+71EA111)

 

 

 

 

 

002

71EA101

Tagok által fizetett tagdíj

 

 

 

 

 

003

71EA102

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

 

 

 

 

 

004

71EA103

Tagok egyéb befizetései

 

 

 

 

 

005

71EA104

Támogatóktól befolyt összeg

 

 

 

 

 

006

71EA105

Belépő tagok által hozott egyéni fedezet

 

 

 

 

 

007

71EA106

A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

 

 

 

 

 

008

71EA107

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

009

71EA108

Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybevétele miatt

 

 

 

 

 

010

71EA109

Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele

 

 

 

 

 

011

71EA110

Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke

 

 

 

 

 

012

71EA111

Pénzügyi műveletek bevétele

 

 

 

 

 

013

71EA1111

Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

 

 

 

 

 

014

71EA1112

Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

015

71EA1113

Kapott osztalékok

 

 

 

 

 

016

71EA1114

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

 

 

 

 

 

017

71EA2

Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték

 

 

 

 

 

018

71EA3

Hitel, kölcsön összegének igénybevétele

 

 

 

 

 

019

71EA4

Passzív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

020

71EA401

ebből: Tisztázatlan bevételek

 

 

 

 

 

021

71EA402

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

022

71EA5

Pénzforgalmi bevételek összesen (71EA1+71EA2+71EA3+71EA4)

 

 

 

 

 

023

71EA6

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

024

71EA601

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

025

71EA602

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

026

71EA603

Egyéb

 

 

 

 

 

027

71EA7

Tárgyidőszaki bevételek összesen (71EA5+71EA6)

 

 

 

 

 

028

71EA8

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen

 

 

 

 

 

029

71EA9

Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71EA7+71EA8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


71EB
Pénzforgalmi jelentés - Kiadások
2K36833_3

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EB1

PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71EB101+71EB102+71EB103)

 

 

 

 

 

002

71EB101

Fedezeti tartalékot érintő kifizetések

 

 

 

 

 

003

71EB1011

Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások

 

 

 

 

 

004

71EB10111

Egyéni számlák terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

005

71EB101111

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

006

71EB101112

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

007

71EB10112

Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

008

71EB101121

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

009

71EB101122

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

010

71EB1012

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg

 

 

 

 

 

011

71EB10121

Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

 

 

 

 

 

012

71EB10122

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

 

 

 

 

 

013

71EB10123

Kilépés miatt

 

 

 

 

 

014

71EB10124

Egyéb

 

 

 

 

 

015

71EB1013

Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások

 

 

 

 

 

016

71EB10131

Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések

 

 

 

 

 

017

71EB10132

Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege

 

 

 

 

 

018

71EB10133

Egyéb

 

 

 

 

 

019

71EB102

Működési célú kifizetések, ráfordítások

 

 

 

 

 

020

71EB10201

Anyagköltség

 

 

 

 

 

021

71EB10202

Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

 

 

 

 

 

022

71EB10203

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

 

 

 

 

 

023

71EB10204

Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

 

 

 

 

 

024

71EB10205

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség

 

 

 

 

 

025

71EB10206

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak

 

 

 

 

 

026

71EB10207

Könyvvizsgálat díja

 

 

 

 

 

027

71EB10208

Felügyeleti díj

 

 

 

 

 

028

71EB10209

Kis értékű eszközök beszerzése

 

 

 

 

 

029

71EB10210

Pénzügyi szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

030

71EB10211

Kommunikációs költségek

 

 

 

 

 

031

71EB10212

Informatikai szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

032

71EB10213

Kártyarendszer díja

 

 

 

 

 

033

71EB10214

Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások

 

 

 

 

 

034

71EB10215

Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen

 

 

 

 

 

035

71EB10216

Hitel- és kölcsöntörlesztés

 

 

 

 

 

036

71EB103

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

037

71EB10301

Fizetett kamatok

 

 

 

 

 

038

71EB10302

Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége

 

 

 

 

 

039

71EB10303

Befektetések vagyonarányos költségei

 

 

 

 

 

040

71EB103031

Vagyonkezelői díjak

 

 

 

 

 

041

71EB103032

Letétkezelés díjai

 

 

 

 

 

042

71EB103033

Vagyonarányos egyéb költségek

 

 

 

 

 

043

71EB10304

Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

044

71EB10305

Tőkekiadások

 

 

 

 

 

045

71EB103051

Beruházások

 

 

 

 

 

046

71EB103052

Felújítások

 

 

 

 

 

047

71EB103053

Értékpapírok, részesedések vásárlása

 

 

 

 

 

048

71EB2

Aktív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

049

71EB201

ebből: Téves kifizetések

 

 

 

 

 

050

71EB202

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

051

71EB3

Pénzforgalmi kiadások (71EB1+71EB2)

 

 

 

 

 

052

71EB4

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

053

71EB401

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

054

71EB402

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

055

71EB403

Egyéb

 

 

 

 

 

056

71EB5

Tárgyidőszaki kiadások összesen (71EB3+71EB4)

 

 

 

 

 

057

71EB6

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen

 

 

 

 

 

058

71EB7

Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71EB5+71EB6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


2K36833_4

71EC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

Mód

1

2

3

a

b

z

001

71EC01

Nyitó pénzkészlet

 

 

 

002

71EC02

Pénzforgalmi bevételek

 

 

 

003

71EC03

Pénzforgalmi kiadások

 

 

 

004

71EC04

Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 


2K36833_5

71EDAA

Pénztári portfólió állománya a tárgyidőszak záró napján (nyilvántartási értéken)

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EDAA1

Portfólió összesen

 

 

 

 

 

002

71EDAA11

Bankszámlák és készpénz összesen

 

 

 

 

 

003

71EDAA111

Házipénztár (forint és valuta)

 

 

 

 

 

004

71EDAA112

Pénzforgalmi számla

 

 

 

 

 

005

71EDAA113

Befektetési számla

 

 

 

 

 

006

71EDAA114

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti betétszámlán lekötött pénzösszeg

 

 

 

 

 

007

71EDAA12

Értékpapírok összesen

 

 

 

 

 

008

71EDAA121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

 

 

 

 

 

009

71EDAA12101

Magyar állampapír

 

 

 

 

 

010

71EDAA12102

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)

 

 

 

 

 

011

71EDAA12103

Külföldi állampapír

 

 

 

 

 

012

71EDAA12104

Értékpapír, amelyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet vállal (ideértve a jegybank által kibocsátott értékpapírt)

 

 

 

 

 

013

71EDAA12105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

014

71EDAA12106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet - a hitelintézet kivételével - által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

015

71EDAA12107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír

 

 

 

 

 

016

71EDAA12108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény és egyéb értékpapír

 

 

 

 

 

017

71EDAA12109

Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

018

71EDAA12110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

 

 

 

 

 

019

71EDAA122

Részvények

 

 

 

 

 

020

71EDAA12201

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

021

71EDAA12202

Tőzsdére vagy más elismert értékpapír piacra bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott részvény

 

 

 

 

 

022

71EDAA123

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

023

71EDAA12301

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot

 

 

 

 

 

024

71EDAA12302

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ideértve az ingatlanbefektetési alapot

 

 

 

 

 

025

71EDAA12303

Egyéb kollektív befektetési értékpapír

 

 

 

 

 

026

71EDAA124

Jelzáloglevél

 

 

 

 

 

027

71EDAA12401

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

028

71EDAA12402

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

 

 

 

 

 

029

71EDAA13

Határidős ügyletek

 

 

 

 

 

030

71EDAA14

Opciós ügyletek

 

 

 

 

 

031

71EDAA15

Repóügyletek

 

 

 

 

 

032

71EDAA16

Ingatlan

 

 

 

 

 

033

71EDAA17

Kockázati tőkealap-jegy

 

 

 

 

 

034

71EDAA18

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír

 

 

 

 

 

035

71EDAA19

Egyéb befektetések, részesedések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


2K36833_6

71EDB

Alapok tartaléka állományának alakulása

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki nyitó állomány

Tárgyidőszaki növekedés

Tárgyidőszaki csökkenés

Tárgyidőszaki záró állomány

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71EDB1

Fedezeti alap tartaléka

 

 

 

 

 

002

71EDB11

Egyéni számlák tartaléka

 

 

 

 

 

003

71EDB12

Közösségi számlák tartaléka

 

 

 

 

 

004

71EDB2

Működési alap tartaléka

 

 

 

 

 

005

71EDB3

Likviditási alap tartaléka

 

 

 

 

 

006

71EDB4

Tartalékok állománya összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


2K36833_7

71EE

Taglétszám alakulása

 

 

 

 

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z

001

71EE1

Időszaki nyitó taglétszám

 

 

002

71EE2

Időszak alatti változás

 

 

003

71EE21

Új belépő

 

 

004

71EE22

Átlépő más pénztárból

 

 

005

71EE23

Átlépő más pénztárba

 

 

006

71EE24

Elhalálozott

 

 

007

71EE25

Kilépő

 

 

008

71EE26

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt

 

 

009

71EE27

Egyéb megszűnés

 

 

010

71EE3

Időszaki záró taglétszám

 

 

011

71EE31

Ebből: tagdíjfizetést szüneteltetők száma

 

 

012

71EE32

tagdíjat nem fizetők száma

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 


2K36833_8

71EJ

Statisztikai adatok

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Állományi adatok

Mód

1

2

a

z

001

71EJ1

Egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

 

 

002

71EJ11

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

003

71EJ12

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

004

71EJ13

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

005

71EJ2

Egyéb nem egészségpénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya összesen

 

 

006

71EJ21

30 napon belül lejáró, pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

007

71EJ22

31-90 nap között esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

008

71EJ23

91 napon túl esedékes pénztári szolgáltatókkal szembeni kötelezettségek állománya

 

 

009

71EJ3

Tagok által igénybe vett jogosulatlan szolgáltatások állománya összesen

 

 

010

71EJ4

Egészségpénztári kártyák száma (db)

 

 

011

71EJ41

Ebből: tagi kártyák száma (db)

 

 

012

71EJ42

társkártyák száma (db)

 

 

013

71EJ5

Egészségpénztári szolgáltatók száma (db)

 

 

014

71EJ51

Ebből: kártyaelfogadó helyek száma (db)

 

 

015

71EJ6

Az Öpt. 51. § (5) bekezdése alapján két évre lekötött összegek állománya

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 


2K36833_9

71EH

Egészségpénztár szolgáltatási adatai

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Szolgáltatási kiadás (eFt)

Szolgáltatás esetszáma (db)

Mód

1

2

3

a

b

z

001

71EH1

Egészségpénztári szolgáltatások összesen

 

 

 

002

71EH11

Kiegészítő egészségbiztosítási szolgáltatások

 

 

 

003

71EH1101

ebből: társadalombiztosítási ellátás keretében igénybe vehető egészségügyi szolgáltatások kiegészítése, helyettesítése

 

 

 

004

71EH1102

otthoni gondozás támogatása

 

 

 

005

71EH1103

gyógytorna, gyógymasszázs és fizioterápiás kezelés igénybevételének támogatása

 

 

 

006

71EH1104

látássérült személyek életvitelét elősegítő szolgáltatás

 

 

 

007

71EH11041

71EH1104-ből: vak személy részére vásárolt speciális könyvek vételárának támogatása

 

 

 

008

71EH11042

71EH1104-ből: vakvezető kutyával összefüggésben felmerült költségek támogatása

 

 

 

009

71EH1105

megváltozott egészségi állapotú személyek életvitelét megkönnyítő speciális eszközök vételárának, valamint lakókörnyezetük szükségleteihez igazodó átalakításának költségtámogatása

 

 

 

010

71EH1106

szenvedélybetegségekről való leszoktatásra irányuló kezelések

 

 

 

011

71EH1107

egészségpénztár egészségügyi célú önsegélyező feladatának ellátása körében nyújtott szolgáltatás

 

 

 

012

71EH11071

ebből: gyógyszer vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

 

 

 

013

71EH11072

gyógyászati segédeszköz vételárának kiegészítő önsegélyező szolgáltatási körbe tartozó támogatása

 

 

 

014

71EH11073

kieső jövedelem teljes vagy részleges pótlása betegség miatti keresőképtelenség esetén

 

 

 

015

71EH11074

hátramaradottak segélyezése halál esetén

 

 

 

016

71EH11075

OÉTI által nyilvántartásba vett, gluténmentes speciális élelmiszerek vásárlásának támogatása

 

 

 

017

71EH11076

szolgáltatást finanszírozó egészségbiztosítások (betegség biztosítások) díjának fizetése

 

 

 

018

71EH11077

Egyéb

 

 

 

019

71EH12

Életmódjavító egészségpénztári szolgáltatások

 

 

 

020

71EH121

természetgyógyászati szolgáltatások

 

 

 

021

71EH122

sporteszközök vásárlásának támogatása

 

 

 

022

71EH123

gyógyteák, fog- és szájápolók vételárának támogatása

 

 

 

023

71EH124

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 


2K36833_10

71EPM

Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Adatszolgáltató:

Vonatkozási idő:

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszak

Halmozott (naptári év elejétől kumulált)

Mód

Darabszám

Összeg

Darabszám

Összeg

 

1

2

3

4

3

a

b

c

d

z

001

71EPM01

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél

 

 

 

 

 

002

71EPM011

ebből: ügyfélkövetelés

 

 

 

 

 

003

71EPM012

ebből: ügyfél kötelezettség

 

 

 

 

 

004

71EPM02

Összes ügyfél-átvilágítás

 

 

 

 

 

005

71EPM021

Egyszerűsített ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

006

71EPM022

Fokozott ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

007

71EPM0221

ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása

 

 

 

 

 

008

71EPM023

Normál ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

009

71EPM031

Üzleti kapcsolat létesítésekor vagy az első szolgáltatás nyújtása előtt történt átvilágítás

 

 

 

 

 

010

71EPM032

Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

011

71EPM033

Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

012

71EPM034

Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

013

71EPM035

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

 

 

 

 

 

014

71EPM036

Tagszervező által vézett átvilágítás

 

 

 

 

 

015

71EPM041

Saját bejelentések

 

 

 

 

 

016

71EPM042

Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek

 

 

 

 

 

017

71EPM0431

Bejelentésekből:
1. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

018

71EPM0432

2. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

019

71EPM0433

3. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

020

71EPM0434

4. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

021

71EPM0435

5. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

022

71EPM044

Bejelentésekből tagszervező által végzett tranzakciók bejelentése

 

 

 

 

 

023

71EPM05

Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

 

 

 

 

 

024

71EPM06

Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

 

 

 

 

 

025

71EPM07

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

 

 

 

 

 

026

71EPM08

Terrorista lista alapján zárolt követelések

 

 

 

 

 

027

71EPM09

Megbízás elmaradása miatti adatközlésre kötelezés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


2K36833_11

71EPPA1

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Összesen

Mód

Tagsági jogviszony létrejötte

(tagszervezői panaszok nélkül)

Tagszervezői tevékenység

Egyéni számla értesítő

Adóigazolások

Tagdíjelszámolások

(bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

Hozamok

(elszámoló egység árfolyama)

Szolgáltatások

(elszámolás, kifizetés)

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

z

001

71EPPA11

TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

71EPPA12

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

71EPPA121

Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

71EPPA122

Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

71EPPA1221

Részben megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

71EPPA1222

Megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

71EPPA123

Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

71EPPA1231

Részben megalapozott panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

71EPPA1232

Elutasított panaszügy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2K36833_12

71EPPA2

Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

 

 

 

 

 

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

z

001

71EPPA21

TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

002

71EPPA212

A panasz típusa szerint

 

 

003

71EPPA21201

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

 

 

004

71EPPA21202

Tagszervezői tevékenység

 

 

005

71EPPA21203

Egyéni számla értesítő

 

 

006

71EPPA21204

Adóigazolások

 

 

007

71EPPA21205

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

 

 

008

71EPPA21206

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

 

 

009

71EPPA21207

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

 

 

010

71EPPA21208

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

 

 

011

71EPPA21209

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

 

 

012

71EPPA21210

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

 

 

013

71EPPA213

Panaszkezelés időtartama szerint

 

 

014

71EPPA2131

A jogszabályban meghatározott határidőn belül

 

 

015

71EPPA2132

A jogszabályban meghatározott határidőn túl

 

 

016

71EPPA214

Panaszügyek megalapozottsága szerint

 

 

017

71EPPA2141

Elutasított panaszügy

 

 

018

71EPPA2142

Részben megalapozott panaszügy

 

 

019

71EPPA2143

Megalapozott panaszügy

 

 

020

71EPPA22

FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN

 

 

021

71EPPA221

Összesen

 

 

022

71EPPA222

A panasz típusa szerint

 

 

023

71EPPA22101

Tagsági jogviszony létrejötte (tagszervezői panaszok nélkül)

 

 

024

71EPPA22102

Tagszervezői tevékenység

 

 

025

71EPPA22103

Egyéni számla értesítő

 

 

026

71EPPA22104

Adóigazolások

 

 

027

71EPPA22105

Tagdíjelszámolások (bevallás, befizetés, korrekció, munkáltatói adatszolgáltatás)

 

 

028

71EPPA22106

Hozamok (elszámoló egység árfolyama)

 

 

029

71EPPA22107

Szolgáltatások (elszámolás, kifizetés)

 

 

030

71EPPA22108

Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések

 

 

031

71EPPA22109

Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére

(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)

 

 

032

71EPPA22110

Egyéb (az előzőekben nevesítetteken kívüli ügyek)

 

 

033

71EPPA23

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

034

71EPPA231

Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó

személyek száma (fő)

 

 

035

71EPPA232

Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)

 

 

036

71EPPA2331

Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma

 

 

037

71EPPA2332

Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban

 

 

038

71EPPA2333

Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban

 

 

039

71EPPA2334

Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

Tilos

 

 


2K36833_13

71SA

Pénzforgalmi jelentés - Bevételek

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71SA1

XI. Pénztári bevételek összesen (71SA101+71SA102+71SA103+71SA104+ 71SA105+71SA106+71SA107+71SA108+ 71SA109+71SA110+71SA111)

 

 

 

 

 

002

71SA101

Tagok által fizetett tagdíj

 

 

 

 

 

003

71SA102

Munkáltatói tagdíj hozzájárulás

 

 

 

 

 

004

71SA103

Tagok egyéb befizetései

 

 

 

 

 

005

71SA104

Támogatóktól befolyt összeg

 

 

 

 

 

006

71SA105

Belépő tagok által hozott egyéni fedezet

 

 

 

 

 

007

71SA106

A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

 

 

 

 

 

008

71SA107

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

009

71SA108

Tagi visszafizetés jogosulatlan szolgáltatás igénybe vétele miatt

 

 

 

 

 

010

71SA109

Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek értékesítésének bevétele

 

 

 

 

 

011

71SA110

Kiegészítő vállalkozási tevékenységként végzett szolgáltatások ellenértéke

 

 

 

 

 

012

71SA111

Pénzügyi műveletek bevétele

 

 

 

 

 

013

71SA1111

Kapott kamatok és kamat jellegű bevételek

 

 

 

 

 

014

71SA1112

Értékpapírok, részesedések eladásának, beváltásának árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

015

71SA1113

Kapott osztalékok

 

 

 

 

 

016

71SA1114

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

 

 

 

 

 

017

71SA2

Értékpapírok, részesedések eladási árában megtérülő könyv szerinti érték

 

 

 

 

 

018

71SA3

Hitel, kölcsön összegének igénybevétele

 

 

 

 

 

019

71SA4

Passzív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

020

71SA401

ebből: Tisztázatlan bevételek

 

 

 

 

 

021

71SA402

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

022

71SA5

Pénzforgalmi bevételek összesen (71SA1+71SA2+71SA3+71SA4)

 

 

 

 

 

023

71SA6

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

024

71SA601

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

025

71SA602

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

026

71SA603

Egyéb

 

 

 

 

 

027

71SA7

Tárgyidőszaki bevételek összesen (71SA5+71SA6)

 

 

 

 

 

028

71SA8

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott bevételek összesen

 

 

 

 

 

029

71SA9

Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott bevételek összesen (71SA7+71SA8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


2K36833_14

71SB

Pénzforgalmi jelentés - Kiadások

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Fedezeti alap

Működési alap

Likviditási alap

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

71SB1

PÉNZTÁRI KIADÁSOK ÖSSZESEN (71SB101+71SB102+71SB103)

 

 

 

 

 

002

71SB101

Fedezeti tartalékot érintő kifizetések

 

 

 

 

 

003

71SB1011

Teljesített (vásárolt) pénztári szolgáltatások

 

 

 

 

 

004

71SB10111

Egyéni számlák terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

005

71SB101111

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

006

71SB101112

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

007

71SB10112

Közösségi szolgáltatások tartaléka terhére teljesített kiadások

 

 

 

 

 

008

71SB101121

Eseti szolgáltatások kiadásai

 

 

 

 

 

009

71SB101122

Rendszeres (járadékjellegű) kifizetések

 

 

 

 

 

010

71SB1012

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérített összeg

 

 

 

 

 

011

71SB10121

Más pénztárba átlépő tag által elvitt fedezet

 

 

 

 

 

012

71SB10122

Tagdíj nemfizetés miatt kizárt tag részére kifizetés

 

 

 

 

 

013

71SB10123

Kilépés miatt

 

 

 

 

 

014

71SB10124

Egyéb

 

 

 

 

 

015

71SB1013

Fedezeti alapot érintő egyéb kiadások

 

 

 

 

 

016

71SB10131

Fedezeti alapot terhelő jogosulatlan kifizetések

 

 

 

 

 

017

71SB10132

Pénztári tagi kártya kibocsátásának egyéni számlát terhelő összege

 

 

 

 

 

018

71SB10133

Egyéb

 

 

 

 

 

019

71SB102

Működési célú kifizetések, ráfordítások

 

 

 

 

 

020

71SB10201

Anyagköltség

 

 

 

 

 

021

71SB10202

Pénztári alkalmazottak munkabére és közterhei

 

 

 

 

 

022

71SB10203

Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja és közterhei

 

 

 

 

 

023

71SB10204

Tagszervezéssel kapcsolatos költségek

 

 

 

 

 

024

71SB10205

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség

 

 

 

 

 

025

71SB10206

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezeteknek fizetett díjak

 

 

 

 

 

026

71SB10207

Könyvvizsgálat díja

 

 

 

 

 

027

71SB10208

Felügyeleti díj

 

 

 

 

 

028

71SB10209

Kis értékű eszközök beszerzése

 

 

 

 

 

029

71SB10210

Pénzügyi szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

030

71SB10211

Kommunikációs költségek

 

 

 

 

 

031

71SB10212

Informatikai szolgáltatások díja

 

 

 

 

 

032

71SB10213

Kártyarendszer díja

 

 

 

 

 

033

71SB10214

Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek, ráfordítások

 

 

 

 

 

034

71SB10215

Kiegészítő vállalkozási tevékenység kiadásai és ráfordításai összesen

 

 

 

 

 

035

71SB10216

Hitel- és kölcsöntörlesztés

 

 

 

 

 

036

71SB103

Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

037

71SB10301

Fizetett kamatok

 

 

 

 

 

038

71SB10302

Értékpapírok részesedések eladásának, beváltásának árfolyamvesztesége

 

 

 

 

 

039

71SB10303

Befektetések vagyonarányos költségei

 

 

 

 

 

040

71SB103031

Vagyonkezelői díjak

 

 

 

 

 

041

71SB103032

Letétkezelés díjai

 

 

 

 

 

042

71SB103033

Vagyonarányos egyéb költségek

 

 

 

 

 

043

71SB10304

Pénzügyi műveletek egyéb kiadásai

 

 

 

 

 

044

71SB10305

Tőkekiadások

 

 

 

 

 

045

71SB103051

Beruházások

 

 

 

 

 

046

71SB103052

Felújítások

 

 

 

 

 

047

71SB103053

Értékpapírok, részesedések vásárlása

 

 

 

 

 

048

71SB2

Aktív pénzügyi elszámolások

 

 

 

 

 

049

71SB201

ebből: Téves kifizetések

 

 

 

 

 

050

71SB202

Vagyonkezeléshez kapcsolódó elszámolások

 

 

 

 

 

051

71SB3

Pénzforgalmi kiadások (71SB1+71SB2)

 

 

 

 

 

052

71SB4

Alapok közötti átcsoportosítás

 

 

 

 

 

053

71SB401

Közgyűlési döntés alapján

 

 

 

 

 

054

71SB402

Nem fizető tagok hozamából történő levonások miatt

 

 

 

 

 

055

71SB5

Tárgynegyedévi kiadások összesen Tárgyidőszaki kiadások összesen (71SB3+71SB4)

 

 

 

 

 

056

71SB6

Az év első napjától a tárgyidőszakot megelőző időszak végéig elszámolt halmozott kiadások összesen

 

 

 

 

 

057

71SB7

Tárgyévi halmozott kiadások összesen Az év első napjától a tárgyidőszak záró napjáig elszámolt halmozott kiadások összesen (71SB5+71SB6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

 

 


2K36833_15

71SC

Pénzforgalmi jelentés - a pénzforgalom egyeztetése

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyidőszak

Mód

1

2

3

a

b

z

001

71SC01

Nyitó pénzkészlet

 

 

 

002

71SC02

Pénzforgalmi bevételek

 

 

 

003

71SC03

Pénzforgalmi kiadások

 

 

 

004

71SC04

Záró pénzkészlet (hosszúlejáratú bankbetétek és a 33-34. számlacsoportban kimutatott pénzeszközök)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére