• Tartalom

29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet

29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet

a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról1

2012.09.19.

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §-ának (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat és hatásköréről szóló 212/2010 (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § j) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A külgazdaságért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) Magyarország és más államok közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolatok fejlesztésének előmozdítása céljából kifejtett tevékenységek elismeréseként „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” (a továbbiakban: Cím) elnevezéssel címet alapít.

2. § (1) A Cím olyan magyar állampolgárnak, valamint külföldi állam azon állampolgárának adományozható, aki közmegbecsülést élvez, valamint Magyarország és más államok közötti kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok fejlesztésében kiemelkedő teljesítményt nyújtott.

(2) A Cím adományozására a diplomáciai vagy konzuli képviselet vezetője, illetve az ő egyetértésével, a külföldi államban működő külgazdasági szakdiplomata, a Magyarországon működő központi államigazgatási szerv vezetője, valamint az országos szakmai kamarák vezetője tehet javaslatot a miniszternek.

3. § (1) A Cím nem adományozható annak, aki ellen büntető eljárás van folyamatban, illetve aki jogerős büntető ítélet hatálya alatt áll.

(2) Az (1) bekezdés szerinti kizáró körülményekkel, valamint a Cím viselésére jelölt személy személyes adatainak a Cím adományozásával összefüggő kezelésével kapcsolatban a Cím viselésére jelölt személy a melléklet szerinti nyilatkozatot tesz, amelynek hiányában részére a Cím nem adományozható.

4. § (1) A Cím évente legfeljebb 100 főnek adományozható, melyet a miniszter adományoz, s erről oklevelet állít ki, amely tartalmazza a Cím pontos nevét, valamint a Cím viselőjének vezeték- és utónevét.

(2) Az oklevelet a miniszter, vagy az általa megbízott személy adja át az éves Külpiaci Értekezlet keretében.

(3) A Címmel pénzjutalom nem jár.

(4) Az e Címet viselők névsorát, az adományozásról szóló közleményt a Hivatalos Értesítőben közzé kell tenni.

5. § (1) A Cím viselésének joga megszűnik:

a) a Címről való lemondással, vagy

b) a Cím visszavonásával.

(2) A Címet a miniszter visszavonja, ha a Cím viselője:

a) megsértette a magyar állam vagy a külföldi állam jogszabályait, és emiatt ellene büntetőeljárás van folyamatban vagy emiatt jogerős bírósági ítélet hatálya alatt áll,

b) a Címmel összeegyeztethetetlen magatartása miatt méltatlanná válik. A méltatlanná válás tényét minden esetben a miniszter állapítja meg.

(3) A Cím visszavonására vonatkozó javaslat tekintetében a 2. § (2) bekezdését kell alkalmazni azzal, hogy az adományozási javaslattételre jogosult személy a visszavonási ok fennállása esetén köteles javaslatot tenni a Cím visszavonására.

6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Melléklet a 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelethez

NYILATKOZAT
Alulírott,
    1.    hozzájárulok ahhoz, hogy a Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím adományozását előkészítő eljárásban a Nemzetgazdasági Minisztérium természetes személyazonosító adataimat (név, születési hely, születés dátuma, anyja neve), lakcím adataimat, valamint az adományozásra irányuló javaslat megalapozásához szükséges személyes adataimat nyilvántartsa.
    2.    Kijelentem, hogy velem szemben a „Tiszteletbeli Külgazdasági Tanácsosi Cím” alapításáról és adományozásáról szóló 29/2012. (IX. 18.) NGM rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
    3.    A Cím odaítélése esetén hozzájárulok nevemnek a Hivatalos Értesítőben, valamint a minisztérium honlapján való közzétételéhez.
Dátum
.............................................................................
a Cím viselésére jelölt személy aláírása
1

A rendeletet a 4/2015. (X. 30.) KKM rendelet 5. §-a hatályon kívül helyezte 2015. október 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére