• Tartalom

29/2012. (III. 24.) VM rendelet

29/2012. (III. 24.) VM rendelet

az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint a központi költségvetésből finanszírozott egyes támogatások 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egységes eljárási szabályokról1

2014.02.07.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) és p) pontjában, a 18. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés p) pontjában, a 23. § tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet és a hatálya alá tartozó támogatási jogcímek alkalmazásában:

1. adatváltozás: az egységes kérelem módosítása, pontosítása, visszavonása, a vis maior tényének bejelentése, a hasznosító személyében bekövetkező változás bejelentése, a másodvetés bejelentése, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes feltételeiről szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet (a továbbiakban: agrár-környezetgazdálkodási rendelet) 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramokra vonatkozó kötelezettségek teljesítése során a középmély lazítás és a zöldtrágyázás bejelentése;

2. állandó legelő: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról szóló 73/2009/EK tanácsi rendelet III. címében előírt egységes támogatási rendszer végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. október 29-i 1120/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk c) pontja szerinti földterület;

3. bejelentett tábla: a mezőgazdasági parcellán belüli, az ügyfél által az egységes kérelemben bejelentett legkisebb, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyen a jogszerű földhasználó egy növényfajt termeszt, beleértve a takarmánykeverékeket és a vegyesgyümölcsösöket is, valamint amelyet nem metszhet kötelezettségvállalással érintett terület;

4. egybeművelt tábla: olyan, egy fizikai blokk területén belül több ügyfél által azonos növénykultúra termesztésére használt, azonos hasznosítású összefüggő földterület, amelyen belül az egyes mezőgazdasági termelők által hasznosított területek határai a fizikai ellenőrzés során nem különíthetőek el;

5. egységes kérelem: a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendelet 19. cikke, a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció, és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendelet (a továbbiakban: 1122/2009/EK bizottsági rendelet) 2. cikk (11) bekezdése, valamint a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendelet 8. cikke szerinti kérelem az elektronikusan és papíralapon benyújtott kérelemrészekkel együtt;

6. fizikai blokk: a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerről szóló 115/2003. (XI. 13.) FVM rendelet (a továbbiakban: MePAR rendelet) 1. § a) pontjában meghatározott terület;

7. hasznosítás: a mezőgazdasági földterületnek adott jogcímekben előírt növénykultúrával, növényfajjal, növényfajtával, vagy azok keverékével történő hasznosítása, pihentetése az egységes területalapú támogatások és egyes vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” fenntartásához szükséges feltételrendszer, valamint az állatok állategységre való átváltási arányának meghatározásáról szóló 50/2008. (IV. 24.) FVM rendelet (a továbbiakban: HMKÁ rendelet) 1. számú mellékletében foglalt előírások betartása mellett;

8. jogszerű földhasználó: a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló kormányrendelet szerinti földhasználati nyilvántartásba (a továbbiakban: földhasználati nyilvántartás) – amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek az e pontban megadott dátumról – a tárgyév június 9-ei dátum szerinti állapotnak megfelelően földhasználóként bejegyzett ügyfél, vagy az az ügyfél, akinek földhasználati joga önhibáján kívüli okból nem került a földhasználati nyilvántartásba bejegyzésre és a földhasználati jogosultságát igazoló egyéb okirattal rendelkezik;

9. kölcsönös megfeleltetés: a közvetlen mezőgazdasági támogatások, valamint az egyes vidékfejlesztési és borpiaci támogatások egységes feltételrendszere, amely a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendelet 1. számú melléklete szerinti „Jogszabályban Foglalt Gazdálkodási Követelményekből” és a HMKÁ rendelet 1. melléklete szerinti „Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot” előírásaiból, továbbá az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehető támogatás esetén a tápanyag-gazdálkodásra, valamint a növényvédőszer-használatra vonatkozó minimumkövetelményekből áll;

10. kötelezettségvállalással érintett, egybefüggő terület: egyes támogatások esetén a többéves kötelezettségvállalással érintett összefüggő, a Mezőgazdasági Parcella Azonosító Rendszerben (a továbbiakban: MePAR) a fizikai blokkon belül, ügyfélhez köthető, térképileg egyértelműen lehatárolt terület;

11. KR dokumentum: az egységes kérelem adatait és beadásának idejét tartalmazó, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (a továbbiakban: MVH) által – az értesítési tárhelyen keresztül – a kérelmet az ügyfélkapun keresztül benyújtott személy számára küldött elektronikus dokumentum;

12. mezőgazdasági parcella: az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 2. cikk (1) bekezdése szerinti terület, adott támogatási jogcím sajátosságait figyelembe véve egy tábla területe;

13. módosítás: a támogatási igény növelésére irányuló adatváltozás bejelentése;

14. nem mezőgazdasági hasznosítású terület: amennyiben a 2. § (1) bekezdés szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek, a katonai hasznosítású terület a haszonbérbe adott terület – ahol a terület mezőgazdasági hasznosítása szerződés alapján és fizikailag is biztosított – kivételével, a repülőtér, az árvízvédelmi terület, a védtöltés területe vagy egyéb terep feletti vízszintet tartó gát, valamint az épített műtárgy;

15. pontosítás: a módosításon kívül minden más adatváltozás bejelentése, ideértve a hátrányos jogkövetkezmény mellőzésére vagy csökkentésére irányuló bejelentést is, amelynek tárgya nem visszavonás, nem vis maior bejelentés vagy a hasznosító személyében bekövetkezett változás;

16. referenciaterület: a támogatható terület, valamint az egybeművelt tábla;

17. referenciaterület mérete: a támogatható terület mérete, valamint az egybeművelt tábla fizikai ellenőrzés során mért területe;

18. támogatható terület: a MePAR rendelet 1. § g) pontja szerinti terület;

19.2 technikai közreműködő: a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara falugazdász munkatársa.

2. Hatály

2. § (1) E rendelet hatálya az alábbi jogcímek alapján igénybe vehető támogatásokra terjed ki:

1. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető egységes területalapú támogatás;

2. a különleges rizstámogatás igénybevételének szabályairól szóló 19/2012. (III. 6.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

3. az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető héjas gyümölcsűekre vonatkozó kiegészítő nemzeti támogatás;

4. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített bogyós gyümölcs támogatásról szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

5. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott elkülönített cukortámogatásról szóló 48/2006. (VI. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

6. az egységes területalapú támogatási rendszer alapján támogatásra jogosult mezőgazdasági termelőknek nyújtott, az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott, elkülönített zöldség-gyümölcs támogatásról szóló 22/2008. (II. 28.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

7. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a kedvezőtlen adottságú területeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatások részletes szabályairól szóló 25/2007. (IV. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

8. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Natura 2000 gyepterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló 128/2007. (X. 31.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

9. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 88/2007. (VIII. 17.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

10. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdészeti potenciál helyreállítására nyújtandó támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 32/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

11. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból ültetvények korszerűsítéséhez, telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 75/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

12. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes feltételeiről szóló 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

13. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 71/2007. (VII. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

14. a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv alapján az Európai Unió által társfinanszírozott mezőgazdasági területek erdősítéséhez nyújtott támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 132/2004. (IX. 11.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

15. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtott agrár-környezetgazdálkodási támogatások igénybevételének részletes szabályairól szóló 61/2009. (V. 14.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

16. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az agrár-erdészeti rendszerek mezőgazdasági földterületeken történő első létrehozásához nyújtandó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 46/2009. (IV. 16.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

17. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdő-környezetvédelmi intézkedésekhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 124/2009. (IX. 24.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

18. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az erdőszerkezet átalakításához nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 139/2009. (X. 22.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

19. a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 29/2010. (III. 30.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

20. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nem termelő mezőgazdasági beruházásokhoz nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 33/2008. (III. 27.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, korszerű ültetvények létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2010. (IV. 9.) FVM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

22. a mezőgazdasági biztosítás díjához nyújtott támogatás igénybevételi feltételeiről szóló 143/2011. (XII. 23.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

23. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból gyümölcs és kertészeti ültetvények korszerűsítéséhez, létesítéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 55/2011. (VI. 10.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

24. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból Natura 2000 erdőterületeken történő gazdálkodáshoz nyújtandó kompenzációs támogatás részletes szabályairól szóló miniszteri rendelet alapján igénybe vehető támogatás;

25. a húsmarha és a juh ágazatokban nyújtott kérődző szerkezetátalakítási nemzeti program Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott különleges támogatásának igénybevételéhez kapcsolódó feltételek megállapításáról szóló 22/2012. (III. 9.) VM rendelet alapján igénybe vehető támogatás.

(2) Az (1) bekezdésében felsorolt jogcímek igénylőin kívül az egységes kérelmen kell bejelenteniük az összes, a hasznosításukban lévő mezőgazdasági területet a 3. § (2)–(6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően azon ügyfeleknek, akik

a) a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) szóló, 2007. október 22-i 1234/2007/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1234/2007/EK tanácsi rendelet) 85p. cikke szerinti, „a szőlőültetvények kivágásának ellentételezéseként nyújtott támogatást”, a 103q. cikke szerinti, „a szőlőültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott támogatást igénylik, és rendelkeznek mezőgazdasági területtel; valamint

b) az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85p. cikke szerinti, „a szőlőültetvények kivágásának ellentételezéseként nyújtott támogatást”, valamint a 103q. cikke szerinti, „a szőlőültetvények szerkezetátalakításhoz” nyújtott támogatást nyertek el, a támogató határozat kiállítását követően 3 éven keresztül az 1234/2007/EK tanácsi rendelet 85t. és 103z. cikke szerint.

(3) A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi CLXVIII. törvény (a továbbiakban: Mkk tv.) 6. § (1) és (2) bekezdése szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelőnek, valamint az Mkk tv. 16. § (1) bekezdése szerinti mezőgazdasági biztosítási szerződés díjához nyújtott támogatást igénylő mezőgazdasági termelőnek az Mkk tv. 18. § (3) bekezdésében előírt adatszolgáltatási kötelezettségének az egységes kérelemben kell eleget tennie.

(4) Az egységes kérelem az (1) bekezdés 1–8. pontjában, valamint a 22., 24. és 25. pontjában felsorolt jogcímek esetében a támogatási és kifizetési kérelmet, az (1) bekezdés 9–21. pontjában, valamint a 23. pontjában felsorolt jogcímek esetében a kifizetési kérelmet foglalja magában azzal, hogy az (1) bekezdés 19. pontja szerinti jogcím esetében a 2012. évben a zöldség, gyümölcs és a dohány szerkezetátalakítási nemzeti programba újonnan belépő mezőgazdasági termelő esetében a támogatási kérelem egyben kifizetési kérelemnek is minősül.

3. Az egységes kérelem tartalma

3. § (1) Az egységes kérelemnek tartalmaznia kell:

a) az ügyfél támogatási és kifizetési igényét a 2. § (1) bekezdésben foglalt támogatási jogcímek vonatkozásában, és

b) a támogatásra való jogosultság megállapításához szükséges adatokat.

(2) Az egységes kérelmet az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12–13. cikke és 20. cikk (3) bekezdése szerint kell összeállítani.

(3)3 Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 12. cikk (1) bekezdés d) pontjában részletezett területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget – a 2. § (1) bekezdés 4., 5., 6., 14., 17. és 19. pontja szerinti jogcímek kivételével – az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá a bejelentett tábla numerikus és grafikus azonosításával, valamint a bejelentett táblák hasznosítására vonatkozó adatok megadásával kell teljesíteni. A 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén kell az ügyfeleknek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus, továbbá az erdőrészlet numerikus és grafikus azonosításával teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettséget. A 2. § (1) bekezdés 24. pontja szerinti jogcím esetében az ügyfélnek a MePAR szerinti fizikai blokk numerikus azonosításával, valamint az erdőrészlet azonosító megadásával kell teljesíteni a területadatok megadására vonatkozó kötelezettségét. A 2. § (1) bekezdés 9–13., 16., 17., 18., 21., és 23. pontja szerinti jogcímek esetén – a 2. § (1) bekezdés 18. pontja szerinti jogcím vonatkozásában kizárólag a tarvágást követően, részterületen megvalósuló szerkezetátalakítás esetén – a területadatokat az ügyfélnek a rendelkezésére álló, a koordináták pontosságát alátámasztó mérési jegyzőkönyvnek megfelelő adatok feltüntetésével kell megadnia.

(4) Az ügyfél az egységes kérelemben köteles megjelölni az általa hasznosított összes támogatható és nem támogatható mezőgazdasági területet. A bejelentési kötelezettség az egyes támogatási jogcímekre vonatkozóan meghatározott, minimális támogatható méretet el nem érő mezőgazdasági táblára is vonatkozik.

(5) A bejelentett táblát grafikus azonosításkor úgy kell megadni, hogy az ne metssze

a) a fizikai blokk és a támogatható terület határát, kivéve, ha az ügyfél a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési kérelem benyújtását a grafikus azonosítással egyidejűleg kezdeményezi, és

b) az agrár-környezetgazdálkodási rendelet alapján igénybe vehető támogatás esetén a kötelezettség-vállalással érintett egybefüggő területei határát.

(6) A 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek alapján igénybe vehető támogatások alapjául szolgáló terület megállapításánál nem vehető figyelembe az a terület, amely az 1. § 14. pontja alapján nem mezőgazdasági hasznosítású területnek minősül.

(7) Az ügyfélnek az egységes kérelemben meg kell jelölnie azokat a bejelentett táblákat, amelyeken öntözési tevékenységet kíván végezni.

4. Az egységes kérelem benyújtásának szabályai

4. § (1) Egységes kérelmet az a mezőgazdasági termelő nyújthat be, aki a támogatás alapjául szolgáló terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Az ügyfél földhasználati jogosultságát az MVH jogosult vizsgálni.

(2) Az ügyfél az egységes kérelmét a tárgyév május 15-éig ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton köteles benyújtani. Az egységes kérelem elektronikus benyújtásával egyidejűleg annak egyes mellékleteit – ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály vagy e rendelet annak csatolását előírja – papír alapon kell benyújtani az MVH-hoz, a 2. § (1) bekezdés 9–10., 14., és 16–18. pontja szerinti jogcímek esetén az erdőrészlet fekvése szerint területileg illetékes erdészeti hatósághoz.

(3) Az egységes kérelemben változtatásokat tárgyév május 15-éig szankció nélkül lehet megtenni.

(4) Az elektronikus úton, ügyfélkapus azonosítással történő benyújtási kötelezettség a (2) bekezdésben foglaltakon kívül kiterjed az adatváltozás bejelentésére is

a) a módosítás, a pontosítás, a visszavonás, és – az ügyfél elhalálozására irányuló vis maior bejelentés kivételével – a vis maior kérelem vonatkozásában,

b) a másodvetés bejelentése vonatkozásában,

c) az agrár-környezetgazdálkodási rendelet 3. § (1) bekezdés a) pontja szerinti célprogramokra vonatkozó kötelezettségeinek teljesítése során a másodvetés, a középmély lazítás és a zöldtrágyázás bejelentése vonatkozásában, amely egyben az agrár-környezetgazdálkodási rendelet 16. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségek teljesítését is jelenti.

(5) A mellékletekre vonatkozó adatváltozásokat és – amennyiben a 2. § (1) bekezdése szerinti, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályok másként nem rendelkeznek – a hasznosító személyében bekövetkezett változást az ügyfélnek papír alapon kell benyújtania az MVH-hoz, a 2. § (1) bekezdés 9–10., 14., 16–18., és 24. pontja szerinti jogcímek esetén az erdőrészlet fekvése szerint területileg illetékes erdészeti hatósághoz.

(6) Az egységes kérelem ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhető el.

(7) Ha az egységes kérelem elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának (8) bekezdés szerinti igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél egységes kérelmének benyújtására. Az egységes kérelem elektronikus továbbítását megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben (a továbbiakban: ügyfél-nyilvántartási rendszer) regisztráltatnia kell magát és az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania az MVH-hoz.

(8) A meghatalmazottat az eljárásra az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon kell meghatalmazni, amely tartalmazza:

a) a meghatalmazás típusát,

b) a meghatalmazó és a meghatalmazott adatait,

c) a meghatalmazás érvényességi idejére vonatkozó adatokat,

d) azon jogcímeket és kapcsolódó eljárási cselekményeket, amelyekre a meghatalmazás kiterjed, továbbá

e) a meghatalmazás érvényességéhez szükséges formai kellékeket.

(9) A meghatalmazást, annak elektronikus úton történő benyújtása után postai úton vagy személyesen is be kell nyújtani a MVH-nak. A postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazást legkésőbb a meghatalmazásban szereplő eljárási cselekmény elvégzését megelőzően öt nappal kell benyújtani az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei MVH kirendeltségre, amely meghatalmazást az MVH – a képviseleti jogosultság ellenőrzését követően – nyilvántartásba veszi. Az egységes kérelem meghatalmazott általi elektronikus úton való benyújtásának feltétele az előzetesen postai úton vagy személyesen benyújtott meghatalmazás nyilvántartásba vétele.

(10) Ha a (9) bekezdés szerinti, elektronikus és papíralapon tett első bejelentést követően a képviseleti jogosultság tartalmában vagy a képviseleti jogosultság terjedelmét nem érintő bejelentett adatokban változás következik be, azt a meghatalmazott – a Központi Elektronikus Szolgáltató Rendszer (a továbbiakban: KR) útján történt azonosítás után – az MVH honlapján közvetlenül elérhető elektronikus űrlapon, valamint papíralapon is, annak benyújtásakor meglévő valamennyi jogosultságára kiterjedően jelenti be.

(11) A meghatalmazott útján történő kérelembenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása, a kinyomtatott kérelemdokumentumok kérelemadatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a meghatalmazott általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott kérelemdokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a meghatalmazott, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a meghatalmazott vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(12) Több személy részére adott meghatalmazás esetében az ügyfelet a meghatalmazottak bármelyike képviselheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan.

5. § (1) Az egységes kérelem benyújtásánál, valamint az adatváltozások bejelentésénél kizárólag annak a kérelmezőnek az esetében járhat el technikai közreműködő, aki:

a) egységes kérelmet még nem nyújtott be,

b) természetes személy, vagy

c) az egységes kérelem alapján a 2011. évben megállapított területe nem haladja meg az 50 hektárt.

(2) A technikai közreműködő igénybevételét az erre rendszeresített nyomtatványon az MVH-nak be kell jelenteni. A bejelentésről szóló nyomtatványt a kérelem benyújtásával együtt kell elektronikusan, továbbá 8 napon belül postai úton vagy személyesen az MVH-nak benyújtani, valamint papíralapon az ügyfél és a technikai közreműködő által aláírt formában is meg kell őrizni. Bejelentés hiányában a technikai közreműködő eljárása érvénytelen.

(3) A technikai közreműködő útján történő kérelembenyújtás tényét dokumentálni kell. A dokumentálás módja a benyújtott és az elektronikus felületen KR dokumentumként elérhető kérelem két példányban történő kinyomtatása és a kinyomtatott kérelemdokumentumok kérelemadatokat lezáró utolsó oldalának az ügyfél és a technikai közreműködő általi aláírása, valamint a többi oldal mindkét fél általi szignálása. Az ügyfél egy általa aláírt összesítő kimutatásban is elismerheti, hogy a feltöltött KR dokumentum adattartalmát ismeri és azzal egyetért. A kinyomtatott kérelemdokumentum vagy összesítő kimutatás egy példányát a technikai közreműködést ellátó szervezet, másik példányát az ügyfél köteles megőrizni és azt az MVH felhívására a technikai közreműködést ellátó szervezet vagy az ügyfél köteles bemutatni.

(4) A technikai közreműködés megszüntetését az erre rendszeresített nyomtatványon az ügyfél és a technikai közreműködést ellátó szervezet köteles bejelenteni az MVH-nak. A megszüntetés bejelentéséről szóló nyomtatványt a technikai közreműködést ellátó szervezetnek elektronikus úton kell elküldenie az MVH részére, az ügyfélnek pedig – aláírásával ellátva – postai úton kell megküldenie az MVH ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére. Bejelentés hiányában a technikai közreműködés megszüntetése érvénytelen.

(5)4 Amennyiben az ügyfél az MVH döntése ellen fellebbezést nyújt be, a fellebbezéshez csatolni kell – a (3) bekezdés, valamint a 4. § (11) bekezdése szerint – megőrzésre köteles dokumentumot, valamint az ügyfél által választott kapcsolattartási formának megfelelően meg kell küldeni az adott kérelem utolsó beadásához kapcsolódó, 1. § 11. pontja szerinti KR dokumentum azonosító számát.

(6) Több technikai közreműködő igénybevétele esetén az ügyfél bármelyik technikai közreműködőt igénybe veheti, egy-egy eljárási vagy ügyintézési cselekménynél azonban csak egyikük járhat el, az ezzel ellentétes kikötés hatálytalan.

6. § (1) Ha a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 45. § (9) bekezdésének megfelelően az egységes kérelmet vagy az adatváltozásra vonatkozó bejelentést az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse kívánja benyújtani, az egységes kérelem vagy az adatváltozás benyújtását megelőzően az elhalálozás tényét, valamint az egységes kérelem vagy az adatváltozás benyújtásának szándékát az említett személyeknek – az eljárás megindítása céljából – személyesen vagy postai úton kell benyújtaniuk az MVH-nak az elhunyt lakóhelye vagy székhelye szerint illetékes megyei kirendeltségére az egységes kérelem vagy az adatváltozás benyújtását megelőzően az MVH által rendszeresített nyomtatványon.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a (3)–(4) bekezdésben foglaltaknak megfelelően kell csatolni az elhalálozást és a házastársi minőséget igazoló, vagy a törvényes öröklési rend szerinti örökösi minőséget megalapozó okiratok másolatát (halotti anyakönyvi kivonat, valamint házassági anyakönyvi-, születési anyakönyvi kivonat, bejegyzett élettársi nyilvántartás alapján készült tanúsítvány).

(3) Ha az egységes kérelmet még életében az ügyfél nyújtotta be, de az adatváltozásra vonatkozó bejelentést az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse nyújtja be, akkor az adatváltozásra vonatkozó bejelentéshez csatolni kell a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát.

(4) Ha az egységes kérelmet az ügyféllel annak halálakor együtt élt házastársa vagy törvényes rend szerinti örököse nyújtja be, az egységes kérelem benyújtásával egyidejűleg csatolnia kell a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát. Ebben az esetben az adatváltozásra vonatkozó bejelentés benyújtásánál a (2) bekezdés szerinti okiratok másolatát nem kell ismételten csatolni.

(5) Az egységes kérelmet vagy az adatváltozást benyújtani kívánó személynek rendelkeznie kell regisztrációs számmal, ennek hiányában a bejelentéssel egyidejűleg a regisztrációs szám megállapítását is kérelmeznie kell.

7. § (1) A vis maior és a kivételes körülmények eseteinek a 4. § (4) bekezdés szerinti elektronikus bejelentésével egyidejűleg a vis maior eseményt igazoló dokumentumokat papír alapon be kell nyújtani az MVH-hoz, kivéve azokban az esetekben, amikor a kormányhivatal szakhatósági állásfoglalást ad ki.

(2) Az egységes kérelemmel egyidejűleg benyújtott, a MePAR rendelet 7. § (4) bekezdése szerinti változásvezetési kérelmet, valamint az ügyfél-regisztrációval kapcsolatos adatok változását is elektronikus úton kell benyújtani.

(3) A 2. § (1) bekezdés 9–10., 14., 16–18. és 24. pontja szerinti jogcímek esetén a kifizetési kérelem alapján indult eljárásban hozott határozat elleni jogorvoslati kérelmet az MVH-nak címezve, de a területileg illetékes erdészeti hatósághoz kell benyújtani, amely továbbítja az eljárás lefolytatására illetékes MVH központi szervéhez.

8. § (1) Ha az ügyfél nem rendelkezik regisztrációs számmal az egységes kérelem benyújtásának időpontjában, vagy a nyilvántartásba vétel során nem tett eleget adatbejelentési kötelezettségének, akkor az egységes kérelem beadásával egyidejűleg kezdeményeznie kell a nyilvántartásba vételét és pótolnia kell a Tv.-ben előírt adatokat is.

(2) Az egységes kérelem MVH általi elektronikus fogadásának tényét a központi elektronikus szolgáltató rendszerben az ügyfél ügyfélkapus tárhelyére történt feltöltés jelenti, beérkezésének időpontját pedig az ideiglenesen fenntartott értesítési tárhelyére automatikusan kapott KR dokumentum igazolja, és az MVH elektronikus úton értesíti az ügyfelet a beérkezett egységes kérelem adatairól. Az értesítésnek tartalmaznia kell

a) az ügyfélazonosító adatokat,

b) az ügyfél fizetési számlaszámát,

c) az egységes kérelem beérkezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc), valamint

d) a beérkezett egységes kérelem érkeztetési számát.

(3) Az egységes kérelem benyújtásáról szóló igazolást az MVH az ügyfél írásbeli kérelmére harminc napon belül papír alapon is kiállítja és megküldi az ügyfél részére. A papír alapú igazolás az egységes kérelemben foglaltaknak megfelelően tartalmazza

a) az ügyfélazonosító adatokat,

b) az egységes kérelemben szereplő bejelentett táblák adatait az alábbiak szerint:

ba) a fizikai blokk azonosító számát,

bb) a bejelentett tábla sorszámát,

bc) a hasznosítás típusát,

bd) a bejelentett terület nagyságát,

c) a bejelentett jogcímeket,

d) az ügyfél ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlaszámát, valamint

e) az egységes kérelem benyújtásának időpontját.

5. Késedelmes benyújtás

9. § (1) Az egységes kérelem a 4. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn túl – az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 23. cikkében foglaltakra figyelemmel – a tárgyév június 9-éig nyújtható be a 2. § (1) bekezdésében felsorolt jogcímek tekintetében, amely benyújtási határidő jogvesztő hatályú.

(2) A 4. § (2) bekezdésében meghatározott határidőn túl, tárgyév június 9-éig benyújtott egységes kérelem esetében a támogatási összeg munkanaponként 1 százalékkal csökkentésre kerül az érintett jogcím vonatkozásában, a 2. § (1) bekezdés 11–13., 20–21. és 23. pontjában felsorolt támogatási jogcímek kivételével.

6. Adatváltozás bejelentése

10. § (1) Az egységes kérelemben megadott adatokra vonatkozó, az 1. § 1. pontja szerinti adatváltozást az ügyfélnek – a 4. § (4) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelően – a 4. § (2) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követően kell bejelenteni.

(2) Az adatváltozások bejelentéséhez az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban foglalt jogkövetkezmények kapcsolódnak.

7. Az egységes kérelem módosítása

11. § (1) Az egységes kérelem a tárgyév május 31-éig jogkövetkezmény nélkül módosítható.

(2) A módosítás e határnapot meghaladó benyújtására, az érintett mezőgazdasági parcella tényleges hasznosítására vonatkozó támogatási összeg munkanaponkénti 1 százalékos csökkentése mellett tárgyév június 9-éig van lehetőség.

(3) A (2) bekezdésben foglalt jogkövetkezmény nem alkalmazandó a 2. § (1) bekezdés 11–13., 20–21. és 23. pontjában felsorolt támogatási jogcímek esetében.

8. A hasznosító személyében bekövetkezett változás

12. § (1) Ha az egységes kérelemben bejelentett terület hasznosítása vonatkozásában az egységes kérelem benyújtását követően a hasznosító személye megváltozik, arról a terület új hasznosítója (a továbbiakban: új hasznosító) a változást követő tizenöt napon belül bejelentést köteles tenni az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett nyomtatványon, amely tartalmazza

a) a kérelmet benyújtó és az új hasznosító adatait,

b) az új hasznosító nyilatkozatait, valamint

c) a hasznosító személyének változásával érintett területek adatait.

(2) Az új hasznosító (1) bekezdés b) pontja szerinti nyilatkozata kiterjed arra, hogy a benyújtott egységes kérelemben megjelölt támogatási jogcímek vonatkozásában a támogatási feltételeket megismerte és azok betartását vállalja.

(3) A hasznosító személyében bekövetkezett változásokra egyebekben az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 82. cikkében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) A 2. § (1) bekezdés 1–3., 7–8., és 15. pontjában felsorolt támogatási jogcímek esetében a támogatás az egységes kérelmet benyújtó mezőgazdasági termelőnek kerül kifizetésre.

(5) A hasznosító személyében bekövetkezett változásra vonatkozó, e rendelet szerinti rendelkezéseket abban az esetben kell alkalmazni, ha az adott jogcímre vonatkozó jogszabályok eltérően nem rendelkeznek.

(6) A 2. § (1) bekezdés 5–6. pontjában felsorolt jogcímek vonatkozásában a támogatási jogosultság jogosultjának személyében bekövetkezett változásra a történelmi bázis jogosultságról szóló 106/2007. (IX. 24.) FVM rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

9. A másodvetés bejelentése

13. § Az ügyfélnek az egységes kérelemben szereplő bejelentett tábláin történt másodvetésről, annak megtörténtét követő tizenöt napon belül értesítenie kell az MVH-t az adatváltozás bejelentésére szolgáló elektronikus felületen.

10. Hiánypótlás

14. § A 3. § (1)–(2) bekezdése alapján az egységes kérelem kötelező tartalmát képező adatok, valamint az egységes kérelem adatainak igazolására szolgáló, az egységes kérelem mellékletét képező dokumentumok hiánypótlás tárgyai nem lehetnek.

11. Adminisztratív és fizikai ellenőrzések

15. § (1) Az egységes kérelemben foglaltak, valamint a támogatási feltételek adminisztratív és fizikai ellenőrzésére

a) az 1122/2009/EK bizottsági rendeletben,

b) a kölcsönös megfeleltetés körébe tartozó ellenőrzések lefolytatásával, valamint a jogkövetkezmények alkalmazásával kapcsolatos szabályokról szóló 81/2009. (VII. 10.) FVM rendeletben,

c) a HMKÁ rendeletben, továbbá

d) a 2. § (1) bekezdésében hivatkozott, az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabályokban foglaltak szerint

kerül sor a 3. § (5) bekezdés a) pontja szerint benyújtott változásvezetési kérelem feldolgozása során megállapítottak figyelembevételével.

(2) Ha az adott referenciaterületre benyújtott támogatási kérelmekben szereplő igénylések, illetve az (1) bekezdés alapján végzett ellenőrzések által lefedett terület összesen nagyobb, mint a referenciaterület mértéke, akkor túligénylés állapítható meg, amelyről az MVH az érintett ügyfelet értesíti.

(3) Ha a túligénylés

a) nem haladja meg a referenciaterület méretének az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 34. cikk (1) bekezdése szerinti mérési tűréshatárral számolt területét (a továbbiakban: mérési tűréshatárral számolt referenciaterület), akkor az MVH a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket,

b) meghaladja a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet, akkor az MVH végzés kibocsátásával értesíti az érintett ügyfeleket és egyúttal felszólítja őket a kérelemben megadott adatoknak a valóságnak megfelelő helyesbítésére – amely helyesbítést az ügyfélnek az ügyfélkapun keresztül, elektronikus úton kell benyújtania –, vagy az (5) bekezdés b) pontja szerint jár el, vagy

c) vizsgálata során megállapításra kerül, hogy az adott referenciaterületen egyetlen ügyfél érintett, akkor a referenciaterületet meghaladó terület jogosulatlan igénylésnek számít.

(4) A (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben meg kell jelölni az érintett referenciaterületre egységes kérelmet benyújtó ügyfelet és a kérelmében foglaltaknak megfelelően a bejelentett táblára vonatkozó adatokat.

(5) Ha a (3) bekezdés b) pontja alapján megállapított túligénylés az ügyfelek által benyújtott helyesbítéseket követően részben vagy egészben továbbra is fennáll, az MVH

a) a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meg nem haladó túligénylés esetén a túligénylés arányában a referenciaterület méretéig csökkenti a referenciaterületen belüli támogatási igénylésekben megjelölt területeket, vagy

b) a mérési tűréshatárral számolt referenciaterületet meghaladó túligénylés esetén fizikai ellenőrzést, illetve adminisztratív ellenőrzést folytat le az érintett referenciaterület vonatkozásában.

(6) Az (5) bekezdés szerinti ellenőrzéseket nem kell lefolytatni, ha a (3) bekezdés b) pontja szerinti végzésben foglalt határidőt a kérelmet benyújtó ügyfél elmulasztotta. Ebben az esetben az MVH a határidőt elmulasztó ügyfél egységes kérelmében bejelentett, túligénylésben érintett területeit a túligénylés mértékének megfelelően csökkenti.

16. § (1) Ha az MVH több egységes kérelem alapján többszörös igénylést állapít meg, akkor a 15. § (3)–(6) bekezdése szerint jár el.

(2) Túligénylés vagy többszörös igénylés esetén az MVH azon ügyfél számára állapítja meg a támogatást, amely ügyfél hitelt érdemlően bizonyítja, hogy az adott terület vonatkozásában jogszerű földhasználónak minősül. Amennyiben a jogszerű földhasználó ügyfél egyébként jogosult a támogatás igénybevételére, részére az MVH a támogatást az adott terület hasznosításától függően állapítja meg.

(3) Ha a (2) bekezdés és a 15. § (3)–(6) bekezdés szerinti eljárás eredményeképpen sem szüntethető meg a túligénylés vagy a többszörös igénylés, akkor a referenciaterületet meghaladó terület minden érintett kérelem esetében jogosulatlan igénylésnek számít.

(4) A (3) bekezdés szerinti terület – a jogosulatlan igényléshez kapcsolódó jogkövetkezmények számítása szempontjából – nem haladhatja meg az adott referenciaterületen kérelmezett terület 100 százalékát.

(5) A (3) bekezdés szerinti jogosulatlan igénylés mindaddig fennáll, amíg valamelyik érintett ügyfél a jogvita elbírálására egyébként illetékes hatóság vagy bíróság jogerős határozatával nem igazolja jogosultságát, vagy az érintett ügyfelek együttesen nem helyesbítik a kérelmeiket. Ha bármelyik érintett ügyfél igazolja, hogy a jogvita elbírálására eljárás indult, az érintett ügyfelek egységes kérelmei alapján indított, a jogosulatlan igényléssel érintett eljárásokat az MVH a jogvita jogerős eldöntéséig felfüggeszti.

17. § Amennyiben az agrár-környezetgazdálkodási rendelet 40. §-a szerinti eljárás lezárása után az adminisztratív ellenőrzés során továbbra is megállapítható, hogy a bejelentett tábla megsérti a 3. § (5) bekezdés b) pontja szerinti előírásokat, a bejelentett táblát az MVH hivatalból módosítja és a 3. § (5) bekezdés b) pontja szerinti előírások megsértésével megadott területet túlzott mértékű bejelentésként kezeli. Jogkövetkezményként az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 58. cikkében foglaltak alkalmazandóak.

12. Az elektronikus kapcsolattartás szabályai

18. § (1) Az egységes kérelmet benyújtó, illetve adatváltozást bejelentő ügyfél az egységes kérelemhez kapcsolódó és az MVH-hoz teljesítendő, az e rendeletben, valamint az MVH közigazgatási döntésében meghatározott bejelentési, adatváltoztatási, változásbejelentési, adatszolgáltatási, valamint nyilatkozattételre vonatkozó kötelezettségét vagy jogosultságát – az erre vonatkozó kérelmet tartalmazó, a (4) bekezdésben meghatározott nyilatkozata alapján – a (2) bekezdés szerinti informatikai rendszeren keresztül – a papír alapon történő benyújtás helyett – kizárólag elektronikus úton is teljesítheti.

(2) Az MVH az (1) bekezdésben meghatározott eljárási cselekmények elektronikus ügyintézése céljából a KR-en keresztül hozzáférhető informatikai rendszert működtet.

(3) Ha az ügyfél az elektronikus kapcsolattartásra meghatalmazottat vesz igénybe, akkor a meghatalmazásnak az (1) bekezdés szerinti eljárási cselekmények elektronikus úton történő ügyintézésére is ki kell terjednie. A meghatalmazásra a 4. § (8)–(10) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.

(4) Az ügyfélnek vagy a meghatalmazottjának az egységes kérelem benyújtására szolgáló, az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatáson keresztül megküldött nyilatkozatban kell megjelölnie azon (1) bekezdés szerinti eljárási cselekményeket, amelyeket elektronikus ügyintézés keretében, kizárólag elektronikus úton kíván teljesíteni.

(5) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja elektronikus kapcsolattartást kér, az MVH az adott eljárási cselekményhez kapcsolódó értesítéseit, dokumentumokat, valamint az eljárás során hozott végzését, határozatát elektronikus úton közli az ügyféllel vagy annak meghatalmazottjával.

(6) Az ügyfél vagy meghatalmazottja az elektronikus ügyintézésre irányuló kérelmét tartalmazó nyilatkozatát – az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatáson keresztül vagy papíralapon megküldött nyilatkozatban – visszavonhatja.

(7) Az ügyfél által bejelentett kapcsolattartási forma változtatása esetén az MVH az áttérés bejelentését követő tíz napon belül készült dokumentumokat, nyilatkozatokat a régi formában küldi meg az ügyfél részére.

(8) Ha az ügyfél vagy a meghatalmazottja nem az általa kért kapcsolattartási formának megfelelően teljesíti az adott eljárási cselekményt, és az adott kapcsolattartási formában történő ügyintézésre irányuló kérelmét tartalmazó nyilatkozatát sem vonta vissza, akkor az MVH egy alkalommal, 5 napos határidő tűzésével felhívja az adott eljárási cselekmény változatlan tartalmú, az ügyfél által kért kapcsolattartási formának megfelelő formában történő teljesítésére. Amennyiben az ügyfél a teljesítést elmulasztja, a mulasztással érintett eljárási cselekményt a döntés meghozatalánál nem lehet figyelembe venni.

13. Állandó legelőként hasznosított földterületek fenntartása

19. § (1) Ha az egyes támogatási jogcímekre vonatkozó jogszabály az állandó legelőterület csökkentésével összefüggésben az érintett területekre vonatkozóan külön engedélyezési, bejelentési kötelezettséget ír elő vagy jogkövetkezmény alkalmazását rendeli el, akkor azok a MePAR, valamint a támogatási kérelmek nyilvántartási rendszerének az adott földterületre vonatkozó adatai alapján meghatározott állapot figyelembevételével kerülnek meghatározásra.

(2) Az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdése szerint meghatározott referenciaarány (0,0264) biztosítása érdekében az egységes kérelemben az ügyfél az erre a célra fenntartott hasznosítási kóddal nyilatkozik az általa bejelentett terület vonatkozásában állandó legelőként hasznosított földterület nagyságáról és az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 13. cikk (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően hasznosított egyéb, bejelentési kötelezettséggel érintett területekről. A bejelentési kötelezettség elmulasztásából eredő jogkövetkezményekre az 1122/2009/EK bizottsági rendelet 55. cikk (1) és (2) bekezdését kell alkalmazni.

14. Kifizetés

20. § (1) Ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály másképp nem rendelkezik, akkor a támogatás kifizetése a tárgyév december 1. és a tárgyévet követő év június 30. között az ügyfélnek az MVH által vezetett ügyfél-nyilvántartási rendszerben nyilvántartott fizetési számlájára történő átutalással történik.

(2) Ha az adott támogatási jogcímre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, a támogatás euróban kerül megállapításra és forintban kerül kifizetésre. Az átváltásra a közös agrárpolitika finanszírozásáról szóló, 2005. június 21-i 1290/2005/EK tanácsi rendelet 45. cikkében, továbbá az euróval kapcsolatos agromonetáris rendszernek a mezőgazdaságban való alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról és egyes rendeletek módosításáról szóló, 2006. december 20-i 1913/2006/EK bizottsági rendelet 7. cikk (1) bekezdése és 11. cikke szerint meghatározott árfolyamot kell alkalmazni.

(3) Amennyiben az ügyfél nem tesz eleget az 1122/2009/EK rendelet 13. cikk (8) bekezdésében írt valamennyi terület bejelentésére vonatkozó kötelezettségének, és az egységes kérelmén bejelentett összes terület, valamint az általa bejelentett és be nem jelentett területek összege közötti különbözet

a) meghaladja a bejelentett területek 3%-át, de nem éri el a 10%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő közvetlen támogatások teljes összege 1%-kal,

b) a bejelentett területek legalább 10%-a, de nem éri el a 20%-ot, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő közvetlen támogatások teljes összege 2%-kal,

c) a bejelentett területek legalább 20%-a, úgy az adott évre a mezőgazdasági termelőnek fizetendő közvetlen támogatások teljes összege 3%-kal

kerül csökkentésre.

15. Záró rendelkezések

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

16. Az Európai Unió jogának való megfelelés

22. § Ez a rendelet

a) a közös agrárpolitika keretébe tartozó, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek közös szabályainak megállapításáról és a mezőgazdasági termelők részére meghatározott egyes támogatási rendszerek létrehozásáról, az 1290/2005/EK, a 247/2006/EK és a 378/2007/EK rendelet módosításáról, valamint az 1782/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. január 19-i 73/2009/EK tanácsi rendeletnek,

b) a 73/2009/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés, a moduláció és az integrált igazgatási és ellenőrzési rendszer tekintetében, az említett rendeletben létrehozott, mezőgazdasági termelők részére meghatározott közvetlen támogatási rendszerek keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról, valamint az 1234/2007/EK tanácsi rendeletnek a kölcsönös megfeleltetés tekintetében, a borágazatban meghatározott támogatási rendszer keretében történő végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2009. november 30-i 1122/2009/EK bizottsági rendeletnek,

c) a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i 65/2011/EU bizottsági rendeletnek

a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

23. §5

24. §6

1

A rendeletet a 88/2016. (XII. 29.) FM rendelet 125. § 49. pontja hatályon kívül helyezte 2017. január 1. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 127. §-át.

2

Az 1. § 19. pontja a 8/2014. (II. 6.) VM rendelet 2. §-ával megállapított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése a 41/2012. (IV. 27.) VM rendelet 15. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (5) bekezdése a 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 26. §-ával megállapított szöveg.

5

A 23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére