• Tartalom

3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelet

3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelet

az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet módosításáról1

2013.01.01.

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet (a továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A (2)–(6) bekezdésben meghatározott típusú felügyeleti jelentéseket az 1. melléklet Összefoglaló táblájában meghatározott adatszolgáltató az 1. melléklet Összefoglaló táblájában meghatározott gyakorisággal küldi meg a Felügyelet részére.”

(2) Az R. 4. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(a törzsadatairól szóló jelentés esetében)

db) azt követően a tárgyév június 30-i állapotot tükröző éves jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejűleg, negyedéves gyakoriságú jelentésként a tárgynegyedévet követő hónap 20. munkanapjáig,”

(köteles a Felügyelet részére megküldeni.)

(3) Az R. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A PEKMI és a fióktelep adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki az 1. melléklet 84A és 84B számú táblára. A fióktelep adatszolgáltatási kötelezettsége nem terjed ki továbbá az 1. melléklet 83NA, 83ENA és 83NB táblára.”

2. § (1) Az R. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az R. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

3. § (1) Az R. 1. § (2) bekezdésében a „formaszabályokat” szövegrész helyébe a „formai szabályokat” szöveg lép.

(2)–(3)2

4. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 3/2012. (VIII. 28.) PSZÁF rendelethez3

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


81A
MÉRLEG – ESZKÖZÖK
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Elektronikuspénz kibocsátási tevékenységből és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Egyéb üzleti tevékenységből

Összesen

Mód.

Forint

Deviza

Összesen

Forint

Deviza

Összesen

Forint

Deviza

Összesen

Forint

Deviza

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

z

001

81A0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

81A1

Befektetett eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

81A11

Immateriális javak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

81A111

Immateriális javak - vagyoni jogok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

81A112

Immateriális javak - szoftverek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

81A113

Immateriális javak - egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

81A114

Immateriális javak értékhelyesbítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

81A117

Immateriális javak értékcsökkenése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

81A12

Tárgyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

81A121

Ingatlanok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

81A122

Műszaki berendezések, gépek, járművek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

81A123

Egyéb berendezések, felszerelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

81A125

Beruházások, felújítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

81A127

Tárgyi eszközök értékcsökkenése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

81A128

Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

81A13

Befektetett pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

81A131

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

81A1311

Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

81A1312

Egyéb tartós részesedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

81A1313

Részesedések értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

81A1314

Részesedések értékhelyesbítése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

81A132

Befektetési célú (tartós) hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

81A1321

Államkötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

81A1322

Jegybanki kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

81A1323

Egyéb belföldi kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

81A13231

ebből: kapcsolt vállalkozások értékpapírja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

81A1324

Külföldi kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

81A1325

Értékpapírok értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

81A1326

Értékpapírok értékelési különbözete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

81A133

Tartósan adott kölcsönök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031

81A1331

Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

81A1332

Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033

81A1333

Egyéb tartósan adott kölcsön

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034

81A1334

Tartósan adott kölcsönök értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035

81A2

Forgóeszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

036

81A21

Készletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037

81A211

Anyagok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

038

81A212

Befejezetlen termelés és félkész termékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039

81A214

Késztermékek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

81A215

Áruk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

81A217

Készletek értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

81A22

Követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

81A221

Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

81A222

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

81A223

Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

81A224

Váltókövetelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

81A225

Egyéb követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

81A2251

Rövid lejáratú kölcsönök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049

81A2253

Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

81A2254

Határidős és opciós ügyletekből származó követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

81A2255

Ügyfelekkel szemben pénzforgalmi- és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból adódóan keletkezett követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

81A2256

Egyéb rövid lejáratú követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053

81A226

Követelések értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054

81A227

Követelések értékelési különbözete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

81A228

Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056

81A23

Értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

057

81A231

Részesedés kapcsolt vállalkozásban

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

058

81A232

Egyéb részesedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

059

81A233

Saját részvények, saját üzletrészek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

81A234

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061

81A2341

Diszkont kincstárjegy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062

81A2342

Államkötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063

81A2343

Jegybanki kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

064

81A2344

Belföldi hitelintézetek kötvénye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

81A2345

Egyéb belföldi kötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

066

81A23451

ebből: kapcsolt vállalkozások értékpapírja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067

81A2346

Külföldi kötvény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

068

81A235

Értékpapírok értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069

81A236

Értékpapírok értékelési különbözete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

81A24

Pénzeszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071

81A241

Pénztár, elektronikus pénzeszköz, csekkek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

072

81A242

Pénzforgalmi számlák

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

073

81A243

Bankbetétek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

074

81A244

Letéti számlán elhelyezett ügyfélpénz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

81A245

Bankbetétek, pénzforgalmi számlák értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

076

81A3

Aktív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

077

81A31

Bevételek aktív időbeli elhatárolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

078

81A32

Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079

81A33

Halasztott ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


81B
MÉRLEG – ESZKÖZÖK
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Elektronikuspénz kibocsátási tevékenységből és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Egyéb üzleti tevékenységből

Összesen

Mód.

Forint

Deviza

Összesen

Forint

Deviza

Összesen

Forint

Deviza

Összesen

Forint

Deviza

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

z

001

81B0

FORRÁSOK ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

81B1

Saját tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

81B11

Jegyzett tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

81B111

ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

81B12

Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

81B13

Tőketartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

81B14

Eredménytartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

81B15

Lekötött tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

81B16

Értékelési tartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

81B161

Értékhelyesbítés értékelési tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

81B162

Valós értékelés értékelési tartaléka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

81B17

Mérleg szerinti eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

81B2

Céltartalékok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

81B21

Céltartalék a függő (várható) kötelezettségekre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

81B22

Céltartalék a biztos (jövőbeni) kötelezettségekre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

81B23

Egyéb céltartalék

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

81B3

Kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

81B31

Hátrasorolt kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

81B311

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

81B312

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

81B313

Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

81B32

Hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

81B321

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

81B322

Átváltoztatható kötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

81B323

Tartozások kötvénykibocsátásból

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

81B324

Beruházási és fejlesztési hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

81B325

Egyéb hosszú lejáratú hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

81B326

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

81B327

Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

81B328

Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031

81B33

Rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

81B331

Kibocsátott elektronikuspénz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033

81B332

Rövid lejáratú kölcsönök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034

81B3321

ebből: átváltoztatható kötvények

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035

81B333

Rövid lejáratú hitelek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

036

81B334

Vevőktől kapott előlegek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037

81B335

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

038

81B336

Váltótartozások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039

81B337

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

81B338

Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

81B339

Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

81B3391

Részesedésekkel, értékpapírokkal kapcsolatos kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

81B3392

Határidős és opciós ügyletekből származó kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

81B3393

Ügyfelekkel szemben pénzforgalmi- és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból adódóan keletkezett kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

81B33931

81B3393 sorból: A fizetési számla kapcsán az ügyféllel szemben fennálló tartozás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

81B3394

Különféle egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

81B34

Kötelezettségek értékelési különbözete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

81B35

Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049

81B4

Passzív időbeli elhatárolások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

81B41

Bevételek passzív időbeli elhatárolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

81B42

Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

81B43

Halasztott bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


81C
MÉRLEGEN KÍVÜLI KÖVETELÉSEK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK
Nagyságrend: ezer forint

2K36772N_5

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Elektronikus pénzkibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Egyéb üzleti tevékenységből

Összesen

Mód.

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

81C1

Mérlegen kívüli követelések összesen

 

 

 

 

 

002

81C11

Függő követelések összesen

 

 

 

 

 

003

81C111

Opciós ügyletek

 

 

 

 

 

004

81C112

Kapott garancia és kezesség

 

 

 

 

 

005

81C1121

81C112-ből: harmadik fél által az elektronikuspénz kibocsátása miatti kötelezettségéért vállalt garancia, kezesség

 

 

 

 

 

006

81C1122

81C112-ből: harmadik fél által a pénzforgalmi szolgáltató kötelezettségéért vállalt garancia, kezesség

 

 

 

 

 

007

81C113

Hitellevelek és akkreditívek

 

 

 

 

 

008

81C114

Hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg

 

 

 

 

 

009

81C115

Peres ügyekkel kapcsolatban várható követelések

 

 

 

 

 

010

81C116

Egyéb függő követelések

 

 

 

 

 

011

81C12

Jövőbeni követelések összesen

 

 

 

 

 

012

81C121

Határidős követelések

 

 

 

 

 

013

81C122

SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti követelések

 

 

 

 

 

014

81C123

Egyéb jövőbeni követelések

 

 

 

 

 

015

81C131

Biztosítékok és fedezetek (teljes értéken)

 

 

 

 

 

016

81C1311

Óvadék (készpénz, betét, értékpapír)

 

 

 

 

 

017

81C1312

Jelzálogjog

 

 

 

 

 

018

81C13121

Lakóingatlan

 

 

 

 

 

019

81C13122

Egyéb ingatlan

 

 

 

 

 

020

81C1313

Egyéb zálogjog

 

 

 

 

 

021

81C1314

Egyéb fedezetek, biztosítékok

 

 

 

 

 

022

81C132

Biztosítékok és fedezetek (a követelés erejéig)

 

 

 

 

 

023

81C1321

Óvadék (készpénz, betét, értékpapír)

 

 

 

 

 

024

81C1322

Jelzálogjog

 

 

 

 

 

025

81C13221

Lakóingatlan

 

 

 

 

 

026

81C13222

Egyéb ingatlan

 

 

 

 

 

027

81C1323

Egyéb zálogjog

 

 

 

 

 

028

81C1324

Egyéb fedezetek, biztosítékok

 

 

 

 

 

029

81C2

Mérlegen kívüli kötelezettségek összesen

 

 

 

 

 

030

81C21

Függő kötelezettségek összesen

 

 

 

 

 

031

81C211

Opciós ügyletek

 

 

 

 

 

032

81C212

Adott garancia és kezességvállalás

 

 

 

 

 

033

81C213

Hitellevelek és akkreditívek

 

 

 

 

 

034

81C214

Hitelszerződés alapján még igénybe vehető keretösszeg

 

 

 

 

 

035

81C2141

81C214-ből: ügyfelek fizetési számlájához kapcsolódóan lehívható hitelkeret összege

 

 

 

 

 

036

81C215

Peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek

 

 

 

 

 

037

81C216

Egyéb függő kötelezettségek

 

 

 

 

 

038

81C22

Jövőbeni kötelezettségek összesen

 

 

 

 

 

039

81C221

Határidős kötelezettségek

 

 

 

 

 

040

81C222

SWAP ügyletek határidős ügyletrésze miatti kötelezettségek

 

 

 

 

 

041

81C223

Egyéb jövőbeni kötelezettségek

 

 

 

 

 


2K36772N_6

 

Jelmagyarázat

 

 

 

Tilos

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


82A
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_8

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgynegyedévi

Halmozott (év elejétől kumulált)

Mód.

Elektronikuspénz kibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Egyéb üzleti tevékenységből

Összesen

Elektronikuspénz kibocsátásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Pénzforgalmi szolgáltatásból és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból

Egyéb üzleti tevékenységből

Összesen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

a

b

c

d

e

f

g

h

z

001

82A1

A. ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

82A11

I. Értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

82A111

Belföldi értékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

82A1111

Elektronikuspénz kibocsátásának díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

82A1112

Pénzforgalmi műveletek bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

82A1113

Készpénzátutalás bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

82A1114

Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátásának bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

82A1115

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

82A112

Exportértékesítés nettó árbevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

82A1121

Elektronikuspénz kibocsátásának díjbevétele és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatások díjbevétele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

82A1122

Pénzforgalmi műveletek bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

82A1123

Készpénzátutalás bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

82A1124

Készpénzhelyettesítő fizetési eszköz kibocsátásának bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

82A1125

Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

82A12

II. Aktivált saját teljesítmények értéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

82A13

III. Egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

82A131

Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből és átadásából származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

82A132

Saját követelések értékesítéséből származó bevétel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

82A133

Behajthatatlannak minősített és leírt követelésből származó bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

82A134

Követelések értékvesztésének visszaírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

82A135

Egyéb eszközök értékvesztésének visszaírása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

82A136

Céltartalék felhasználása és felszabadítása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

82A137

Különféle egyéb bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

82A14

IV. Anyagjellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

82A15

V. Személyi jellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

82A16

VI. Értékcsökkenési leírás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

82A17

VII. Egyéb ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

82A171

Immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értéke értékesítéskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

030

82A172

Saját követelés könyv szerinti értéke értékesítéskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

031

82A173

Saját követelés könyv szerinti értéke leíráskor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

032

82A174

Követelések értékvesztésének képzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

033

82A175

Egyéb eszközök értékvesztésének képzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

034

82A176

Céltartalék képzése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

035

82A177

Adók, adó jellegű kifizetések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

036

82A178

Különféle egyéb ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

037

82A2

B. Pénzügyi műveletek eredménye

 

 

 

 

 

 

 

 

 

038

82A21

VIII. Pénzügyi műveletek bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

039

82A211

Kapott (járó) osztalék és részesedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

040

82A21101

Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

041

82A212

Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

042

82A213

Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

043

82A2131

Befektetett pénzügyi eszközök kamat és kamat jellegű bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

044

82A2132

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

045

82A214

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

046

82A2141

a.) Alaptevékenységekhez kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

047

82A21411

Pénzforgalmi szolgáltatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

048

82A21412

Hitel, kölcsön nyújtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

049

82A21413

Letéti szolgáltatás nyújtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

050

82A21414

Fizetési rendszer működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

051

82A2142

b.) Ügyfélpénzek védelme érdekében keletkezett követelésekhez kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

052

82A21421

Elkülönített letéti számla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

053

82A21422

Nulla % kockázati súlyozású pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

054

82A21423

Alacsony kockázati súlyú eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

055

82A21424

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

056

82A2143

c.) Egyéb kamat és kamatjellegű bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

057

82A215

Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

058

82A2151

Függő és jövőbeni kötelezettségekhez kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

059

82A2152

Pénzügyi eszközök realizált árfolyamnyeresége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

060

82A2153

Konverziós árfolyamnyereség- deviza és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

061

82A2154

Átértékelési nyereség- Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékeléséből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

062

82A2155

Értékelési különbözet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

063

82A2156

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

064

82A22

IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

065

82A221

Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

066

82A222

Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

067

82A2221

a.) Alaptevékenységekhez kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

068

82A22211

Pénzforgalmi szolgáltatás

 

 

 

 

 

 

 

 

 

069

82A22212

Hitel, kölcsön nyújtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

070

82A22213

Letéti szolgáltatás nyújtása

 

 

 

 

 

 

 

 

 

071

82A22214

Fizetési rendszer működtetése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

072

82A2222

b.) Ügyfélpénzek védelme érdekében keletkezett követelésekhez kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

073

82A22221

Elkülönített letéti számla

 

 

 

 

 

 

 

 

 

074

82A22222

Nulla % kockázati súlyozású pénzügyi eszközök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

075

82A22223

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

076

82A2223

c.) Egyéb kamat és kamatjellegű ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

077

82A223

Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése

 

 

 

 

 

 

 

 

 

078

82A224

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

079

82A2241

Függő és jövőbeni kötelezettségekhez kapcsolódó ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

080

82A2242

Pénzügyi eszközök realizált árfolyamvesztesége

 

 

 

 

 

 

 

 

 

081

82A2243

Konverziós árfolyamveszteség- deviza és valutaforgalomban realizált árfolyamkülönbözet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

082

82A2244

Átértékelési veszteség- Devizaeszközök és devizakötelezettségek deviza árfolyamváltozás miatti átértékeléséből

 

 

 

 

 

 

 

 

 

083

82A2245

Értékelési különbözet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

084

82A2246

Egyéb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

085

82A3

C. Szokásos vállalkozási eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

086

82A4

D. Rendkívüli eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

087

82A41

X. Rendkívüli bevételek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

088

82A42

XI. Rendkívüli ráfordítások

 

 

 

 

 

 

 

 

 

089

82A5

E. Adózás előtti eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

090

82A6

XII. Adófizetési kötelezettség (évközben fizetett adóelőleg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

091

82A7

F. Adózott eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

092

82A71

Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre

 

 

 

 

 

 

 

 

 

093

82A72

Jóváhagyott osztalék, részesedés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

094

82A721

Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott

 

 

 

 

 

 

 

 

 

095

82A8

G. Mérleg szerinti eredmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

096

82A9

Tájékoztató adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

097

82A91

I. Értékesítés közvetett költségei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

098

82A911

Értékesítés, forgalmazás közvetett költségei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

099

82A912

Igazgatási költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

82A913

Egyéb általános költségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

101

82A92

II. Kiszervezett tevékenység

 

 

 

 

 

 

 

 

 

102

82A921

Másik pénzforgalmi szolgáltató részére kiszervezett tevékenység szerződés szerinti, fizetett ellenértéke

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2K36772N_9

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


83NA
Pénzforgalmi intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Forint

Deviza

Összesen

Mód.

1

2

3

4

a

b

c

z

001

83NA1

Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege

 

 

 

 

002

83NA111

Fizetési műveletekre átvett készpénz

 

 

 

 

003

83NA112

Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott összeg

 

 

 

 

004

83NA113

Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg

 

 

 

 

005

83NA121

83NA1-ből: ügyfélpénz kihelyezett összege

 

 

 

 

006

83NA1211

- a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg

 

 

 

 

007

83NA1212

- a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege

 

 

 

 

008

83NA122

83NA1-ből: pénzforgalmi szolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő tétel)

 

 

 

 

009

83NA2

Ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciók

 

 

 

 

010

83NA21

- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba

 

 

 

 

011

83NA22

- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára

 

 

 

 

012

83NA23

- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára

 

 

 

 

013

83NA24

- egyéb jóváírás

 

 

 

 

014

83NA3

Ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciók

 

 

 

 

015

83NA31

- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból

 

 

 

 

016

83NA32

- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról

 

 

 

 

017

83NA33

- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán

 

 

 

 

018

83NA34

- egyéb terhelés

 

 

 

 

019

83NA4

Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83NA1+83NA2-83NA3)

 

 

 

 

020

83NA41

Fizetési műveletekre átvett készpénz

 

 

 

 

021

83NA42

Ügyfélszámlákon nyilvántartott összeg

 

 

 

 

022

83NA43

Saját pénzforgalmi- és egyéb számlákon nyilvántartott összeg

 

 

 

 

023

83NA51

Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon teljesített kifizetések

 

 

 

 

024

83NA511

- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból

 

 

 

 

025

83NA512

- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról

 

 

 

 

026

83NA513

- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán

 

 

 

 

027

83NA514

- egyéb terhelés

 

 

 

 

028

83NA52

Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon nem teljesített kifizetések

 

 

 

 

029

83NA521

- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba

 

 

 

 

030

83NA522

- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára

 

 

 

 

031

83NA523

- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára

 

 

 

 

032

83NA524

- egyéb jóváírás

 

 

 

 

033

83NA6

Jogszabályi előírás alapján teljesített elhelyezés

 

 

 

 

034

83NA61

- a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg

 

 

 

 

035

83NA62

- a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege

 

 

 

 

036

83NA63

- bankgaranciával- vagy kezesi biztosítási szerződés alapján biztosított összeg

 

 

 

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


83ENA
Elektronikuspénz-kibocsátó intézmény - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Forint

Deviza

Összesen

Mód.

1

2

3

4

a

b

c

z

001

83ENA1

Kibocsátott elektonikuspénz tárgynapi nyitó egyenlege

 

 

 

 

002

83ENA2

Ügyfélpénz (átvett elektronikuspénz ellenértékének) tárgynapi nyitó egyenlege

 

 

 

 

003

83ENA21

83ENA2-ből: a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) alpontja alapján elhelyezett elektronikuspénz ellenértéke

 

 

 

 

004

83ENA211

- a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) alpontja alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg

 

 

 

 

005

83ENA212

- a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) alpontja alapján alacsony kockázatú eszközben elhelyezett összege

 

 

 

 

006

83ENA22

83ENA2-ből: a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés b) alpontja szerinti bankgarancia vagy kezesi biztosítási szerződés által biztosított elektronikuspénz ellenérték összege

 

 

 

 

007

83ENA23

83ENA2-ből: a Hpt. 87/P. § (4) bekezdés b) alpontja alapján az elektronikuspénz kibocsátását követő 5. munkanapig nem elhelyezett elektronikuspénz ellenérték

 

 

 

 

008

83ENA24

83ENA2-ből: elektronikuspénz-kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő) lévő tétel

 

 

 

 

009

83ENA25

83ENA2-ből: a Hpt. 87/P. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ügynök által átvett, de a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés szerint még nem biztosított összeg

 

 

 

 

010

83ENA3

Tárgynapi kibocsátott elektronikus pénz

 

 

 

 

011

83ENA4

Tárgynapi ügyfélpénz növekedés

 

 

 

 

012

83ENA41

- ügyfelektől átvett elektronikuspénz ellenérték a Hpt. 87/P. § (3) alapján kezelve

 

 

 

 

013

83ENA42

- ügyfelektől átvett elektonikuspénz kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő) tétel

 

 

 

 

014

83ENA43

- ügyfelektől átvett elektronikuspénz ellenérték a Hpt. 87/P. § (4) b) pontja szerinti ügynök által átvett, de a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés szerint még nem biztosított összeg

 

 

 

 

015

83ENA5

Tárgynapi visszaváltott elektronikuspénz

 

 

 

 

016

83ENA6

Tárgynapi ügyfélpénz csökkenésére felvett megbízás (ügyfelek részére visszaváltott elektronikuspénz ellenérték)

 

 

 

 

017

83ENA7

Kibocsátott elektronikuspénz tárgynapi záró egyenlege (83ENA1+83ENA3-83ENA5)

 

 

 

 

018

83ENA8

Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83ENA2+83ENA4-83ENA6)

 

 

 

 

019

83ENA81

83ENA8-ből: a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) alpontja alapján elhelyezett elektronikuspénz ellenértéke

 

 

 

 

020

83ENA811

- a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) alpontja alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg

 

 

 

 

021

83ENA812

- a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés a) alpontja alapján alacsony kockázatú eszközben elhelyezett összege

 

 

 

 

022

83ENA82

83ENA8-ból: a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés b) alpontja szerinti bankgarancia vagy kezesi biztosítási szerződés által biztosított elektronikuspénz ellenérték összege

 

 

 

 

023

83ENA83

83ENA8-ből: a Hpt. 87/P. § (4) bekezdés b) alpontja alapján az elektronikuspénz kibocsátását követő 5. munkanapig nem elhelyezett ügyfélpénz

 

 

 

 

024

83ENA84

83ENA8-ből: pénzforgalmi szolgáltató elektronikuspénz-kibocsátó pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő) lévő tétel

 

 

 

 

025

83ENA85

83ENA8-ból: a Hpt. 87/P. § (4) bekezdés b) pontja szerinti ügynök által átvett de még a Hpt. 87/P. § (3) bekezdés szerint nem biztosított összegek

 

 

 

 


2K36772N_14

 

 

Jelmagyarázat

 

 

 

 

 

 

 

Tilos

 

 

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


83PNA
Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (PEKMI) - ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Forint

Deviza

Összesen

Mód.

1

2

3

4

a

b

c

z

001

83PNA1

Ügyfélpénz tárgynapi nyitó egyenlege

 

 

 

 

002

83PNA111

Fizetési műveletekre átvett készpénz

 

 

 

 

003

83PNA112

Pénzforgalmi szolgáltató által vezetett ügyfélszámlán nyilvántartott összeg

 

 

 

 

004

83PNA113

Pénzforgalmi szolgáltató saját pénzforgalmi -, letéti-, értékpapír- és egyéb számláján nyilvántartott összeg

 

 

 

 

005

83PNA121

83PNA1-ből: ügyfélpénz kihelyezett összege

 

 

 

 

006

83PNA1211

- a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg

 

 

 

 

007

83PNA1212

- a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege

 

 

 

 

008

83PNA122

83PNA1-ből: pénzforgalmi szolgáltató pénztárában, fizetési számláján, egyéb eszközben (úton lévő tétel)

 

 

 

 

009

83PNA2

Ügyfélpénz növekedésével járó tranzakciók

 

 

 

 

010

83PNA21

- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba

 

 

 

 

011

83PNA22

- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára

 

 

 

 

012

83PNA23

- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára

 

 

 

 

013

83PNA24

- egyéb jóváírás

 

 

 

 

014

83PNA3

Ügyfélpénz csökkenésével járó tranzakciók

 

 

 

 

015

83PNA31

- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból

 

 

 

 

016

83PNA32

- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról

 

 

 

 

017

83PNA33

- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán

 

 

 

 

018

83PNA34

- egyéb terhelés

 

 

 

 

019

83PNA4

Ügyfélpénz tárgynapi záró egyenlege (83NA1+83NA2-83NA3)

 

 

 

 

020

83PNA41

Fizetési műveletekre átvett készpénz

 

 

 

 

021

83PNA42

Ügyfélszámlákon nyilvántartott összeg

 

 

 

 

022

83PNA43

Saját pénzforgalmi- és egyéb számlákon nyilvántartott összeg

 

 

 

 

023

83PNA51

Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon teljesített kifizetések

 

 

 

 

024

83PNA511

- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból

 

 

 

 

025

83PNA512

- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról

 

 

 

 

026

83PNA513

- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán

 

 

 

 

027

83PNA514

- egyéb terhelés

 

 

 

 

028

83PNA52

Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő (T+1) munkanapon nem teljesített kifizetések

 

 

 

 

029

83PNA521

- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba

 

 

 

 

030

83PNA522

- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára

 

 

 

 

031

83PNA523

- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára

 

 

 

 

032

83PNA524

- egyéb jóváírás

 

 

 

 

033

83PNA53

Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő második (T+2) munkanapon teljesített kifizetések

 

 

 

 

034

83PNA531

- fizetési műveletekhez kapcsolódó készpénz kifizetése pénztárból

 

 

 

 

035

83PNA532

- kifizetés ügyfél fizetési számlájáról

 

 

 

 

036

83PNA533

- fizetési megbízás terhelése fizetési számlán

 

 

 

 

037

83PNA534

- egyéb terhelés

 

 

 

 

038

83PNA54

Fizetési műveletekre átvett pénzeszközből tárgynapot követő második (T+2) munkanapon nem teljesített kifizetések

 

 

 

 

039

83PNA541

- fizetési műveletekre átvett készpénz pénztárba

 

 

 

 

040

83PNA542

- készpénz befizetése ügyfél fizetési számlájára

 

 

 

 

041

83PNA543

- fizetési megbízás jóváírása ügyfél fizetési számlára

 

 

 

 

042

83PNA544

- egyéb jóváírás

 

 

 

 

043

83PNA6

Jogszabályi előírás alapján teljesített elhelyezés

 

 

 

 

044

83PNA61

- a Hpt. 87/L. §-a alapján elkülönített letéti számlán elhelyezett összeg

 

 

 

 

045

83PNA62

- a Hpt. 76/A. § alkalmazásában 0%-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben történt befektetés összege

 

 

 

 

046

83PNA63

- bankgaranciával- vagy kezesi biztosítási szerződés alapján biztosított összeg

 

 

 

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


83NB
ELKÜLÖNÍTETT LETÉTI SZÁMLÁN VAGY ALACSONY KOCKÁZATI SÚLYÚ ESZKÖZBEN ELHELYEZETT ÜGYFÉLPÉNZEK KEZELÉSE

Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_18

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Letétkezelő neve

0% kockázati súlyozású eszközök megnevezése

Alacsony kockázatú eszközök megnevezése

Forint

Deviza

Összesen

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

Z

001

83NB1

Letéti számlán elhelyezett összegek összesen:

 

 

 

 

 

 

 

002

83NB101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

83NB199

 

 

 

 

 

 

 

 

003

83NB2

Nulla %-os kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben elhelyezett összeg

 

 

 

 

 

 

 

004

83NB201

 

 

 

 

 

 

 

 

005

83NB20101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

83NB20199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

......

 

 

 

 

 

 

 

006

83NB299

 

 

 

 

 

 

 

 

007

83NB29901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

83NB29999

 

 

 

 

 

 

 

 

008

83NB3

Alacsony kockázati súlyú kitettségnek minősülő eszközben elhelyezett összeg

 

 

 

 

 

 

 

009

83NB301

 

 

 

 

 

 

 

 

010

83NB30101

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

83NB30199

 

 

 

 

 

 

 

 

 

......

......

 

 

 

 

 

 

 

011

83NB399

 

 

 

 

 

 

 

 

012

83NB39901

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

...

 

 

 

 

 

 

 

 

83NB39999

 

 

 

 

 

 

 

 


2K36772N_19

 

Jelmagyarázat

 

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


84A
SZAVATOLÓ TŐKE SZÁMÍTÁSA

Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_21

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Összeg

Mód

1

2

a

z

001

84A1

KOCKÁZATOK FEDEZÉSÉRE FIGYELEMBE VEHETŐ SZAVATOLÓ TŐKE ÖSSZESEN

 

 

002

84A11

ALAPVETŐ TŐKE

 

 

003

84A111

ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TŐKEELEMEK

 

 

004

84A11101

ebből: Törzsrészvények és a törzsrészvényekkel egyenrangú jegyzett és befizetett tőke

 

 

005

84A11102

ebből: Osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére fel nem jogosító, jegyzett és befizetett részvények

 

 

006

84A1111

Befizetett jegyzett tőke

 

 

007

84A1112

(-) Visszavásárolt saját részvények könyv szerinti értéken

 

 

008

84A1113

Tőketartalék alapvető tőkében figyelembe vehető része

 

 

009

84A11131

a) Számviteli tőketartalék

 

 

010

84A11132

b1) (-) Tőketartalék csökkenése a cégbírósági bejegyzésig

 

 

011

84A11133

b2) Tőketartalék növekedése a cégbírósági bejegyzésig

 

 

012

84A112

ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT TARTALÉKOK

 

 

013

84A1121

Lekötött tartalék

 

 

014

84A1122

Eredménytartalék alapvető tőkében figyelembe vehető része

 

 

015

84A11221

a1) Számviteli eredménytartalék, ha pozitív

 

 

016

84A11222

a2) (-) Számviteli eredménytartalék, ha negatív

 

 

017

84A11223

b1) (-) Eredménytartalék csökkenése a Felügyeletnek bejelentett, dokumentált, Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke emelés miatt

 

 

018

84A11224

b2) Eredménytartalék növekedése a Cégbíróságon még nem bejegyzett jegyzett tőke leszállítás miatt

 

 

019

84A1123

Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti vagy évközi eredmény, ha pozitív

 

 

020

84A11241

(-) Évközi eredmény, ha negatív

 

 

021

84A11242

(-) Könyvvizsgáló által hitelesített mérleg szerinti eredmény, ha negatív

 

 

022

84A113

ALAPVETŐ TŐKEKÉNT ELISMERT EGYÉB TŐKEELEMEK - Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és az alapvető kölcsöntőke teljes összege

 

 

023

84A1131

Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke

 

 

024

84A1132

Alapvető kölcsöntőke

 

 

025

84A114

(-) EGYÉB LEVONÁSOK AZ ALAPVETŐ TŐKÉBŐL

 

 

026

84A1141

(-) Immateriális javak (amortizált értéken)

 

 

027

84A1142

(-) Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőke és alapvető kölcsöntőke limit feletti része

 

 

028

84A1143

(-) Egyéb levonások

 

 

029

84A11431

(-) Kockázati céltartalék és az értékvesztés hiánya

 

 

030

84A12

JÁRULÉKOS TŐKE

 

 

031

84A121

Vegyes tulajdonságú befizetett jegyzett tőkéből és alapvető kölcsöntőkéből a járulékos tőkébe beszámítható rész

 

 

032

84A122

Értékelési tartalékok járulékos tőkében figyelembe vehető része

 

 

033

84A123

Lejárat nélküli osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek és alárendelt kölcsöntőke

 

 

034

84A124

Járulékos kölcsöntőke

 

 

035

84A125

Lejárattal rendelkező osztalék-elsőbbségi, a nyereséges évben az elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére feljogosító, jegyzett és befizetett elsőbbségi részvények és egyéb, járulékos tőkébe sorolható részvények, részjegyek

 

 

036

84A126

Lejárattal rendelkező alárendelt kölcsöntőke

 

 

037

84A127

Részvénnyé átváltoztatható kötvények

 

 

038

84A128

(-) Lejárattal rendelkező alap-, járulékos-, alárendelt kölcsöntőke és járulékos tőkeként figyelembe vehető, lejárattal rendelkező részvények és részjegyek összegének limit feletti része

 

 

039

84A129

(-) Járulékos tőke limit feletti része

 

 

040

84A13

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK

 

 

041

84A131

(-) Elismert, de fel nem használt szavatoló tőke

 

 

042

84A132

Alárendelt kölcsöntőke számviteli értéke

 

 

043

84A133

Hpt. 9. § szerinti AKTUÁLIS induló tőkekövetelmény

 

 


2K36772N_22

 

Jelmagyarázat

 

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


84B
TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA ÉS TELJESÍTÉS
Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_24

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Általános igazgatási költség

Irányadó mutató összege

Figyelembe veendő fizetési forgalom értéke

Átlagosan kinnlevő elektronikus pénz- állomány elmúlt 6 havi átlaga

Kockázati súly

Kockázati súllyal súlyozott érték

"k" tényező

Tőkekövetelmény

Összegző adatok

Mód

A tárgyévet megelőző üzleti év

A tárgyévet megelőző

3. üzleti év

A tárgyévet megelőző

2. üzleti év

A tárgyévet megelőző üzleti év

Megelőző

3 üzleti év átlaga

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12

a

b1

b2

b3

b4

c

d

e

f

g

h

i

z

 

 

 

PÉNZFORGALMI SZOLGÁLTATÁS TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

 

001

84B11

Fizetési forgalom módszer szerint (Hpt.87/D. (1) a)2. pont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

84B111

1.500.000.000 Ft-ig

 

 

 

 

 

 

 

4,00%

 

 

 

 

 

003

84B112

1.500.000.001 - 3.000.000 Ft között

 

 

 

 

 

 

 

2,50%

 

 

 

 

 

004

84B113

3.000.000.001 - 30.000.000.000 Ft között

 

 

 

 

 

 

 

1,00%

 

 

 

 

 

005

84B114

30.000.000.001 - 75.000.000.000 Ft között

 

 

 

 

 

 

 

0,50%

 

 

 

 

 

006

84B115

75.000.000.0001 Ft felett

 

 

 

 

 

 

 

0,25%

 

 

 

 

 

007

84B12

Költség módszer szerint (Hpt.87/D. (1) a) 1. pont)

 

 

 

 

 

 

 

10,00%

 

 

 

 

 

008

84B13

Irányadó módszer szerint (Hpt.87/D. (1) a) 3. pont)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

84B131

750.000.000 Ft-ig

 

 

 

 

 

 

 

10,00%

 

 

 

 

 

010

84B132

750.000.001 - 1.500.000.000 Ft között

 

 

 

 

 

 

 

8,00%

 

 

 

 

 

011

84B133

1.500.000.001 - 7.500.000.000 Ft között

 

 

 

 

 

 

 

6,00%

 

 

 

 

 

012

84B134

7.500.000.001 - 15.000.000.000 Ft között

 

 

 

 

 

 

 

3,00%

 

 

 

 

 

013

84B135

15.000.000.001 Ft felett

 

 

 

 

 

 

 

1,50%

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEKTRONIKUSPÉNZ KIBOCSÁTÁSI TEVÉKENYSÉG TŐKEKÖVETELMÉNY SZÁMÍTÁSA

 

014

84B14

Átlagos kinnlevő elektronikuspénz- állomány (Hpt. 2.sz. melléklet. III./67 pont)

 

 

 

 

 

 

 

2,00%

 

 

 

 

 

 

 

 

TŐKEKÖVETELMÉNY TELJESÍTÉSÉRE VONATKOZÓ ADATOK

 

015

84B21

Kockázatok fedezetére figyelembe vehető szavatoló tőke összesen (84A1,1 cella értéke)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

84B22

Tőkekövetelmény összesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

84B221

- pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

84B222

- elektronikuspénz-kibocsátási tevékenységhez kapcsolódó

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

84B23

Szavatoló tőke többlet/hiány (+/-)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

84B31

Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követően rendelkezésre álló szavatoló tőke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

84B32

Felügyeleti felülvizsgálat (SREP) előírásainak figyelembe vételét követő tőkekövetelmény

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

022

84B33

Szavatoló tőke többlet/hiány felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

023

84B34

Tőkemegfelelési index felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

024

84B35

TMM felügyeleti felülvizsgálat előírásainak figyelembevételét követően

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

025

84B36

BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) UTÁN RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ SZAVATOLÓ TŐKE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

026

84B37

BELSŐ TŐKEMEGFELELÉS ÉRTÉKELÉS (ICAAP) SZAVATOLÓ TŐKE SZÜKSÉGLETE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

027

84B38

Szavatoló tőke többlet/hiány belső tőkemegfelelés értékelést követően

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

028

84B39

Tőkemegfelelési index belső tőkemegfelelés értékelést követően

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

029

84B40

TMM belső tőkemegfelelés értékelést követően

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2K36772N_25

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


85A
Minősített követelésállomány alakulása
Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_27

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Minősített ügyletek tárgynegyedévi nyitó állománya

Megképzett értékvesztés/céltartalék

Visszaírt értékvesztés /céltartalék felhasználása, felszabadítása

Leírt, értékesített követelések

Minősített ügyletek tárgynegyedévi záró állománya

Mód.

Forint

Deviza

Forint

Deviza

Forint

Deviza

Forint

Deviza

Forint

Deviza

érték

db

érték

db

érték

db

érték

db

érték

db

érték

db

érték

db

érték

db

érték

db

érték

db

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

ö

p

q

r

s

z

001

85A1

Összes követelés

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

85A2

Pénzforgalmi és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból származó követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

85A21

ebből: hitel- és kölcsönügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

85A3

Elektronikuspénz kibocsátási és kapcsolódó pénzügyi szolgáltatásból származó követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

85A31

ebből: hitel- és kölcsönügyletek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

85A4

Egyéb üzleti tevékenységből származó követelések

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

85A5

Tájékoztató adatok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

85A51

Mérlegen kívüli kötelezettségek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

85A511

ebből: le nem hívott hitelkeret

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2K36772N_28

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


86A
Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok

Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_30

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgynegyedév

Halmozott (naptári év elejétől kumulált)

Mód.

Darabszám

Összeg

Darabszám

Összeg

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

001

86A1

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél

 

 

 

 

 

002

86A11

ebből: ügyfélkövetelés

 

 

 

 

 

003

86A12

ebből: ügyfél-kötelezettség

 

 

 

 

 

004

86A2

Összes ügyfél-átvilágítás

 

 

 

 

 

005

86A21

Egyszerűsített ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

006

86A22

Fokozott ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

007

86A221

ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása

 

 

 

 

 

008

86A23

Normál ügyfél átvilágítás

 

 

 

 

 

009

86A31

Üzleti kapcsolat létesítésekor történt átvilágítás

 

 

 

 

 

010

86A32

Hárommillió-hatszázezer forintot elérő vagy meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

011

86A33

Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillió-hatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

012

86A34

Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

 

 

 

 

 

013

86A35

Más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás eredményének elfogadása

 

 

 

 

 

014

86A36

Pénzforgalmi közvetítő által végzett átvilágítás

 

 

 

 

 

015

86A41

Saját bejelentések

 

 

 

 

 

016

86A42

Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek

 

 

 

 

 

017

86A431

Bejelentésekből: 1. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

018

86A432

2. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

019

86A433

3. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

020

86A434

4. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

021

86A435

5. legnagyobb összegű bejelentés

 

 

 

 

 

022

86A44

Bejelentésekből pénzforgalmi közvetítő által végzett tranzakciók bejelentése

 

 

 

 

 

023

86A5

Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

 

 

 

 

 

024

86A6

Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

 

 

 

 

 

025

86A7

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

 

 

 

 

 

026

86A8

Szankciós lista alapján zárolt követelések

 

 

 

 

 


2K36772N_31

Jelmagyarázat

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


86BA
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok I.
Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_33

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Panaszügy darabszáma a panasz elsődleges témája szerint

Összesen

Mód

Árfolyam

Egyoldalú szerződésmódosítás

Elszámolás

Jogosulatlan tevékenység

Jutalék, költség, díj mértéke

Kamat mértéke

KHR (BAR lista)

Megbízás teljesítése

Nyilvántartás hiányosság

Pénzügyi közvetítő

Pénzügyi visszaélés

Szolgáltatás minősége

Tájékoztatási hiányosság

Egyéb ügyviteli hibák

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

a

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

z

001

86BA1

TÁRGYIDŐSZAKBAN NYILVÁNTARTÁSBA VETT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

002

86BA111

Pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

003

86BA1111

ebből: fizetési számla vezetésével

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

004

86BA1112

készpénzátutalással

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

005

86BA1113

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

006

86BA1114

elektronikus bankolással

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

007

86BA112

Pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

008

86BA1121

ebből: hitelezéssel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

009

86BA1122

letéti szolgáltatással

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

010

86BA1123

pénz átváltással

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

011

86BA121

Elektronikus pénz kibocsátásával kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

012

86BA122

Elektronikus pénz kibocsátásához kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

013

86BA13

Egyéb tevékenységgel kapcsolatos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

014

86BA2

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

015

86BA21

Folyamatban lévő peresített panaszügyek száma az időszak végén

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

016

86BA22

Tárgyidőszakban a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

017

86BA221

Részben megalapozott panaszügyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

018

86BA222

Megalapozott panaszügyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

019

86BA23

Tárgyidőszakban az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

020

86BA231

Részben megalapozott panaszügyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

021

86BA232

Elutasított panaszügyek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2K36772N_34

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


86BB
Fogyasztói panaszügyekre vonatkozó adatok II.

Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_36

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

z

001

86BB1

TÁRGYIDŐSZAKBAN LEZÁRT PANASZÜGYEK SZÁMA ÖSSZESEN

 

 

002

86BB11

Szolgáltatási ágak szerint

 

 

003

86BB111

Pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos

 

 

004

86BB1111

ebből: fizetési számla vezetésével

 

 

005

86BB1112

készpénzátutalással

 

 

006

86BB1113

készpénz-helyettesítő fizetési eszközzel

 

 

007

86BB1114

elektronikus bankolással

 

 

008

86BB112

Pénzforgalmi szolgáltatáshoz kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos

 

 

009

86BB1121

ebből: hitelezéssel

 

 

010

86BB1122

letéti szolgáltatással

 

 

011

86BB1123

pénz átváltással

 

 

012

86BB113

Elektronikus pénz kibocsátásával kapcsolatos

 

 

013

86BB114

Elektronikus pénz kibocsátásához kapcsolódó pénzügyi tevékenységgel kapcsolatos

 

 

014

86BB115

Egyéb tevékenységgel kapcsolatos

 

 

015

86BB12

A panasz típusa szerint

 

 

016

86BB1201

Árfolyam

 

 

017

86BB1202

Egyoldalú szerződésmódosítás

 

 

018

86BB1203

Elszámolás

 

 

019

86BB1204

Jogosulatlan tevékenység

 

 

020

86BB1205

Jutalék, költség, díj mértéke

 

 

021

86BB1206

Kamat mértéke

 

 

022

86BB1207

KHR (BAR lista)

 

 

023

86BB1208

Megbízás teljesítése

 

 

024

86BB1209

Nyilvántartás hiányosság

 

 

025

86BB1210

Pénzügyi közvetítő

 

 

026

86BB1211

Pénzügyi visszaélés

 

 

027

86BB1212

Szolgáltatás minősége

 

 

028

86BB1213

Tájékoztatási hiányosság

 

 

029

86BB1214

Egyéb ügyviteli hibák

 

 

030

86BB13

Panaszkezelés időtartama szerint

 

 

031

86BB131

A jogszabályban meghatározott határidőn belül

 

 

032

86BB132

A jogszabályban meghatározott határidőn túl

 

 

033

86BB14

Panaszügyek megalapozottsága szerint

 

 

034

86BB141

Elutasított panaszügy

 

 

035

86BB142

Részben megalapozott panaszügy

 

 

036

86BB143

Megalapozott panaszügy

 

 

037

86BB2

FOLYAMATBAN LÉVŐ PANASZÜGYEK SZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN

 

 

038

86BB21

Összesen

 

 

039

86BB2101

Panasztípusok:Árfolyam

 

 

040

86BB2102

Egyoldalú szerződésmódosítás

 

 

041

86BB2103

Elszámolás

 

 

042

86BB2104

Jogosulatlan tevékenység

 

 

043

86BB2105

Jutalék, költség, díj mértéke

 

 

044

86BB2106

Kamat mértéke

 

 

045

86BB2107

KHR (BAR lista)

 

 

046

86BB2108

Megbízás teljesítése

 

 

047

86BB2109

Nyilvántartás hiányosság

 

 

048

86BB2110

Pénzügyi közvetítő

 

 

049

86BB2111

Pénzügyi visszaélés

 

 

050

86BB2112

Szolgáltatás minősége

 

 

051

86BB2113

Tájékoztatási hiányosság

 

 

052

86BB2114

Egyéb ügyviteli hibák

 

 

053

86BB3

EGYÉB TÁJÉKOZTATÓ ADATOK

 

 

054

86BB31

Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó

személyek száma (fő)

 

 

055

86BB32

Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege (ezer Ft)

 

 

056

86BB331

Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma

 

 

057

86BB332

Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok száma a tárgyidőszakban

 

 

058

86BB333

Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a tárgyidőszakban

 

 

059

86BB334

Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött egyezségek száma a tárgyidőszakban

 

 


2K36772N_37

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


87A
RENDSZERES NEGYEDÉVES BESZÁMOLÓ

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


PIVDN
Felügyeleti változó díj számítása (negyedéves)
Nagyságrend: ezer forint
2K36772N_40

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Érték

Mód.

1

2

a

z

 

 

 

Tárgynegyedévi változó díj

 

001

PIVDN01

Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap)

 

 

002

PIVDN02

Tárgynegyedévi változó díj alapja - tőkekövetelmény

 

 

003

PIVDN03

Tárgynegyedévre számított változó díj összesen - tőkekövetelmény után

 

 

004

PIVDN04

Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen

(PIVDN03 - PIVDN11)

 

 

 

 

 

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok (csak a II. negyedévben töltendő)

 

005

PIVDN05

Előző évi működés napjainak száma (nap)

 

 

006

PIVDN06

Előző évi változó díj alapja - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján*

 

 

007

PIVDN07

Előző évre számított változó díj - tőkekövetelmény után - auditált adatok alapján*

 

 

008

PIVDN08

Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj*

 

 

009

PIVDN09

Előző évre számított változó díj korrekciója

(PIVDN08 - PIVDN07)*

 

 

010

PIVDN10

Előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti változó díj (PIVDN101 + PIVDN102)*

 

 

011

PIVDN101

Előző évben a korábbi év(ek)re vonatkozóan befizetett felügyeleti változó díj (korábbi évekre vonatkozó korrekció)*

 

 

012

PIVDN102

Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)*

 

 

013

PIVDN11

Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen (túlfizetés + / hiány -)

(PIVDN102 - PIVDN07)*

 

 


2K36772N_41

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


PIAD
Felügyeleti alapdíj számítása (éves)
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Érték

Mód

1

2

a

z

001

PIAD1

Előírt alapdíj

 

 

002

PIAD2

Megfizetett alapdíj

 

 

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


KTAPI1
Intézményi alapadatok
Nagyságrend: forint
2K36772N_45

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

z

001

KTAPI101

Intézmény neve*

 

 

002

KTAPI102

Intézmény régi neve****

 

 

003

KTAPI103

Rövid név***

 

 

004

KTAPI104

Cégforma***

 

 

005

KTAPI105

Adószám*

 

 

006

KTAPI106

Intézmény jogi státusza*

 

 

007

KTAPI107

Székhely

 

 

008

KTAPI1071

Irányítószám*

 

 

009

KTAPI1072

Város*

 

 

010

KTAPI1073

Utca, házszám*

 

 

011

KTAPI1074

Ország*

 

 

012

KTAPI108

Levelezési cím

 

 

013

KTAPI1081

Irányítószám*

 

 

014

KTAPI1082

Város*

 

 

015

KTAPI1083

Utca, házszám*

 

 

016

KTAPI1084

Ország*

 

 

017

KTAPI109

Telefon

 

 

018

KTAPI110

Telefax

 

 

019

KTAPI111

E-mail

 

 

020

KTAPI112

Weblap

 

 

021

KTAPI113

Telephelyek száma*

 

 

022

KTAPI1131

Belföld*

 

 

023

KTAPI11311

Budapest*

 

 

024

KTAPI11312

Vidéki város*

 

 

025

KTAPI11313

Egyéb település*

 

 

026

KTAPI1132

Külföld*

 

 

027

KTAPI114

Cégjegyzékszám***

 

 

028

KTAPI115

Cégbírósági bejegyzés kelte(éééé.hh.nn)***

 

 

029

KTAPI1161

Alapítás időpontja(éééé.hh.nn)***

 

 

030

KTAPI1162

Jogi státusz változás időpontja (éééé.hh.nn)****

 

 

031

KTAPI117

Jegyzett tőke összesen*

 

 

032

KTAPI1171

ebből: jegyzett tőke pénzbeni*

 

 

033

KTAPI1181

Főtevékenységi kör

 

 

034

KTAPI11811

TEÁOR kód*

 

 

035

KTAPI11812

Megnevezés*

 

 

036

KTAPI118131

Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)**

 

 

037

KTAPI118132

Tevékenység vége (éééé.hh.nn)**

 

 

038

KTAPI11821

Egyéb tevékenységi kör

 

 

039

KTAPI118211

TEÁOR kód*

 

 

040

KTAPI118212

Megnevezés*

 

 

041

KTAPI1182131

Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)**

 

 

042

KTAPI1182132

Tevékenység vége (éééé.hh.nn)**

 

 

 

 

 

043

KTAPI11829

Egyéb tevékenységi kör

 

 

044

KTAPI118291

TEÁOR kód*

 

 

045

KTAPI118292

Megnevezés*

 

 

046

KTAPI1182931

Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn)**

 

 

047

KTAPI1182932

Tevékenység vége (éééé.hh.nn)**

 

 

048

KTAPI1191

Pénzforgalmi szolgáltatás

 

 

049

KTAPI11911

Megnevezés (Hpt. 2. sz. melléklet I./9. pont alpontjai szerinti megnevezés)*

 

 

050

KTAPI11912

Pénzforgalmi szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn) **

 

 

051

KTAPI11913

Pénzforgalmi szolgáltatás vége (éééé.hh.nn) **

 

 

 

 

 

052

KTAPI1199

Pénzforgalmi szolgáltatás

 

 

053

KTAPI11991

Megnevezés (Hpt. 2. sz. melléklet I./9. pont alpontjai szerinti megnevezés)*

 

 

054

KTAPI11992

Pénzforgalmi szolgáltatás kezdete (éééé.hh.nn) **

 

 

055

KTAPI11993

Pénzforgalmi szolgáltatás vége (éééé.hh.nn) **

 

 

056

KTAPI120

Elektronikus pénz kibocsátás

 

 

057

KTAPI1201

Tevékenység kezdete (éééé.hh.nn) ***

 

 

058

KTAPI1202

Tevékenység vége (éééé.hh.nn) ****

 

 

059

KTAPI121

Vezető állású személy neve*

 

 

060

KTAPI122

Beosztása/hivatali rangja*

 

 

061

KTAPI123

PSZÁF kapcsolattartásért felelős személy

 

 

062

KTAPI1231

Neve*

 

 

063

KTAPI1232

Telefonszáma*

 

 

064

KTAPI1233

E-mail címe*

 

 

065

KTAPI124

A felügyeleti adatszolgáltatásért felelős személy

 

 

066

KTAPI1241

Neve*

 

 

067

KTAPI1242

Telefonszáma*

 

 

068

KTAPI1243

E-mail címe*

 

 

069

KTAPI125

Fogyasztóvédelmi kapcsolattartó

 

 

070

KTAPI1251

Neve*

 

 

071

KTAPI1252

Telefonszáma*

 

 

072

KTAPI1253

E-mail címe*

 

 


2K36772N_46

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


KTAPI2
Bejelentés- és engedélyköteles tisztségviselők
Nagyságrend: forint
2K36772N_48

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Adat

Mód

1

2

a

z

001

KTAPI20301

Tisztségviselők

 

 

002

KTAPI203010

Bejelentés oka*

 

 

003

KTAPI2030101

Név*

 

 

004

KTAPI2030102

Születési név

 

 

005

KTAPI2030103

Anyja neve*

 

 

006

KTAPI2030104

Születési helye*

 

 

007

KTAPI2030105

Születési ideje(éééé.hh.nn)*

 

 

008

KTAPI2030106

Személyi igazolvány száma

 

 

009

KTAPI2030107

Útlevélszám

 

 

010

KTAPI20301081

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése

 

 

011

KTAPI20301082

Egyéb azonosító dokumentum száma

 

 

012

KTAPI2030109

Állampolgárság*

 

 

013

KTAPI2030110

Lakcím*

 

 

014

KTAPI20301101

Irányítószám

 

 

015

KTAPI20301102

Város

 

 

016

KTAPI20301103

utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

017

KTAPI20301104

Ország

 

 

018

KTAPI2030111

Tisztség megnevezése*

 

 

019

KTAPI20301121

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)**

 

 

020

KTAPI20301122

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**

 

 

021

KTAPI20301123

Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)**

 

 

022

KTAPI2030113

Vezető beosztásúnak minősülő tisztség*

 

 

023

KTAPI2030114

Elsőszámú vezető*

 

 

024

KTAPI2030115

Az intézmény alkalmazottja*

 

 

025

KTAPI2030116

Tisztség betöltésének alapja*

 

 

026

KTAPI2030117

Cégjegyzési joggal rendelkezik*

 

 

 

......

......

 

 

027

KTAPI20399

Tisztségviselők

 

 

028

KTAPI203990

Bejelentés oka*

 

 

029

KTAPI2039901

Név*

 

 

030

KTAPI2039902

Születési név

 

 

031

KTAPI2039903

Anyja neve*

 

 

032

KTAPI2039904

Születési helye*

 

 

033

KTAPI2039905

Születési ideje(éééé.hh.nn)*

 

 

034

KTAPI2039906

Személyi igazolvány száma

 

 

035

KTAPI2039907

Útlevélszám

 

 

036

KTAPI20399081

Egyéb azonosító dokumentum megnevezése

 

 

037

KTAPI20399082

Egyéb azonosító dokumentum száma

 

 

038

KTAPI2039909

Állampolgárság*

 

 

039

KTAPI2039910

Lakcím*

 

 

040

KTAPI20399101

Irányítószám

 

 

041

KTAPI20399102

Város

 

 

042

KTAPI20399103

utca, házszám, emelet, ajtó

 

 

043

KTAPI20399104

Ország

 

 

044

KTAPI2039911

Tisztség megnevezése*

 

 

045

KTAPI20399121

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)**

 

 

046

KTAPI20399122

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)**

 

 

047

KTAPI20399123

Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)**

 

 

048

KTAPI2039913

Vezető beosztásúnak minősülő tisztség*

 

 

049

KTAPI2039914

Elsőszámú vezető*

 

 

050

KTAPI2039915

Az intézmény alkalmazottja*

 

 

051

KTAPI2039916

Tisztség betöltésének alapja*

 

 

052

KTAPI2039917

Cégjegyzési joggal rendelkezik*

 

 


2K36772N_49

 

Jelmagyarázat

 

 

Tilos

Vonatkozási idő vége:

Adatszolgáltató neve:

Adatszolgáltató törzsszáma:


KTAPI3
Tulajdonos adatai
Nagyságrend: forint
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 3. § (2)–(3) bekezdése a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja alapján nem lép hatályba.

3

Az 1. melléklet Összefoglaló táblája a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján nem lép hatályba.

4

A 2. melléklet a 29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet 5. § (1) bekezdés c) pontja alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére