• Tartalom

3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

3/2012. (I. 24.) NMHH rendelet

az egységes európai segélyhívószámra és a nemzeti segélyhívó számokra irányuló segélyhívások támogatása érdekében a nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatásra vonatkozó műszaki követelményekről1

2013.01.01.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 21. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed:

a) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 188. § 86. pontjában meghatározott, nyilvánosan elérhető telefonszolgáltatást nyújtó elektronikus hírközlési szolgáltatóra, amely belföldi telefonszolgáltatást nyújt (a továbbiakban: szolgáltató);

b) az Eht. 188. § 85. pontjában meghatározott, nyilvános elektronikus hírközlő hálózatra, amelyen belföldi telefonszolgáltatást nyújtanak;

c) a segélyhívó szolgálatok megbízásából üzemeltetett, a 112-es egységes európai segélyhívószámon, valamint a 104, 105, 107 nemzeti segélyhívó számokon elérhető segélyszolgálati állomásokra;

d) a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: Hatóság).

2. Értelmező rendelkezések

2. § E rendelet alkalmazásában:

a) elsődlegesen illetékes segélyszolgálati állomás: az a területileg illetékes szervezeti egység, amely a hozzá tartozó segélyhívó számmal egy meghatározott földrajzi területről kezdeményezett hívással érhető el, és elsődlegesen felelős ezen segélyhívások kiszolgálásáért;

b) kapcsolatos cím: az adott segélyszolgálati állomás vonatkozásában az az üzenethálózati cím, amelyre a segélyhívásokra vonatkozó helymeghatározási adatok továbbítandók;

c) másodlagosan illetékes segélyszolgálati állomás: olyan elsődlegesen illetékes segélyszolgálati állomás, amely átveszi a másik megfelelő elsődlegesen illetékes segélyszolgálati állomás feladatát, mikor az nem érhető el;

d) segélyhívó számok: az elektronikus hírközlő hálózatok azonosítóinak nemzeti felosztási tervéről szóló 3/2011. (IX. 26.) NMHH rendelet (a továbbiakban: ANFT) 1. melléklet 3.3. pontjában meghatározott segélyhívó számok: 104, 105, 107 (nemzeti segélyhívó számok) és 112 (egységes európai segélyhívó szám);

e) segélyhívó szolgálat: segélyhívás alapján a veszélyhelyzet elhárítását végző, beavatkozó Készenléti Szervek;

f) segélyszolgálati állomás: azon területileg illetékes szervezeti egység (hívásfogadó központ), amely az illetékességi területéről segélyhívó számmal kezdeményezett hívás fogadásáért jogszabály rendelkezése, illetve megállapodás alapján felelős;

g) tényleges telefonszám: az adott segélyszolgálati állomás vonatkozásában az az egyedi, ANFT szerinti belföldi szám, amelyre az illetékességi területén kezdeményezett segélyhívó számra irányuló segélyhívások továbbíthatók;

h) üzenethálózat: olyan, a nyilvánosan hozzáférhető internethálózaton az adott segélyhívó szolgálat által kialakított virtuális magánhálózat, amelyen a telefonszolgáltató az e hálózathoz kapcsolódó elektronikus hírközlő eszközeivel a segélyszolgálati állomások számára azonnali üzenetet küldhet.

3. A segélyhívások kezelésének szabályai

3. § (1) Minden segélyszolgálati állomásnak rendelkeznie kell

a) a telefonhálózathoz való olyan – tényleges telefonszámmal címezhető – hozzáféréssel, amely alkalmas több hívás egyidejű fogadására, továbbá

b) az üzenethálózathoz való – egyedi kapcsolatos címmel címezhető – hozzáféréssel.

(2) A szolgáltatók kötelesek az általuk felügyelt hálózatot olyan műszaki képességekkel ellátni, illetve az üzenethálózattal való együttműködését úgy biztosítani, hogy a hálózat – előre nem látható és el nem hárítható külső akadály felmerülése kivételével – alkalmas legyen:

a) az adott segélyhívó számra (112, 104, 105, 107) kezdeményezett segélyhívásnak a hozzárendelhető területileg elsődlegesen illetékes segélyszolgálati állomás, illetőleg annak elérhetetlensége esetén a területileg másodlagosan illetékes segélyszolgálati állomás tényleges telefonszámára történő továbbítására, továbbá

b) a segélyhívó fél hívásának azonosításához szükséges adatok átadására, illetve a helymeghatározási adatok a) pont szerint kapcsolt segélyszolgálati állomás kapcsolatos címére történő továbbítására.

(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti segélyhívó fél hívásának azonosításához szükséges adatok átadásának és a helymeghatározási adatoknak a segélyszolgálati állomások kapcsolatos címére történő továbbításának – szolgáltatókkal egyeztetett – lehetséges műszaki megvalósítási módjait a Hatóság a honlapján közzéteszi.

(4) A műszaki specifikáció a szolgáltatók és az Egységes Segélyhívó Rendszer közötti műszaki együttműködés részletei mellett tartalmazza a hívó fél helyére vonatkozó információ pontosságára és megbízhatóságára vonatkozó kritériumokat is.

(5) A (2) bekezdés b) pontjában előírt kötelezettség megvalósítása során az érintett szolgáltatók a hívó fél hívásának azonosítására vonatkozó adatok illetve a helymeghatározási adatok rendelkezésre bocsátását és továbbítását ingyenesen kötelesek elvégezni.

4. Záró rendelkezések

4. § (1) E rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Ez a rendelet

a) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002. március 7-i európai parlamenti és tanácsi 2002/22/EK irányelvnek (egyetemes szolgáltatási irányelv),

b) az egyetemes szolgáltatásról, valamint az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv, az elektronikus hírközlési ágazatban a személyes adatok kezeléséről, feldolgozásáról és a magánélet védelméről szóló 2002/58/EK irányelv és a fogyasztóvédelmi jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK rendelet módosításáról szóló 2009. november 25-i európai parlament és tanácsi 2009/136/EK irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

1

A rendeletet a 8/2020. (XII. 9.) NMHH rendelet 6. §-a hatályon kívül helyezte 2021. június 30. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 6. §-át.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére