• Tartalom

30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet

30/2012. (VI. 25.) KIM rendelet

egyes iparjogvédelmi tárgyú rendeletek módosításáról1

2012.07.15.

A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmáról szóló 1991. évi XXXIX. törvény 25. § (3) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében a formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény 68. §-ában,

a 3. alcím tekintetében a találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény 118. § (5) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény 42. § (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában, valamint a kormányhivatalokat felügyelő miniszterek kijelöléséről szóló 5/2010. (XII. 23.) ME rendelet 1. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke véleményének kikérésével –,

a következőket rendelem el:

1. A mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet módosítása

1. § Hatályát veszti a mikroelektronikai félvezető termékek topográfiájának oltalmára irányuló bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/1991. (XII. 28.) IM rendelet 1. § a) pontjában az „az előírt díjnak megfelelő illetékbélyeggel” szövegrész.

2. A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
19/2001. (XI. 29.) IM rendelet módosítása

2. § A formatervezési mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 19/2001. (XI. 29.) IM rendelet (a továbbiakban: Fmar.) 4. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(A mintát fényképen, rajzzal vagy más grafikai úton a következők szerint kell ábrázolni:)

i) a lap vagy lapok felső szélén legalább 2,5 cm széles üres térközt kell hagyni.”

3. § A Fmar. 4. § (1) bekezdésében a „három azonos” szövegrész helyébe az „egy” szöveg, 5. § (3) bekezdésében a „közzététel” szövegrész helyébe a „mintaoltalom megadásának meghirdetése” szöveg lép.

3. A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet módosítása

5. § (1) A szabadalmi bejelentés, az európai szabadalmi bejelentésekkel és az európai szabadalmakkal, illetve a nemzetközi szabadalmi bejelentésekkel összefüggő beadványok, valamint a növényfajta-oltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 20/2002. (XII. 12.) IM rendelet (a továbbiakban: Ar.) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A szabadalmi leírást, az igénypontokat, a rajzok feliratait és a kivonatot a nyelvhelyesség követelményeinek megfelelően kell elkészíteni.”

(2) Az Ar. 2. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A leírásban szerepeltetni kell a rajzon feltüntetett valamennyi hivatkozási jelet, és a leírás csak a rajzon is szereplő hivatkozási jelet tartalmazhat. A hivatkozási jeleket a leírásban a megvalósítási mód ismertetésénél, az alkotóelem megnevezése előtt zárójel nélkül, az igénypontokban és a kivonatban a megnevezés után zárójelben, a megnevezés minden előfordulása esetén fel kell tüntetni. Ugyanazokat az alkotóelemeket azonos hivatkozási jelekkel kell ellátni az egész bejelentésben.”

6. § (1) Az Ar. 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rajzokat – ideértve a folyamatábrákat és diagramokat is – a következők szerint kell elkészíteni:)

c) a rajzok méretének és grafikai kivitelezésének biztosítania kell, hogy az összes részlet felismerhető legyen; kivételes esetben, amikor a rajzon méret szerepel, azt grafikusan kell ábrázolni;”

(2) Az Ar. 6. § i)–j) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A rajzokat – ideértve a folyamatábrákat és diagramokat is – a következők szerint kell elkészíteni:)

i) a rajzok nem tartalmazhatnak szöveget, kivéve a megértéshez feltétlenül szükséges rövid feliratokat, mint pl. „víz”, „gőz”, „A-B metszet”, „nyitva”, „zárva” vagy a villamos kapcsolási rajzok és a blokkvázlatok szokásos feliratai;
j) mindegyik lap szegélyén legyen rajta az adott lap sorszáma, törve a lapok összesített számával.”

7. § Az Ar. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az írásos formában elkészített szekvencia listának, illetve táblázatnak olvashatónak kell lennie és kivitelezésének biztosítania kell, hogy az összes részlet felismerhető legyen.”

8. § Hatályát veszti az Ar. 2. § (2) bekezdésében a „fényképezéssel, elektrosztatikus eljárással, ofszetnyomással és mikrofilmezéssel,” szövegrész.

4. A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló
18/2004. (IV. 28.) IM rendelet módosítása

9. § A használati mintaoltalmi bejelentés részletes alaki szabályairól szóló 18/2004. (IV. 28.) IM rendelet (a továbbiakban: Hmar.) 5. § e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A mintaoltalmi igénypontokat a következők szerint kell elkészíteni:)

e) az igénypontokban – kivéve, ha ez feltétlenül szükséges – a jellemzést nem lehet helyettesíteni a leírásra, a rajzokra vagy egyéb forrásokra való hivatkozással;”

10. § A Hmar. 6. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rajzokat – ideértve a folyamatábrákat és diagramokat is – a műszaki rajz szabályainak alkalmazásával a következők szerint kell elkészíteni:)

c) a rajzok méretének és grafikai kivitelezésének biztosítania kell, hogy az összes részlet felismerhető legyen;”

11. § Hatályát veszti a Hmar. 2. § (8) bekezdése, a 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „, rövidítést, tulajdonnevet, idegen kifejezést” szövegrész, a 6. § h) pontja, a 6. § j) pontjában a „felső” szövegrész.

5. Záró rendelkezések

12. § Ez a rendelet a kihirdetését követő huszadik napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1

A rendelet a 12. §-a alapján hatályát vesztette 2012. július 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére