• Tartalom

30/2012. (III. 24.) VM rendelet

30/2012. (III. 24.) VM rendelet

a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről1

2015.12.23.

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (3) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a) és b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Értelmező rendelkezések

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. beszámoló: a LEADER Helyi Akciócsoport (a továbbiakban: LEADER HACS) által a munkaterv alapján, az elszámolási időszakban elvégzett feladatokat, kötelezettségeket bemutató és igazoló dokumentumok összessége, amelynek elkészítésére, benyújtására, ellenőrzésére és értékelésére az elektronikus beszámolói felületen kerül sor;

2. elektronikus beszámolói felület: az Irányító Hatóság (a továbbiakban: IH) megbízásából létrehozott és üzemeltetett, a LEADER HACS munkatervének és beszámolójának elkészítésére, feltöltésére, ellenőrzésére és értékelésére alkalmas online felület, amely egyben elsődleges kommunikációs csatorna az IH és a LEADER HACS-ok között;

3. elszámolási időszak: a 11. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott időszak;

4.2 helyi termék: a LEADER Helyi Akciócsoport illetékességi területén honos, vagy ott megtermelt, előállított termék, vagy a LEADER Helyi Akciócsoport által helyi termékként meghatározott hagyományos termék;

5. költségfelmerülés időpontja: a költségfelmerülést igazoló számviteli bizonylaton feltüntetett teljesítés időpontja, annak hiányában a kiállítás időpontja;

6. közeli hozzátartozó: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti meghatározás;

7. közforrás: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, valamint hazai forrásból a LEADER HACS számára nyújtott működési támogatás;

8. munkaszervezet: a LEADER HACS ügyviteli és adminisztratív szerve, amely a LEADER HACS és az IH között megkötött együttműködési megállapodás és a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatallal (a továbbiakban: MVH) kötött feladat átruházásról szóló szerződés alapján látja el feladatait a III. és IV. tengely intézkedéseinek végrehajtása érdekében, azzal, hogy a IV. tengelyt és a III. tengely nem horizontális intézkedéseit érintő pályázatírási vagy egyéb vállalkozási tevékenységet nem folytat; és amelynek a vezetője nem lehet a LEADER HACS címmel rendelkező egyesület elnöke;

9. munkaterv: az IH és az MVH által is elkészített, a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási időszakra vonatkozóan a HACS-ok által ellátandó feladatok összességét tartalmazó tervdokumentum, amelyet az IH a LEADER HACS-ok számára az elektronikus beszámolói felületen, az MVH pedig papír alapon tesz közzé;

10. reprezentációs ajándék: a LEADER HACS területéről származó helyi termék, a LEADER HACS területén lévő vállalkozások termékei, illetve a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (a továbbiakban: HVS) megvalósítását elősegítő, programot népszerűsítő, bemutató termékek, kiadványok;

11. támogatott intézkedések: a III. tengely nem horizontális intézkedései és az IV. tengely HVS-ben szereplő intézkedései;

12. vezető tisztségviselő: a LEADER HACS önálló jogi személyiségű szervezet vezető testületének tagja, egyesület esetében az egyesület elnökségének, felügyelő bizottságának tagja;

13. IV. tengely alapján jogosult települések: a 10 000 fő lakosságszámnál kevesebb vagy a 120 fő/km2-nél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések, valamint a külterületükkel támogatásra jogosult települések, a Budapest agglomerációjához tartozó települések kivételével.

2. Az ellátandó feladatok köre

2. § (1) Támogatás vehető igénybe

a) a HVS megalkotására, felülvizsgálatára, valamint a HVS előrehaladásának és végrehajtásának évközi és időszaki értékelésére;

b) a LEADER HACS illetékességi területén működő irodahelyiség fenntartására, a LEADER HACS HVS-ében foglaltak megvalósítása érdekében;

c) a LEADER HACS által a HVS megvalósítását támogató, a 4. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványon az IH által előzetesen jóváhagyott olyan szakmai tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések készítésére, amelyek a LEADER HACS-ok teljes területét vagy fejlesztési szempontból több stratégiai jelentőségű területét érintik;

d) a HVS végrehajtásában közreműködők felkészítésére, képzésére, továbbképzésére – az IH részére benyújtott beszámoló alapján ezen feladattervi azonosító alatt szerepeltetve – a támogatott intézkedések vonatkozásában, valamint a HVS megvalósítása érdekében;

e) a HVS-hez és annak megvalósításához kötődő tájékoztatási és információs tevékenységekre, a potenciális vidékfejlesztési szereplők, kedvezményezettek, érintett felek, szociális és gazdasági partnerek közötti együttműködés ösztönzésére, együttműködési hálózatok fejlesztésére és működtetésére, projektek generálására, továbbá a hátrányos helyzetű csoportok bevonására irányuló tájékoztatási tevékenységek folytatására;

f) a támogatott intézkedésekhez kapcsolódó projektek előkészítését támogató nyilvános szakmai konzultációkra, fórumokra;

g) a LEADER HACS-ok területéről az ügyfelek által benyújtandó támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési kérelmek összeállításának segítésére, valamint ehhez kapcsolódó konzultációk szervezésére, lebonyolítására és ügyfélszolgálati tevékenység folytatására;

h) a támogatott intézkedések vonatkozásában benyújtandó támogatási kérelmek elektronikus rögzítésére, az ügyfelek számára infrastruktúra, technikai háttér biztosítására;

i) az IH által közvetlenül a LEADER HACS számára a HVS végrehajtása érdekében a munkatervben meghatározott feladatok elvégzésére;

j) a támogatott intézkedések keretében benyújtott támogatási kérelmek, pályázatok és kifizetési kérelmek feldolgozásában, értékelésében, ellenőrzésében való, az MVH-val kötött külön, feladat átruházásról szóló szerződés alapján történő közreműködésre;

k) az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (a továbbiakban: EMVA) társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program és a HVS végrehajtása, a HVS népszerűsítése, a LEADER HACS népszerűsítése érdekében a LEADER HACS által a munkatervben meghatározott kötelező feladatok elvégzésére;

l) az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program és a HVS végrehajtása, a LEADER HACS népszerűsítése érdekében a LEADER HACS által a munkaterv alapján önként vállalt egyéb feladatok elvégzésére;

m) a LEADER HACS-hoz a LEADER HACS illetékességi területéről – az adott jogcím eljárásrendje alapján meghatározott feladatokra – a vidéki szereplők által benyújtott kérelmekhez, pályázatokhoz kapcsolódó előzetes rangsor felállítására;

n) a LEADER HACS-hoz a LEADER HACS illetékességi területéről – az adott jogcím eljárásrendje alapján meghatározott feladatokra – a vidéki szereplők által benyújtott projektjavaslatokról, kérelmekről, pályázatokról való döntéshez kapcsolódóan.

(2) Az (1) bekezdés a), e), i), k), m) és n) pontjában meghatározott tevékenységeket a LEADER HACS köteles maga ellátni. A feladatot kizárólag a munkaszervezettel munkaviszonyban álló munkavállaló vagy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személy láthatja el. A feladat ellátása érdekében a LEADER HACS alvállalkozót nem vonhat be, vállalkozói jellegű megbízást nem köthet.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feladat akkor minősül teljesítettnek, ha a LEADER HACS önálló feladatellátás útján alapkövetelményként az alábbiakat teljesíti

a)3 az illetékességi területén az (1) bekezdés b) pontja szerinti, külön bejárattal rendelkező, legalább 20 m2 összes alapterületű önálló, szélessávú internetes kapcsolattal ellátott központi irodát üzemeltet 2015. október 31. napjáig, amely legalább heti egy munkanapon 10 órában, a többi munkanapon legalább 4 órában a LEADER HACS honlapján meghirdetett nyitva tartási időben az ügyfelek rendelkezésére áll;

b)4

c) amennyiben az illetékességi területén alirodát működtet, az rendelkezik telefonos elérhetőséggel és internet kapcsolattal, valamint legalább heti 20 órában az ügyfelek rendelkezésére áll;

d) egy fő főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, a HVS végrehajtási kérdései kapcsán felelős szakmai vezetőt alkalmaz;

e) a végső kedvezményezettek tájékoztatása érdekében rendszeresen aktualizált honlapot működtet;

f) a HVS-ben meghatározott intézkedésekhez, prioritásokhoz, jogcímrendeletekhez, az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program végrehajtásához kapcsolódóan minden, a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerint meghatározott elszámolási időszakban – a munkaterv szabályozása alapján –, de legalább egy alkalommal tájékoztató fórumot tart az illetékességi területén;

g) a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerint meghatározott elszámolási időszakban – a munkaterv szabályozása alapján –, de legalább egy alkalommal, a vidéki szereplők, pályázók, illetve a LEADER HACS-ok, szakmai szervezetek közötti szakmai tapasztalatcserét elősegítő, szakmai együttműködést erősítő céllal regionális értekezletet, találkozót szervez vagy azon részt vesz;

h) az IH által szervezett képzéseken, legalább egy alkalmazásában álló személy részvételét biztosítja.

(4)5 A (3) bekezdés a) pontjától a LEADER HACS csak az IH engedélyével térhet el.

(5) A LEADER HACS kizárólag egy fő munkaszervezet vezetőt alkalmazhat, aki nem lehet a LEADER HACS címmel rendelkező egyesület elnöke.

(6) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott feladatot a LEADER HACS önálló feladatellátás keretében akkor láthatja el, ha

a) legalább két fő ügyintézőt alkalmaz, aki a b) pont szerinti, valamint ügykezelői feladatokat is elláthat és akik közül legalább egy fő főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott;

b) egy fő, főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott szakmai vezetőt alkalmaz, aki lehet a munkaszervezet vezetője vagy helyettese, és elláthat ügyintézői feladatot is;

c) az általa fenntartott iroda a (3) bekezdés a) pontjában megjelölteken túl megfelel a 8. mellékletben szereplő delegálási követelmény jegyzéknek;

d) a 2009. október 1-je után felvett alkalmazottak a 8. mellékletben szereplő személyi feltételeknek megfelelnek.

(7)6 A IV. tengely vonatkozásában nem jogosult településen a (3) bekezdés a)–c) pontja szerinti iroda, aliroda üzemeltetése az IH jóváhagyása alapján kezdhető meg.

(8)7 A LEADER HACS szervezetében, az általa fenntartott vagy működtetett iroda helyét illetően vagy személyi körülményekben bekövetkezett változásról a LEADER HACS köteles a változás bekövetkezésétől számított 10 napon belül az elektronikus beszámolói felületen megtalálható formanyomtatvány beküldésével az IH vezetőjét elektronikus úton tájékoztatni. Amennyiben a HACS az IH vezetője felé nem tesz maradéktalanul eleget a tájékoztatási kötelezettségének, akkor tevékenysége szankcionálásra kerül az aktuális elszámolási időszak terhére, a munkaterv szerinti egyéb feladatokra elszámolható kiadások 1%-os csökkentésével.

3. Feladatellátás bevont szervezettel

3. § (1) A 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatot a LEADER HACS önállóan vagy bevont szervezet útján látja el.

(2) Egy bevont szervezet több LEADER HACS bevont szervezeteként is működhet.

(3) A bevont szervezet köteles a LEADER HACS illetékességi területét érintő megyék valamelyikében akkreditált irodát működtetni, fenntartani.

(4) A bevont szervezet feladatellátásának alapja a LEADER HACS-csal, a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 17. § (2)–(4) bekezdéseire tekintettel kötött szerződés.

(5) Az MVH felé kizárólag a LEADER HACS számolhat el a bevont szervezet és a LEADER HACS közötti vállalkozási szerződés szerinti feladatellátás során felmerülő költségekkel, pénzügyileg rendezett számviteli bizonylatok alapján.

(6) A bevont szervezet által történő, a 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladat ellátása vonatkozásában az MVH által kiállított teljesítésigazolás alapján a HACS-csal kötött vállalkozási szerződésben megállapított összeg számolható el.

(7) A (6) bekezdés szerinti összeg megállapításának alapját az képezi, hogy átruházott feladatot ellátó személyenként legfeljebb nettó 2000 forint/munkaóra kiadás számolható el. Az elszámolás alapja a LEADER HACS-onként átruházott feladatot ellátó személyekre vonatkozó munkaidő-nyilvántartás, amelyben elkülönítetten jelenítik meg az átruházott feladatokra, valamint a LEADER HACS által ellátandó egyéb feladatokra fordított munkaidőt.

(8) A LEADER HACS a bevont szervezet tevékenységéért ugyanúgy felel, mintha azt ő végezné, a 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladat ellátása során bekövetkező szabálytalanságok esetén a bevont szervezet hibájára, tévedésére, vagy mulasztására nem hivatkozhat. Az IH, valamint az MVH ellenőrzése során megtekintheti azon dokumentumokat, amelyek a HACS és a bevont szervezet közötti jogviszonnyal érintettek, továbbá külön engedély nélkül beléphetnek a bevont szervezet helyiségeibe, és soron kívüli tájékoztatást kérhetnek a bevont szervezettől.

(9) A bevont szervezetnek a 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatok elvégzéséhez meg kell felelni a 8. mellékletben szereplő delegálási követelmény-jegyzékben foglaltaknak.

(10) A 9. §-ban meghatározott teljesítésigazolás alapját képező, az MVH által meghatározott feladatoknak megfelelő részletes teljesítési jelentést a bevont szervezet minden teljesítésigazolással érintett elszámolási időszak utolsó napját követő 8 napon belül megküldi a LEADER HACS részére.

(11) A 9. §-ban meghatározott teljesítésigazolás alapja kizárólag a LEADER HACS elnöke által ellenjegyzett, a bevont szervezet feladat ellátását tételesen mutató teljesítési jelentés lehet.

(12) Bevont szervezet kizárólag olyan jogi személyiségű szervezet lehet, amelynek a (4) bekezdés szerinti szerződés aláírásának és hatályba lépésének időpontjában nincs köztartozása, sem az MVH-val szembeni tartozása, továbbá a szerződés hatályba lépéséig – amennyiben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében a LEADER helyi akciócsoportok részére nyújtandó működési előlegről szóló 220/2009. (X. 8.) Korm. rendelet alapján előleget vett igénybe – az előleggel maradéktalanul elszámolt.

(13) Nem vehet részt a bevont szervezet és a LEADER HACS által kötött szerződésben meghatározott feladatok ellátásában az a személy, aki a IV. tengelyt és a III. tengely nem horizontális intézkedéseit érintő pályázatírási tevékenységet folytat.

4. A támogatás mértéke

4. § (1) A támogatás igénybevételére a LEADER HACS címmel rendelkező szervezet jogosult kivéve az 5. § (12) bekezdésében meghatározott esetet. Az igényelhető támogatás összegéről a vonatkozó IH közlemény rendelkezik.

(2) A LEADER HACS, annak munkaszervezete a III. tengely nem horizontális intézkedései és a IV. tengely vonatkozásában vállalkozási vagy egyéb gazdálkodási tevékenységet nem folytathat.

(3) 2011-től a LEADER HACS által, az IH-val kötött együttműködési megállapodás, valamint az MVH-val kötött feladat átruházásról szóló szerződés alapján történő működési költség finanszírozás keretében a LEADER HACS által igénybe vehető összes működési támogatás nem haladhatja meg a vonatkozó IH közleményben meghatározottak szerint rendelkezésre álló összeget. A LEADER HACS által a tárgyévben felhasználásra nem kerülő összeg a következő működési évre átvihető. Az éves keretet meghaladó, a következő évekre jutó működési forrás terhére történő forrás felhasználáshoz az IH előzetes engedélye szükséges.

(4) Az IH a vonatkozó IH közlemény alapján évente ellenőrzi a LEADER HACS-ok által felhasznált működési forrást, amely során megvizsgálja a működési költség és a LEADER HACS rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználási arányát és mértékét. Amennyiben ezen ellenőrzés során kiderül, hogy a működési forrás és a fejlesztési forrás felhasználási aránya nincs összhangban, akkor az IH az eltérésnek megfelelően jogosult módosítani a rendelkezésre álló működési forrás felhasználásának ütemét.

(5) Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 19. § (11) bekezdésében foglaltaktól eltérően, a támogatási és kifizetési kérelem tekintetében a támogatás alapja

a) a nettó elszámolható kiadás, és

b) a vissza nem téríthető általános forgalmi adó összege, ha az valóban és végérvényesen a közös hozzáadott érték adó-rendszerről szóló, 2006. november 28-i 2006/112/EK tanácsi irányelv 13. cikk (1) bekezdésének első albekezdésében említett nem adóköteles személyeken kívüli kedvezményezetteket terheli.

(6) A közforrások aránya az elszámolható kiadások 100%-a.

(7) A LEADER HACS és a bevont szervezet, az IH-val kötött együttműködési megállapodásban, valamint az MVH-val kötött feladat átruházásról szóló szerződésben foglalt feladatai ellátására az e rendeletben foglalt támogatáson felül további támogatás igénybevételére, illetve díjszedésre nem jogosult.

5. Elszámolható kiadások

5. § (1)8

(2) A termékek tevékenység szerinti, új statisztikai osztályozásáról (CPA, magyarul: TESZOR) és a 3696/93/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2008. április 23-i 451/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti 692010, 691019, 692021, 692022, 692023, 692024, 692029, 692031, 732011, 732012, 732013, 732014, 732019, 732020, 702230, 773311, 773312 TESZOR számú tevékenységek vonatkozásában a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási időszakban igényelhető támogatás együttes összege nem haladhatja meg a bruttó 1 000 000 Ft-ot.

(3) A bruttó 250 000 Ft-ot meghaladó számlatétel vagy azonos rendeltetésű termékbeszerzések és szolgáltatások számlatételeinek együttes összege esetén, ha az ellenérték

a) nem éri el a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárt, a számlatételre vonatkozóan két árajánlatot és a választás indoklását mellékelni kell a kifizetési kérelemhez;

b) eléri a közbeszerzésekről szóló törvényben meghatározott értékhatárt, a Vhr. 33. §-át kell megfelelően alkalmazni.

(4)9 A 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási időszakban a bruttó 100 000 Ft teljes bekerülési értékű vagy ezen bekerülési érték feletti nagy értékű tárgyi eszköz beszerzése az IH jóváhagyása birtokában kezdhető meg.

(5) A nagy értékű tárgyi eszköz beszerzéséhez az 5. mellékletben, az önként vállalt többletfeladat ellátásához, nagy értékű szolgáltatás igénybevételéhez a 6. mellékletben szereplő formanyomtatványon kérhető IH jóváhagyás.

(6)10 Az (5) bekezdés szerinti IH jóváhagyás kéréséhez csatolni kell és elektronikus, valamint postai úton is meg kell küldeni az IH vezetője részére a vonatkozó 2 árajánlat másolatát és a HACS vezető testületének az eszközbeszerzésről vagy az önként vállalt feladatellátásról szóló döntését tartalmazó jegyzőkönyvet, továbbá a választás indoklását is.

(7) A (3) bekezdés szerinti tárgyi eszköz értékébe be kell számítani a rendeltetésszerű használatához nélkülözhetetlen, kiegészítő, önállóan nem használható kellék értékét akkor is, ha az más számlán vagy számlatétel-soron szerepel. Az IH hozzájárulása után az eszköz beszerzése során az eszköz típusától és műszaki paramétereitől alacsonyabb szintű műszaki tartalom irányába eltérni nem lehet. A beszerzési összeg a kérelemben feltüntetett összeget legfeljebb 10%-ban haladhatja meg.

(8)11 A LEADER HACS a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatainak vonatkozásában 2015. augusztus 31-ig egy adott témában egy, de évente legfeljebb két tanulmány vagy helyzetfeltáró elemzés vonatkozásában jogosult támogatásra. Egy adott évben egy tanulmány vagy helyzetfeltáró elemzés készíthető. A tanulmány vagy helyzetfeltáró elemzés elkészítésére vonatkozó döntést a HACS közgyűlése vagy taggyűlése hozza meg, valamint az elkészült tanulmány, helyzetfeltáró elemzés hasznosítható értékeiről döntést kell a LEADER HACS közgyűlésének vagy taggyűlésének hoznia, és a tanulmányt, helyzetfeltáró elemzést a LEADER HACS a weboldalán mindenki számára elérhető formában köteles közzétenni.

(9)12 Amennyiben szolgáltatás igénybevétele, vagy a 2. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatellátás érdekében felmerülő feladatonként számított költség a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási időszakban meghaladja a bruttó 500 000 Ft-ot, akkor az IH jóváhagyása szükséges. Az IH jóváhagyását a 6. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványon lehet kérelmezni.

(10)13

(11)14 A 4., 5., 6. és 7. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatványokon kérvényezett jóváhagyásról a kérelemnek az IH vezetőjéhez postai úton való beérkezését követően 15 napon belül dönt az IH.

(12)15 Amennyiben a LEADER HACS címe visszavonásra kerül, akkor a LEADER HACS a címvisszavonást követő hónapban jogosult kifizetési kérelmet benyújtani, amelyben elszámolhatja a címvisszavonást megelőzően (a cím birtokolásának napjáig) felmerült kiadásait. Az irodahelyiség fenntartásához kapcsolódó kiadások elszámolása esetén az általános forgalmi adóról szóló törvény hatálya alá tartozó, folyamatos szolgáltatásról szóló számlán a teljesítés legkésőbbi időpontja a LEADER HACS cím megszűnését követő hónap utolsó napja lehet, amennyiben a gazdasági esemény a LEADER HACS cím megszűnésének hónapjában valósult meg, és ennek megfelelően történt a felmerült kiadás könyvelése is és pénzügyileg igazoltan rendezésre került. A nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság címének visszavonása esetén, a legkésőbb 2012. április 30-ig megvalósult, folyamatos teljesítésű szolgáltatásról kibocsátott számla abban az esetben számolható el, ha a teljesítés időpontja legkésőbb 2012. május 31.

(13)16 Azon nonprofit formában működő LEADER HACS címmel rendelkező gazdasági társaság, amelynek LEADER HACS címe 2012. április 30. napjával került visszavonásra, 2012. június 15-ig jogosult a (12) bekezdés szerinti kifizetési kérelmet benyújtani.

6. § (1) A LEADER HACS a HVS-ben foglalt célok megvalósulása érdekében a Vhr. 3. mellékletében felsorolt tevékenységek vonatkozásában az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési program horizontális intézkedéseit, az Új Széchenyi Terv intézkedéseit, vagy egyéb pályázati alapokhoz kapcsolódó projekteket tekintve potenciális kedvezményezettek részére szolgáltatási vagy egyéb tevékenységeiből eredő bevételeiről, valamint az EMVA társfinanszírozásával megvalósuló vidékfejlesztési programon kívüli, egyéb pályázati forrásokból származó egyéb bevételeiről, továbbá a tevékenységekkel összefüggésben felmerülő kiadásairól köteles elkülönített nyilvántartást vezetni.

(2) A kifizetési kérelemmel nem számolható el a nem a feladat végrehajtása érdekében felmerült kiadás.

(3) Nem számolhatók el a végkielégítéssel, a Munka Törvénykönyvéről szóló törvényben meghatározott minimális felmondási időt meghaladó felmondási időre járó személyi juttatással, valamint a szabadságmegváltással kapcsolatban felmerülő személyi jellegű kiadások, és munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony bármilyen okból történő megszűnése esetén keletkező fizetési kötelezettségek.

(4) A LEADER HACS a honlapján köteles a 11. § (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott időszakok vonatkozásában közzétenni a rendszeresen aktualizált, munkatervben megjelölt feladatai ellátása érdekében felmerült, elszámolt kiadások tekintetében kifizetett támogatásra vonatkozó adatokat kiadástípusonként.

(5) A támogatás keretében beszerzésre kerülő eszközök vonatkozásában a Vhr. 23. § (1) bekezdés b) pontjától eltérően, az üzemeltetési kötelezettség a kifizetési kérelemről szóló támogatási határozat jogerőre emelkedésétől számított öt évig tart.

(6)17 A Vhr. 23. § (1) bekezdés c) pontjától eltérően a támogatás keretében beszerzésre kerülő eszköz az üzemeltetési kötelezettség időtartama alatt nem idegeníthető el és nem adható bérbe. A jótállás alapján történő csere, lopás, működésképtelenné, használhatatlanná válás esetén az IH jóváhagyásával, a kifizetési kérelemben történt igazolás mellett a támogatás terhére elszámolható, kivéve a 7. § (7) bekezdése alapján a LEADER HACS vezető tisztségviselői részére beszerzésre került eszközöket.

7. § (1) A LEADER HACS által létrehozott jogi személyiségű szervezet munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló munkatársának havi bruttó munkabére legfeljebb 360 000 Ft lehet.

(2) A LEADER HACS vezető tisztségviselői részére tiszteletdíj állapítható meg. A tiszteletdíj bruttó összegéből elszámolható kiadás legfeljebb havonta bruttó 50 000 Ft és járulékai.

(3)18 A Helyi Bíráló Bizottság (a továbbiakban: HBB) tagjai és póttagjai számára a IV. tengely pályázatainak benyújtási időszakát megelőző hónap vonatkozásában, valamint a LEADER pályázat benyújtási időszak alatt havonta legfeljebb bruttó 30 000 Ft és járulékai számolható el tiszteletdíjként. Amennyiben a LEADER HACS bármely vezető tisztségviselője 2011-től HBB feladatot is ellát, tiszteletdíjban csak egy jogcímen részesülhet.

(4)19 A LEADER HACS elnöke, ügyvezetője vagy igazgatója, munkaszervezetének dolgozója, valamint kizárólag a LEADER benyújtási időszakot megelőző hónapban és a pályázat benyújtási időszak alatt a HBB tagjai és póttagjai részére a 3. melléklet b) pontja szerint költségtérítés számolható el.

(5) A saját gépjármű belföldi hivatali célú használata esetén kiküldetési rendelvény alapján

a) a LEADER HACS elnöke, ügyvezetője vagy igazgatója gépjármű használatának kiadásaira 2012. április1-jétől legfeljebb bruttó 30 000 Ft/hó összeg;

b)20 a LEADER HACS munkaszervezetének munkaszerződéssel foglalkoztatott munkavállalói gépjármű használatának kiadásaira 2012. április 1-jétől – a 2012. évben összesen legfeljebb bruttó 810 000 Ft/év összeg, 2013. január 1-jét követően évente összesen legfeljebb bruttó 1 080 000 Ft/év összeg

számolható el.

c)21 a HBB tagjai és póttagjai gépjármű használatának kiadásaira kizárólag a LEADER pályázat benyújtási időszakot megelőző egy hónapban, valamint a pályázat benyújtási időszak alatt a HBB ülések vonatkozásában legfeljebb bruttó 30 000 Ft/hó összeg számolható el.

(6)22 Külföldi hivatali célú kiküldetés költségei a 6. melléklet szerint benyújtott, árajánlatokkal alátámasztott előkalkuláció alapján az IH hozzájárulásával számolhatók el.

(7)23 A folyamatos munkavégzéshez támogatásból beszerzett vagy bérelt számítógépet és tartozékait, laptopot, mobiltelefont kizárólag a LEADER HACS-csal munkaszerződésben álló munkavállalók kaphatnak használatra. A munkavállalók részére személyenként legfeljebb 1 darab mobiltelefon, 1 darab számítógép, 1 darab monitorral, 1 darab billentyűzettel és 1 darab egérrel, vagy a számítógép és tartozékai helyett 1 darab laptop számolható el a támogatás terhére. Munkaszervezeti irodánként legfeljebb 1 darab vonalas telefon, 1 darab fax, 1 darab etikett nyomtató, 1 darab központi szkenner, nyomtató vagy fénymásoló számolható el a támogatás terhére. A 2012. április 1-je előtt a LEADER HACS vezető tisztségviselői részére használatra adott eszközök továbbra is használhatók és az üzemeltetéssel kapcsolatos költségeik elszámolhatók, azonban helyettük új eszköz beszerzése esetén támogatás nem vehető igénybe.

(7a)24 A (7) bekezdésben meghatározott mennyiségi korlátok eseti jelleggel, a LEADER HACS részére megadott IH jóváhagyás alapján túlléphetők.

(8) A helyi és távolsági távbeszélő-szolgáltatás, a mobiltelefon-szolgáltatás, továbbá az Internet-protokollt alkalmazó beszédcélú adatátvitel szolgáltatás költségének elszámolható mértékére a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. § (1) bekezdés b) pontja alapján az egyes meghatározott juttatások szabályai vonatkoznak.

(9)25 A bérelt HACS irodát, illetve alirodát albérletbe adni nem lehet. Új iroda, aliroda bérlése csak az IH vezetőjének történő bejelentést és IH jóváhagyást követően történhet. A jóváhagyást a 7. melléklet szerinti adattartalmú formanyomtatvány és a bérleti szerződés-tervezet IH vezetőjéhez történő elektronikus és postai úton történő megküldésével kezdeményezheti a LEADER HACS.

(10)26 Térítés ellenében szolgáltatást nem nyújthat a LEADER HACS és munkaszervezete számára a kötelezően ellátandó vagy önként vállalt feladatok vonatkozásában a LEADER HACS

a) elnöke,

b) vezető tisztségviselője,

c) munkaszervezet vezetője,

d) munkavállalója,

magánszemélyként, vagy ezen személyek tulajdonában vagy közeli hozzátartozóik tulajdonában álló gazdasági társaság, továbbá – az önkormányzatok kivételével – azon gazdasági társaságnak nem minősülő jogi személyek sem, ahol az a)–d) pontban felsorolt személyek vagy azok közeli hozzátartozói vezető tisztségviselőként működnek.

(11)27 Nem számolható el bérleti díj olyan ingatlannal kapcsolatban, amely

a) a LEADER HACS elnöke, vezető tisztségviselője, munkaszervezet vezetője, munkaszervezet munkavállalója tulajdonában áll,

b) az a) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója tulajdonában áll,

c) az a)–b) pont alá tartozó személy tulajdonában álló gazdasági társaság tulajdonában áll, vagy

d) olyan gazdasági társaság, alapítvány, egyesület, egyházi jogi személy, vagy szakszervezet tulajdonában áll, amelyben az a)–b) pont szerinti személyek vezető tisztséget viselnek.

8. § (1) A LEADER HACS évenkénti könyvvizsgálatra kötelezett, és a közgyűlés által elfogadott éves beszámolót, könyvvizsgálói jelentést, a könyvvizsgálói jelentés elkészítését követő első kifizetési kérelemmel, de legkésőbb évente június 30-ig meg kell küldenie az MVH részére. Amennyiben ennek nem tesz eleget, és az MVH által kiküldött felszólításban megjelölt határidőn belül sem pótolja, vagy a könyvvizsgálói jelentés és az éves beszámoló adattartalma nem feleltethető meg egymásnak, és az MVH-val történő adategyeztetés sem vezet eredményre, akkor az MVH tájékoztatja az IH-t és az IH visszavonhatja a LEADER HACS címet.

(2)28 Szeszes italt és egyéb élelmiszert elszámolni nem lehet a szokásosan alkalmazott reprezentációs ellátás – így különösen rendezvényhez, fórumhoz, HBB üléshez, elnökségi üléshez, közgyűléshez kapcsolódó étel, ital ellátás – és a reprezentációs ajándékként nyújtott termék kivételével. A reprezentációs ajándékhoz és a reprezentációs ellátáshoz kapcsolódó költségek külön-külön nem haladhatják meg a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti elszámolási időszakonként a bruttó 50 000 Ft-ot, 2012. április 1-jétől naptári évenként a bruttó 200 000 Ft-ot. Amennyiben azonban a reprezentációs ellátás a (7) bekezdésben meghatározott rendezvényekhez kapcsolódik, úgy az ott meghatározott elszámolható költséghatárokat kell figyelembe venni.

(3) A LEADER HACS által fenntartott iroda és aliroda vonatkozásában javítási és karbantartási költség elszámolható – amennyiben ezen költségek a bérleti szerződés alapján, igazolhatóan nem a bérbeadót terhelik –, amelynek összege a LEADER HACS vonatkozásában együttesen nem haladhatja meg az iroda és alirodák vonatkozásában összesen 2012. április 1-jétől naptári évenként a bruttó 200 000 Ft-ot.

(4) A LEADER HACS által fenntartott iroda bérleti díjából legfeljebb bruttó 2 500 Ft/m2/hó összeg számolható el, amely összeg az iroda rezsi költségét nem tartalmazza. Egy LEADER HACS vonatkozásában iroda bérleti díj címén egy naptári hónapban legfeljebb bruttó 250 000 Ft számolható el, amelybe beletartoznak az alirodák bérleti díjai is.

(5)29 A LEADER HACS által az irodabútor beszerzés együttes összege nem haladhatja meg naptári évenként a bruttó 100 000 Ft-ot. A címvisszavonással érintett LEADER HACS területén létrejövő és működő HACS-ok számára 2013-ban bruttó 250 000 Ft számolható el.

(6)30 A LEADER HACS által gépjármű vagy gépjárművek bérlésére – a 77.11.10, 77.12.11, 77.12.19 TESZOR számok vonatkozásában – összesen bruttó 100 000 Ft/hó összeg számolható el.

(7) A rendezvényeken való részvételi, szervezési, lebonyolítási költség

a) helyi, települési rendezvény, fórum esetén a bruttó 100 000 Ft/fórum, rendezvény;

b) a LEADER HACS területén egynél több települést érintő rendezvények, fórumok vonatkozásában a bruttó 250 000 Ft/rendezvény, fórum;

c) regionális szintű rendezvény, fórum esetén a bruttó 400 000 Ft/rendezvény, fórum;

d) országos rendezvény, fórum esetén a bruttó 1 000 000 Ft/rendezvény, fórum;

e) nemzetközi rendezvény, fórum esetén a bruttó 2 000 000 Ft/rendezvény, fórum

összeget nem haladhatja meg.

(7a)31 A (3), (5) és (7) bekezdésben meghatározott költségkorlátok eseti jelleggel, a LEADER HACS részére megadott IH jóváhagyás alapján túlléphetők.

(8) A (7) bekezdés c)–e) pontjában meghatározott rendezvény vagy fórum több LEADER HACS együttműködésével is megvalósítható, amely esetben a költségek az együttműködés arányában megosztva számolhatók el.

(9)32 A (7) bekezdés b)–e) pontjában meghatározott rendezvénnyel vagy fórummal kapcsolatban nem számolható el költség, amennyiben azt a HACS a nemzetközi vagy térségek közötti együttműködésre igénybe vehető támogatásból valósítja meg.

6. Teljesítésigazolás

9. § (1) A kifizetés elszámolásának alapja az IH által az elektronikus beszámolói felületen meghatározott és a HACS által elvégzett feladatok alapján kiállított teljesítésigazolás, amelyet az IH a 11. § (5) bekezdés b) pontja szerinti időszakokra vonatkozó kifizetési kérelem benyújtási időszak 25. napjáig állít ki és postáz a LEADER HACS részére. Az IH által kiállított teljesítésigazolás a teljes feladatellátás 60%-át képezi.

(2) A 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatellátáshoz kapcsolódó kifizetés elszámolásának alapját az MVH által 11. § (5) bekezdés a) és b) pontja szerinti időszakokra meghatározott feladatokra vonatkozóan kiállított, a teljes feladatellátás 40%-ára vonatkozó teljesítésigazolás képezi.

(3) A 11. § (5) bekezdés a) pont szerinti időszakra vonatkozóan az MVH által kiállított teljesítésigazolás alapja a LEADER HACS illetékességi területén működő iroda fenntartása és a folyamatos feladatellátás biztosítása. Amennyiben ezen feltételek nem teljesülnek, az adott időszakra támogatás nem kerül folyósításra. Az MVH által kiállított teljesítési igazolás képezi a kifizetés elszámolásának alapját. A teljesítési igazolás alapján a LEADER HACS a 11. § (5) bekezdés a) pontja szerinti kiadások 100%-ának elszámolására jogosult.

(4) Amennyiben a 2. § (1) bekezdés szerinti feladatokat a LEADER HACS nem teljes körűen látta el az adott időszakban, az MVH és az IH jogosult a teljesítési arányt csökkenteni a LEADER HACS számára a 11. § (5) bekezdés b) pontjában meghatározott időszakot megelőző három hónapban felmerült összes dologi és személyi kiadásra megállapított támogatási összeg tekintetében.

(5) Ha az átruházott feladatokról szóló szerződés a lejáratát megelőzően szűnik meg vagy az adott elszámolási időszakban a 2. § (1) bekezdés j) pontja szerinti feladatellátásra annak ellenére nem került sor, hogy az ellátandó feladatok meghatározásra kerültek, a LEADER HACS a támogatási összeg legfeljebb 60%-ának lehívására jogosult a (8) bekezdésében foglaltak figyelembevételével.

(5a)33 Amennyiben közös megegyezéssel szűnik meg átruházott feladatellátásról szóló szerződés, a LEADER HACS a támogatási összeg 100%-ának lehívására jogosult a (6) bekezdésben foglalt teljesítés igazolás figyelembevétele mellett.

(6) Amennyiben a LEADER HACS nem lát el – sem önállóan, sem bevont szervezet útján – átruházott feladatokat, abban az esetben a feladatellátást igazoló teljesítésigazolást az IH állítja ki.

(7) Az MVH a (2) bekezdésben meghatározott teljesítésigazolásokról szóló összesítő táblázatot minden hónap 20. napjáig megküldi az IH részére.

(8) Ha a teljesítésigazolás a beszámolóban szereplő feladatok 100%-nál kisebb mértékű teljesítéséről szól, a támogatás legmagasabb összege a kifizetési kérelem alapján a vidékfejlesztési támogatási intézkedésekre vonatkozó ellenőrzési eljárások, valamint a kölcsönös megfeleltetés végrehajtása tekintetében az 1698/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2011. január 27-i, 65/2011/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: 65/2011/EU bizottsági rendelet) 30. cikk (1) bekezdése szerinti szankcióval csökkentett támogatási összegének és a teljesítés mértékének a szorzata.

(9) A teljesítésigazolás tartalmazza a támogatásra jogosult szervezet megnevezését, a munkatervben szereplő teljesített feladatok azonosítóját és százalékos teljesítési arányát, szankcionálás esetén a vonatkozó indoklást.

7. A támogatás igénybevételének feltétele

10. § Támogatás igénybevételére az IH által kiadott elismerő határozattal rendelkező LEADER HACS jogosult.

8. A támogatási és a kifizetési kérelem benyújtása

11. § (1) Az új HACS az IH által kiadott elismerő határozat kézhezvételét követően a támogatási kérelmet az (5) bekezdésben meghatározott időszakokban nyújthatja be az MVH által rendszeresített, az MVH honlapján közzétett formanyomtatványon. A formanyomtatvány kötelezően tartalmazza

a) az ügyfél-azonosítási adatokat,

b) az igényelt támogatásra vonatkozó adatokat,

c) az elszámolható kiadásokra vonatkozó adatokat,

d) a tervezett szolgáltatásokra vonatkozó adatokat,

e) az ügyfél nyilatkozatát a vonatkozó feltételek megismeréséről és tudomásulvételéről, valamint

f) az ügyfél aláírását.

(2) A támogatási kérelem egyben első kifizetési kérelemnek is minősül.

(3) A támogatási kérelemhez csatolni kell

a) az IH által kiállított elismerő határozatot, valamint

b) a támogatásra jogosult szervezet bejegyzéséről szóló jogerős bírósági nyilvántartásba vételt tartalmazó határozat hitelesített másolatát.

(4) A támogatási kérelemhez a Vhr. 27. § e), f), h) és i) pontjában foglaltaktól eltérően pénzügyi és üzleti tervet nem kell csatolni.

(5) A LEADER HACS a kifizetési kérelmet az MVH-hoz nyújtja be, a Vhr. 17. § (2) bekezdésében foglalt benyújtástól eltérően az alábbi időszakokban:

a) – a b) pontban meghatározott időszakok kivételével – havonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző egy hónapban a munkaviszony alapján foglalkoztatottak kapcsán felmerült bér és járulékok, valamint iroda bérleti díjának és rezsi – így különösen a fűtés, világítás, víz, csatorna, internet, távfelügyelet – költségének, továbbá a bevont szervezet díjának elszámolására;

b) háromhavonta a benyújtás hónapját közvetlenül megelőző három hónapban felmerült, – az a) pont alapján elszámolt kiadások kivételével – dologi és személyi jellegű kiadásokra

január 1. és 31., április 1. és 30., július 1. és 31., valamint október 1. és 31. között.

(5a)34 Az (5) bekezdés b) pontja szerinti kifizetési kérelmek esetén, a 2012. évben a harmadik negyedévi határidőt megtartottnak kell tekinteni, amennyiben a benyújtás 2012. augusztus 15-ig megtörtént.

(5b)35 Az ügyfél a 2015 októberében benyújtott kifizetési kérelmében – az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakon felül – elszámolhatja a 2015 októberében felmerült személyi és dologi kiadásokat is.

(6)36 Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kifizetési kérelem benyújtására az a LEADER HACS jogosult, amely az MVH-val kötött feladat átruházásról szóló szerződésben meghatározott feladatait ellátta, vagy, amelynek átruházott feladatellátásról szóló szerződése közös megegyezéssel szűnt meg, és munkatervi feladatait ellátta.

(7) Amennyiben a LEADER HACS képviseletében bekövetkező változás bírósági bejegyzését megelőzően a képviseletre jogosult személy hiánya miatt

a) nem került sor kifizetési kérelem benyújtására, vagy

b) a kifizetési kérelem elutasításra került,

a képviseletre jogosult személy bírósági bejegyzését követő kifizetési időszakban benyújtott kifizetési kérelemben elszámolható a benyújtani elmulasztott vagy elutasított kifizetési kérelmekben elszámolni kívánt kiadás.

(8) A kifizetési kérelemhez csatolni kell:

a) a 2. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok ellátásáról szóló teljesítési igazolást a 9. § (1)–(3) bekezdésének figyelembe vételével;

b) a 7. § (6) bekezdése esetén a két árajánlatot és a választás indoklását;

c)37 a 2. § (1) bekezdés c) pontja, a 2. § (4) bekezdése, az 5. § (4) és (9) bekezdése, valamint a 7. § (6) bekezdése értelmében az IH írásbeli hozzájáruló nyilatkozatát;

d) a külön MVH közleményben megjelölt dokumentumokat; valamint

e)38 a 2. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott tanulmány, helyzetfeltáró elemzés elszámolásakor az 5. § (8) bekezdés szerinti döntéseket, a 10. melléklet szerinti nyilatkozatot és a 4. melléklet szerinti vonatkozó IH jóváhagyást.

(9)39 A 80.20.10 TESZOR alatt elszámolható Távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége megnevezésű elszámolható kiadásra vonatkozóan a 2010. július 1. után felmerült, pénzügyileg teljesített, az MVH által még ki nem fizetett kiadásokat igazoló bizonylatok elszámolhatóak a 2012. április 1. és 30. között benyújtott kifizetési kérelemben.

(10) A Vhr. 19. § (6) bekezdésétől eltérően a kiadást igazoló bizonylaton az ügyfél nem köteles feltüntetni a tétel Szolgáltatások Jegyzéke (a továbbiakban: SZJ) vagy a vámtarifa számát (a továbbiakban: VTSZ) vagy a Kombinált Nomenklatúrakódját (a továbbiakban: KN-kód), ha az általános forgalmi adóról szóló törvény nem írja elő. Az általános forgalmi adó alapját, mértékét, az 1–3. mellékletben meghatározott, elszámolható tételek lista szerinti beazonosítását lehetővé tevő, pontos megnevezését a bizonylatnak tartalmaznia kell.

(11) Az MVH a kifizetési kérelem értékelése során a költségek jogosultságának vizsgálata érdekében a 65/2011/EU bizottsági rendelet 24. cikke alapján adminisztratív ellenőrzést végez. A tanulmányok, helyzetfeltáró elemzések esetén az MVH a 11. melléklet szerinti formai és tartalmi ellenőrzést végez.

(12)40 A Vhr. 17. § (3) bekezdésében foglaltaktól eltérően, az utolsó kifizetési kérelmet legkésőbb 2015. október 31-ig kell benyújtani.

9. Jogkövetkezmények

12. § (1) Ha az IH visszavonja a LEADER HACS címet, a LEADER HACS támogatási jogosultsága megszűnik. Amennyiben a LEADER HACS cím visszavonására az 54/2011. (VI. 10.) VM rendelet 7. § (1) bekezdésben meghatározott ok miatt kerül sor, a LEADER HACS a korábban megítélt támogatási összegből beszerzett tárgyi eszköz bruttó beszerzési értékének a kifizetési határozat közlésétől számított,

a) 1 éven belül a 100%-át,

b) 2. évben a 80%-át,

c) 3. évben a 60%-át,

d) 4. évben a 40%-át,

e) 5. évben a 20%-át,

köteles visszafizetni.

(2) Amennyiben a címvisszavonással érintett LEADER HACS az üzemeltetési kötelezettséggel érintett eszközeit ingyenesen használatba adja a korábbi illetékességi területén létrejövő új LEADER HACS-nak, akkor az (1) bekezdésben szereplő szankció alól mentesül.

10. Záró rendelkezések

13. § (1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépését megelőzően a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek és a LEADER helyi akciócsoportok részére az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet keretében nyújtott támogatás részletes feltételeiről szóló 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet [a továbbiakban: 141/2008. (X. 30.) FVM rendelet] alapján benyújtott kifizetési kérelmek alapján folyamatban lévő eljárásokra a 141/2008. (X. 30.) FVM rendeletet kell alkalmazni.

(3)41 A 11. § (9) bekezdésben szabályozott távfelügyelet, felügyeleti rendszerek költsége megnevezésű elszámolható kiadás kivételével a 2012. április 1-jét megelőzően felmerült költségek elszámolhatósága tekintetében a 141/2008. (X. 30.) FVM rendeletet kell alkalmazni.

(4)42 E rendeletnek a LEADER Helyi Akciócsoportok feladat ellátásához az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatás részletes feltételeiről szóló 30/2012. (III. 24.) VM rendelet, valamint az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a LEADER Európai Unión belüli és harmadik országbeli területekkel való nemzetközi együttműködés végrehajtásához 2012-től nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 99/2012. (IX. 25.) VM rendelet módosításáról szóló 110/2012. (X. 15.) VM rendelettel [a továbbiakban: 110/2012. (X. 15.) VM rendelet] megállapított 5. § (1), 8. § (2) és 11. § (5a) bekezdését a 110/2012. (X. 15.) VM rendelet hatálybalépésekor43 folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(5)44 E rendeletnek az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes vidékfejlesztési támogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 106/2013. (XI. 26.) VM rendelettel megállapított 6. § (6) bekezdését, 7. § (7), (9) és (10) bekezdését, 8. § (2), (5) és (6) bekezdését, valamint 1. mellékletét a 2013. december 1-jétől felmerült kiadások esetében kell alkalmazni.

(6)45 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelettel megállapított 7. § (11) bekezdést, 11. § (12) bekezdést, valamint 1. mellékletet a 2014. október 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(7)46 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 7/2015. (II. 17.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet] megállapított 8. § (7a) bekezdést, 9. § (5a) bekezdést a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet hatálybalépésekor47 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(8)48 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet] megállapított

a) 11. § (6) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor49 folyamatban lévő ügyekben,

b) 1. mellékletét a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet hatálybalépésekor50 folyamatban lévő kifizetési időszak egésze tekintetében

is alkalmazni kell.

(9)51 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeleteknek a Herman Ottó Intézet megalapításával összefüggő módosításáról szóló 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelettel megállapított 5. § (4) és (9) bekezdést az 5. § (10) bekezdésétől eltérően a 2015. június 9. napját követően megkezdett szolgáltatás megrendelésre is alkalmazni kell.

(10)52 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap a társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet]

a) megállapított 5. § (4), (6), (8) és (9) bekezdést, 6. § (6) bekezdést, 7. § (6) és (7a) bekezdést 8. § (7a) bekezdést, valamint a 11. § (8) bekezdés c) pontját a 2015. július 1. napjától felmerülő kiadások tekintetében is alkalmazni kell,

b) megállapított 2. § (4) és (7) bekezdést, valamint 7. § (9) bekezdést az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet hatálybalépésekor53 folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell,

c) hatályon kívül helyezett 5. § (10) bekezdést a 2015. július 1. napjától felmerülő kiadások tekintetében sem kell alkalmazni.

(11)54 Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és az Európai Halászati Alap társfinanszírozásában megvalósuló egyes agrár-vidékfejlesztési támogatási rendeletek módosításáról szóló 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelettel [a továbbiakban: 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet] hatályon kívül helyezett 5. § (1) bekezdést nem kell alkalmazni a 2015. július 1. napjától felmerülő kiadások tekintetében.

14. § Ez a rendelet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról szóló 1698/2005/EK tanácsi rendelet 63. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

15–17. §55

1. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez56

Elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások (SZJ03, TESZOR)

 

A

B

C

D

1.

SZJ 03

Megnevezés

TESZOR 15

Megnevezés

2.

2211

Könyvkiadás

58.11

Könyvkiadás

3.

2212

Napilapkiadással kapcsolatos szolgáltatás

58.13

Napilap kiadás

4.

2213

Időszaki kiadvány kiadása

58.14

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása

5.

2215

Egyéb kiadás

58.19

Egyéb kiadói tevékenység

6.

2221

Napilapnyomási szolgáltatás

18.11.10

Napilapnyomás

7.

2222

Máshova nem sorolt nyomás

18.12

Nyomás (kivéve: napilap)

8.

2223

Könyvkötés

18.14

Könyvkötés, kapcsolódó szolgáltatás

9.

2224

Nyomdai előkészítő tevékenység

18.13

Nyomdai előkészítő tevékenység

10.

2225

Kisegítő nyomdai tevékenység

18.13.30

Kiegészítő nyomdai szolgáltatás

11.

2225

Kisegítő nyomdai tevékenység

18.14.1

Könyvkötés

12.

3612

Irodabútor gyártása

31.01.99

Irodabútor és üzletberendezés gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

13.

3614

Egyéb bútor gyártása

31.09.91

Bútoripari befejező szolgáltatás (kivéve: a szék és ülőbútor kárpitozása)

14.

 

 

31.09.99

Egyéb bútor gyártásával kapcsolatos részműveletek végzése bérmunkában

15.

4011

Villamosenergia-termeléssel kapcsolatos szolgáltatás

35.11

Villamosenergia-termelés

16.

4013

Villamosenergia-elosztás, -kereskedelem

35.13.

Villamosenergia-elosztás

17.

 

 

35.14.

Villamosenergia-kereskedelem

18.

4022

Gázelosztás, -kereskedelem

35.22.10

Gáznemű fűtőanyagok vezetékes elosztása;

19.

 

 

35.23.10

Gáz vezetékes kereskedelme

20.

4030

Távfűtés

35.30.12

Gőz- és melegvíz-ellátás csővezetéken keresztül

21.

4100

Víztermelés, -kezelés, -elosztás

36.00.20

Vezetékes víz kezelése, elosztása

22.

 

 

36.00.30

Vízkereskedelem vízvezeték-hálózaton keresztül

23.

4525

Egyéb betonozás

43.99.40

Betonozás

24.

 

Kőműves-, falazómunka

43.99.60

Kőművesmunkák, falazás

25.

4533

Víz-, gáz-, fűtésszerelés

43.22.12

Fűtés, szellőző- és légkondicionáló-szerelés

26.

 

 

43.22.11

Vízvezeték és vízelvezető-szerelés

27.

 

 

43.22.20

Gázszerelés

28.

4534

Egyéb épületgépészeti szerelés

43.21.10

Villanyszerelés

29.

 

 

43.29.19

M. n. s. egyéb épületgépészeti szerelés

30.

4541

Vakolás

43.31.10

Vakolás

31.

4542

Ajtó, ablak beszerelése

43.32.10

Épületasztalos-szerkezet szerelése

32.

4543

Külső padló-, falburkolás csempével

43.33.10

Burkolás

33.

 

Belső padló-, falburkolás csempével

43.33.10

Burkolás

34.

 

Padlóburkolás rugalmas burkolattal

43.33.29

Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás

35.

 

Egyéb aljzatfedés, -burkolás

43.33.29

Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás

36.

 

Falburkolás, -tapétázás

43.33.29

Egyéb m.n.s. padló- és falburkolás; tapétázás

37.

4544

Festés, üvegezés

43.34.20

Üvegezés

38.

 

 

43.34.10

Festés

39.

5247

Könyv-, újság-, papíráru-kiskereskedelem

47.00.61

Könyv-kiskereskedelem

40.

 

 

47.00.62

Újság, folyóirat kiskereskedelme

41.

 

 

 

Papíráru-, írószer-kiskereskedelem

42.

5274

Egyéb fogyasztási cikk javítása

95.11.10

Számítógép és -periféria javítása

43.

 

 

95.12.10

Kommunikációs eszköz javítása

44.

 

 

95.29.19

M.n.s. személyi-, háztartási cikk javítása

45.

5510

Szállodai szolgáltatás

55.10.10

Szálláshely-szolgáltatás szobákban, önálló egységekben napi takarítással

46.

5523

Egyéb szálláshely-szolgáltatás

55.20.19

Egyéb szálláshely-szolgáltatás napi takarítás nélkül

47.

 

 

55.90.19

Egyéb m.n.s. szálláshely-szolgáltatás

48.

5530

Étkezőhelyi vendéglátás

56.10.11

Ételszolgáltatás teljes kiszolgálással

49.

 

 

56.10.13

Önkiszolgáló ételszolgáltatás

50.

 

 

56.10.19

Egyéb ételszolgáltatás

51.

5551

Munkahelyi étkeztetés

56.29.20

Üzemi étkeztetés

52.

6010

Vasúti szállítás

49.10.11

Város és tájnéző személyszállítás vasúton

53.

 

 

49.10.19

Egyéb helyközi vasúti személyszállítás

54.

6021

Menetrendszerű egyéb szárazföldi személyszállítás

49.31.10

Városi és elővárosi vasúti személyszállítás

55.

 

 

49.31.21

Városi és elővárosi menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

56.

 

 

49.39.11

Távolsági menetrend szerinti szárazföldi személyszállítás

57.

6022

Taxis személyszállítás

49.32.11

Taxis személyszállítás

58.

6023

Egyéb szárazföldi személyszállítás

49.39.39

Egyéb m.n.s. szárazföldi személyszállítás

59.

6024

Közúti teherszállítás

49.42.19

Egyéb költöztetés

60.

 

 

49.41.20

Tehergépjármű kölcsönzése vezetővel

61.

6210

Menetrendszerű légi szállítás

51.10.13

Nemzetközi menetrend szerinti légi személyszállítás

62.

6321

Egyéb, szárazföldi szállítást segítő tevékenység

52.21.29

Egyéb szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás

63.

6411

Nemzeti postai tevékenység

53.10.11

Hírlap, időszaki kiadvány postai továbbítása (egyetemes kötelezettséggel)

64.

 

 

53.10.12

Levélküldeménnyel kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás

65.

 

 

53.10.13

Postacsomagokkal kapcsolatos egyetemes postai szolgáltatás

66.

 

 

53.10.14

Postahivatali szolgáltatás

67.

 

 

53.10.19

Egyéb postai szolgáltatás (egyetemes kötelezettséggel)

68.

6412

Futárpostai tevékenység

53.20.19

Egyéb m.n.s. postai, futárpostai szolgáltatás

69.

6420

Távközlés

61.10.43

Szélessávú internet-hozzáférés vezetékes hálózaton

70.

 

 

61.10.49

Egyéb, vezetékes interneten nyújtott távközlési szolgáltatás

71.

 

 

61.20.12

Mobil hangszolgáltatások

72.

 

 

61.20.30

Adatátvitel vezeték nélküli távközlő hálózaton

73.

 

 

61.20.41

Keskenysávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton

74.

 

 

61.20.42

Szélessávú internetelérés vezeték nélküli hálózaton

75.

 

 

61.20.49

Egyéb vezeték nélküli internetszolgáltatás

76.

 

 

61.90.10

Egyéb távközlés

77.

6512

Egyéb monetáris közvetítés

64.19.25

Monetáris intézmények nem jelzálog alapú üzleti hitelnyújtása

78.

 

 

64.19.30

Egyéb m.n.s. monetáris pénzügyi szolgáltatás

79.

6522

Egyéb m.n.s. pénzügyi szolgáltatás

64.99.19

Egyéb m. n. s. pénzügyi szolgáltatás (kivéve a biztosítás és a nyugdíjalapok)

80.

6603

Nem életbiztosítás

65.12.90

Egyéb nem életbiztosítás

81.

 

 

65.12.49

Egyéb vagyonikár-biztosítás

82.

7020

Ingatlan bérbeadása, üzemeltetése

68.20.12

Saját tulajdonú és bérelt nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

83.

7110

Gépkocsikölcsönzés

77.11.10

Személygépjármű és könnyűgépjármű kölcsönzése

84.

7121

Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

77.12.11

Tehergépjármű kölcsönzése

85.

 

 

77.12.19

Egyéb szárazföldi jármű kölcsönzése

86.

7133

Irodagép, számítógép kölcsönzése

77.33.11

Irodagép és irodai berendezés kölcsönzése

87.

 

 

77.33.12

Számítógép kölcsönzése

88.

7210

Hardver-szaktanácsadás

62.02.10

Hardver-szaktanácsadás

89.

7221

Rendszerszoftver, felhasználói szoftver kiadása

58.29.11

Csomagolt operációsrendszer

90.

 

 

58.29.12

Csomagolt hálózati szoftver

91.

 

 

58.29.13

Csomagolt adatbázis-kezelő szoftver

92.

 

 

58.29.14

Csomagolt fejlesztő eszköz, programnyelv szoftver

93.

 

 

58.29.21

Általános üzleti, otthoni felhasználásra készült csomagolt alkalmazási szoftver

94.

 

 

58.29.29

Egyéb csomagolt alkalmazási szoftver

95.

7222

Egyéb szoftver-szaktanácsadás, -ellátás

62.02.20

Rendszer-, szoftver-szaktanácsadás

96.

 

 

62.01.11

IT-alkalmazás tervezés, fejlesztés

97.

 

 

62.01.12

IT-hálózatrendszer tervezése, fejlesztése

98.

 

 

62.02.30

IT műszaki támogatás

99.

 

 

62.02.10

Hardver-szaktanácsadás

100.

 

 

62.09.20

Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás

101.

7230

Adatfeldolgozás

62.03.11

Hálózatüzemeltetés

102.

 

 

62.03.12

Számítógépes rendszer menedzselése

103.

 

 

63.11.11

Adatfeldolgozás

104.

 

 

63.11.12

Webhoszting-szolgáltatás

105.

 

 

63.11.13

Alkalmazási program szolgáltatása

106.

 

 

63.11.19

Egyéb hoszting, ITinfrastruktúra szolgáltatás

107.

7240

Adatbázis-tevékenység, on-line kiadás

58.11.30

On-line könyv

108.

 

 

58.19.29

Egyéb m.n.s. on-line tartalom

109.

7250

Irodagép-, számítógép-javítás

33.12.16

Irodagép (kivéve: a számítógép és perifériái) javítása, karbantartása

110.

 

 

95.11.10

Számítógép és -periféria javítása

111.

7260

Egyéb számítástechnikai tevékenység

62.09.10

Számítógép, periféria telepítése

112.

 

 

62.09.20

Egyéb m.n.s. információtechnológiai, számítógépes szolgáltatás

113.

7310

Műszaki kutatás, fejlesztés

72.19.6

Egyéb természettudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

114.

7320

Humán kutatás, fejlesztés

72.20.4

Egyéb társadalomtudományi és humántudományi kutatás és kísérleti fejlesztés

115.

7411

Jogi tevékenység

69.10.19

Egyéb jogi szolgáltatás

116.

7411

Jogi dokumentálás

69.10.16

Közjegyzői szolgáltatás, egyéb jogi dokumentumok létrehozása

117.

7412

Számviteli, adószakértői tevékenység

69.20.10

Könyvvizsgálói (audit) szolgáltatás

118.

 

 

69.20.21

Beszámoló felülvizsgálata

119.

 

 

69.20.22

Számviteli jelentés összeállítása

120.

 

 

69.20.24

Bérszámfejtés

121.

 

 

69.20.29

Egyéb számviteli szolgáltatás

122.

 

 

69.20.23

Könyvelés

123.

 

 

69.20.31

Adótanácsadás, adóbevallás készítése vállalkozások részére

124.

7413

Piac-, közvélemény-kutatás

73.20.11

Piackutatás: minőségi felmérés

125.

 

 

73.20.12

Piackutatás: mennyiségi eseti felmérés

126.

 

 

73.20.13

Piackutatás: mennyiségi, folyamatos és rendszeres felmérés

127.

 

 

73.20.14

Nem felmérés jellegű piackutatás

128.

 

 

73.20.19

Egyéb piackutatás

129.

 

 

73.20.20

Közvélemény-kutatás

130.

7414

Üzletviteli tanácsadás

70.21.

PR, kommunikációs tanácsadás

131.

 

 

70.22.

Üzletviteli, egyéb vezetési tanácsadás

132.

7420

Építészeti tervezés/Egyéb műszaki tervezése,…

71.11.10

Építészeti terv, tervrajz

133.

 

Építészeti tervezés/Egyéb építészeti szolgáltatás

71.11.22

Nem lakóépületekre vonatkozó építészmérnöki szolgáltatás

134.

 

 

71.11.23

Műemlékvédelmi építészmérnöki szolgáltatás

135.

 

 

71.11.24

Építészmérnöki tanácsadás

136.

 

 

71.12.11

Mérnöki tanácsadás

137.

7440

Hirdetés

73.11.11

Teljes körű hirdetési szolgáltatás

138.

 

 

73.11.19

Egyéb hirdetési szolgáltatás

139.

 

 

73.12.11

Reklámfelület értékesítése nyomtatott médiában díjazásért vagy szerződéses alapon

140.

 

 

73.12.12

Reklámfelület értékesítése televízióban és rádióban díjazásért vagy szerződéses alapon

141.

 

 

73.12.13

Reklámfelület értékesítése az interneten díjazásért vagy szerződéses alapon

142.

 

 

73.12.19

Reklámfelület értékesítése egyéb helyen díjazásért vagy szerződéses alapon

143.

7460

Távfelügyelet

80.20.10

Biztonsági-rendszer szolgáltatás

144.

7470

Takarítás, tisztítás

81.21

Épülettakarítás

145.

 

 

81.29.11

Fertőtlenítés, kártevőirtás

146.

 

 

81.22.11

Ablaktisztítás

147.

 

 

81.29.19

M. n. s. egyéb takarítás

148.

7481

Fényképészet

74.20.23

Eseményfényképészet, videofelvétel készítése

149.

 

 

74.20.31

Fényképelőhívás, -kidolgozás

150.

7485

Titkári, fordítói tevékenység

82.19.11

Sokszorosítás

151.

 

 

74.30.11

Fordítás

152.

 

 

74.30.12

Tolmácsolás

153.

 

 

82.11.10

Összetett adminisztratív szolgáltatás

154.

 

 

82.19.13

Dokumentumkészítés, egyéb irodai kiegészítő szolgáltatás

155.

7487

Máshova nem sorolt, egyéb gazdasági szolgáltatás

74.90.19

Egyéb m.n.s. tudományos és műszaki tanácsadás

156.

 

 

74.90.20

Egyéb m.n.s. szakmai, tudományos és üzleti szolgáltatás tevékenység

157.

 

 

82.30.11

Konferencia szervezése

158.

 

 

82.99.19

Egyéb m.n.s. kiegészítő üzleti szolgáltatás

159.

7511

Általános közigazgatás

84.11

Általános közigazgatás

160.

8042

Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás

85.59.19

Egyéb m.n.s oktatás

161.

8512

Járóbeteg-ellátás

86.21.10

Általános járóbeteg-ellátás

162.

9001

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

37.00

Szennyvíz gyűjtése, kezelése

163.

9002

Hulladékgyűjtés, -kezelés

38.11

Nem veszélyes hulladék gyűjtése

164.

 

 

38.12.1

Veszélyes hulladék gyűjtése

165.

 

 

38.21

Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása

166.

9112

Szakmai érdekképviselet

94.12.10

Szakmai érdekképviselet

167.

9211

Film-, videogyártás

59.11.13

Egyéb televízióműsor készítés

168.

 

 

59.12.1

Film-, videogyártás, televíziós műsorfelvétel utómunkálatai

169.

 

 

59.13.12

Film-, video- és televízióprogram terjesztése

170.

9212

Film-, videoterjesztés

59.13.12

Film-, video-, televízióprogram terjesztése

171.

9220

Rádió-, televízióműsor-szolgáltatás

59.11.13

Egyéb televízióműsor készítés

172.

 

 

59.20.11

Hangfelvétel készítése

173.

 

 

59.20.12

Élőhangfelvétel készítés

174.

 

 

60.10.30

Rádiós reklámidő

175.

 

 

60.20.30

Televíziós reklámidő

176.

63.21.22

közút üzemeltetése

52.21.22

közút üzemeltetése

2. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Elszámolható, működéshez kötődő dologi jellegű kiadások VTSZ szám alapján
1.táblázat

 

A

B

1.

0401

Tej és tejszín nem sűrítve, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása nélkül

2.

0402

Tej és tejszín sűrítve vagy cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával

3.

0409

Termelői méz (helyi termék)

4.

0603

Díszítés vagy csokorkészítés céljára szolgáló vágott virág és bimbó frissen, szárítva, fehérítve, festve, impregnálva vagy másképpen kikészítve

5.

0901

Kávé nyersen, pörkölve vagy koffeinmentesen is; kávéhéj és -burok; bármilyen arányban valódi kávét tartalmazó pótkávé

6.

1701

Nád- vagy répacukor és vegytiszta szacharóz szilárd állapotban

7.

1905

Kenyér, cukrászsütemény, kalács, keksz (biscuit) és más pékáru kakaótartalommal is; áldozóostya, üres gyógyszerkapszula, pecsételőostya, rizspapír és hasonló termék

8.

2007

Dzsem, gyümölcskocsonya, gesztenyepüré

9.

2009

Gyümölcslé (beleértve a szőlőmustot is) és zöldséglé nem erjesztve és hozzáadott alkoholtartalom nélkül, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával is

10.

2101

Kávé-, tea-, vagy matétea-kivonat, -eszencia és -koncentrátum és ezen termékeken vagy kávén, teán, vagy matéteán alapuló készítmények; pörkölt cikória és más pörkölt pótkávé, valamint ezeknek kivonata, eszenciája és koncentrátuma

11.

2201

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és a szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadása és ízesítés nélkül; jég és hó

12.

2202

Víz, beleértve a természetes vagy mesterséges ásványvizet és szénsavas vizet is, cukor vagy más édesítőanyag hozzáadásával vagy ízesítve és más alkoholmentes ital, a 2009 vtsz. alá tartozó gyümölcs- és zöldséglevek kivételével

13.

2204

Bor friss szőlőből, beleértve a szeszezett bort is; szőlőmust, a 2009 vtsz. alá tartozó kivételével

14.

2208

Nem denaturált etil-alkohol kevesebb, mint 80 térfogatszázalék alkoholtartalommal; szesz, likőr és más szeszes ital

15.

2710

Kőolaj és bitumenes ásványokból előállított olaj, a nyers kivételével; másutt nem említett olyan készítmény, amely legkevesebb 70 tömegszázalékban kőolajat vagy bitumenes ásványokból előállított olajat tartalmaz, ez az olaj a készítmény lényeges alkotórésze; olajhulladék

16.

3212

Nem vizes közegben diszpergált pigmentek (beleértve a fémport és -pelyhet is), folyékony vagy paszta formában, amelyet a zománc- és festékgyártásban használnak; nyomófólia; festő- és színezőanyagok kimért adagokban és formákban a kiskereskedelemben szokásos kiszerelésben

17.

3401

Szappan; szappanként használt szerves felületaktív termékek és készítmények rúd, kocka vagy más formába öntve, szappantartalommal is; bőr (testfelület) mosására szolgáló szerves felületaktív anyagok vagy készítmények folyadék vagy krém formájában és a kiskereskedelmi forgalom számára kiszerelve szappantartalommal is; szappannal vagy tisztítószerrel impregnált, bevont vagy borított papír, vatta, nemez vagy nem szőtt textília

18.

3402

Szerves felületaktív anyagok (a szappan kivételével); felületaktív készítmény, mosókészítmények (beleértve a kiegészítő mosóanyagokat is), szappantartalmú tisztító - készítmények, a 3401 vtsz. alá tartozó kivételével

19.

3506

Máshol nem említett elkészített enyv és más elkészített ragasztó; enyvként vagy ragasztóként használható termékek, a kiskereskedelemben enyvként vagy ragasztóként szokásos módon kiszerelve, legfeljebb 1 kg tiszta tömegben

20.

3605

Gyufa, a 3604 vtsz. alá tartozó pirotechnikai cikkek kivételével

21.

3702

Fényérzékeny, megvilágítatlan fényképészeti film tekercsben, bármilyen anyagból a papír, a karton a textil kivételével; fényérzékeny, megvilágítatlan, azonnal előhívó film tekercsben

22.

3919

Öntapadó műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag, csík és más sík formában, tekercsben is

23.

3920

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík, amely nem porózus, és nem erősített, nem laminált vagy más anyagokkal hasonlóan nem kombinált

24.

3921

Más műanyag lap, lemez, film, fólia, szalag és csík

25.

3924

Műanyag edények, evőeszközök, konyhafelszerelések, más háztartási eszközök, és higiéniai vagy tisztálkodási áruk

26.

3926

Műanyagból készült más áruk és a 3901-3914 vtsz. alá tartozó más anyagokból készült áruk

27.

4016

Más áru vulkanizált lágygumiból

28.

4401

Tűzifa hasáb, tuskó, rőzse, köteg vagy hasonló formában; faforgács vagy hasonló részek; fűrészpor és fahulladék és -maradék, hasáb, brikett, labdacs (pellet) vagy hasonló alakra tömörítve is

29.

4601

Fonat és fonásanyagból készült hasonló áru csíknak összeállítva is; fonásanyag, fonat és fonásanyagból készült hasonló termék párhuzamos pászmákban lap alakban összekötve vagy szőve, félig kész vagy késztermék is (pl. gyékényszőnyeg, lábtörlő, függöny)

30.

4602

Kosáráru, fonásáru és fonásanyagból közvetlenül kész alakban előállított más áru vagy a 4601 vtsz. alá tartozó anyagokból készült áru; szivacsból (luffaszivacs) készült áru

31.

4801

Újságpapír tekercsben vagy ívben

32.

4802

Nem bevont papír és karton írásra, nyomtatásra vagy más grafikai célra, és nem perforált lyukkártya- és lyukszalagpapír tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben, a 4801 vagy a 4803 vtsz. alá tartozó papír kivételével; kézi merítésű papír és karton

33.

4803

Toalett vagy arcápoló selyem alappapír, törölköző vagy szalvéta alappapír, továbbá hasonló háztartási vagy egészségügyi cikk előállítására felhasználható, kreppelt, ráncolt, domborított, perforált, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott alappapír, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék tekercsben vagy ívben

34.

4804

Nem bevont nátronpapír és -karton tekercsben vagy ívben, a 4802 vagy 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

35.

4805

Nem bevont más papír és karton tekercsben vagy ívben az árucsoporthoz tartozó Megjegyzések 3. pontjában megengedettnél nem nagyobb mértékben megmunkálva vagy feldolgozva

36.

4806

Növényi pergamen, zsírpapír, pauszpapír (átmásolópapír) és pergamenpapír és más fényezett, átlátszó vagy áttetsző papír tekercsben vagy ívben

37.

4807

Többrétegű papír és karton (ragasztóval összeragasztott papír- vagy kartonlapokból összeállítva) felületi impregnálás vagy bevonás nélkül, belső erősítéssel is, tekercsben vagy ívben

38.

4808

Hullámpapír és -karton (egy vagy két oldalon sima papírral beborított is), kreppelt, redőzött, domborított vagy perforált papír és karton tekercsben vagy ívben, a 4803 vtsz. alá tartozók kivételével

39.

4809

Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír, nyomtatott is (beleértve a sokszorosító stencilezéshez vagy az ofszet nyomólemezhez való bevont vagy impregnált papírt is), tekercsben vagy ívben

40.

4810

Papír és karton egyik vagy mindkét oldalán kaolinnal (kínai agyaggal) vagy más szervetlen anyaggal bevonva, kötőanyag felhasználásával is, de más bevonat nélkül, felületileg színezett, díszített vagy nyomtatott is, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben

41.

4811

Papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék bevonva, impregnálva, borítva, felületileg színezve, díszítve vagy nyomtatva, tekercsben vagy téglalap (beleértve a négyzet) alakú ívben, bármilyen méretben a 4803, 4809 vagy a 4810 vtsz. alá tartozók kivételével

42.

4816

Karbonpapír, önmásolópapír és más másoló vagy átíró más papír (a 4809 vtsz. alá tartozók kivételével), a sokszorosító stencil- és az ofszet nyomólemezpapír, dobozba kiszerelve is

43.

4817

Boríték, zárt levelezőlap, postai levelezőlap és más levelezőlap papírból vagy kartonból; levelezőpapír-készletet tartalmazó, papírból vagy kartonból készült doboz, tasak, tárca és mappa

44.

4818

Toalett- (WC-) és hasonló papír, háztartási vagy egészségügyi célra szolgáló cellulózvatta vagy cellulózszálból álló szövedék, legfeljebb 36 cm széles tekercsben vagy méretre vagy alakra vágva; zsebkendő, tisztítókendő, törlő, asztalterítő, szalvéta, csecsemőpelenka, tampon, lepedő és hasonló háztartási, egészségügyi vagy kórházi cikk, ruházati cikk és ruházati tartozék papíripari rostanyagból, papírból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

45.

4819

Doboz, láda, tok, zsák és más csomagolóeszköz papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből; iratgyűjtő doboz, levéltartó doboz és hasonló cikk papírból vagy kartonból irodai, üzleti vagy hasonló célra

46.

4820

Regiszter, üzleti könyv, jegyzetfüzet (notesz), megrendelőkönyv, orvosi vénytömb, írótömb, előjegyzési jegyzettömb, napló és hasonló termék, iskolai füzet, írómappa, iratrendező (cserélhető lapokkal vagy más), dosszié, iratborító, sokszorosított üzleti űrlap, karbon betétlapos tömb és más irodaszer papírból vagy kartonból; album, minták vagy gyűjtemények számára és könyvborító papírból vagy kartonból

47.

4821

Mindenféle címke papírból vagy kartonból, nyomtatott is

48.

4823

Más papír, karton, cellulózvatta és cellulózszálból álló szövedék méretre vagy alakra vágva; más termék papíripari rostanyagból, papírból, kartonból, cellulózvattából vagy cellulózszálból álló szövedékből

49.

4901

Nyomtatott könyv, brosúra, röpirat és hasonló nyomtatvány, egyes lapokban is

50.

4902

Újság, folyóirat és időszakos kiadvány, illusztrálva vagy reklámtartalommal is

51.

4905

Nyomtatott térkép és vízrajzi vagy minden más hasonló nyomtatott térkép, beleértve az atlaszt, falitérképet, helyrajzi térképet és földgömböt is

52.

4906

Eredeti, kézzel készült tervrajz és műszaki rajz építészeti, gépészeti, ipari, kereskedelmi, helyrajzi vagy hasonló célra; kézírásos szöveg; mindezek fényérzékeny papírra fényképészeti eljárással és karbonpapírral készített másolatai

53.

4907

Forgalomban lévő vagy forgalomra bocsátásra szánt postai, illeték- vagy hasonló postatiszta bélyeg abban az országban, ahol névértéke van vagy lesz; bélyegzőlenyomattal ellátott papír; bankjegy; csekkűrlap; részvény, értékpapír vagy kötvény és hasonló jogcímű okmányok

54.

4908

Levonókép (levonómatrica)

55.

4909

Nyomtatott vagy illusztrált postai képes levelezőlap; nyomtatott lapok személyes üdvözlettel, üzenettel vagy bejelentéssel, illusztrálva, díszítve és borítékkal is

56.

4910

Bármilyen nyomtatott naptár, beleértve a naptárblokkot is

57.

4911

Más nyomtatvány, beleértve a nyomtatott képet és fényképet is

58.

6305

Zsák és zacskó áruk csomagolására

59.

6308

Szőnyeg, faliszőnyeg, hímzett asztalterítő vagy szalvéta vagy hasonló textiltermékek készítésére szolgáló, szövetből és fonalból álló készlet, tartozékokkal, kellékekkel is, a kiskereskedelmi forgalomban szokásos kiszerelésben

60.

6912

Asztali, konyhai, más háztartási és tisztálkodási áru kerámiából, a porcelán vagy kínai porcelán kivételével

61.

7013

Asztali, konyhai, tisztálkodási, irodai, lakásdíszítési vagy hasonló célra szolgáló üvegáru (a 7010 és a 7018 vtsz. alá tartozók kivételével)

62.

8213

Olló, szabóolló és hasonló olló, valamint ezek pengéi

63.

8303

Páncélburkolatú vagy páncéllal megerősített szekrény (széf), páncélszekrény és páncélozott ajtó és rekesz páncélszobához, pénz- és okirattartó láda, doboz és hasonló nem nemes fémből

64.

8304

Iratgyűjtő doboz, kartotékdoboz, papírtartó tálca, papírtartó kosár, tolltartó, irodai bélyegzőtartó és hasonló irodai vagy íróasztali felszerelés nem nemesfémből, a 9403 vtsz. alá tartozó irodai bútor kivételével

65.

8305

Cserélhető lapos dosszié vagy iratgyűjtő szerelvény, levélkapocs, gemkapocs, jelző címke és ehhez hasonló irodai eszköz nem nemesfémből; fűzőkapocs (pl. irodai, kárpitozási, csomagolási célra) nem nemesfémből

66.

8306

Harang, csengő, gong és hasonló nem elektromos jelzőeszköz nem nemesfémből; kis szobor és más dísztárgy nem nemesfémből; fénykép-, kép- vagy hasonló keret nem nemesfémből; tükör nem nemesfémből

67.

8310

Jelzőtábla, névtábla, címtábla és hasonló tábla, szám, betű és más jel nem nemesfémből, a 9405 vtsz. alá tartozó kivételével

68.

8414

Lég- vagy vákuumszivattyú, lég- vagy más gázkompresszor és ventilátor; elszívó vagy visszavezető kürtő beépített ventilátorral, szűrővel is

69.

8418

Hűtőgép, fagyasztógép és más hűtő- vagy fagyasztókészülék, elektromos vagy más működésű is; hőszivattyú a 8415 vtsz. alá tartozó légkondicionáló berendezés kivételével

70.

8424

Folyadék vagy por szórására vagy porlasztására szolgáló mechanikus készülék (kézi is); töltött vagy töltetlen tűzoltó készülék, legfeljebb 21 kg tömegű (kiv. tűzoltógránát vagy bomba); szórópisztoly és hasonló készülék; homok-, gőzszóró és hasonló gép

71.

8440

Könyvkötő gép, beleértve a könyvfűző gépet is

72.

8441

Papíripari rostanyag, papír vagy karton feldolgozására szolgáló más gép, beleértve mindenfajta vágógépet

73.

8470

Számológép és számoló funkcióval ellátott zsebméretű adatrögzítő, előhívó és megjelenítő gép; könyvelőgép, postai bérmentesítő gép, jegykiadó gép és hasonló gép számolószerkezettel; pénztárgép

74.

8471

Automatikus adatfeldolgozó gép és egységei; mágneses vagy optikai leolvasó, adatátíró gép a kódolt adat adathordozóra történő átírására és máshol nem említett gép ilyen adatok feldolgozásához

75.

8472

Más irodai gép (pl. stencil- vagy más sokszorosítógép, címíró gép, automata bankjegykiadó gép, érmeválogató, érmeszámláló vagy érmecsomagoló gép, ceruzahegyező, lyukasztó- vagy fűzőgép)

76.

8473

A 8469-8472 vtsz. alá tartozó géphez kizárólag vagy elsősorban használt alkatrész és tartozék (a gép tárolására, szállítására szolgáló tok és hasonló kivételével)

77.

8507

Elektromos akkumulátorok, beleértve ezek akár téglalap (beleértve a négyzet) alakú elválasztó elemeit is

78.

8509

Elektromechanikus háztartási készülékek beépített elektromotorral, a 8508 vtsz. alá tartozó porszívók kivételével

79.

8517

Távbeszélő-készülékek, beleértve a mobiltelefon-hálózatokhoz vagy más vezeték nélküli hálózatokhoz való készülékeket; hang, képek vagy más adatok továbbítására vagy vételére szolgáló más készülékek, beleértve a vezetékes vagy vezeték nélküli hálózatok (helyi- vagy nagy kiterjedésű hálózat) távközlési berendezéseit a 8443, 8525, 8527 vagy 8528 vtsz. alá tartozó, továbbításra vagy vételre szolgáló készülékek kivételével

80.

8518

Mikrofon és tartószerkezete; hangszóró, dobozba szerelve is; fejhallgató és fülhallgató, mikrofonnal összeépítve is, valamint egy mikrofonból és egy vagy több hangszóróból álló egység; hangfrekvenciás elektromos erősítő; elektromos hangerősítő egység

81.

8519

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

82.

8523

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

83.

8523

Hang vagy más jelenség felvételére alkalmas vagy ilyen célra előkészített, de felvételt nem tartalmazó anyag, a 37. árucsoport kivételével

84.

8524

Lemezek, szalagok, szilárd, állandó nem felejtő tároló eszközök, „intelligens kártyák” és más adathordozók hang vagy más jel rögzítésére, rögzített is, beleértve a matricát és a mesterlemezt lemezek gyártásához, a 37. árucsoportba tartozó termékek kivételével

85.

8525

Rádió- vagy televízióműsor-adókészülék, -vevőkészülékkel vagy hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel egybeépítve is; televíziós kamerák (felvevők), digitális fényképezőgépek és videokamera-felvevők

86.

8527

Rádióműsor-vevőkészülék, hangfelvevő vagy -lejátszó készülékkel vagy órával kombinálva is, közös házban

87.

8528

Monitorok és kivetítők, beépített televízióvevő-készülék nélkül; televíziós adás vételére alkalmas készülék, rádióműsor-vevőkészüléket vagy hang- vagy képfelvevő vagy -lejátszó készüléket magában foglaló is

88.

8529

Kizárólag vagy elsősorban a 8525-8528 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

89.

8531

Elektromosan működő, akusztikus vagy vizuális jelzőberendezés (pl. csengő, sziréna, jelzőtábla, betörést vagy tüzet jelző riasztókészülék) a 8512 vagy a 8530 vtsz. alá tartozó kivételével

90.

8542

Elektronikus integrált áramkörök

91.

8544

Szigetelt elektromos huzal (zománcozott vagy anódosan oxidált is), kábel (a koaxiális kábel is) és egyéb szigetelt elektromos vezeték, csatlakozóval vagy anélkül; önállóan beburkolt optikai szálakból álló kábel, elektromos vezetékkel összeállítva vagy csatlakozóval felszerelve is

92.

9006

Fényképezőgép (a mozgófényképészeti kivételével); fényképészeti villanófény-készülék és villanókörte, a 8539 vtsz. alá tartozó kisülési cső kivételével

93.

9009

Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék

94.

9017

Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (pl. rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (pl. mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)

95.

9401

Ülőbútor (a 9402 vtsz. alá tartozó kivételével), ággyá átalakítható ülőbútor is, és ezek részei

96.

9403

Más bútor és részei

97.

9405

Lámpa és világítófelszerelés, beleértve a keresőlámpát és spotlámpát is, és mindezek másutt nem említett alkatrésze; megvilágított jelzések, reklámfeliratok, cégtáblák és hasonlók, állandó jellegű fényforrással szerelve, valamint mindezek másutt nem említett alkatrésze

98.

9603

Seprű, kefe és ecset (gép, készülék- vagy járműalkatrészt képező kefe is), kézi működtetésű, mechanikus padlóseprő motor nélkül, nyeles felmosó-, mosogatóruha és tollseprű, kefe, seprű vagy ecset előállításához előkészített csomó és nyaláb; szobafestő párna és henger, gumibetétes törlő (a gumihengeres kivételével)

99.

9608

Golyóstoll, filc- és más, szivacsvégű toll és jelző; töltőtoll, rajzolótoll és egyéb toll; másoló töltőtoll (átírótoll); töltőceruza vagy csúszóbetétes ceruza; tollszár, ceruzahosszabbító és hasonló; mindezek részei (beleértve a kupakot és a klipszet is), a 9609 vtsz. alá tartozó áru kivételével

100.

9609

Ceruza (a 9608 vtsz. alá tartozó kivételével), rajzkréta, ceruzabél, pasztellkréta, rajzszén, író- és rajzkréta és szabókréta

101.

9611

Kézi használatú kelet-, pecsételő- vagy számozó-bélyegző és hasonló (beleértve a címkenyomtató vagy -domborító készüléket is); kézi működtetésű összetett fémbélyegző és ilyen összetett fémbélyegzőkből álló kézinyomda

102.

9612

Írógép- és hasonló szalag, tintával vagy más anyaggal – lenyomat készítésére – átitatva, orsón vagy kazettában is; bélyegzőpárna, dobozzal is, átitatva vagy sem

103.

8506

Primer elem és primer telep

104.

8535

1000 V-nál nagyobb feszültségű elektromos áramkör összekapcsolására vagy védelmére vagy elektromos áramkörbe vagy azon belüli összekapcsolásra szolgáló elektromos készülék (például kapcsoló, olvadóbiztosíték, túlfeszültség-levezető, feszültséghatároló vagy -korlátozó, túlfeszültség-csökkentő, dugasz, csatlakozódoboz)

105.

3405

Lábbeli-, bútor-, padló-, autókarosszéria-, üvegfényesítők és fémpolírozók, krémek, súrolókrémek, -porok és hasonló készítmények, valamint az ezekkel impregnált, bevont, beborított papír, vatta, nemez, nem szőtt textília, porózus műanyag, szivacsgumi is, a 3404 vtsz. alá tartozó viaszok kivételével

106.

9017

Rajzoló-, jelölő- vagy matematikai számolóműszer és eszköz (például rajzológép, pantográf, szögmérő, rajzolókészlet, logarléc, logartárcsa); ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható kézi hosszúságmérő eszköz (például mérőrúd és -szalag, mikrométer, körző)

2. táblázat

 

A

B

1.

802

Más dióféle frissen vagy szárítva, héjastól is

2.

803

Banán, beleértve a plantain fajtát is, frissen vagy szárítva

3.

805

Citrusfélék frissen vagy szárítva

4.

806

Szőlő frissen vagy szárítva

5.

807

Dinnye (beleértve a görögdinnyét is) és papaya frissen

6.

808

Alma, körte és birs frissen

7.

809

Kajszibarack, cseresznye, meggy, őszibarack (beleértve a nektarint is), szilva és kökény frissen

8.

810

Más gyümölcs frissen

9.

902

Tea, aromásítva is

10.

1202

Földimogyoró, nem pörkölve vagy másképpen nem főzve, héjában vagy törve is

11.

1704

Cukorkaáru (beleértve a fehér csokoládét is) kakaótartalom nélkül

12.

1806

Csokoládé- és kakaótartalmú más élelmiszerkészítmény

13.

2105

Fagylalt és más ehető jégkrém, kakaótartalommal is

14.

2203

Malátából készült sör

15.

2205

Vermut és friss szőlőből készült más bor növényekkel vagy aromatikus anyagokkal ízesítve

16.

2206

Más erjesztett ital (pl. almabor, körtebor, mézbor); erjesztett italok keverékei és erjesztett italok és alkoholmentes italok máshol nem említett keverékei

17.

2701

Kőszén; brikett, tojásbrikett és kőszénből előállított hasonló szilárd tüzelőanyag

18.

3214

Üvegezőgitt, oltógitt, gyantacement, tömítőszer és más masztix; festőgyurma; nem tűzálló simítókészítmény homlokzathoz, belső falakhoz, padozatokhoz, mennyezethez vagy hasonló célra

19.

3215

Nyomdafesték, írótinta vagy tus és más tinta, koncentrátumban vagy szilárd alakban is

20.

3808

Rovarölők, patkányirtók, gombaölők, gyomirtók, csírázásgátló termékek, és növénynövekedés- szabályozó szerek, fertőtlenítők és hasonló termékek, a kiskereskedelemben szokásos formában vagy csomagolásban kiszerelve, vagy mint készítmények vagy készáruk (pl. kénezett szalag, kénezett kanóc, és kéngyertya és légyfogó papír)

21.

4417

Szerszám, szerszámfoglalat, szerszámnyél és -fogantyú, seprű- vagy kefe- és ecsetnyél és -test fából; csizma- vagy cipőkaptafa és sámfa fából

22.

4812

Papíripari rostanyagból készült szűrőtömb, -tábla és -lap

23.

4814

Tapéta és hasonló falborító; átlátszó ablakpapír

24.

5309

Lenszövet

25.

5310

Jutaszövet vagy az 5303 vtsz. alá tartozó más textil háncsrostból készült szövet

26.

5311

Szövet más növényi textilrostból; szövet papírfonalból

27.

5807

Címke, jelvény és hasonló cikk textilanyagból, végben, szalagban, alakra vagy méretre vágva, de nem hímezve

28.

5810

Hímzés méteráruban, szalagban vagy mintázott darabokban

29.

5904

Linóleum, kiszabva is; padlóborító, amely textilalapra alkalmazott bevonatból vagy borításból áll, kiszabva is

30.

5905

Textil falborító

31.

6306

Ponyva, vászontető és napellenző; sátor; csónakvitorla, szörfvitorla, vagy szárazföldi járművek vitorlája; kempingcikk

32.

7007

Biztonsági üveg, szilárdított (edzett) vagy rétegelt üvegből

33.

7008

Többrétegű szigetelőüveg

34.

7321

Kályha (kisegítő kazánnal központi fűtés céljára is), konyhai tűzhely, tűzrostély, főzőlap, nyárssütő, parázstartó, gázgyűrű, tányérmelegítő és háztartásban használatos, nem elektromos működésű hasonló készülék, valamint ezek részei, vasból vagy acélból

35.

7322

Fűtőtest központi fűtéshez, nem elektromos fűtéssel és részei vasból vagy acélból; léghevítő és meleglevegő-elosztó (beleértve a friss vagy kondicionált levegőelosztót is) nem elektromos fűtéssel, motorhajtású ventilátorral vagy légfúvóval is, valamint ezek részei vasból vagy acélból

36.

7323

Asztali, konyhai vagy más háztartási áru, valamint ezek részei vasból vagy acélból; vas- vagy acélgyapot; edénysúroló párna, kesztyű és hasonló súrolásra, csiszolásra, vasból vagy acélból

37.

7324

Higiéniai és tisztálkodási áru és részei vasból vagy acélból

38.

8204

Kézi csavarkulcs és villáskulcs (beleértve a forgatónyomaték-mérő csavarkulcsot is a dugócsavarkulcs kivételével); cserélhető csőkulcs, fogóval is

39.

8208

Kés és vágópenge géphez vagy mechanikus készülékhez

40.

8210

Kézi működtetésű mechanikus készülék, étel vagy ital készítéséhez, tálalásához vagy megfelelő állapotban való tartásához, legfeljebb 10 kg tömegben

41.

8211

Kés sima vagy fogazott pengével (beleértve a kertészkést is), a 8208 vtsz. alá tartozó kés kivételével, és ezek vágópengéi

42.

8301

Lakat és zár (kulcsos, kombinációs vagy elektromos működésű) nem nemesfémből; más kulcsos, illetve kombinációs működésű zárószerkezet vagy keretes zárószerkezet, nem nemesfémből; mindezekhez kulcs, nem nemesfémből

43.

8302

Vasalás, veret, szerelvény és hasonló áru bútor, ajtó, lépcső, ablak, redőny, karosszéria, nyergesáru, bőrönd, láda, doboz vagy hasonló áru vasalásához, nem nemesfémből; fali ruhaakasztó, kalaphorog és -tartó, falikar és hasonló rögzíthető cikk nem nemesfémből; bútorgörgő nem nemesfém szerelvénnyel; automatikus ajtócsukó nem nemesfémből

44.

8308

Zárószerkezet, keretes zárószerkezet, csat, csatkapocs, horogkapocs, karika, fűzőkarika és hasonló ruházathoz, lábbelihez, ponyvához, kézitáskához, utazási cikkhez vagy más készáruhoz, nem nemesfémből; csőszegecs vagy hasított szárú szegecs nem nemesfémből; gyöngy és flitter nem nemesfémből

45.

8309

Dugó, kupak és fedő (beleértve a korona-, csavar- és kiöntődugót is), palackfedél vagy kupak, csavarmenetes hordódugó, hordódugóvédő, pecsét és más csomagolási tartozék, nem nemesfémből

46.

8402

Vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő kazán (az alacsony nyomású gőz előállítására is alkalmas, központi fűtés céljára szolgáló forróvíz-kazán kivételével); túlhevítő vízkazán

47.

8404

Segédberendezés a 8402 vagy 8403 vtsz. alá tartozó kazánhoz (pl. tápvíz-előmelegítő, túlhevítő, koromeltávolító, gázvisszanyerő); gőzcseppfolyósító vízgőzt vagy más gőzt fejlesztő energiaegységhez

48.

8405

Gázfejlesztő vagy vízgázfejlesztő generátor tisztítóberendezéssel is; acetiléngáz-fejlesztő és hasonló vizes eljárású gázfejlesztő generátor, tisztítóberendezéssel is

49.

8415

Légkondicionáló berendezés motormeghajtású ventilátorral, valamint hőmérséklet- és nedvességszabályozó szerkezettel, beleértve az olyan berendezést is, amelyben a nedvesség külön nem szabályozható

50.

8501

Elektromotor és elektromos generátor [az áramfejlesztő egység (aggregát) kivételével]

51.

8502

Elektromos áramfejlesztő egység (aggregát) és forgó áramátalakító

52.

8503

Kizárólag vagy elsősorban a 8501 vagy 8502 vtsz. alá tartozó gépek alkatrészei

53.

8504

Elektromos transzformátor, statikus áramátalakító (pl. egyenirányító) és induktor

54.

8512

Elektromos világító- vagy jelzőkészülék (a 8539 vtsz. alá tartozó kivételével), ablaktörlő, jegesedésgátló és páramentesítő készülék kerékpárhoz vagy gépjárműhöz

55.

8513

Hordozható elektromos lámpa saját (pl. szárazelemes, akkumulátoros, elektromágneses) energiaforrással, a 8512 vtsz. alá tartozó világítókészülék kivételével

56.

8520

Hangfelvevő- vagy hanglejátszó készülék

57.

8521

Videofelvevő vagy -lejátszó készülék, videotunerrel egybeépítve is

58.

8522

Kizárólag vagy elsősorban a 8519-8521 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrésze és tartozéka

59.

8532

Fix (nem állítható), változtatható vagy beállítható elektromos kondenzátor

60.

8534

Nyomtatott áramkör

61.

8537

Kapcsolótábla, -panel, -tartó (konzol), -asztal, -doboz és egyéb foglalat, amely a 8535 vagy a 8536 vtsz. alá tartozó készülékből legalább kettőt foglal magában, elektromos vezérlésre vagy az elektromosság elosztására szolgál, beleértve azt is, amely a 90. árucsoportba tartozó szerkezetet vagy készüléket tartalmaz, és numerikus vezérlésű készülék, a 8517 vtsz. alá tartozó kapcsolókészülékek kivételével

62.

8538

Kizárólag vagy elsősorban a 8535, 8536 vagy a 8537 vtsz. alá tartozó készülékek alkatrészei

63.

8539

Elektromos izzólámpa vagy kisülési cső, beleértve a zárt betétes fényszóróegységet és az ibolyántúli vagy infravörös lámpát is; ívlámpa

64.

8546

Bármilyen anyagból készült elektromos szigetelő

65.

8547

Szigetelőszerelvény elektromos géphez, készülékhez vagy berendezéshez, kizárólag szigetelőanyagból, eltekintve bármilyen apróbb fémrésztől (pl. belső menetes foglalat), amelyeket az öntésnél csak a szerelhetőség érdekében helyeztek az anyagba, a 8546 vtsz. alá tartozó szigetelő kivételével; szigetelőanyaggal bélelt, nem nemesfémből készült elektromos szigetelőcső és ezek csatlakozódarabjai

66.

9001

Optikai szál és optikai szálból álló nyaláb; optikai szálból készült kábel, a 8544 vtsz. alá tartozó kivételével; polarizáló anyagból készült lap és lemez; bármilyen anyagból készült lencse (kontaktlencse is), prizma, tükör és más optikai elem nem szerelve, az optikailag nem megmunkált üvegből készült elem kivételével

67.

9007

Mozgóképfelvevő (kamera) és -vetítő, hangfelvevő vagy hanglejátszó készülékkel vagy anélkül

68.

9008

Állóképvetítő, a mozgófényképészeti-gép kivételével; fényképészeti nagyító és kicsinyítő (a mozgó-fényképészeti kivételével)

69.

9009

Optikai rendszerű vagy kontakt fénymásoló és hőmásoló készülék

70.

9010

Ebbe az árucsoportba más vtsz. alá nem besorolható fényképészeti (mozgófényképészeti is) készülék és berendezés laboratóriumi használatra; negatív-kiértékelő; vetítővászon

71.

9016

Mérleg 50 mg vagy ennél nagyobb érzékenységgel, súllyal együtt is

72.

9023

Bemutatási (pl. kiállítási vagy oktatási stb.), szemléltető célra szolgáló műszer, készülék, eszköz és modell, amely más felhasználásra alkalmatlan

73.

9032

Automata szabályozó- vagy ellenőrző műszer és készülék

74.

9103

Óra kisóraszerkezettel, a 9104 vtsz. alá tartozó kivételével

75.

9105

Más óra

76.

9107

Óraszerkezettel vagy kisóraszerkezettel vagy szinkronmotorral működő időkapcsoló

77.

9607

Villámzár (húzózár) és részei

78.

9617

Hőpalack és egyéb vákuumos edény tokkal együtt; ezek alkatrésze, az üvegbetét kivételével

3. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Elszámolható, működéshez kötődő személyi jellegű kiadások
a) a LEADER HACS által alapított jogi személy alkalmazásában álló vagy vezető tisztséget betöltő személyek munkaszerződése, tiszteletdíja és megbízási szerződés alapján kifizetett bér és járulékai;
b) jogszabály alapján adómentes mértékig fizetett költségtérítések (munkába járás, utazási költségtérítés);
c) a munkáltató által a munkavállaló javára munkáltatói hozzájárulásként, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés b)–g) pontjában, valamint a (3) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott béren kívüli juttatások;
d) látást javító védőszemüveg legfeljebb bruttó 25 000 Ft/db/fő/év értékben;
e) a munkáltató a LEADER HACS főállású munkavállalói részére a c) pontban meghatározott természetbeni és béren kívüli juttatásokat munkavállalónként és naptári évenként legfeljebb bruttó 200 000 forint erejéig számolhatja el.

4. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

A tanulmányok és helyzetfeltáró elemzések IH általi jóváhagyásához szükséges adatok
1. LEADER HACS adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám.
2. Tanulmányra vonatkozó adatok:
2.1. tanulmány címe,
2.2. tanulmány alcíme,
2.3. tanulmány szükségességének indoklása (max. 1000 karakter),
2.4. tanulmány által érintett téma(k),
2.5. a téma(k) Helyi Vidékfejlesztési Stratégiához való kapcsolódása (max. 1000 karakter),
2.6. tanulmány/helyzetfeltáró elemzés tartalomjegyzések (legalább cím és alfejezet címek megjelölésével), az egyes fejezetek terjedelmének meghatározásával (min. és max. meghatározással),
2.7. a tanulmány társadalmasításának, elfogadtatásának módja és mikéntje (max. 1000 karakter).
3. A tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy adatai:
3.1. szervezet/személy neve,
3.2. szervezet formája,
3.3. szervezet/személy elérhetősége (postacím, és e-mail),
3.4. kapcsolattartó adatai,
3.5. a tanulmány elkészítésével megbízni kívánt szervezet/személy releváns szakmai tapasztalata (max. 1000 karakter),
3.6. referencia lista, mely legalább három, igazolható referenciát tartalmaz a tanulmány témájában végzett tevékenységgel kapcsolatban, a tanulmányra vonatkozó megbízás évét megelőző öt évben.
4. Tanulmány elkészítésének költsége (Ft, bruttó)
5. Keltezés (helye, ideje)
6. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása
7. Melléklet: jegyzőkönyv

5. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

A bruttó 100 000 Ft/db összegű vagy a feletti nagy értékű tárgyi eszközök beszerzése érdekében szükséges IH általi jóváhagyáshoz szükséges adatok57
1. LEADER HACS adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs száma.
2. Beszerezni kívánt eszköz adatai:
2.1. fajtája, típusa, rövid leírása, főbb műszaki jellemzői,
2.2. beszerzés összege,
2.3. beszerezni kívánt eszközzel történő feladatellátás,
2.4. kiadvány esetén megjelenés ideje, gyakorisága.
3. LEADER HACS által fenntartott iroda jelenlegi technikai felszereltsége
4. Keltezés (helye, ideje)
5. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása

6. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Önként vállalt többletfeladat/szolgáltatás igénybevétele IH általi jóváhagyásához szükséges adatok
1. LEADER HACS adatai:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs száma,
2. Önként vállalt feladat/ szolgáltatás igénybevétele:
2.1. típusa, rövid leírása, programterv,
2.2. megrendezés/részvétel összege (Ft., bruttó),
2.3. elérendő cél,
2.4. ideje, tartama,
2.5. meghívottak/érintettek köre.
3. Keltezés (helye, ideje)
4. Képviseletre jogosult cégszerű aláírása

7. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez

Az új iroda vagy aliroda bérlése IH általi jóváhagyásához szükséges adatok
1. A LEADER HACS-ra vonatkozó adatok:
1.1. név,
1.2. képviseletre jogosult neve,
1.3. MVH ügyfél-regisztrációs szám,
1.4. meglévő iroda címe.
2. A LEADER HACS tervezett új irodájára vonatkozó adatok:
2.1. a tervezett új iroda műszaki adatai,
2.2. a tervezett új iroda címe,
2.3. a tervezett új iroda tulajdonosa.
3. Irodaváltás indoklása (költséghatékonyság, műszaki jellemzők, feladatellátás, egyéb szempontok alapján)
4. Új iroda bérleti költsége
5. Keltezés helye, ideje
6. A képviseletre jogosult cégszerű aláírása

8. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez58

Delegálási követelmény-jegyzék
1.    Feladatellátás helyszíne:
a)    beléptető rendszer (amellyel azonosítható a belépő személye és nyomon követhető a belépés-kilépés időpontja);
b)    tűzvédelem: gyengeáramú, automatikus tűzjelző rendszer;
c)    betörésvédelem (mozgásérzékelővel ellátott riasztórendszer).
2.    IIER-ben történő feladatellátás informatikai követelményei:
2.1.    Hardware követelmények:

 

 

A

B

C

D

 

1

 

Minimum

Ajánlott

Megjegyzés

 

2

CPU

1 GHz P4

2 GHz P4

Celeron processzor nem ajánlott.

 

3

Memória

768 MB

1,5 GB

384 MB az alkalmazásnak, plusz minimum 128 MB az oprendszernek és egyéb alkalmazásoknak.

 

4

merevlemez

512 MB

1 GB

Az alkalmazásnak, letöltött kódtáraknak és a JRE-nek. Nem tartalmazza az alkalmazáson túl használt szoftverek helyigényét.

 

5

Monitorfelbontás

1024x768

1280x1024

-

 

6

Hálózati sávszélesség

256 kbit/s

1 Mbit/s

Az igénybevett sávszélesség függ a használt alkalmazásrész által mozgatott adatmennyiségtől.

 

7

Kézi vonalkód olvasók

 

 

Az alkalmazás számára transzparensen billentyűzetinputként szállítják az adatokat.

2.2.    Szoftverkörnyezet
1.    32, illetve 64 bites Windows XP/Vista vagy azzal egyenértékű operációs rendszer.
2.    Sun Java futtatókörnyezet (JRE) 1.5-ös verziója, legalább 1.5.0_12.
3.    Az alábbi fontok megléte a rendszerben:
a)    szabványos windows fontok: bkant, antquab, antquai, antquabi, cour, courbd, couri, courbi;
b)    továbbá az Microsoft Office-szal is telepíthető: arialn, arialnb, arialni, arialnbi, arial, arialbd, ariali, arialbi.
4.    Az Adobe Reader „magyar” változatának valamely verziója a generált dokumentumok megjelenítéséhez, nyomtatásához. (A 8-as verziók között többnek gondja van a fontkezeléssel, ezt a 9-es verziókban javították.)
2.3.    Hálózati-biztonsági követelmények a LEADER HACS-nál
1.    A kliens gépeken kereskedelmi vírusvédelmi megoldás, érvényes előfizetéssel, ajánlott vírusvédelmi rendszer a McAfee (VSE 8.7).
2.    A Windows XP operációs rendszer vagy azzal egyenértékű biztonsági szempontból legfrissebb változata (az operációs rendszerhez kiadott biztonsági frissítések rendszeres telepítése).
3.    Az IIER távoli hozzáféréshez az MVH által biztosított programok (pl. VPN kliens, IIER kliens stb.) aktuális verziója (telepítését a LEADER HACS, vagy az MVH kirendeltségi informatikusa végzi) az MVH által biztosított telepítési útmutató alapján.
4.    A LEADER HACS az általa üzemeltetett IIER kliensnek használt munkaállomásokhoz távoli hozzáférési lehetőséget biztosít az MVH számára.
5.    MVH-n belüli elhelyezése esetén az MVH a LEADER HACS számára a szolgáltatásai közül az IIER és internet hozzáférést biztosítja.
6.    A LEADER HACS tulajdonát képező MVH-n belül elhelyezett, az MVH hálózatára rácsatlakoztatott eszközökön [számítógépeken (desktop, laptop)] az MVH saját szabályzatainak megfelelő biztonsági policyt, beállításokat alkalmazhat, telepítéseket hajthat végre, melynek a LEADER HACS köteles magát alávetni.
2.4.    Szélessávú internet
2.4.1.    Tárgyi feltételek:
1.    nyomtató (fekete-fehér, A/4),
2.    scanner (A/3) (TWAIN driverrel rendelkező scannerek támogatottak),
3.    digitális fényképezőgép,
4.    etikett nyomtató (ZEBRA TLP 2844 vagy azzal kompatibilis),
5.    mobiltelefon [az IIER távoli hozzáféréshez (SMS alapú azonosítás)],
6.    postafiók,
7.    dátumbélyegző,
8.    érkeztető-bélyegző,
9.    díjhiteles bélyegző,
10.    cégbélyegző,
11.    tértivevény bélyegző.
2.4.2.    Gépkocsi, amely saját tulajdonú gépjármű is lehet, költség elszámolással.
2.4.3.    Személyi feltételek
Szakmai vezető (1 fő)
1.     felsőfokú végzettség,
2.     felhasználói szintű számítógépes ismeret,
3.     kompetenciák: magas szintű kommunikációs és együttműködési készség, jó helyi kapcsolatok, elfogadottság és támogatottság.
Vezetői szerepkör csak felsőfokú végzettséggel tölthető be. Vezető kinevezésére kötelező érvényűek a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet előírásai. Ha a LEADER HACS nem rendelkezik olyan vezetővel, aki a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. melléklet 14., 35., 87., 88., 114., 123., 125. vagy 126. pontja I. besorolási osztály szerinti képesítési előírásainak megfelel, akkor köteles felvenni legalább egy főt a vonatkozó rendelet előírásainak megfelelően.
Ügyintéző (legalább 1 fő)
1.     felsőfokú végzettség vagy középfokú végzettség és legalább 3 év szakmai tapasztalat,
2.     felhasználói szintű számítógépes ismeretek.
Ügyintéző egyben elláthat ügykezelői feladatot is, ebben az esetben nincs szükség külön ügykezelő alkalmazására.
Ügykezelő (1 fő)
1.     középfokú végzettség,
2.     adminisztrációs gyakorlat,
3.     felhasználói szintű számítógépes ismeret.

9. melléklet a 30/2012. (III. 24.) VM rendelethez59

LEADER HACS-ok illetékességi területei
1

A rendeletet a 37/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 33. § 50. pontja hatályon kívül helyezte 2018. január 1. napjával.

2

Az 1. § 4. pontj a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdés a) pontja a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 47. § (1) bekezdésével megállapított, az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (3) bekezdés b) pontját a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 49. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2. § (4) bekezdése az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (7) bekezdése az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. § (8) bekezdése a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 8. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. § (1) bekezdését az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet 9. §-a hatályon kívül helyezte.

10

Az 5. § (6) bekezdése a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 8. § (2) bekezdésével megállapított, az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

11

Az 5. § (8) bekezdése a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 53. § a) pontja, az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § c) pontja szerint módosított szöveg.

12

Az 5. § (9) bekezdése a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 7. § (1) bekezdésével megállapított, az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § d) pontja szerint módosított szöveg.

13

Az 5. § (10) bekezdését az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 20. §-a hatályon kívül helyezte.

14

Az 5. § (11) bekezdése a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 8. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (12) bekezdése az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

16

Az 5. § (13) bekezdését az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 18. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 6. § (6) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (1) bekezdésével megállapított, az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 7. § (3) bekezdése a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 7. § (4) bekezdése a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 22. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

A 7. § (5) bekezdés b) pontja az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 18. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 7. § (5) bekezdés c) pontját a 35/2013. (V. 22.) VM rendelet 22. § (3) bekezdése iktatta be.

22

A 7. § (6) bekezdése az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 7. § (7) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

24

A 7. § (7a) bekezdését az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 18. § (1) bekezdése iktatta be.

25

A 7. § (9) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított, az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § e) pontja szerint módosított szöveg.

26

A 7. § (10) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

27

A 7. § (11) bekezdése az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 11. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

28

A 8. § (2) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

29

A 8. § (5) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

30

A 8. § (6) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

31

A 8. § (7a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 52. § (1) bekezdése iktatta be, szövege az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 18. § (2) bekezdésével megállapított szöevg.

32

A 8. § (9) bekezdése a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

33

A 9. § (5a) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 52. § (2) bekezdése iktatta be.

34

A 11. § (5a) bekezdését a 110/2012. (X. 15.) VM rendelet 1. § (3) bekezdése iktatta be.

35

A 11. § (5b) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 47. § (2) bekezdése iktatta be.

36

A 11. § (6) bekezdése a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 47. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

37

A 11. § (8) bekezdés c) pontja az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 19. § b) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 11. § (8) bekezdés e) pontja a 126/2012. (XII. 12.) VM rendelet 8. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

39

A 11. § (9) bekezdése az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 18. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

40

A 11. § (12) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 11. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 53. § b) pontja szerint módosított szöveg.

41

A 13. § (3) bekezdését az 52/2012. (VI. 8.) VM rendelet 18. § (6) bekezdése iktatta be.

42

A 13. § (4) bekezdését a 110/2012. (X. 15.) VM rendelet 1. § (4) bekezdése iktatta be.

43

A hatálybalépés napja 2012. október 16.

44

A 13. § (5) bekezdését a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (6) bekezdése iktatta be.

45

A 13. § (6) bekezdését az 1/2014. (IX. 15.) MvM rendelet 11. § (3) bekezdése iktatta be.

46

A 13. § (7) bekezdését a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 52. § (3) bekezdése iktatta be.

47

A hatálybalépés időpontja 2015. február 17.

48

A 13. § (8) bekezdését a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 47. § (4) bekezdése iktatta be.

49

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

50

A hatálybalépés időpontja 2015. június 10.

51

A 13. § (9) bekezdését a 33/2015. (VII. 13.) MvM rendelet 7. § (2) bekezdése iktatta be.

52

A 13. § (10) bekezdését az 53/2015. (XII. 1.) MvM rendelet 18. § (3) bekezdése iktatta be.

53

A hatálybalépés időpontja 2015. december 1.

54

A 13. § (11) bekezdését az 56/2015. (XII. 23.) MvM rendelet 8. §-a iktatta be.

55

A 15–17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

Az 1. melléklet a 7/2015. (II. 17.) MvM rendelet 52. § (4) bekezdésével megállapított, a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 47. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

57

Az 5. melléklet címe a 28/2015. (VI. 9.) MvM rendelet 48. § b) pontja szerint módosított szöveg.

59

A 9. melléklet a 106/2013. (XI. 26.) VM rendelet 3. § (7) bekezdés b) pontjával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére