• Tartalom

300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról1

2012.11.01.

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2–3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

1–5. §2

2. A Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. §3

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

7. § A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

1. § Ez a rendelet a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a továbbiakban: központi szolgáltató) útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások körét, az ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét, továbbá azoknak az informatikai rendszereknek a körét határozza meg, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik.”

8. § Az R2. a következő 2/A. §-sal egészül ki:

2/A. § A miniszter az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az e rendelet szerinti igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek működtetési felelősségébe tartozó informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről a központi szolgáltató gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közreműködik.”

9. § Az R2. 3. és 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek, és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervek és szervezetek működéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag a központi szolgáltató nyújthatja, és e szervek és szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól igénybe venni.
4. § A központi szolgáltató feladatát a 2. melléklet 1., valamint 2.1. pontjában meghatározott költségvetési szervek esetében a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerződés alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az elvárt szolgáltatások körét és a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános informatikai biztonsági követelményeket (a továbbiakban: központi szolgáltatási megállapodás). A központi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét a miniszter biztosítja.”

10. § Az R2. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § (1) A miniszter által a 4. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a központi szolgáltatási megállapodás alapján a 4. § szerint kötelezett szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokat fedezi.
(2) A központi szolgáltatási megállapodás által le nem fedett egyedi igények ellátására a 4. § szerint kötelezett szerv egyedi szolgáltatási szint alapú megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt a központi szolgáltatóval.
(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét a megállapodásban érintett 4. § szerint kötelezett szerv biztosítja.
(4) Az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötéséig a központi szolgáltató a központi szolgáltatási megállapodás alapján végzi a szolgáltatást.
(5) Ha 4. § szerint kötelezett szervnél a (2) bekezdés szerinti egyedi igény legalább 18 hónapon keresztül fennáll, a 4. § szerint kötelezett szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötésével egyidejűleg a Munkacsoporton keresztül kezdeményezi a (2) bekezdés szerinti igénynek a következő költségvetési évtől a központi szolgáltatási megállapodásba való felvételét, és gondoskodik az ellátáshoz szükséges költségvetési fedezetnek a miniszterhez történő átcsoportosításának kezdeményezéséről.”

11. § Az R2. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

7. § (1) A miniszter a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben állapítja meg azon költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levő gazdasági társaságok körét, amelyek esetében a központi szolgáltató kötelező igénybevétele egyedi szolgáltatási megállapodás útján történik. Az egyedi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét az e bekezdés alapján kötelezett szerv biztosítja.
(2) A központi szolgáltató jogosult csökkentett szintű szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodással kötelezett szerv részére, ha
a) a központi szolgáltató a szerv ellátását átmeneti jelleggel az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás megkötését megelőzően megkezdi, és a szolgáltatásnyújtás megkezdését követő 90 napon belül az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás megkötésére a szervnek felróható okból nem kerül sor, vagy
b) az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodásban megállapított díjak fizetésével a szerv 90 napot meghaladó késedelembe esik.
(3) A központi szolgáltató által a (2) bekezdés szerint nyújtott csökkentett szintű szolgáltatás nem veszélyeztetheti a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatainak ellátását.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak sérelme esetén a kötelezett szerv kezdeményezésére a miniszter – szükség esetén a minimális szolgáltatási szint meghatározásával – utasíthatja a központi szolgáltatót a (2) bekezdés szerinti csökkentett szintű szolgáltatásnak a (3) bekezdés szerinti nyújtására.”

12. § Az R2. a következő 9/A. §-sal egészül ki:

9/A. § (1) Az e rendelet szerinti központi szolgáltatási megállapodásban és egyedi szolgáltatási megállapodásokban, valamint a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési szerződésekben meghatározott szolgáltatási díjak nem haladhatják meg a központi szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült igazolható költségeit, valamint egy ésszerű nyereséghányadot.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesüléséről a miniszter gondoskodik.”

13. § Az R2. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

12. § A miniszter egyedi kérelemre felmentést ad a központi szolgáltató kötelező igénybe vétele alól, ha:
a) a kiemelt biztonsági védelmet igénylő informatikai eszközök és alkalmazások beszerzése és üzemeltetése ezt szükségessé teszi, vagy
b) a központi szolgáltató igénybevétele a jogszabályban előírt feladatok határidőben történő teljesítését veszélyezteti, vagy
c) a központi szolgáltató igénybevétele a rendelkezésre álló erőforrások szűkössége miatt a kötelezett szerv feladatainak teljesítéséhez szükséges fejlesztések határidőben történő megvalósítását veszélyezteti, vagy
d) a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátásához szükséges speciális szolgáltatási szintek biztosítása az egyedi esetben más szolgáltató által hatékonyabban megvalósítható.”

14. § Az R2. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

12/A. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a központi szolgáltató által a 2/A. § alapján üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerek körét – az informatikai rendszer működtetéséért felelős szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével –,
b) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybe vételére a 7. § (1) bekezdése szerint egyedi szolgáltatási megállapodás útján kötelezett szervezetek körét – a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével –
rendeletben állapítsa meg.”

15. § Az R2. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

14/A. § A központi szolgáltató az egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal összefüggő módosításáról szóló 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet által megállapított 4. § szerinti központi szolgáltatási megállapodás első alkalommal történő megkötését követően 90 napon belül köteles a központi szolgáltatási megállapodásban szereplő szolgáltatások nyújtását megkezdeni.”

16. § Az R2. 1. melléklet 2.10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Alapvető informatikai és elektronikus hírközlő eszközök munkaidőben és a központi, illetve az egyedi szolgáltatási megállapodásban rögzített felhasználói kör munkaidőn túli használatának támogatása, üzemeltetése és karbantartása)

„2.10. Dobozos és egyedi fejlesztésű alkalmazásoknak a központi vagy egyedi szolgáltatási megállapodás szerint történő üzemeltetése.”

17. § Az R2. 2. melléklete 1. pontjának c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(1. A Miniszterelnökség és a következő minisztériumok:)

c) Emberi Erőforrások Minisztériuma,”

18. § Hatályát veszti az R2.

a) 8. §-a,

b) 2. melléklete címében az „és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok” szövegrész,

4. Záró rendelkezés

19. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 7–18. § 2012. november 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. november 2. napjával.

2

Az 1–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére