• Tartalom
Oldalmenü

302/2012. (X. 26.) Korm. rendelet

a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

2020.03.01.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén fekvő, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0937/114, 0937/132, 0937/137, 0937/138, 0937/139 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekből a földrészletekből telekalakítási eljárások jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósuló citromsavat előállító üzemének beruházásával függenek össze.

(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.

(3)1

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

3. §2 (1) E rendeletnek a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, valamint egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 229/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépésekor3 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) Az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság a Módr. hatályba lépését4 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósághoz.

4. §5 (1) E rendeletnek az egyes nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügyekben eljáró hatóságok kijelöléséről szóló kormányrendeletek módosításáról szóló 271/2016. (IX. 1.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr2.) megállapított rendelkezéseit a Módr2. hatálybalépésekor6 folyamatban lévő hatósági eljárásokban is alkalmazni kell.

(2) A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Módr2. hatálybalépését7 megelőzően nála indult, első fokú határozat, szakhatósági állásfoglalás vagy előzetes szakhatósági állásfoglalás kiadásával még le nem zárt ügyeket átteszi az illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatósághoz, a fővárosban a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.

1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez8

A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat előállító üzem beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentőségű ügyek és az azokban eljáró hatóságok

A

B

C

D

1.

Beruházás megnevezése

Beruházás azonosítója

A beruházás megvalósításával kapcsolatos eljárások

Eljáró hatóság

2.

Kiemelt beruházásként citromsav előállító üzem és annak építményei

Az 1. § (1) bekezdése szerinti terület

általános építésügyi hatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

3.

környezetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

4.

természetvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

5.

útügyi hatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

6.

vízjogi engedélyezési eljárás

illetékes megyei katasztrófavédelmi igazgatóság

7.

műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

8.

ingatlan-nyilván-
tartási hatósági eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

9.

telekalakítási hatósági eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10.

földmérési hatósági eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

11.

hírközlési hatósági engedélyezési eljárás

Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala

12.

bányahatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-
Szolnok Megyei Kormányhivatal

13.

talajvédelmi hatósági engedélyezési eljárás

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

14.

örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

15.

vasúti hatósági engedélyezési eljárás

közlekedésért felelős miniszter

16.

tűzvédelmi használati előírások és a tűzoltóságok beavatkozásával kapcsolatos követelmények alóli eltérési engedélyezési eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

17.

beépített tűzjelző, tűzoltó berendezések létesítési és használatbavételi engedélyezési eljárásai

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

18.

a jogszabályban rögzített tűzvédelmi hatósági egyeztetésekkel kapcsolatos eljárások

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

19.

tűzvédelmi létesítési előírások alóli eltérési engedélyezési eljárások

Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

2. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez9

1

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

4

A hatálybalépés időpontja 2014. szeptember 13.

6

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

7

A hatálybalépés időpontja 2016. szeptember 9.

8

Az 1. melléklet a 361/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 29. §-ával megállapított szöveg. E módosító rendelet rendelkezéseit a 96. §-a alapján 2020. március 1-jén folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9

A 2. mellékletet a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 60. § c) pontja hatályon kívül helyezte.