• Tartalom

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságról

2023.01.31.

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,

a 4. § (1) bekezdése tekintetében a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény 15. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § (2) bekezdése tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés x) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. § és a 10. § tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogállása

1. §1 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: Főigazgatóság) a belügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) irányítása alá tartozó, központi hivatalként működő központi költségvetési szerv.

1/A. §2 (1)3 A Főigazgatóság központi szervből és a Főigazgatóság területi szerveként működő vármegyei kirendeltségekből áll.

(2)4 A Pest Vármegyei Kirendeltség illetékességi területe Budapest főváros és Pest vármegye közigazgatási területére, a további vármegyei kirendeltségek illetékességi területe a vármegyére terjed ki.

2. § (1) A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

(2) A Főigazgatóság főigazgató-helyettesét a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(3) A kirendeltség élén igazgató áll. Az igazgatót a főigazgató javaslatára a miniszter nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat a főigazgató gyakorolja.

(4) Az igazgatót távolléte vagy akadályoztatása esetén igazgatóhelyettes helyettesíti. Az igazgatóhelyettest az igazgató javaslatára a főigazgató nevezi ki és menti fel, felette az egyéb munkáltatói jogokat az igazgató gyakorolja.

3. § (1) A főigazgató

a)5 gyakorolja a munkáltatói jogokat a Főigazgatóság központi szervének és kirendeltségének kormánytisztviselői, valamint munkavállalói felett,

b) gondoskodik az egységes működés kialakításáról, irányítja és ellenőrzi a Főigazgatóság szakmai tevékenységét,

c) ellátja a tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatokat,

d)6

e) gondoskodik a képzésről, továbbképzésről,

f) a Főigazgatóság tevékenységéről évente beszámolót készít a miniszternek, és gondoskodik a beszámolónak a Főigazgatóság honlapján történő közzétételéről,

g) gyakorolja a hatáskörébe utalt előirányzat felhasználási jogköröket,

h) ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból vagy más külföldi alapokból támogatott egyes feladatkörébe tartozó programok megvalósításának szervezési, lebonyolítási és koordinációs feladatait,

i) jóváhagyja a kirendeltségek kötelező belső szakmai szabályzatait,

j) eljárási rendek, módszertani útmutatók, szakmai ajánlások készítésével segíti a kirendeltségek tevékenységét,

k) létrehozza a kirendeltségek tevékenységének ellátásához szükséges informatikai és számítógépes rendszereket,

l) javaslatot tesz az ingatlanállomány fejlesztésére,

m) kidolgozza a költségvetési tervezés fő kereteit meghatározó költségvetési irányelveket,

n) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását,

o) ellenőrzi az államháztartással összefüggő közérdekű és közérdekből nyilvános adatok kötelező közzétételének, illetve igényre történő szolgáltatásának fenntartott intézmények általi végrehajtását.

(1a)7 A főigazgató tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet fennállása alatt – a miniszter jóváhagyásával – a menekültként, oltalmazottként vagy menedékesként el nem ismert kísérő nélküli kiskorúak számára ideiglenes befogadó férőhelyeket létesíthet és tarthat fenn, illetve kijelölheti az ideiglenes befogadó férőhelyeket biztosító helyszínt, intézményt.

(2) A főigazgató a fenntartott intézmények tekintetében az alábbi középirányítói hatásköröket gyakorolja:

a) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott intézmények éves költségvetését,

b) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek létszámát,

c) rendszeresen figyelemmel kíséri az általa fenntartott intézmények esetében a költségvetés végrehajtását, illetve az azokból ellátandó feladatok teljesülését,

d) a fenntartott költségvetési szervek vezetőit kinevezi, megbízza, felmenti, megbízását visszavonja,

e) jóváhagyásra felterjeszti a miniszternek a fenntartott költségvetési szervek alapító, megszüntető okiratát, illetve az alapító okirat módosítását,

f)8 ellátja az átvett vagyon és az integrált intézményi vagyon – ide nem értve a gazdálkodó szervezetekben fennálló tulajdoni részesedést – tekintetében a vagyonkezelői feladatokat,

g) érvényesíti, illetve – módszertani segítséget is nyújtva – érvényesítteti a fenntartott költségvetési szervek tevékenységében a közfeladatok ellátására vonatkozó követelményeket, és az erőforrásokkal (így különösen: az előirányzatokkal, a létszámokkal és a vagyonnal) való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeit, továbbá számon kéri, ellenőrzi e követelmények érvényre juttatását.

(3) Az igazgató

a) irányítja és ellenőrzi a kirendeltség szakmai tevékenységét,

b) közreműködik a fenntartott intézmények tervezési, gazdálkodási, beszámolási feladatainak ellátásában,

c) a fenntartott intézményekre vonatkozó költségvetés végrehajtásával, a közfeladatok ellátására vonatkozó követelmények, valamint az erőforrásokkal való szabályszerű és hatékony gazdálkodás követelményeinek teljesülésével kapcsolatosan rendszeresen beszámol a főigazgatónak.

2. 9 A Főigazgatóság feladat- és hatásköre

4. § (1)10 A Kormány a Főigazgatóságot jelöli ki

a) a megyei önkormányzatok konszolidációjáról, a megyei önkormányzati intézmények és a Fővárosi Önkormányzat egyes egészségügyi intézményeinek átvételéről szóló 2011. évi CLIV. törvény alapján átvett szociális és gyermekvédelmi intézményekkel, valamint a szociális és gyermekvédelmi tevékenységet végző alapítványokkal, közalapítványokkal, gazdasági társaságokkal kapcsolatos, 9. § (1) bekezdése szerinti,

b)11 az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 2. § (3) bekezdése, a 9. § (1) bekezdése és a 9/A. § (2) bekezdése szerinti

feladatok ellátására [az a) és b) pont szerinti intézmények a továbbiakban együtt: átvett intézmények].

(2) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) szerinti fenntartói feladatokat

a) a Főigazgatóság központi szerve látja el az 1. melléklet szerinti intézmények,

b) a kirendeltség látja el – az e rendelet szerint a Főigazgatóság központi szerve, illetve a főigazgató által ellátott feladatok kivételével – az átvett intézmények

esetében.

(3) A központi szerv a fenntartott intézmények vonatkozásában az alábbi fenntartói hatásköröket gyakorolja:

a) felterjeszti miniszteri döntésre az Szt. 91. § (3)–(4) bekezdése, valamint a Gyvt. 122. § (2) bekezdése szerinti iratokat,

b) egységesen meghatározza és honlapján közzéteszi az Szt. 92. § (2) bekezdés b)–f) pontja szerinti információkat a fenntartott szociális intézményekre vonatkozóan,

c) javaslatot tesz a fenntartott költségvetési szervek éves költségvetésére, meghatározza a gazdálkodásuk részletes rendjét,

d)12 az Szt. 90/A. §-a, 92/B. § (3) bekezdése és 92/L. §-a szerinti, illetve a Gyvt. 100/A. §-a szerinti esetben – a kirendeltség előterjesztése alapján – intézkedik a jogszabálysértés megszüntetéséről,

e) ellátja – a kirendeltségek előterjesztése alapján – az Szt. 122/A–122/C. §-a szerinti fenntartói feladatokat.

(4) A kirendeltség

a) ellátja az Szt. 92/B. § (1) bekezdés b)–h) pontjában és a Gyvt. 104. § (1) bekezdés c)–l) pontjában meghatározott fenntartói feladatokat,

b) megállapítja az intézményi térítési díjat,

c) eljár a működési engedélyezéssel kapcsolatos ügyekben,

d) felterjeszti a főigazgatónak – javaslatával együtt – a (3) bekezdés c) pontja szerinti iratokat, illetve javaslatot tesz az Szt. 122/A–122/C. §-ával kapcsolatban,

e) szervezi, irányítja és ellenőrzi a fenntartott intézmények szakmai feladatainak végrehajtásához szükséges pénzügyi feltételeket,

f) összegyűjti, ellenőrzi a fenntartott intézmények gazdálkodására vonatkozó kötelező, rendszeres és ad hoc jellegű adatszolgáltatásokat, szükség szerint összesítve továbbítja azokat a Főigazgatóság központi szervéhez és a miniszter által vezetett minisztériumba,

g)13 az utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt kérelmére dönt az utógondozói ellátás meghosszabbításáról, valamint a meghosszabbított utógondozói ellátás megszüntetéséről.

(5) A kirendeltség feladatainak ellátása során a főigazgató egyetértése szükséges az intézményi térítési díj összegének meghatározásához.

(6)14 A Főigazgatóság – az 1. melléklet 8. pontja szerinti kivétellel – ellátja a fenntartott intézmények gazdálkodással összefüggő feladatait.

4/A. §15 A jelzőrendszeres házi segítségnyújtást a Főigazgatóság biztosítja az Szt. 91. § (2) bekezdése szerint.

3.16

5. § (1)17 A Főigazgatóság közreműködik az országos szociális nyilvántartási rendszerek működtetésében és fejlesztésében.

(2)18 A Főigazgatóság ellátja az Európai Unió pénzügyi alapjaiból, illetve hazai társfinanszírozásból megvalósuló segélycsomagosztási és kapcsolódó feladatokat a 2014–2020 és a 2021–2027 programozási időszak vonatkozásában.

(3)19 A Főigazgatóság

a) működteti az országos gyermekvédelmi szakértői bizottságot,

b)20

(4)21

(4a)22

(5)23

(5a)24

(6)25

(7)26

(8)27

(9)28

(10)29

5/A. §30 Ha a Főigazgatóság európai uniós támogatással érintett engedélyesét más fenntartó fenntartásába adja, az átvevő fenntartó és – ha a fenntartóváltozást követően az alkalmazottakat a szolgáltató, intézmény, hálózat foglalkoztatja – a szolgáltató, intézmény, illetve hálózat az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program, valamint a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program nevesített kiemelt projektjei végrehajtása során a megvalósításban részt vevő szervezetként kerül bevonásra.

5/B. §31

4.32

6. §33 (1)34 A területi gyermekvédelmi szakszolgálatok örökbefogadással kapcsolatos feladataival összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 9. § h) és i) pontjában meghatározott szakmai irányítói hatásköröket a Főigazgatóság felett – a miniszter egyidejű értesítése mellett – a kultúráért és innovációért felelős miniszter gyakorolja.

(2)35 Sürgős intézkedést igénylő esetben a kultúráért és innovációért felelős miniszter az örökbefogadással kapcsolatos feladatai körében – a miniszter és a Főigazgatóság egyidejű értesítése mellett – közvetlen megkereséssel fordul az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálathoz, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgálatokhoz.

6/A. §36

5. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés szerinti kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 4–5. § és a 8–10. § 2013. január 1-jén lép hatályba.

8. §37 (1) A 2019. július 31-én hatályos 5. § (1) bekezdés j) és k) pontja, valamint 5. § (10) bekezdése szerinti drogpolitikai közfeladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással a Nemzeti Népegészségügyi Központ (a továbbiakban: NNK). A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az NNK közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

(2) A 2019. július 31-én a Főigazgatóság feladatkörébe tartozó kábítószerügyi pályázatok lebonyolításával kapcsolatos feladatok, az azokhoz kötődő magánjogi jogok és kötelezettségek, valamint a feladatok ellátásához szükséges foglalkoztatotti állomány és eszközök tekintetében 2019. augusztus 1-jétől a Főigazgatóság jogutódja beolvadásos kiválással az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (a továbbiakban: EMET). Az EMET-hez kerülő közfeladatok ellátására foglalkoztatott kormánytisztviselők foglalkoztatási jogviszonya – a kormányzati igazgatási szerv érintett szervezete, illetve tevékenysége esetében bekövetkező változás miatti jogviszonyváltásra tekintettel – a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. § (1) bekezdése alapján 2019. augusztus 1-jén közalkalmazotti jogiszonnyá alakul át. A jogutódlással kapcsolatos részletes rendelkezéseket a Főigazgatóság és az EMET közötti, 2019. július 31-ig megkötendő átadás-átvételi megállapodás rögzíti.

9. §38

10. §39

a) 40
b) 41

11. §42

1. melléklet a 316/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez43

A Főigazgatóság Központi szervének közvetlen fenntartásában lévő intézmények

1.44 Aszódi Javítóintézet, Általános Iskola, Szakiskola és Speciális Szakiskola

2170 Aszód, Baross Gábor tér 2.

2.45 Debreceni Javítóintézet

4032 Debrecen, Böszörményi út 173.

3.46 Speciális Gyermekotthoni Központ, Általános Iskola és Szakiskola

2500 Esztergom, Budai Nagy Antal u. 28.

4. Károlyi István Gyermekközpont

2153 Fót, Vörösmarty tér 2.

5.47 Rákospalotai Javítóintézet és Központi Speciális Gyermekotthon

1151 Budapest, Pozsony utca 36.

6.48 Budapesti Javítóintézet

1032 Budapest, Szőlő utca 60.

7.49 Nagykanizsai Javítóintézet

8800 Nagykanizsa, Kemping utca 6.

8.50 Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat

4025 Debrecen, Piac utca 9/b

2

Az 1/A. §-t a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 703. §-a iktatta be, szövege a 627/2020. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-val megállapított szöveg.

3

Az 1/A. § (1) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 146. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 1/A. § (2) bekezdése a 616/2022. (XII. 29.) Korm. rendelet 146. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. § (1) bekezdés d) pontját a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1a) bekezdését a 284/2015. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. §-a iktatta be.

8

A 3. § (2) bekezdés f) pontja a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított szöveg.

9

A 2. alcím címe a 221/2015. (VIII. 7) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

10

A 4. § (1) bekezdése a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 65. §-ával megállapított szöveg.

11

A 4. § (1) bekezdés b) pontja a 448/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 2. §-a szerint módosított szöveg.

12

A 4. § (3) bekezdés d) pontja a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

13

A 4. (4) bekezdés g) pontját a 384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 9. §-a iktatta be.

14

A 4. § (6) bekezdését a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 15. §-a iktatta be, szövege a 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 11. §-ával megállapított szöveg.

15

A 4/A. §-t a 89/2013. (III. 28.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be.

16

A 3. alcím címét a 221/2015. (VIII. 7) Korm. rendelet 12. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

Az 5. § (1) bekezdését a 221/2015. (VIII. 7) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

18

Az 5. § (2) bekezdését a 221/2015. (VIII. 7) Korm. rendelet 12. § b) pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 16. §-ával megállapított szöveg.

19

Az 5. § (3) bekezdése a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

20

Az 5. § (3) bekezdés b) pontját a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

21

Az 5. § (4) bekezdését a 253/2016. (VIII. 24.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdés c) pontja.

23

Az 5. § (5) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

24

Az 5. § (5a) bekezdését a 235/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 25. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

25

Az 5. § (6) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

26

Az 5. § (7) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

27

Az 5. § (8) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

28

Az 5. § (9) bekezdését a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 211. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § c) pontja.

30

Az 5/A. §-t a 384/2017. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. §-a iktatta be, szövege a 2/2019. (I. 22.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

32

A 4. alcímet (6–6/A. §) a 610/2020. (XII. 18.) Korm. rendelet 17. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

33

A 6. §-t újonnan a 376/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet 22. §-a iktatta be.

34

A 6. § (1) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § b) pontja szerint módosított szöveg.

35

A 6. § (2) bekezdése a 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet 115. § c) pontja szerint módosított szöveg.

38

A 9. § a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 67. §-a alapján nem lép hatályba.

39

A 10. § nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 10. § a) pontja a 349/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet 67. §-a alapján nem lép hatályba.

41

A 10. § b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

Az 1. melléklet a 448/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet 45. §-ával megállapított szöveg.

44

Az 1. melléklet 1. pontja a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

45

Az 1. melléklet 2. pontja a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

46

Az 1. melléklet 3. pontja a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

47

Az 1. melléklet 5. pontja a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

48

Az 1. melléklet 6. pontja a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

49

Az 1. melléklet 7. pontját a 180/2019. (VII. 26.) Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 19/2023. (I. 30.) Korm. rendelet 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

50

Az 1. melléklet 8. pontját a 414/2021. (VII. 13.) Korm. rendelet 12. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére