• Tartalom

317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány

a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés e) pontjában,

a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet tekintetében a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés i) pontjában,

a szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés m) pontjában,

a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés j) és o) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés o) és p) pontjában,

a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés p) pontjában,

az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés g) pontjában, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés s) pontjában,

a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (1) bekezdés f) pontjában,

a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 162. § (1) bekezdés f) pontjában, a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény 31. § (6) bekezdés a) pontjában, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés e) pontjában és (2) bekezdésében, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló
29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet módosítása

1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993. (II. 17.) Korm. rendelet a következő 25. §-sal egészül ki:

25. § (1) A támogatott lakhatás személyi térítési díja
a) a 28. § (4) bekezdése szerinti lakhatási költségekből, és
b) a komplex szükségletfelmérés alapján az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerint igénybe vett egyéb szolgáltatások térítési díjából
adódik össze.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti szolgáltatások térítési díjának meghatározásánál az igénybe vett alapszolgáltatások térítési díjának legmagasabb mértékére, illetve megállapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(3) A támogatott lakhatás személyi térítési díja akkor érheti el az Szt. 117. § (2) bekezdés b) pontja szerinti mértéket, ha az ellátottnak a komplex szükségletfelmérés eredményeként az Szt. 67. § (1) bekezdése szerinti teljes körű ellátást kell nyújtani.”

2. §2

2. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló
259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

3–6. §3

3. A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló
112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet módosítása

7–12. §4

13. § (1)5

(2) A szociális foglalkoztatás engedélyezéséről és a szociális foglalkoztatási támogatásról szóló 112/2006. (V. 12.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontjában a „Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 131–132. §-a és 137. §-a” szövegrész helyébe a „munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 116–120. §-a és 126. §-a” szöveg lép.

14. §6

4. A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények ágazati azonosítójáról és országos nyilvántartásáról szóló 226/2006. (XI. 20.) Korm. rendelet módosítása

15–21. §7

5. A támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló
191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

22–27. §8

6. Az egyházi és nem állami fenntartású szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók normatív állami támogatásáról szóló 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet módosítása

28–33. §9

7. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

34. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában
telephely: a szociális szolgáltató, intézmény székhelyének és többi telephelyének helyrajzi számától az ingatlan-nyilvántartásban különböző helyrajzi számon feltüntetett)

ba) hely, ahol a szociális intézmény nappali ellátást vagy bentlakásos intézményi ellátást nyújt, kivéve a külső férőhelyeket és a támogatott lakhatást biztosító ingatlant,”

35. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A támogatott lakhatást nyújtó intézmény székhelye szerinti megyében, fővárosban és – ha ott a támogatott lakhatást nem önálló székhellyel nyújtják – a vele szomszédos megyékben, fővárosban ugyanazon fenntartó által biztosított támogatott lakhatást egy működési engedélyben kell engedélyezni.
(1b) Ha a támogatott lakhatás fenntartója további, nem szomszédos megyékben, illetve a fővárosban is kíván támogatott lakhatást biztosítani, arra külön működési engedélyt kell kérnie. A támogatott lakhatás esetén a székhelynek – az (1a) bekezdés szerinti kivétellel – abban a megyében, illetve a fővárosban kell lennie, ahol a támogatott lakhatást nyújtják.
(1c) A támogatott lakhatást biztosító ingatlanokat a székhelyre kiadott működési engedélyben kell feltüntetni.”

36. § (1)10

(2)11

(3)12

(4) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 5. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatott lakhatás esetén
a) a (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság olyan ingatlan esetén jár el, amelyben a meleg étkeztetést a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja,
b) a (3) bekezdés b)–d) pontja szerinti szakhatóság az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan esetén, valamint olyan ingatlan esetén jár el, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga biztosítja.”

37. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

„(7a) Támogatott lakhatás esetén az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a lakhatási szolgáltatást biztosító különböző ingatlanokra a működési engedély hatályát a működési engedélyben külön meg kell határozni. Ha a lakhatási szolgáltatást biztosító ugyanazon ingatlanra a működési engedély több különböző hatállyal is kiadható, a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.”

38. § A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 7. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően támogatott lakhatás esetén a működési engedély módosítására irányuló eljárásban
a) az 5. § (3) bekezdés a) pontja szerinti szakhatóság olyan ingatlan engedélyeztetése esetén jár el, amelyben a meleg étkeztetést a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga kívánja nyújtani,
b) az 5. § (3) bekezdés b)–d) pontja szerinti szakhatóság akkor jár el, ha a működési engedély módosításának célja az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerinti lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan engedélyezése, az ingatlan működési formájának az Szt. 75. § (2) bekezdés c) pontja szerintire történő módosítása, vagy olyan ingatlan engedélyezése, amelyben az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat a támogatott lakhatást nyújtó intézmény maga kívánja biztosítani.”

39. §13

40. § (1)14

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

41. § (1)15

(2) A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet

a) 5. § (2) bekezdés h) pontjában az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, a támogatott lakhatás lakhatási szolgáltatását (a továbbiakban: lakhatási szolgáltatás) biztosító ingatlan” szöveg,

b) 5. § (6) bekezdésében a „telephelyen” szövegrész helyébe a „telephelyen, a támogatott lakhatást biztosító ingatlanban” szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés c) pontjában és 7. § (7) bekezdésében a „külső férőhelyeket” szövegrész helyébe a „lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanokat és a külső férőhelyeket” szöveg,

d) 7. § (4) bekezdés e) pontjában a „külső férőhelyek” szövegrész helyébe a „támogatott lakhatást biztosító ingatlan vagy külső férőhelyek” szöveg,

e) 7. § (9) bekezdésében a „szolgáló” szövegrész helyébe a „szolgáló, vagy a lakhatási szolgáltatást biztosító” szöveg,

f) 8. § (3) bekezdésében a „bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „bentlakásos intézményi ellátás és támogatott lakhatás” szöveg,

g) 12. § (2) bekezdés a) pontjában az „és bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „ , bentlakásos intézményi ellátás és a 7. § (5a) bekezdés b) pontja szerinti esetben támogatott lakhatás” szöveg,

h) 13. § (1) bekezdés b) pontjában és 13. § (3) bekezdés g) pontjában a „helyiséget” szövegrész helyébe a „helyiséget, a támogatott lakhatást biztosító ingatlant” szöveg,

i) 13. § (3) bekezdés j) pontjában és 20. § (3) bekezdésében a „bentlakásos intézmény” szövegrész helyébe a „bentlakásos intézmény és támogatott lakhatás” szöveg

lép.

42. §16

8. A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet módosítása

43–48. §17

49. § A Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatalról, valamint a szakmai irányítása alá tartozó rehabilitációs szakigazgatási szervek feladat- és hatásköréről szóló 95/2012. (V. 15.) Korm. rendelet

a)18

b) 18. § (2) bekezdés b) pontjában a „munkaügyi központ kirendeltségétől” szövegrész helyébe a „járási hivatal munkaügyi kirendeltségétől” szöveg

lép.

50. §19

9. Záró rendelkezések

51. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

1. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez20

2. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez21

3. melléklet a 317/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 2.5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)
„2.5. csatolni kell a szociális szolgáltató, intézmény, és a külső férőhelyek elhelyezésére szolgáló, valamint a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlan tulajdoni lapjának másolatát, továbbá – ha az a használati jogcímet nem igazolja – a használati jogcímet bizonyító egyéb okirat másolatát;”
2. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. számú melléklete a következő 2.9. ponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatással kapcsolatos iratok:)
„2.9. ha támogatott lakhatás esetén az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatásokat az Szt. 75. § (3) bekezdése alapján biztosítják, csatolni kell az erről szóló megállapodást.”
3. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következő 3.1.18. ponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatás adatai:
a nyújtott szociális szolgáltatások megnevezése az alábbiak szerint:)
„3.1.18. támogatott lakhatás az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével
3.1.18.1. támogatott lakhatás fogyatékos személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,
3.1.18.2. támogatott lakhatás pszichiátriai betegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,
3.1.18.3. támogatott lakhatás szenvedélybetegek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével,
3.1.18.4. támogatott lakhatás hajléktalan személyek részére az Szt. 75. § (2) bekezdése szerinti forma megjelölésével.”
4. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet 3.4. és 3.11. pontjában a „bentlakásos intézményi ellátás” szövegrész helyébe a „bentlakásos intézményi ellátás, valamint a támogatott lakhatás” szöveg lép.
5. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklete a következő 3.13. ponttal egészül ki:
(A szociális szolgáltatás adatai:)
„3.13. támogatott lakhatás esetén
3.13.1. a lakhatási szolgáltatást biztosító ingatlanok címe és férőhelyszáma,
3.13.2. a fenntartó által biztosított, az Szt. 75. § (1) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltatások felsorolása,
3.13.3. az Szt. 75. § (3) bekezdésének alkalmazása esetén az érintett szolgáltatások és az azokat biztosító szervezet megjelölése, a megállapodás időtartamának feltüntetésével.”
6. A szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről szóló 321/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 3. számú melléklet „Kiegészítő szabályok:” rész 3. pontjában a „3.1.17.” szövegrész helyébe a „3.1.17., 3.1.18.” szöveg, a „3.1.16.1–3.1.16.4.” szövegrész helyébe a „3.1.16.1–3.1.16.4., 3.1.18.1–3.1.18.4.” szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

2

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3–6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 7–12. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 13. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 15–21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 22–27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 28–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 36. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 36. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 36. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 40. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 41. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 43–48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 49. § a) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

Az 50. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére