• Tartalom

318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelet

a fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.12.01.

A Kormány a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvény 13. § (1) bekezdés c)–f), h)–l) és n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A fenntartható bioüzemanyag-termelés követelményeiről és igazolásáról szóló 343/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése a következő 3a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„3a. bérfeldolgozás: a mezőgazdasági igazgatási szerv nyilvántartásában szereplő biomassza feldolgozó által más gazdálkodó szervezet tulajdonában álló biomassza vagy köztes termék – fizikai vagy kémiai eljárás útján – bioüzemanyaggá vagy köztes termékké történő feldolgozása;”

(2) Az R. 1. § (1) bekezdése a következő 18a. ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

„18a. termesztett biomassza: a mezőgazdasággal és erdőgazdálkodással kapcsolatos tevékenység keretében a termőföldről szóló törvény szerinti termőföldön vagy mező-, erdőgazdasági művelés alatt álló belterületi földön előállított biomassza;”

2. § (1) Az R. 3. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A biomassza (1) bekezdésben foglalt feltételeknek való megfeleléséről a biomassza termelő a betakarítást vagy a területről történő begyűjtést követő év július 31-ig, kukorica esetében október 31-ig állíthat ki biomassza igazolást. Ugyanarra a biomassza mennyiségre – a (9) bekezdés szerinti kivétellel – egy biomassza igazolás állítható ki.
(5) A biomassza termelő biomassza igazolást az általa megtermelt vagy begyűjtött, illetve tevékenységéből származó vagy tevékenysége során keletkezett és a tulajdonában lévő biomassza mennyiségre állíthat ki.”

(2) Az R. 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A biomassza termelője a biomassza igazoláshoz azonosító számot (a továbbiakban: biomassza igazolás sorszám) köteles hozzárendelni. Egy biomassza igazolás sorszámhoz kizárólag egy biomassza igazolás rendelhető, valamint egy biomassza igazolás csak egy biomassza igazolás sorszámon állítható ki. A biomassza igazolás sorszámnak sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) biomassza termelőjének regisztrációs száma vagy nem termesztett biomassza esetében az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele;
b) igazolásonként 1-gyel növekvő sorszám, ami naptári évenként 1-es sorszámmal kezdődik;
c) a kiadás évszáma.”

3. § (1) Az R. 4. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A bioüzemanyag üvegházhatású gázkibocsátási nyilvántartásba (a továbbiakban: BÜHG nyilvántartás) bejegyzett]

b) biomassza feldolgozó az általa értékesített vagy bérfeldolgozás keretében feldolgozott és fenntarthatóan megtermeltnek minősülő biomasszából előállított köztes termékre vagy fenntarthatóan előállítottnak minősülő bioüzemanyagra,”

(fenntarthatósági igazolást állíthat ki.)

(2) Az R. 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az igazoláshoz azonosító számot (a továbbiakban: igazolás azonosítószám) köteles hozzárendelni. Egy igazolás azonosítószámhoz kizárólag egy fenntarthatósági igazolás rendelhető, valamint egy fenntarthatósági igazolás csak egy igazolás azonosítószámon állítható ki. Az igazolás azonosítószámnak sorrendben a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a biomassza kereskedő esetében a „BK”, biomassza feldolgozó esetében a „BF”, az üzemanyag-forgalmazó esetében pedig az „ÜF” betűkód;
b) fenntarthatósági igazolás kiállítójának regisztrációs száma;
c) igazolásonként 1-gyel növekvő sorszám, ami naptári évenként 1-es sorszámmal kezdődik;
d) a kiadás évszáma.”

(3) Az R. 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A fenntarthatósági igazolás kiállítója az (1) bekezdés szerinti termékek tulajdonjog átruházásának teljes vagy részleges meghiúsulása esetén a már kiállított igazolást köteles visszavonni és annak tényét a visszavonást követő 10 napon belül a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzétett, erre a célra rendszeresített nyomtatványon a mezőgazdasági igazgatási szervnek bejelenteni. A termék tulajdonjog átruházásának meghiúsulása különösen, ha a termék megvásárlójának személyében változás áll be.”

4. § (1) Az R. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Több üzemanyag- vagy bioüzemanyag-típust tartalmazó üzemanyag esetében az üzemanyag teljes mennyiségére vonatkozó energiatartalmat az üzemanyagban legnagyobb térfogatarányt képviselő üzemanyag-típus 1. mellékletben meghatározott energiatartalmának figyelembevételével kell meghatározni.”

(2) Az R. 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kötelező bioüzemanyag-részarány számításánál a motorbenzin és a dízelgázolaj esetében egyaránt az energiatartalomban kifejezett forgalomba hozott mennyiség 4,9%-át kell figyelembe venni a 2014. január 1. és 2015. december 31. közötti időszakban.”

5. § Az R. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A Büat. 6. § (2) bekezdése szerinti jelentést a 4. melléklet szerinti adattartalommal kell elkészíteni és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal internetes honlapján közzétett elektronikus formanyomtatványon kell benyújtani.”

6. § (1) Az R. 7. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A biomassza kereskedő és feldolgozó a 9. § szerinti adatszolgáltatásban szereplő adatokról köteles nyilvántartást vezetni, amely tartalmazza:)

b) a vásárolt, feldolgozott biomassza mennyiségre vonatkozó biomassza igazolást vagy fenntarthatósági igazolást,”

(2) Az R. 7. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A nyilvántartás adatait számításokkal, bizonylatokkal és hitelesített mérőeszközök alkalmazásával nyert adatokkal kell igazolni, az alábbiak szerint:)

e) az értékesített biomassza, nem termesztett biomassza, köztes termék, bioüzemanyag és üzemanyag mennyiségét szerződésekkel, számlákkal, kitárolási, szállítási okmányokkal,”

7. § (1) Az R. 8. § (3) bekezdés 1. és 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemnek tartalmaznia kell, valamint ahhoz csatolni kell:)

„1. természetes személy esetében a természetes személyazonosító adatait, a lakcímét, jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és egyéni cég esetében a cég nevét, székhelyét, cégjegyzék számát és az adószámát,
2. egyéni vállalkozó esetében nevét, lakcímét, adószámát, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány kiállítóját és számát, ennek hiányában az egyéni vállalkozói nyilvántartási számát,”

(2) Az R. 8. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Biomassza kereskedő, biomassza feldolgozó, üzemanyag-forgalmazó BÜHG nyilvántartásba ismételten nem vehető vagy BÜHG nyilvántartásba vétele nem hosszabbítható meg, amíg a 9. § (1) bekezdése és a 9. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét nem teljesíti.”

(3) Az R. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(9) A mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi:
a) a BÜHG nyilvántartásban szereplő ügyfél regisztrációs számát;
b) a nyilvántartásba vett természetes személy vagy egyéni vállalkozó nevét, amennyiben ehhez az ügyfél a (2) bekezdés szerinti formanyomtatványon hozzájárult;
c) a nyilvántartásba vétel kezdő és lejárati időpontját; és
d) az arra vonatkozó adatot, hogy az ügyfelet biomassza kereskedőként, biomassza feldolgozóként vagy üzemanyag-forgalmazóként tartja nyilván.”

8. § Az R. 9. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

9. § (1) A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó a fenntarthatóság igazolására nyilvántartása alapján köteles félévente a tárgyidőszakot követő hónap 15. napjáig adatot szolgáltatni a mezőgazdasági igazgatási szerv részére.
(2) A biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó, valamint az üzemanyag-forgalmazó az adatszolgáltatást köteles a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján elektronikusan közzétett, az 5. melléklet szerinti adattartalmú nyomtatványon elvégezni.
(3) Ha a biomassza kereskedő, a biomassza feldolgozó vagy az üzemanyag-forgalmazó adatszolgáltatási kötelezettségének az (1) bekezdésben meghatározott határidőig nem tesz eleget, a mezőgazdasági igazgatási szerv törli a BÜHG nyilvántartásból.
(4) Ha az adatszolgáltatás nem felel meg a (2) bekezdés szerinti követelményeknek, a mezőgazdasági igazgatási szerv megfelelő határidő tűzésével a biomassza kereskedőt, a biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót hiánypótlásra kötelezi.
(5) A (4) bekezdés szerinti felhívásban előírt határidő eredménytelen leteltét követően a mezőgazdasági igazgatási szerv a biomassza kereskedőt, biomassza feldolgozót vagy az üzemanyag-forgalmazót törli a BÜHG nyilvántartásból.”

9. § Az R. 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § A fenntarthatósági követelmények teljesítése igazolható:
a) biomassza igazolással, fenntarthatósági igazolással vagy fenntarthatósági bizonyítvánnyal,
b) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17–19. cikkének átültetését szolgáló más tagállami jogszabály feltételeinek megfelelően kiállított okmánnyal,
c) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése alapján hozott bizottsági határozattal elismert önkéntes nemzeti vagy nemzetközi rendszer előírásaival összhangban kiállított okmánnyal vagy
d) a 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikk (4) bekezdése szerint az Európai Bizottság részéről harmadik országgal kötött nemzetközi megállapodással összhangban kiállított okmánnyal.”

10. § Az R. 12. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A BÜHG nyilvántartásból való törlés tényét a mezőgazdasági igazgatási szerv honlapján közzéteszi.”

11. § (1) Az R. 13. § (1) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:

[A Büat. 3. § (2) bekezdése szerint kiszabható bírság]

„5. valótlan tartalmú igazolás kiállítása esetén az igazoláson szereplő mennyiség tonnájaként ezerötszáz forint.”

(2) Az R. 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Ha a valótlan tartalmú igazolás más valótlan tartalmú igazolás alapján, azonban az e rendeletben foglaltak szerint került kiállításra, az (1) bekezdés 5. pontja szerinti bírság igazolásonként ezer forint.”

(3) Az R. 13. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) A 8. § (6) bekezdése szerinti adat-bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság mértéke a változással érintett adatonként tízezer forint, de összesen legfeljebb százezer forint.
(3b) A 3. § (9) bekezdésében vagy 4. § (8) bekezdésében foglalt bejelentési kötelezettség megsértése esetén a bírság mértéke az érintett igazolásonként tizenötezer forint.”

12. § (1) Az R. 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az R. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. § Az R. 4. § (1) bekezdésében a „fenntarthatósági igazolást állíthat ki” szövegrész helyébe az „a termék birtokba adását követő 30 napon belül fenntarthatósági igazolást állíthat ki” szöveg lép.

14. § (1) Hatályát veszti az R. 1. § (1) bekezdés 19. pontja.

(2) Hatályát veszti az R. 13. § (1) bekezdés 3. pontjában a „valótlan tartalommal vagy” szövegrész.

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

16. § Ez a rendelet

a) a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról, valamint a 2001/77/EK és a 2003/30/EK irányelv módosításáról és azt követő hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/28/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 17. cikk (1) bekezdésének, valamint

b) a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vonatkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó mechanizmus bevezetése tekintetében a 98/70/EK irányelv módosításáról, a belvízi hajókban felhasznált tüzelőanyagokra vonatkozó követelmények tekintetében az 1999/32/EK irányelv módosításáról, valamint a 93/12/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. április 23-i 2009/30/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikk 5. pontjának és 1. cikk 6. pontjának

való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A biomassza igazolás adattartalma
I. Termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:
1. biomassza igazolás sorszáma;
2. az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
3. a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;
4. a biomassza megnevezése és KN-kódja;
5. a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;
6. az igazolásban szereplő biomassza mennyiség termelésével érintett termőterület összesített nagysága hektárban két tizedes jegyig kifejezve;
7. az igazolásban szereplő biomassza mennyiség betakarításának éve;
8. nyilatkozat arról, hogy a kibocsátási komponensek megállapítása alapértelmezett vagy tényleges értéken történt;
9. nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;
10. ha a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens megállapítása nem alapértelmezett értéken történik, akkor az egy tonna terményre vetített, a beszállítás, szárítás és tisztítás során keletkező ÜHG kibocsátás mértéke;
11. ha a termesztésre, termőterület váltásra vonatkozó kibocsátási komponensek megállapítása nem alapértelmezett értéken történt, akkor az egy tonna terménymennyiségre vetített, a termesztéséből eredő közvetlen és a termesztés során a talaj kötöttszén-készletváltozásából eredő ÜHG kibocsátás mértéke;
12. az igazolásban szereplő biomassza mennyiség megtermelésével érintett termőterület MePAR szerinti blokk- és parcella azonosítója (a továbbiakban: termőterületre vonatkozó adatok).
II. Nem termesztett biomassza esetében a biomassza igazolás tartalmazza a következő adatokat:
1. biomassza igazolás sorszáma;
2. az igazolás kiállítójának neve, székhelye vagy lakcíme, az igazolás kiállítójának adószáma vagy adóazonosító jele;
3. a biomassza megvásárlójának neve, lakcíme vagy székhelye, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;
4. a biomassza megnevezése és KN-kódja;
5. a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;
6. a biomassza forrására vagy a begyűjtés helyére vonatkozó adatok.”

2. melléklet a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

A fenntarthatósági igazolás adattartalma
1. A termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:
a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
b) a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;
c) a biomassza megnevezése és KN-kódja;
d) a biomassza betakarításának éve;
e) a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;
f) az igazolásban szereplő biomassza mennyiséghez tartozó kibocsátási komponensek értéke;
g) az igazolás azonosítószáma;
h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;
i) a termék birtokba adásának dátuma.
2. A nem termesztett biomasszára vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:
a) az igazolás kiállítójának adatai, adószáma, adóazonosító jele;
b) a biomassza megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;
c) a biomassza megnevezése és KN-kódja;
d) a biomassza mennyisége tonnában kifejezve;
e) az igazolás azonosítószáma;
f) a termék birtokba adásának dátuma.
3. A köztes termékre vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:
a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
b) a köztes termék megvásárlójának neve, címe, devizabelföldi vásárló esetében regisztrációs száma;
c) a köztes termék megnevezése és KN-kódja;
d) a köztes termék mennyisége tonnában kifejezve;
e) nyilatkozat arról, hogy a köztes termék hulladékból, erdészeti és mezőgazdasági maradékanyagokból, nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e előállításra;
f) az igazolásban szereplő köztes termék mennyiségre vonatkozó kibocsátási komponensek értéke, valamint a szállításra vonatkozó kibocsátási komponens értéke vagy arra vonatkozó nyilatkozat, hogy a köztes termék alapértelmezett kibocsátási értéken kerül továbbfelhasználásra;
g) az igazolás azonosítószám;
h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás-csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor;
i) a termék birtokba adásának dátuma.
4. A bioüzemanyagra vonatkozó fenntarthatósági igazolás tartalmazza a következő adatokat:
a) az igazolás kiállítójának adatai, regisztrációs száma;
b) a bioüzemanyag megvásárlójának, más üzemanyag-forgalmazóhoz történő áttárolás esetében átvevőjének neve, címe, devizabelföldi vásárló, átvevő esetében regisztrációs száma;
c) a bioüzemanyag megnevezése és KN-kódja;
d) a bioüzemanyag literben kifejezett mennyisége +15 °C-ra átszámított térfogaton;
e) nyilatkozat arról, hogy a bioüzemanyag hulladékból, erdészeti és mezőgazdasági maradékanyagokból, nem élelmezési célú cellulóztartalmú anyagokból vagy lignocellulóz-tartalmú anyagokból került-e előállításra;
f) az igazolásban szereplő bioüzemanyag-mennyiséghez tartozó energiaegységre számított üvegházhatású gázkibocsátás;
g) az igazolás azonosítószám;
h) nyilatkozat arról, hogy a degradációs bónuszt és a talajban lévő kötött szénnek a jobb mezőgazdasági gazdálkodásnak köszönhető felhalmozódása miatti kibocsátás csökkentést leíró tényezőt figyelembe vették-e az ÜHG kibocsátás kiszámításakor.”

3. melléklet a 318/2012. (XI. 13.) Korm. rendelethez

1. Az R. 5. melléklet I. pont 2. alpont c)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági igazolásonként:)
c) az igazolás kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével, a biomassza igazolás kiállításának dátuma;
d) az igazolás kiállításának alapját képező fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
e) az igazolás kiállításának alapját képező külföldről származó biomassza esetében a beszállító megnevezése, székhelye, a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendelet szerinti CMR fuvarlevél adatai, a biomassza mennyisége tonnában kifejezve, a kibocsátási komponensek értékei.”
2. Az R. 5. melléklet II. pont 2. alpont c)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(2. az adatszolgáltatással érintett időszakban kiállított összes fenntarthatósági igazolásra, fenntarthatósági igazolásonként:)
c) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képező biomassza igazolások adatai a termőterületre vonatkozó adatok kivételével, az igazolás kiállításának dátuma;
d) a gyártáshoz felhasznált biomassza vonatkozásában az igazolás kiállításának alapját képező biomassza, köztes termék fenntarthatósági igazolások adatai, a fenntarthatósági igazolás kiállításának dátuma;
e) a gyártáshoz felhasznált az igazolás kiállításának alapját képező harmadik országból származó biomassza, köztes termék esetében a beszállító megnevezése, székhelye, a „Nemzetközi Közúti Árufuvarozási Szerződésről” szóló, Genfben, az 1956. évi május hó 19. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1971. évi 3. törvényerejű rendelet szerinti CMR fuvarlevél adatai, a biomassza, köztes termék megnevezése és KN-kódja, mennyisége tonnában kifejezve, a kibocsátási komponensek értékei.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére