• Tartalom

32/2012. (XII. 4.) NGM rendelet

a vámszabálysértések eljárási szabályairól, valamint felderítése és elbírálása végrehajtásának részletes szabályairól

2021.01.01.

A szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló12012. évi II. törvény 250. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. I.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában megállapított feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A rendelet hatálya a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvényben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hatáskörébe utalt szabálysértések (a továbbiakban: vámszabálysértések) felderítése és elbírálása során a NAV vámszerveire terjed ki.

2. §1 A vámszabálysértések elkövetésének bizonyítása során a NAV vámszerve felhasználhatja mindazokat az iratokat és az egyéb bizonyítékokat, amelyeket a vámhatóság az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2016. évi XIII. törvényben, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvényben (a továbbiakban: NAV törvény) meghatározott feladatainak teljesítése alkalmával szerzett be, vagy azoknak a végrehajtása során került birtokába. A vámhatóság jövedéki- és vámigazgatási eljárása, továbbá a büntetőeljárás, valamint más hatóság jogszerű eljárása során bizonyított tényekre a szabálysértési eljárásban újabb bizonyítási eljárást lefolytatni nem szükséges.

3. § A szemlét határozattal kell elrendelni. A szemle megtartásának idejéről és helyéről az eljárás alá vont személyt értesíteni kell.

4. § A NAV vámszerve az előállítás és az elővezetés teljesítéséről – a jegyzőkönyv tartalmával egyező tartalmú – jelentést köteles készíteni.

5. § (1) Hatósági tanút kell alkalmazni

a) a lefoglalásnál,

b) a csomag és jármű átvizsgálásánál, amennyiben az érdekelt a cselekmény foganatosítása során nincs jelen,

c) az írni, olvasni nem tudó személy meghallgatásáról készített jegyzőkönyv ismertetésekor.

(2) Hatósági tanút kell alkalmazni a jegyzőkönyv ismertetésénél abban az esetben is, ha az érintett a jegyzőkönyv aláírását megtagadja.

(3) Hatósági tanú csak nagykorú, cselekvőképes személy lehet. Nem lehet hatósági tanú az eljárás alá vont személy hozzátartozója, az eljáró hatósággal közszolgálati, vagy egyéb munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy.

(4) Hatósági tanúként való közreműködésre senki nem kötelezhető.

(5) Az eljárási cselekmény előtt a hatósági tanút a jogairól és kötelességeiről fel kell világosítani. A hatósági tanú az eljárási cselekményre észrevételt tehet, és a tanú költségeinek megtérítésére vonatkozó rendelkezések szerint jogosult költségtérítésre.

(6) A hatósági tanút az eljárási cselekmény során tudomására jutott tényekre, adatokra nézve titoktartási kötelezettség terheli, amely alól az eljáró hatóság, a fellebbezés elbírálására jogosult hatóság vagy bíróság az ügy tárgyát érintő tényekre, adatokra, körülményekre nézve felmentheti.

6. § A vámszabálysértések során alkalmazott eljárási cselekmények folyamán rögzített hangfelvétel csak a nyilatkozatot tartalmazhatja. A személyi és a szabálysértés körülményeire vonatkozó adatokat hangfelvétel esetén is írásban kell rögzíteni, és azt az eljárásban részt vevő személyeknek aláírással hitelesíteniük kell. A jegyzőkönyvben a nyilatkozat helyén – a hangfelvétel nyilvántartási számának feltüntetése mellett a hangfelvétel alapján – megjegyzést kell alkalmazni. A hangfelvételt a jegyzőkönyv lezárása előtt le kell játszani, a nyilatkozó kérésére az kiegészíthető, kijavítható, illetve módosítható.

7. §2 A vámszabálysértések gyanúja vagy észlelése esetén a NAV pénzügyőri munkakört betöltő foglalkoztatottja a jogsértés megszüntetése, mértékének felderítése és a bizonyítékok biztosítása érdekében köteles a szükséges intézkedéseket megtenni.

8. § Csomag, jármű ellenőrzése során az átvizsgálást a csomag tulajdonosának, birtokosának, vagy a jármű vezetőjének jelenlétében kell elvégezni. Amennyiben a tulajdonos, birtokos, vagy a jármű vezetőjének személye nem állapítható meg, vagy távollétükben az átvizsgálás csak hatósági tanú jelenlétében végezhető el.

9. § (1)3

(2) Az elővezetés végrehajtásáról az azt foganatosító szerv az elővezetést elrendelő határozat egy példányának visszaküldésével tájékoztatja a NAV vámszervét és mellékeli hozzá az elővezetés során felmerült költségekről szóló kimutatást.

10. § A szabálysértési eljárás felfüggesztéséről hozott határozatot az eljárás alá vont személyen kívül a feljelentőnek, az eljárás alá vont személy képviselőjének és a sértettnek is meg kell küldeni.

11. § (1) A NAV vámszerve által kiszabott pénzbírságot és egyéb pénzösszeget a szabálysértési hatóság által megadott számlaszámra átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással kell teljesíteni.

(2) Átutalással történő teljesítés esetén a fizetésre kötelezettnek a „Közlemény” rovat elé „X” jelzést kell tennie, és a rovatban fel kell tüntetnie a fizetésre kötelezett nevét, a határozatot hozó szabálysértési hatóság megnevezését és a határozat számát.

12. § (1) A NAV vámszerve a nála keletkezett iratok megküldésével értesíti a lakóhely szerinti általános hatáskörű szabálysértési hatóságot, ha a helyszíni bírság a kiszabását követő harmincötödik napon sem folyt be.

(2) Ha az elkövető a pénzbírságot, a helyszíni bírságot a határozat jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül nem fizeti meg, a szabálysértési hatóság az ügy iratait haladéktalanul megküldi az illetékes bíróságnak.

13. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

14. §4

1

A 2. § a 17/2016. (VI. 7.) NGM rendelet 3. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 7. § a 21/2020. (XII. 30.) PM rendelet 13. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 9. § (1) bekezdését a 18/2020. (XII. 30.) PM rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére