• Tartalom

324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

324/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet

a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.12.01.

A Kormány a vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkaköröket betöltő munkavállalókkal szemben támasztott egészségügyi követelményekről és az egészségügyi vizsgálat rendjéről szóló 203/2009. (IX. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A munkáltató – a mozdonyvezetők előzetes egészségi alkalmassági vizsgálata kivételével – az 5. melléklet A. pontja szerinti beutalóval kezdeményezi az alkalmasság megállapítását.”

(2) A Korm. rendelet 3. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:

„(2a) A munkáltató a mozdonyvezetők előzetes egészségi alkalmassági vizsgálatát kezdeményező kérelméhez mellékeli a 8. § szerinti vizsgálat alapján, a kijelölt tanúsító szervezet által kiállított, 30 napnál nem régebbi tanúsítványt.
(2b) Az e rendelet hatálya alá tartozó tevékenységet végző munkavállaló munkakörét az 1. mellékletben felsorolt elnevezéssel kell jelölni.”

2. § A Korm. rendelet 6. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Előzetes vizsgálatot kell végezni:)

a) a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakörben foglalkoztatni kívánt személynél a munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (a továbbiakban együtt: munkaviszony) létesítését megelőzően, kivéve, ha az új munkáltató a munkavállalót a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő azonos munkakörben foglalkoztatja,”

3. § A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Kormány a mozdonyvezetői munkakörre irányuló előzetes egészségi alkalmassági vizsgálat tekintetében tanúsító szervezetként a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaságot (a továbbiakban: tanúsító szervezet) jelöli ki.”

4. § A Korm. rendelet

a) 21. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében, 21. § (3) bekezdésében, 22. § (1) bekezdésében a „vizsgáló” szövegrész helyébe a „tanúsító” szöveg,

b) 1. melléklet II. munkaköri csoport A) Országos, térségi és saját célú vasúti pályahálózat táblázat 1. sorában a „Főrendelkező-, rendelkező forgalmi szolgálattevő” szövegrész helyébe a „Főrendelkező-, rendelkező forgalmi szolgálattevő, forgalmi szolgálattevő” szöveg

lép.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére