• Tartalom

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelet

a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet, valamint a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet közfoglalkoztatással összefüggő módosításáról1

2013.01.01.

A Kormány a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 88. § (2) bekezdés b) pontjában,

a 2. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet módosítása

1. § A foglalkozás-egészségügyi szolgálatról szóló 89/1995. (VII. 14.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(E rendelet hatálya)

b) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvényben, továbbá végrehajtására kiadott jogszabályban meghatározott feladatainak ellátásával összefüggésben a fővárosi és megyei kormányhivatal munkaügyi központjára (a továbbiakban: munkaügyi központ) és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségére (a továbbiakban: munkaügyi kirendeltség), valamint a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény szerinti közfoglalkoztatókra, és
c) a szakképzést folytató intézményekre – ide nem értve a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 4. § (1) bekezdés a)–b) pontja szerinti intézményeket – (a továbbiakban: szakképző intézmény), és”

(terjed ki.)

2. § Az R1. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A munkáltatók, a munkaügyi központok, a munkaügyi kirendeltségek, továbbá a szakképző intézmények az 1. mellékletben meghatározott feladatok elvégzése ellenében – külön jogszabályi előírás, vagy a szolgáltatást nyújtóval kötött eltérő megállapodás hiányában – az ott meghatározott díjat fizetik a szolgáltatást nyújtónak.”

3. § Az R1. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. § Hatályát veszti

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 2. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

6. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Az R1. 1. melléklet 1.1. pont címe helyébe a következő cím lép:
„1.1. A 3. § (1) bekezdése szerinti térítési díjak”

2. melléklet a 350/2012. (XII. 12.) Korm. rendelethez

Az R2. 2. számú melléklet 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A B)
„15. A foglalkoztathatóság szakvéleményezése:
a) a b) pontban nem említett esetben 3100 Ft/fő/eset
b) közfoglalkoztatási jogviszonyhoz szükséges szakvélemény esetén 1900 Ft/fő/eset”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére