• Tartalom
Oldalmenü

354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet

az emberkereskedelem áldozatai azonosításának rendjéről

2021.06.25.

A Kormány a bűncselekmények áldozatainak segítéséről és az állami kárenyhítésről szóló 2005. évi CXXXV. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az emberkereskedelem áldozatává vált személy azonosítására irányuló eljárás szabályai

1. § E rendelet alkalmazásában:

1.1 Azonosítást végző szerv: az egészségügyi szolgáltató, az egészségügyi államigazgatási szerv, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltató, a köznevelési intézmény, a rendőrség, a foglalkoztatás-felügyeleti hatóság, a konzuli tisztviselő, az idegenrendészeti hatóság, a menekültügyi hatóság, az áldozatsegítő szolgálat, a pártfogó felügyelői szolgálat és a jogi segítségnyújtó szolgálat.

2. Azonosító beszélgetés: az emberkereskedelem áldozataként történő beazonosítást célzó beszélgetés az 1. mellékletben meghatározott azonosító adatlap segítségével.

3. Önkéntesen közreműködő szervezet: az a nem állami, vagy önkormányzati fenntartású jogi személy, valamint jogi személyiség nélküli szervezet, amely működése során olyan magyar állampolgárról vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyről szerez tudomást, akiről alappal feltehető, hogy az emberkereskedelem áldozata.

2. § (1) Amennyiben az azonosítást végző szerv hatáskörébe tartozó eljárása során vagy egyébként olyan magyar állampolgárra, vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre vonatkozóan, akiről alappal feltehető, hogy az emberkereskedelem áldozata, ezen helyzetről hivatalos tudomást szerez vagy azt egyébként észleli, vele azonosító beszélgetést folytat le.

(2)2 Ha az azonosítást végző szerv nem a beszélgetésbe bevont személy pillanatnyi tartózkodási helye szerint illetékes, áldozatsegítő szolgálatként eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: területi áldozatsegítő szolgálat), és az azonosítást végző szerv megállapítja, hogy a beszélgetésbe bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, erről a tényről az azonosító adatlapnak az Igazságügyi Minisztérium által országosan, egységesen működtetett webalapú rendszeren (a továbbiakban: Rendszer) keresztül történő egyidejű megküldésével, haladéktalanul értesíti a területi áldozatsegítő szolgálatot. A területi áldozatsegítő szolgálat a nem a Rendszeren keresztül beérkezett, valamint az általa az azonosítás során felvett azonosító adatlapokat is haladéktalanul rögzíti a Rendszerbe. Az adatlapoknak a Rendszerben történő rögzítésére minden esetben az érintett személy írásos hozzájárulása esetén kerül sor.

(3)3 Ha az azonosító beszélgetés során az azonosítást végző szerv azt állapítja meg, hogy az áldozat biztonságos szállással nem rendelkezik, a (2) bekezdésben meghatározott intézkedésen túl, az áldozat erre irányuló írásos hozzájárulása esetén, az azonosító adatlap egyidejű megküldésével, haladéktalanul értesíti a Családbarát Magyarország Központ Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálatot (a továbbiakban: OKIT).

(4) Ha az azonosító beszélgetés alapján valószínűsíthető, hogy az emberkereskedelem áldozataként azonosított személynek egészségügyi ellátásra van szüksége, és nincs szükség a (3) bekezdésben meghatározott intézkedésre, az azonosítást végző szerv a (2) bekezdésben meghatározott intézkedésen túl az áldozat írásos beleegyezése esetén az áldozatot az egészségügyi alapellátást biztosító szervhez irányítja.

(5) Ha az azonosító beszélgetés alapján valószínűsíthető, hogy az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 5. § a) pontja szerint gyermek, az azonosítást végző szerv haladéktalanul kezdeményezi a Gyvt. 17. § (2) bekezdés b) pontja szerint hatósági eljárást.

(6)4 Ha az önkéntesen közreműködő szervezet működése során olyan magyar állampolgárról vagy a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyről szerez tudomást, akiről alappal feltehető, hogy az emberkereskedelem áldozata, vele azonosító beszélgetést folytathat le. Ha az önkéntesen közreműködő szervezet az azonosító beszélgetés során megállapítja, hogy a beszélgetésbe bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, erről a tényről az azonosító adatlap megküldésével haladéktalanul értesíti a területi áldozatsegítő szolgálatot. A területi áldozatsegítő szolgálat az azonosító adatlapokat haladéktalanul rögzíti a Rendszerbe.

3. § Az OKIT az értesítést követően tájékoztatja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett szálláshelyen történő elhelyezés feltételeiről. Amennyiben az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy a védett szálláshelyen történő elhelyezését kéri, őt az OKIT a védett szálláshelyre irányítja.

4. § (1) A védett szálláshely befogadja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt.

(2) A védett szálláshely az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy számára az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy társadalmi reintegrációjának megkezdéséhez szükséges intézkedések megtételének idejére, de legfeljebb 90 nap időtartamra

a) költségmentesen biztonságos lakhatást biztosít és szükség esetén biztosítja az étkeztetést, a ruházattal és tisztálkodó szerekkel való ellátást és mentálhigiénés ellátást,

b) közreműködik az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy érdekeinek érvényesítésében és a társadalmi reintegrációhoz szükséges intézkedések megszervezésében.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott időtartam egyszer, legfeljebb 90 nappal meghosszabbítható.

(4) A védett szálláshely működtetését az állam az e bekezdésben meghatározottak szerint kiválasztott fenntartókkal kötött finanszírozási szerződés útján támogatja. A finanszírozási szerződést – ha jogszabály másként nem rendelkezik – három évre kell megkötni. A finanszírozási szerződést nyilvános pályázat során kiválasztott, a krízishelyzetben lévő személyek számára történő személyes gondoskodás nyújtásában tapasztalattal rendelkező szervezetekkel kell megkötni, amelyek képesek arra, hogy a (2) bekezdésben meghatározott szolgáltatásokat az áldozatok társadalmi reintegrációja szempontjában megfelelő helyszínen biztosítsák.

5. §5 (1)6 A területi áldozatsegítő szolgálat statisztikai célból személyazonosításra alkalmatlanná tett adatok megküldésével negyedévente tájékoztatja az áldozatsegítésért felelős minisztert az észlelt esetekről.

(2) Az áldozatsegítésért felelős miniszter az (1) bekezdésben foglaltak szerinti tájékoztatás alapján összesített statisztikai kimutatást készít.

2. Az emberkereskedelem áldozataként külföldön azonosított magyar állampolgárokkal kapcsolatos eljárásra vonatkozó különös szabályok

6. § (1) Külföldön magyar állampolgár emberkereskedelem áldozataként történő azonosítására irányuló eljárásban a konzuli tisztviselő, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására irányuló eljárásban önkéntesen közreműködő szervezet a 2. §-ban meghatározottakon túl tájékoztatja az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett szálláshelyen történő elhelyezés feltételeiről.

(2) Az OKIT az emberkereskedelem áldozataként külföldön azonosított magyar állampolgár szálláshely igényével kapcsolatos értesítést a konzuli tisztviselőtől, a rendőrségtől, valamint az emberkereskedelem áldozatainak azonosítására irányuló eljárásban önkéntesen közreműködő szervezettől fogad el.

(3) Az OKIT az értesítést követően tájékoztatja a (2) bekezdésben meghatározott szerven keresztül az emberkereskedelem áldozataként azonosított személyt a védett szálláshely hozzáférhetőségéről. Amennyiben az emberkereskedelem áldozataként azonosított személy a védett szálláshelyen történő elhelyezését kéri, őt az OKIT a (2) bekezdésben meghatározott szervezet közreműködésével a védett szálláshelyre irányítja.

3. Záró rendelkezés

7. § Ez a rendelet 2013. január 1-jén lép hatályba.

4. Az Európai Unió jogának való megfelelés

8. § E rendelet az emberkereskedelem megelőzéséről, és az ellene folytatott küzdelemről, az áldozatok védelméről, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikkének való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 354/2012. (XII. 13.) Korm. rendelethezAzonosító adatlap az emberkereskedelem áldozatainak azonosításához

Útmutató az azonosító adatlaphoz az adatfelvevő számára
Az adatlap célja annak megállapítása, hogy az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata-e. Az azonosító beszélgetés megkezdése előtt az azonosításba bevont személyt fel kell világosítani az azonosító beszélgetés céljáról. Az azonosítás megkezdése előtt az azonosításba bevont személyt tájékoztatni kell arról, hogy amennyiben a beszélgetés eredményeként valószínűsíthető, hogy nem emberkereskedelem áldozata, vagy emberkereskedelem áldozata, de a további intézkedésekhez nem járul hozzá, az azonosító adatlap személyazonosításra alkalmatlanná tett módon, kizárólag statisztikai célra kerül felhasználásra.
Az azonosító beszélgetés során az azonosításba bevont személyt meg kell szemlélni és hozzá kérdéseket kell intézni az azonosító adatlapon felsorolt mutatók (indikátor) felhasználásával. A kérdésekre adott válaszok alapján lehet meghatározni, hogy az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata-e. Minden esetben mindhárom kategóriára vonatkozóan fel kell tenni a kérdéseket. A három kategóriára vonatkozóan egymástól függetlenül kell eldönteni, hogy az adott kategóriában az áldozattá válás valószínűsége fennáll-e. Az áldozattá válás valószínűsége az adott kategóriában fennáll, ha
–    két nagy valószínűségre utaló jel, vagy
–    egy nagy valószínűségre utaló és egy közepes/kis valószínűségre utaló jel, vagy
–    két közepes valószínűségre utaló jel és egy kis valószínűségre utaló jel
együttesen jelen van.
Az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, ha az áldozattá válás valószínűsége valamennyi kategóriában fennáll.

A. Hozzájáruló nyilatkozat
Alulírott, ……………………………………………… (azonosításba bevont személy neve) hozzájárulok az azonosító beszélgetés lefolytatásához, valamint személyes adataimnak az áldozatazonosító eljárás során, az abban eljáró szervek által történő kezeléséhez a következők szerint: az eljáró szervek a személyes adataimat célhoz kötötten, kizárólag az áldozatazonosító eljárás során használják fel és azt harmadik személynek nem szolgáltatják ki.
Tudomásul veszem, hogy a hozzájárulásommal kitöltött azonosító adatlap személyazonosításra alkalmatlanná tett módon statisztikai célra felhasználható.


Kelt:     azonosításba bevont személy aláírása

B. Általános adatok
Az azonosításba bevont személy
Neve:
Neme:
Születési helye, ideje:
Tartózkodási helye, szállása, egyéb elérhetősége:
Állampolgársága:
Anyanyelve:
Beszél-e magyarul? I/N
Eltartott, kiskorú gyermekeinek száma:
Személyazonosító okmányának típusa, száma:
Azonosítást végző szerv megnevezése:
Az adatlap kitöltőjének neve, beosztása:
Az adatlap kitöltésének helye és ideje:

C. Áldozattá válásra utaló jelek1.
Megjelenés
Nagy valószínűségre utaló jel
1. Valószínűleg gyermek
2. Látható sérülések (zúzódások, égetésnyom, vágás, stb)
3. Kezeletlen fertőzések jelei
4. Látható alultápláltság
5. Testi fogyatékosság
6. Terhesség
Közepes valószínűségre utaló jel
1. Kimerültség jelei
2. Elhanyagolt, szegényes ruházat
3. A végzett munka jellegének nem megfelelő ruházat
4. Tipikusan szexuális tevékenység végzéséhez viselt ruházat
Kis valószínűségre utaló jel
1. Túlzott, indokolatlan idegesség
Személyes körülmények
Nagy valószínűségre utaló jel
1. Nem rendelkezik személyazonosító okmányokkal
2. Annak jelei, hogy a személy szabad mozgását korlátozzák, ellenőrzik
Közepes valószínűségre utaló jel
1. A munkahely azonos a szálláshellyel
2. Nem tudja a szállása címét
3. Folyamatosan változó szálláshely
4. Szegényes, nem lakás céljára szolgáló, alkalmatlan szálláshely
Munkakörülmények/tevékenység végzésének körülményei
Nagy valószínűségre utaló jel
1. Munkaideje (tevékenység végzésének időtartama) kirívóan hosszú
2. Fizetés egy részének, vagy egészének elvonása
3. Nem tudja megmondani a munkahelye címét
4. Kiugróan magas(nak állított) közlekedési, lakhatási, étkezési költségek
5. Nők esetében, külföldi azonosításnál: otthon hagyott, 3 évesnél fiatalabb gyermek(ek)
Közepes valószínűségre utaló jel
1. Munkaszerződés nincs, vagy a tényleges munkakörülmények annak nem felelnek meg
2. A munkavégzés valamennyi feltételét egyoldalúan a munkaadó állapítja meg
3. Az azonosításba bevont személy abban a hiszemben van, hogy tartozik a munkaadónak
4. A munkavégzés helye nem rendelkezik a megfelelő munkavédelmi felszerelésekkel
5. A munkavégzés (feladatvégzés) helye folyamatosan változik
Egyéb körülmények

D. Megállapítások, további intézkedések2.
Az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően emberkereskedelem áldozata, ezért további segítségnyújtás céljából területi áldozatsegítő szolgálat értesítését javaslom.
Hozzájárulok: ……………………………………. (azonosításba bevont személy aláírása)

Az azonosításba bevont személy nem rendelkezik biztonságos szállással, ezért elhelyezése érdekében az OKIT értesítését javaslom.
Hozzájárulok: ……………………………………. (azonosításba bevont személy aláírása)

Az azonosításba bevont személynek egészségügyi ellátásra van szüksége.
Egészségügyi ellátásom érdekében tett intézkedéshez hozzájárulok: ……………………………………. (azonosításba bevont személy aláírása)
* * *
Az azonosításba bevont személy valószínűsíthetően nem emberkereskedelem áldozata. További intézkedés nem szükséges/szükséges, éspedig:

* * *

Kelt:

 

Adatfelvevő aláírása

Azonosításba bevont személy aláírása

1

Az 1. § 1. pontja a 228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 1. §-ával megállapított, a 116/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 17. §-a szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a 228/2017. (VIII. 14.) Korm. rendelet 2. §-ával megállapított, a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító rendelet 203. §-át.

3

A 2. § (3) bekezdése a 244/2016. (VIII. 17.) Korm. rendelet 3. §-a, a 355/2021. (VI. 24.) Korm. rendelet 1. §-a szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (6) bekezdését a 33/2019. (III. 5.) Korm. rendelet 1. §-a iktatta be.

6

Az 5. § (1) bekezdése a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 113. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 203. §-át.

1.

A megfelelő válasz sorszáma mindhárom kategóriánál bekarikázandó

2.

A nem kívánt rész törlendő!