• Tartalom

36/2012. (VII. 19.) BM rendelet

a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról1

2012.11.01.

A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. § (1) A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet (a továbbiakban: R.) 18. §-a a következő (14) bekezdéssel egészül ki:

„(14) Az ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelmet az e rendelet 33. mellékletében meghatározott formanyomtatványon kell benyújtani.”

(2) Az R.

a) az 1. melléklet szerinti 33. melléklettel egészül ki, valamint

b) 10. melléklete helyébe a 2. melléklet szerinti melléklet lép.

2. § Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

1. melléklet a 36/2012. (VII. 19.) BM rendelethez

BEVÁNDORLÁSI ÉS
ÁLLAMPOLGÁRSÁGI
HIVATAL

Ideiglenes tartózkodási engedély iránti kérelem

Kérelmet átvevő hatóság:

Gépi ügyszám: □□□□□□□□□□

Kérelem adatbevitelét végző szerv:

Tartózkodási engedély kiadása első alkalommal

Arcfénykép

beutazás helye:

beutazás ideje:

......... év ........ hó ........ nap

Tartózkodási vízum száma és érvényessége:

H □□□□□□□□ ......... év ........ hó ........ nap

 

[A kérelmező saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

 

Az okmány átvételének helye:
□ A kérelmező az okmányt a kiállító hatóságnál veszi át.
□ A kérelmező az okmány postai úton történő megküldését kéri.

1. A kérelmező személyes adatai

családi név (útlevél szerint):

utónév (útlevél szerint):

születési családi név:

születési utónév:

anyja születési családi és utóneve:

nem:
□ férfi □ nő

családi állapot:
□ nőtlen/hajadon
□ özvegy

□ házas
□ elvált

születési idő:
............ év ............ hó ........... nap

születési hely (település):

ország:

állampolgársága:

nemzetisége (nem kötelező kitölteni):

utolsó állandó külföldi lakóhelye:

szakképzettsége:

iskolai végzettsége:
□ alapfokú □ középfokú □ felsőfokú

Magyarországra érkezést megelőző foglalkozása:

 

2. A kérelmező útlevelének adatai

útlevél száma:

kiállításának ideje, helye:
............ év ............ hó ........... nap

útlevél típusa:
□ magánútlevél □ szolgálati □ diplomata □ egyéb

érvényességi ideje:
............ év ............ hó ........... nap

 

3. A tartózkodás tervezett időtartama és indokai

Meddig és milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

□□□□ év □□ hónap □□ nap

 

4. A kérelmező magyarországi szálláshelyének adatai

irányítószám:

település:

közterület neve:

közterület jellege:

házszám:

épület (lépcsőház, emelet, ajtó):

közterület jellege:

házszám:

épület (lépcsőház, emelet, ajtó):

a szálláshelyen tartózkodás jogcíme:
□ tulajdonos □ bérlő □ szívességi lakáshasználó □ egyéb, éspedig:

 

5. Magyarországi megélhetésére vonatkozó adatok

 

 

rendelkezésre álló megtakarítás:

megélhetést biztosító egyéb kiegészítő jövedelem/vagyon:

6. A vissza- vagy továbbutazás feltételei

Jogszerű tartózkodása lejártakor mely országba utazik vissza vagy tovább?

Milyen közlekedési eszközzel?

Rendelkezik-e a szükséges

útlevéllel?
□ igen □ nem

vízummal?
□ igen □ nem

menetjeggyel?
□ igen □ nem

anyagi fedezettel?
□ igen, összege: □ nem

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Egyéb adatok

Magyarországi tartózkodása idejére rendelkezik-e teljes körű egészségbiztosítással?
□ igen □ nem

Részt vett-e már korábban ideiglenesen munkát vállaló turisták programjában Magyarországon?
□ igen □□ nem

Volt-e már korábban elutasított tartózkodási engedély iránti kérelme?
□ igen □ nem

Volt-e korábban büntetve? Ha igen, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, és milyen büntetést róttak ki?
□ igen □ nem

Kiutasították-e korábban Magyarországról, ha igen, mikor?
□ igen □ nem

............ év ............ hó ........... nap

Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?
□ igen □ nem

Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?
□ igen □ nem

Magyarországra érkezését megelőző állandó vagy szokásos tartózkodási helye:
Ország:
Település:
Közterület neve:

Amennyiben a tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?
Ország:

 

 

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.

Kelt: ......................................................

.....................................................
aláírás

 

 

Illetékbélyeg helye:

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

A kérelmező magyarországi tartózkodását ........................................................... célból

□□□□ év □□ hónap □□ napig engedélyezem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(aláírás, pecsét)

Kiadott tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□

A tartózkodási engedélyt átvettem.

Kelt: ........................................................................

......................................................
(a kérelmező aláírása)

A visszavont tartózkodási engedély száma: □□□□□□□□□

A kérelem elutasítása esetén

Elutasító határozat száma: ...........................................

Az elutasítás kelte: □□□□ év □□ hónap □□ nap

Az elutasítás indoka (röviden):


TÁJÉKOZTATÓ
A tartózkodási engedély iránti kérelmet legkésőbb a tartózkodási jogosultság lejártát megelőzően 30 nappal a szálláshely szerint illetékes regionális igazgatóságnál az okiratok egyidejű csatolásával, személyesen lehet előterjeszteni. A kérelemhez csatolni kell egy darab arcfényképet. A kérelem benyújtásakor az érvényes úti okmányt be kell mutatni. Az úti okmány érvényességi ideje nem lehet kevesebb a kérelem benyújtását követő harmincadik naptól számított egy évnél.
A kérelemhez csatolandó mellékletek:
    a tartózkodás célját igazoló okirat
=     nyilatkozat a külön nemzetközi megállapodásban meghatározott beutazási célnak megfelelő magyarországi tartózkodásról
=     egyéb okirat
=     érvényes úti okmány másolata
–     amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a lakhatási jogosultság igazolását előírja, a lakhatás jogcímét igazoló okirat
=     lefoglalt és kifizetett szálláshely meglétét igazoló okirat
=     lakásbérleti szerződés vagy szívességi lakáshasználatról szóló okirat
=     tulajdonában álló ingatlan esetén hiteles tulajdonilap-másolat
=     kollégiumi igazolás
=     egyéb okirat
–     amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a megélhetés biztosítottságát előírja, a megélhetést igazoló okirat
=     banki igazolás
=    külföldről folyósított jövedelemről szóló igazolás
=    magyar fizetőeszköz vagy magyar pénzintézetnél átváltható külföldi fizetőeszköz
=     egyéb okirat
–     amennyiben a vonatkozó nemzetközi megállapodás a teljes körű egészségbiztosítást előírja
=    teljes körű egészségbiztosítást igazoló okirat
=     egészségügyi ellátások költségeit biztosítani képes megélhetést igazoló okiratok
Az eljárás során az idegenrendészeti hatóság a tényállás tisztázása érdekében további okiratok benyújtására is felhívhatja!
Az eljáró idegenrendészeti hatóságtól kérheti, hogy az más hatóságtól szerezze be az Ön által megjelölt adatra vonatkozó igazolást. A kérelemnek ez a része a személyes adatai tekintetében adat kezeléséhez, illetve továbbításához való hozzájárulásnak minősül. Ha a szükséges adatokat az eljáró idegenrendészeti hatóság szerzi be, az ehhez szükséges illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj fizetési kötelezettségét az idegenrendészeti hatóságnál kell teljesítenie.

2. melléklet a 36/2012. (VII. 19.) BM rendelethez

Három hónapot meghaladó tartózkodásra jogosító vízum iránti kérelem

A hatóság tölti ki!

Kérelmet átvevő hatóság (kód és név):

Gépi ügyszám: __________

______

_______________

_______________

Kérelem átvételének dátuma:

____ év

__ hónap

__ nap

Benyújtott betétlapok:

Arcfénykép

„A”: __ db

A hatóság tölti ki!

Kérelem adatbevitelét végző szerv (kód és név):

______

_______________

_______________

Adatbevitel dátuma:

____ év

__ hónap

__ nap

Kérjük olvashatóan, nyomtatott betűkkel, kézzel vagy géppel, latin betűkkel kitölteni!

[A kérelmező (törvényes képviselő)
saját kezű aláírás mintája.]
Az aláírásnak teljes terjedelmével
a keretvonalon belülre kell esni!

I. Vízumkérő személyi adatai

Vízumkérő neve

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

Előző vagy születési neve

3. Családi neve:

______________________________

4. Utóneve(i):

______________________________

Anyja születési neve

5. Családi neve:

______________________________

6. Utóneve(i):

______________________________

Születési helye

7. Ország:

______________________________

8. Település:

______________________________

9. Születési ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

10. Neme:

Férfi:

Nő:

11. Állampolgársága:

______________________________

12. A beutazáshoz felhasználni kívánt
három hónapot meghaladó
tartózkodásra jogosító vízum
típusa:

tartózkodási engedély
átvételére jogosító
vízum

szezonális
munkavállalási vízum

nemzeti vízum

II. Külföldi állandó vagy szokásos tartózkodási helye

21. Irányítószám:

________

22. Ország:

______________________________

23. Település:

______________________________

24. Közterület neve:

______________________________

25. Házszám:

___________

26. Épület, lépcsőház, emelet, ajtó:

____________________

III. Úti okmány adatai

31. Útlevelének száma:

_________

32. Útlevelének típusa:

□ Magánútlevél

 

□ Szolgálati útlevél

 

□ Diplomata útlevél

 

□ Egyéb, éspedig ____________________

 

Útlevelének kiállítási helye

33. Ország:

______________________________

34. Település:

______________________________

35. Kiállítási ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

 

36. Érvényességi ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

 

IV. Beutazásának célja

□ Látogatás

(Kérjük töltse ki az V. kérdéscsoportot!)

□ Hivatalos

(Kérjük töltse ki a VI. kérdéscsoportot!)

□ Keresőtevékenység

(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)

□ Szezonális munkavállalás

(Kérjük töltse ki a VII. kérdéscsoportot!)

□ Tanulmány

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

□ Kutatás

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

□ Önkéntes tevékenység

(Kérjük töltse ki a VIII. kérdéscsoportot!)

□ Gyógykezelés

(Kérjük töltse ki a IX. kérdéscsoportot!)

□ Családi együttélés biztosítása

(Kérjük töltse ki a X. kérdéscsoportot!)

□ Egyéb

(Kérjük töltse ki a XI. kérdéscsoportot!)

□ Nemzeti vízum

(Kérjük töltse ki a XII. kérdéscsoportot!)

□ EU Kék Kártya megszerzése

(Kérjük töltse ki a XIII. kérdéscsoportot!)

□ ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése (Kérjük töltse ki a XIV. kérdéscsoportot!)

V. Ha beutazásának célja látogatás, akkor a meghívó személy adatai

 

A természetes személy meghívó neve:

51. Családi neve:

______________________________

52. Utóneve(i):

______________________________

53. A természetes személy meghívó lakóhelye

 

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

54. A jogi személyiségű meghívó neve:

______________________________

 

______________________________

55. A jogi személyiségű meghívó magyar székhelye (annak hiányában magyar telephelye)

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

56. Kapcsolat jellege a meglátogatni kívánt személy és a vízumkérelmező között:

□ Családi kapcsolat

□ Rokoni kapcsolat

□ Baráti kapcsolat

□ Egyéb, éspedig

_______________

Ha tartózkodásának költségeit meghívója biztosítja, akkor a meghívó adatai:

57. A meghívólevél sorszáma:

_______

58. A meghívás:

____ év

__ hónap

__ naptól

 

____ év

__ hónap

__ napig

 

___ napra vonatkozik.

VI. Ha a tartózkodás hivatalos célból történik, akkor a fogadó szerv és a tevékenység jellegének az adatai

61. Fogadó szerv neve:

______________________________

 

______________________________

62. A fogadó szerv székhelye:

Irányítószám:

____

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

63. A hivatalos tevékenység jellege:

______________________________

VII. Ha a tartózkodás célja keresőtevékenység folytatása vagy szezonális munkavállalás, akkor a munkáltató és a munkavállalási engedély adatai

71. A keresőtevékenység jellege:

 

□ Foglalkoztatási jogviszony

□ Önálló tevékenység

□ Szezonális munkavállalás

□ Egyéb:

72. Munkáltató neve:

______________________________

 

______________________________

73. Munkáltató székhelye:

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

74. Munkaköre:

______________________________

75. Munkaszerződés szerinti havi jövedelme:

__________ HUF

76. Foglalkoztatás kezdete:

____ év

__ hónap

__ nap

 

77. Foglalkoztatás vége:

____ év

__ hónap

__ nap

 

78. Munkavállalási engedély száma:

______________________________

79. Munkavállalási engedély érvényessége:

____ év __ hó __ nap

80. Munkavállalási engedélyt kiadó hatóság:

______________________________

 

______________________________

VIII. Ha a tartózkodás célja tanulmány, kutatás vagy önkéntes tevékenység, akkor a fogadó intézmény adatai

81. A képzés, kutatás, önkéntes tevékenység helye:

□ Általános iskolai tanulmányok folytatása

 

□ Középfokú tanulmányok folytatása

 

□ Felsőfokú alapképzés

 

□ Felsőfokú szakirányú képzés

 

□ Tudományos továbbképzés

 

□ Egyéb, éspedig _______________

82. Fogadó szervezet, intézmény neve:

______________________________

 

______________________________

83. Fogadó szervezet, intézmény székhelye:

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

84. Részesül-e ösztöndíjban?

□ Igen

□ Nem

85. Ha részesül, akkor az ösztöndíjat folyósító intézmény neve:

______________________________
______________________________

86. Az ösztöndíjat folyósító intézmény székhelye:

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

87. Ha a hallgató önköltséges képzésben vesz részt, akkor a magyarországi tartózkodáshoz rendelkezésre álló pénzösszeg: __________ HUF

IX. Ha a tartózkodás célja gyógykezelés, akkor a fogadó intézmény adatai

91. A fogadó egészségügyi intézmény neve:

______________________________
______________________________

92. A fogadó egészségügyi intézmény székhelye:

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

93. A gyógykezelésen résztvevő a kezeléshez szükséges költségeket befizette-e?

□ Igen

□ Nem

94. Ha nem, akkor a költségek fedezetére rendelkezésre álló pénzösszeg: _________ HUF

X. Ha a tartózkodás célja családi együttélés biztosítása, a fogadó fél adatai

 

A Magyarországon élő családtag neve

101. Családi neve:

______________________________

102. Utóneve(i):

______________________________

 

Előző vagy születési neve

103. Családi neve:

______________________________

104. Utóneve(i):

______________________________

 

Anyja születési neve

105. Családi neve:

______________________________

106. Utóneve(i):

______________________________

 

Születési helye

107. Ország:

______________________________

108. Település:

______________________________

109. Születési ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

 

110. Állampolgársága:

______________________________

111. Tartózkodási jogcíme:

□ Bevándorolt

□ Letelepedett

□ Menedékes

□ Tartózkodási engedéllyel rendelkező

□ Tartózkodási vízummal rendelkező

□ Menekültként elismert

112. Rokonság foka:

□ Szülő

□ Gyermek

□ Házastárs

113. Lakóhelye:

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XI. Tartózkodás egyéb célból

Tartózkodás egyéb céljának indoka:

XII. Nemzeti Vízum

121. Milyen indokból kérelmezi tartózkodása engedélyezését?

Magyar nyelv megőrzése, ápolása

Kulturális, nemzeti önazonosság megőrzése

Államilag elismert közép- vagy felsőfokú oktatásban való részvételen kívüli oktatás, illetve tanulmányokkal összefüggő
ismeretek gyarapítása

Családi kapcsolatok erősítése

122. A kérelmezőt fogadó családtag/egyéb személy

családi neve:

utóneve:

születési családi név:

születési utónév:

születési idő:

ország:

születési hely (település):

 

.................év.................hó.............nap

 

 

családi kapcsolat:

 

szülő □ házastárs □ szülő házastársa □ gyámolt

 

□ gyermek vagy távolabbi leszármazó, illetve ennek

 

házastársa □ egyéb

123. tartózkodás jogcíme, ha nem magyar állampolgár

személyi igazolványának/tartózkodási engedélyének száma:

tartózkodási vízum □ tartózkodási engedély

 

□ bevándorlási engedély □ letelepedési engedély

 

□ ideiglenes letelepedési engedély □ nemzeti letelepedési

 

engedély □ EK letelepedési engedély □ menekültként

 

elismert

 

XIII. Ha a tartózkodás célja az EU Kék Kártya megszerzése, akkor a foglalkoztató és a foglalkoztatóval kötött előzetes
megállapodás adatai

131. Foglalkoztató neve:

_____________________________

 

 

_____________________________

 

132. Foglalkoztató székhelye:

 

 

Irányítószám:

______

 

Település:

___________________________

Kerület: ___

Közterület neve:

___________________________

 

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

___________________________

 

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

133. Munkaköre:

_____________________________

 

134. Előzetes megállapodás szerinti

___________ HUF

 

havi jövedelme:

135. Foglalkoztatás kezdete:

______ év

____ hónap

____ nap

136. Foglalkoztatás vége:

______ év

____ hónap

____ nap

137. Képzettséget igazoló okirat kelte

______ év

____ hó

____ nap

és száma:

_____________________________

XIV. Ha a tartózkodás célja ideiglenes tartózkodási engedély megszerzése:

141. Tartózkodás céljának indoka:

XV. Beutazásának és magyarországi tartózkodásának ideje

151. Magyarországra érkezésének várható időpontja:

____ év

__ hónap

__ nap

152. Magyarországi tartózkodásának tervezett időtartama:

___ nap

 

 

153. A vízummal hányszor kíván Magyarországra beutazni:

□ Egyszer

□ Többször

 

XVI. Korábbi magyarországi tartózkodásának adatai

161. Tartózkodott-e korábban 3 hónapot meghaladóan Magyarországon?

□ Igen

□ Nem

162. Ha igen, akkor itt-tartózkodásának kezdete:

____ év

__ hónap

__ nap

163. Itt-tartózkodásának vége:

____ év

__ hónap

__ nap

164. Kiadott vízumának nyomdai sorozatszáma:

_-__________

XVII. Magyarországi tartózkodásának helye

Irányítószám:

____

 

Település:

____________________

Kerület: __

Közterület neve:

____________________

Közterület jellege (út, utca, tér stb.):

____________________

Házszám:

_________

 

Épület: ____

Lépcsőház: ____

Emelet: __

Ajtó: ____

XVIII. Utazásra vonatkozó adatok

181. Az utazáshoz igénybe venni kívánt közlekedési eszköz:

□ Repülő

□ Gépkocsi

□ Vonat

□ Busz

□ Hajó

□ Egyéb, éspedig

_____________

 

 

182. Menetjegyének sorszáma, illetve ha repülőgéppel utazik és menetjeggyel még nem rendelkezik, helyfoglalásának sorszáma: ______________________________

183. Menetjegyének érvényessége:

____ év

__ hónap

__ nap

 

184. Ha gépkocsival utazik, annak forgalmi rendszáma: ___________

XIX. A kérelmező személyével kapcsolatos egyéb adatok

191. Volt-e korábban büntetve?

□ Igen

□ Nem

192. Ha volt büntetve, melyik országban, mikor, milyen bűncselekmény miatt, milyen büntetést róttak ki:
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................

193. Volt-e korábban elutasított vízumkérelme?

□ Igen

□ Nem

194. Kiutasították-e korábban Magyarországról?

□ Igen

□ Nem

195. Ha kiutasították, mikor?

____ év

__ hónap

__ nap

 

196. Tudomása szerint szenved-e gyógykezelésre szoruló HIV/AIDS, továbbá tbc, hepatitis B, luesz, lepra, hastífusz fertőző betegségekben, illetve hordozza-e szervezetében a HIV, a hepatitis B, valamint a hastífusz vagy paratífusz kórokozóit?

□ Igen

□ Nem

197. Amennyiben a fenti megbetegedésekben szenved, fertőzőképes, illetve kórokozó hordozó állapotban van, részesül-e kötelező és rendszeres egészségügyi ellátásban?

198. Amennyiben tartózkodási jogosultsága megszűnik, melyik országba utazik tovább?

Ország:

Kijelentem, hogy az előzőekben leírt adatok a valóságnak megfelelnek. Tudomásul veszem, hogy a valótlan adatok közlése a kérelem elutasítását vonja maga után.
Tudomásul veszem továbbá, hogy a magyar hatóság a határátlépéskor a magyarországi beutazás és tartózkodás - előttem ismertetett - feltételeit ismételten ellenőrzi, és azok hiánya esetén a beutazást megtagadhatja.

Kelt: ...........................................................................

.................................................................

aláírás

A hatóság tölti ki!

A kérelem teljesítése esetén

 

Vízumbélyeg betűjele
és sorszáma:

_-
_______ _

Vízum típusa:

 

 

 

Vízum kiállításának dátuma:

____ év __ hónap __ nap

 

magyarországi igénylés esetén az
illetékbélyeg helye

 

Beutazások száma:

__

 

 

 

Vízumba foglalt tartózkodási idő:

___ nap

 

 

 

Vízum érvényessége:

____ év __ hónap __ nap

 

 

 

Megjegyzés:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A hatóság tölti ki!

A kérelem elutasítása esetén

 

Elutasító határozat száma: ___________ Az elutasítás kelte: ____ év __ hónap __ nap

Az elutasítás oka (röviden):

„A” betétlap
A kérelmező útlevelében szereplő, vele együtt utazó kiskorú gyermekek személyi adatai

 

 

A hatóság tölti ki!

 

 

Betétlap sorszáma: __

 

 

 

Kiskorú gyermek neve

1. Családi neve:

______________________________

2. Utóneve(i):

______________________________

 

Előző neve

3. Családi neve:

______________________________

4. Utóneve(i):

______________________________

 

Anyja születési neve

5. Családi neve:

______________________________

6. Utóneve(i):

______________________________

 

Születési helye

7. Ország:

______________________________

8. Település:

______________________________

9. Születési ideje:

____ év

__ hónap

__ nap

10. Neme:

Férfi: □

Nő: □

11. Állampolgársága:

______________________________

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2012. november 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére