• Tartalom

38/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

38/2012. (VIII. 2.) BM rendelet

a Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet módosításáról1

2012.08.03.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § b) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A Katasztrófa elhárítási célelőirányzatok 2011. évi felhasználásáról szóló 16/2011. (V. 2.) BM rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:

1/A. § Nem ítélhető meg és nem fizethető ki támogatás annak a mezőgazdasági termelőnek vagy családi gazdálkodónak, amelyet az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból, az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból vagy az Európai Halászati Alapból finanszírozott vagy társfinanszírozott támogatásokból a támogatási szabályok megsértése miatt korábban kizártak. Ha a kedvezményezett a támogatási időszak alatt megsérti az ezekből a forrásokból finanszírozott vagy társfinanszírozott támogatás nyújtására vonatkozó szabályokat, a támogatást a jogsértés súlyával arányos mértékben köteles visszafizetni.”

2. § Az R. 3. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Előirányzat terhére további kiadásként számolható el:)

a) a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó vagy egyház tulajdonában lévő ingatlanokban, a gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó által gyártott vagy a gyártáshoz, szolgáltatáshoz, valamint a mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó termeléséhez szükséges felszerelésben, eszközökben, készletekben, valamint a forgalmazott termékekben, terményben, növényzetben és állatállományban esett károk enyhítése;”

3. § Az R. 6. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A belügyminiszter vagy az általa írásban felhatalmazott személy a gazdálkodó szervezetekkel, egyéni vállalkozókkal, mezőgazdasági őstermelőkkel, családi gazdálkodókkal, egyházakkal az e rendeletben meghatározott Előirányzatból finanszírozott támogatási szerződést köt. A szerződésben a károsult gazdálkodó szervezet, egyéni vállalkozó, mezőgazdasági őstermelő, családi gazdálkodó, egyház a károkozóval szembeni kártérítési igényét a kifizetett támogatás erejéig az állam javára engedményezi azzal, hogy ha az állam a károsult kártérítési igényével összefüggésben kártérítésként a károkozótól nagyobb összeget kap, mint amennyit a károsult kárenyhítésére fordított, az állam a különbözetet a károsult részére megtéríti. A károsultnak kifizetésre kerülő Előirányzatból finanszírozott támogatás és az ugyanezen célra más forrásból, jogszabály alapján kifizetett támogatás együttes összege nem haladhatja meg a tényleges kár összegét. A károsult a támogatási szerződésben vállalja, hogy az Előirányzatból, valamint az ugyanezen célra más forrásból, jogszabály alapján fizetett támogatás más forrásból megtérülő részét az állam javára visszafizeti.”

4. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. augusztus 4. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére