• Tartalom

39/2012. (XII. 6.) AB határozat

az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozatának kiegészítéséről

2012.12.06.
Az Alkotmánybíróság alkotmánybírósági határozat kiegészítésére, hivatalból indított eljárásban – dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleményével – meghozta a következő
határozatot:
Az Alkotmánybíróság a 38/2012. (XI. 14.) AB határozatának rendelkező részét a következő 6. ponttal egészíti ki:
„6. Az Alkotmánybíróság elrendeli a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-a alapján lefolytatott és jogerős határozattal lezárt szabálysértési eljárások felülvizsgálatát.”
Az Alkotmánybíróság elrendeli e határozatának a Magyar Közlönyben történő közzétételét.
Indokolás
Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény 45. §-ának (6) bekezdése kimondja: „(6) Az Alkotmánybíróság az alaptörvény-ellenes jogszabály alkalmazása alapján jogerős határozattal befejezett büntetőeljárás és szabálysértési eljárás felülvizsgálatát rendeli el, ha az eljárásban alkalmazott jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés semmisségéből a büntetés, illetve az intézkedés csökkentése vagy mellőzése, valamint a büntetőjogi, illetve a szabálysértési felelősség alóli mentesülés vagy annak korlátozása következne.”
Az Alkotmánybíróság 38/2012. (XI. 14.) AB határozatának rendelkező részében, annak 1. pontjában megállapította a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény (a továbbiakban: Szabstv.) 186. §-ának alkotmányellenességét és megsemmisítette azt. A megsemmisített törvényi rendelkezés a határozatnak a Magyar Közlönyben való közzétételét követő napon vesztette hatályát. E naptól a Szabstv. 4. §-ában foglalt rendelkezésnek megfelelően a folyamatban lévő eljárásokban nem alkalmazandó. E határozatában az Alkotmánybíróság nem rendelkezett a Szabstv. 186. §-a alapján lefolytatott szabálysértési eljárásokban jogerősen lezárt ügyek felülvizsgálatáról.
Az Ügyrend 57. § (2) bekezdése kimondja, hogy „[az] Alkotmánybíróság határozatát bármikor hivatalból kiegészítheti, ha határozatában nem rendelkezett valamely kérdésről, amelyről a rendelkezés törvénynél fogva kötelező.”
Az Abtv. idézett rendelkezése kógens szabályként írja elő az alkotmányellenes jogszabály alkalmazása alapján jogerős határozattal befejezett szabálysértési eljárás felülvizsgálatának elrendelését. Ezért az Alkotmánybíróság az Ügyrend 57. § (2) bekezdésének megfelelően 38/2012. (XI. 14.) AB határozatát e rendelkezéssel kiegészítette.
Alkotmánybírósági ügyszám: II/1477/2012.
Dr. Pokol Béla alkotmánybíró különvéleménye
Nem értek egyet a többségi határozatnak nemcsak a rendelkező részével, hanem magával a határozat meghozatalával sem.
A határozat ugyanis mint a 38/2012. (XI. 14) AB határozat kiegészítő határozata téves előfeltevésen nyugszik. A jelen határozat tévesen állítja, hogy az eredeti határozatban az Alkotmánybíróság elmulasztotta a róla szóló 2011. évi CLI. törvény 45. § (6) bekezdésében előírt kötelezettségét, miszerint, ha büntető- vagy szabálysértési eljárásban alkalmazott jogszabályi rendelkezés semmisségét mondja ki, akkor az ennek alkalmazása mellett jogerősen befejezett eljárások felülvizsgálatát rendeli el. Az eredeti határozatban azonban a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 186. §-ának nem a semmisségét mondtuk ki, hanem csak a határozat közzétételét követő napjával kezdődően semmisítettük azt meg. Az elfogadott jogi nyelvben – melyet az alkotmánybírák is használnak érveléseikben és határozataikban – a különböző hatállyal történő megsemmisítések közül csak a létrehozásának időpontjától szóló, visszamenőleges megsemmisítés (ex tunc) hozza létre a megsemmisített jogszabályi rendelkezés semmisségét. A jelen esetben nem ez történt, így nem is rendelhettük volna el a megsemmisített jogszabályi rendelkezés alkalmazása mellett már jogerősen befejezett eljárások felülvizsgálatát. Ebből következik tehát, hogy az Alkotmánybíróság most az Abtv. 46. § (6) bekezdésébe foglalt előírás megsértésével hozta meg ezt a kiegészítő határozatot. A többi állami szerv törvénysértései és alaptörvény-sértései megakadályozására létrejött Alkotmánybíróság alapvető kötelezettségével megy szembe, ha különböző megfontolásokból kiindulva most eltekint a rá vonatkozó törvényi szabályozás tiszta értelmétől, és a jelen esetben elrendeli a jogerősen lezárt eljárások felülvizsgálatát. Ha ezt akarta volna elérni, akkor visszamenőlegesen kellett volna megsemmisítenie a 2012. évi II. törvény 186. §-át, de miután nem ezt tette, a törvényesség betartása érdekében vissza kell utasítani azt, hogy utólag másítsa meg határozatának értelmét és következményeit.
Mindezekre tekintettel nem tudom elfogadni a határozat meghozatalát.
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére