• Tartalom

392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról1

2012.12.21.

A Kormány a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MKÖ rendelet) 4. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a bekezdés a következő m) ponttal egészül ki:

(A Hivatal teljes körű koordinációs, kapcsolattartási, információs és pénzügyi-ügyviteli feladatokat lát el, ennek keretében)

l) szervezi az ösztöndíjasok külföldi gyakorlatra való elhelyezését, nemzetközi befogadó intézményi partnerkapcsolatokat épít és koordinál,
m) ellátja a záróvizsga szervezésével, lebonyolításával és nyilvántartásával kapcsolatos feladatokat.”

(2) Az MKÖ rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) A PIB tagjai – az elnök kivételével – a (2) bekezdésben meghatározott feladataikat a Hivatal vezetője által a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhetik.”

(3) Az MKÖ rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6. § Az ösztöndíj program működési szabályzata magában foglalja
a) a program minőségbiztosítási rendjét,
b) az ösztöndíjasok képzésének módszertanát,
c) a mentorálás módszertanát,
d) az ösztöndíjasok teljesítményének értékelési rendszerét,
e) az ösztöndíjas szerződés megkötéséhez felhasználható szerződésmintát,
f) a külföldi befogadó intézményekkel, gyakorlati helyekkel megkötésre kerülő partnerségi megállapodás mintáját.”

(4) Az MKÖ rendelet 8. §-a a következő (3a)–(3b) bekezdéssel egészül ki:

„(3a) Ha a (3) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatszerzés nem biztosítható, az ösztöndíjas részére magyar központi államigazgatási szerv külföldön lévő szervezeti egységénél, illetve irányított, felügyelt szervénél történő külföldi gyakorlatszerzés is előírható.
(3b) A (3a) bekezdés szerinti külföldi gyakorlatra való elhelyezés a magyar központi államigazgatási szerv kapcsolattartásra kijelölt belföldi szervezeti egységén (a továbbiakban: kapcsolattartó) keresztül is történhet. Kapcsolattartó kijelölése esetén az ösztöndíjas külföldi gyakorlatra helyezésével összefüggő feladatok ellátása során a Hivatal és a kapcsolattartó kölcsönösen együttműködve jár el.”
9/A. § (1) Az ösztöndíjas az ösztöndíj program végén írásbeli záróvizsgát tehet.
(2) A záróvizsga két részből áll. Az első vizsgarész követelményrendszere megegyezik a közigazgatási alapvizsga követelményrendszerével, a második vizsgarész követelményrendszerét a Hivatal vezetője állapítja meg az ösztöndíj program részét képező szervezett képzések tematikája alapján.
(3) A Hivatal a záróvizsga meghirdetett időpontja előtt legalább harminc nappal a záróvizsga követelményrendszerét és tananyagát az ösztöndíj program honlapján közzéteszi. A záróvizsga eredményes teljesítésének elősegítése érdekében a Hivatal vizsgafelkészítőt szervez.
(4) A záróvizsgát a vizsgaszabályzatban foglaltaknak megfelelően kell teljesíteni. A Hivatal a vizsgaszabályzatot a záróvizsga meghirdetett időpontja előtt legalább harminc nappal az ösztöndíj program honlapján közzéteszi.
(5) Az eredménytelen záróvizsga – vagy vizsgarész – nem ismételhető.
(6) Az eredményes záróvizsgáról a Hivatal záróvizsga bizonyítványt állít ki, és – a vizsgajegyzőkönyvek alapján – gondoskodik az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványok pótlásáról. Amennyiben az ösztöndíjas a (7) bekezdésben foglaltak alapján a záróvizsga első vizsgarésze alól mentesül, részére a Hivatal a második vizsgarész eredményes teljesítése esetén tanúsítványt állít ki.
(7) Nem kell vizsgát tennie a záróvizsga első vizsgarészéből annak, aki kormányzati szolgálati jogviszony létesítése esetén a közigazgatási alapvizsga-kötelezettség teljesítése alól jogszabály alapján mentesülne.”

(6) Az MKÖ rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

10. § (1) Az ösztöndíjas szakmai tevékenységét az ösztöndíj program működési szabályzatában ajánlott módszertan szerint mentor segíti.
(2) A mentor a befogadó intézmény javaslata alapján, a PIB jóváhagyásával a befogadó intézménynél foglalkoztatottak közül kijelölt tapasztalt kormánytisztviselő. A mentor feladata különösen az ösztöndíjas szakmai gyakorlati programtervének elkészítése, és az ösztöndíjas rendszeres értékelése az ösztöndíj program működési szabályzatában foglaltak szerint.
(3) Mentori tevékenység kizárólag a Hivatal vezetője által a Kttv. 154. § (3) bekezdése alapján megállapított rendkívüli, célhoz köthető feladatként végezhető.”

(7) Az MKÖ rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (1) Az ösztöndíjas a Kttv. alapján megállapított távollétre jogosult.
(2) A távollét időpontját – a mentor jóváhagyásával – az ösztöndíjas határozza meg azzal, hogy a külföldi szakmai gyakorlat idejére legfeljebb három nap távollét tervezhető. A távollét időpontját – rendkívüli, előre nem látható eseteket kivéve – az ösztöndíjas legalább három munkanappal a távollét tervezett időpontja előtt köteles a befogadó intézménynek és a mentornak bejelenteni.”

(8) Az MKÖ rendelet 16/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A szakmai tanulmányút teljesítéséhez magyar központi államigazgatási szerv külföldön lévő szervezeti egysége, illetve irányított, felügyelt szerve segítséget nyújthat. A Hivatal a szükséges tájékoztatást a 8. § (3b) bekezdése szerinti kapcsolattartón keresztül biztosítja.”
22. § E rendeletnek a záróvizsgára vonatkozó rendelkezéseit a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról szóló 392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet hatálybalépésekor ösztöndíjas jogviszonyban állók esetében is alkalmazni kell.”

2. § Az MKÖ rendelet

a) 4. § (1) bekezdés j) pontjában a „foglalkoztatásról” szövegrész helyébe a „jogviszonyról” szöveg,

b) 7. § (1) bekezdésében az „a Hivatal” szövegrész helyébe az „az ösztöndíj program” szöveg,

c) 7. § (3) bekezdés a) pontjában a „harmincötödik” szövegrész helyébe a „harmincadik” szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében az „a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény” szövegrész helyébe az „a Kttv.” szöveg,

e) 16/E. § (1) bekezdésében az „a 6–10. §, a 11. § (2) bekezdése, valamint a 12–16. §” szövegrész helyébe az „a 6–16. §” szöveg,

f) 19. § (1) bekezdésében az „Az MKÖ rendelet” szövegrész helyébe az „A Magyar Közigazgatási Ösztöndíj programról szóló 336/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet” szöveg

lép.

3. § Hatályát veszti az MKÖ rendelet

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2012. december 22. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére