• Tartalom

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet

a légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről

2023.03.02.

A Kormány a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 38. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Légi távérzékelési engedélyeztetési eljárás

1. § (1)1 A légi távérzékelési (a továbbiakban: távérzékelési) engedély kiadása iránti kérelmet a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervhez kell benyújtani.

(2)2 A távérzékelési engedély iránti kérelemnek az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben felsorolt adatokon kívül tartalmaznia kell:

a) a kérelmező személy (szerv) telefon- és telefax-számát, elektronikus levélcímét,

b)3 a távérzékelés, valamint a fel- és leszállás helyét, a tervezett repülési útvonalat térképen vagy térképmásolaton három példányban,

c) a végrehajtás tervezett időszakát,

d) a légijármű típusát, üzemben tartójának nevét,

e) a távérzékelés végrehajtójának nevét, címét,

f) a légiközlekedésről szóló törvény alapján kiadott légi távérzékelési tevékenységi engedélyének számát,

g) a távérzékelés felhasználási célját,

h) a távérzékelés, a távérzékelő eszközök technikai paramétereit, valamint,

i) a távérzékelés folyamata alatt a felvételező eszköz által vett vagy rögzített adatok, képek és jelek (a továbbiakban együtt: távérzékelt adatok) távközlési úton való továbbítására vonatkozó kérelem előzetes engedélyhez kötött megjelölését,

j)4 az adatokkal rendelkezni jogosult nyilatkozatát arról, hogy a távérzékeléshez igénybevett pénzügyi források tartalmaznak-e részben vagy egészben közpénzeket.

(3) A (2) bekezdésben előírt engedély iránti kérelem az ügyfélkapun, vagy a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerint, más szolgáltatás igénybevételével is benyújtható.

(4)5 Váratlan támadás, rendkívüli állapot, szükségállapot, katasztrófa és katasztrófaveszély esetén, az azok elhárítására elrendelt távérzékelés – a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv egyidejű értesítése mellett – távérzékelési engedély nélkül is végezhető. Ebben az esetben a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a feladat végrehajtását követően haladéktalanul meg kell küldeni a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervnek.

(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben távérzékelési feladatot csak olyan szervezet végezhet, amely rendelkezik a (6) bekezdésben előírt feltételekkel.

(6) Olyan objektumok felett, melyek távérzékelése során minősített adatok keletkeznek, illetve annak valószínűsíthető körzetében csak az végezhet távérzékelést, aki a távérzékelési engedélyen kívül

a) rendelkezik a minősített adat kezeléséhez a minősített adat védelméről szóló törvényben meghatározott feltételekkel,

b)6 a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervével minősített adat kezelésére szerződést köt, valamint

c) igazolja a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti állami vagy közfeladat ellátását.

(7)7 A kiadott engedélyekről – az 1. § (2) bekezdés szerinti tartalommal – a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv negyedévente, vagy megkeresés esetén soron kívül tájékoztatja a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervet.

(8)8 A honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv negyedévente, vagy megkeresés esetén soron kívül tájékoztatást ad a katonai, illetve a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztereknek, valamint a katonai és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok vezetőinek. A tájékoztatás a kérelmező személy (szerv) megnevezését, a légi távérzékelt munkaterület megnevezését, valamint a légi távérzékelés felhasználási célját tartalmazza.

2. § (1)9 A honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervezet jogosult a távérzékelés folyamatának ellenőrzésére.

(2) E rendelet tekintetében a távérzékelés folyamata a távérzékelési engedély iránti kérelem benyújtásától a repülési útvonal, a távérzékelés során leképződött adatok vagy a lefedett terület ellenőrzéséig tart, beleértve a repülőtéren végrehajtott helyszíni ellenőrzést is.

(3) Az 1. § (6) bekezdésében foglalt feltételek szerint kiadott engedély esetében a távérzékelés folyamata a távérzékelt adatok minősítési eljárásának megkezdéséig tart.

(4)10 Az engedélyes köteles legalább két munkanappal a felszállás napja előtt a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervnek írásban bejelenteni:

a) a távérzékelési engedély számát,

b) a légijármű lajstromjelét, amennyiben rendelkezik azzal,

c) a fel- és leszállás idejét, helyét,

d) a munkaterület megnevezését,

e) a felvételező rendszer típusát, valamint

f) az adattároló, adathordozó eszközök azonosító számát.

(5) A (4) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget az engedélyes ügyfélkapun, vagy a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló kormányrendelet szerint, más szolgáltatás igénybevételével is benyújtható.

(6)11 Az engedélyes köteles biztosítani a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv ellenőre számára a távérzékelés ellenőrzésének végrehajtásához szükséges technikai és technológiai feltételeket.

(7)12 Amennyiben a távérzékelt adatok között minősített adat leképződése valószínűsíthető, a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv ellenőre jogosult a leszállást követően az adatokat a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv székhelyére beszállíttatni.

(8)13 Ha az engedélyes az engedélytől eltérően végezte a felvételezést, a minősített adatot tartalmazó távérzékelt adatokat a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv – a Magyar Honvédség információvédelemért felelős szervével történt egyeztetés után – kártalanítás nélkül, véglegesen visszatarthatja.

(9) A távérzékelést végrehajtó személy köteles a távérzékelésről adatlapot vezetni, amelynek tartalmaznia kell:

a) a távérzékelési engedély számát,

b) a légijármű lajstromjelét, amennyiben rendelkezik azzal,

c) a fel- és leszállás tényleges idejét, helyét,

d) a munkaterület megnevezését és az eredeti felhasználás célját,

e) a felvételező rendszer eszközeinek típusát, gyártási számát,

f) az adattároló, adathordozó típusát, a távérzékelt adatok tárolási helyét,

g) az adattároló, adathordozó eszközök azonosító számát,

h) az egyes, önálló sorszámmal rendelkező adathordozókon tárolt adatok által lefedett területek sarokpont koordinátáit, és – ha ez lehetséges – a kezdő és a végső felvételek sorszámát, továbbá a készített felvételek darabszámát,

i) az adattároló, adathordozó eszközök esetleges cseréjének időpontját, valamint

j) az esetleges zavaró tényezőket, melyek az engedélytől való eltérést eredményezték.

(10)14 Az engedélyes köteles a (9) bekezdés szerinti adatlapot a leszállás utáni első munkanapon a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervezethez eljuttatni, illetve a feladat végrehajtásának esetleges elmaradását bejelenteni. Az adatlap a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló jogszabály szerint, más szolgáltatás igénybevételével is benyújtható.

(11)15 Azon légi távérzékelés esetén, amelynek eredményeként minősített adat leképződése nem valószínűsíthető, az engedélyes köteles megküldeni a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv részére a repülési útvonal és a távérzékelt adatokkal lefedett területet meghatározó adatokat legkésőbb a feldolgozás utáni első munkanapon.

(12) Mentesül a (11) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettség alól a (2) bekezdés alapján repülőtéri ellenőrzésen átesett engedélyes.

2. Távérzékelési adatok felhasználása

3. § (1) Az 1. § (6) bekezdésében foglalt feltételek szerint kiadott engedély esetében az engedélyes a távérzékelt adatok minősítési eljárásának megkezdéséig is köteles gondoskodni a távérzékelt adatoknak a minősített adat védelméről szóló törvény szerinti kezeléséről.

(2)16 Az 1. § (6) bekezdésében foglalt feltételek szerint kiadott engedély esetében a távérzékelést végző személy köteles a távérzékelt adatok kidolgozását (előhívását, feldolgozását) a kidolgozás előtt két munkanappal a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervnek írásban bejelenteni, és a kidolgozott adatokat a kidolgozás után egy munkanappal minősítési eljárás céljából a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervnek megküldeni.

(3) Az elkészített távérzékelt adatok a minősítési eljárás befejezéséig nem sokszorosíthatók és harmadik félnek nem továbbíthatók, közzé nem tehetők, és kereskedelmi célra nem hasznosíthatók.

(4) Az engedélyes köteles biztosítani a távérzékelt adatok ellenőrzésének, minősítésének, valamint a védett információk végleges eltávolításának végrehajtásához szükséges technikai és technológiai feltételeit.

(5)17 A távérzékelt adatok ellenőrzése után – a 2. § (8) bekezdésében foglalt eset kivételével – a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv haladéktalanul tájékoztatja az engedélyest, hogy a távérzékelési adatok a szerv telephelyén átvehetők.

4. § (1)18 Az 1. § (6) bekezdésben foglalt feltételek szerint kiadott engedély esetében az engedélyes által készített, minősített adatot tartalmazó távérzékelési adatot, amennyiben az az engedélyesnek nem adható át, a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervnél kell tárolni, vagy meg kell semmisíteni.

(2)19 A távérzékelt adatok tulajdonosa, amennyiben rendelkezik a minősített adat szintjének megfelelő, a minősített adat védelméről szóló törvényben előírt feltételekkel, és a minősített adatot tartalmazó távérzékelt adat a távérzékelés eredeti felhasználási céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervhez benyújtott kérelmére a (1) bekezdésben foglalt rendelkezés alól mentesíthető.

5. §20 A nem állami alapfeladatot képező, egyéb célú térképészeti tevékenység során készített, de az állami alapfeladatokhoz, vagy nemzetgazdasági célra hasznosítható távérzékelt adatokról a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv félévente jegyzéket készít a földmérési és térinformatikai államigazgatási szervnek, illetve megkeresésre tájékoztatást ad távérzékelt adatokat használó, a tárgyban érintett minisztériumok részére.

6. § (1) A honvédelmi vagy nemzetbiztonsági érdekből védendő objektumok, kritikus infrastruktúrák (a továbbiakban: objektumok) használói, üzemeltetői, minősítői kötelesek megvizsgálni, hogy az objektumok légi távérzékelési eljárás során esetlegesen leképződő adatai tartalmaznak-e a minősített adat védelméről szóló törvény alapján minősítéssel védendő közérdek körébe tartozó adatot.

(2) Amennyiben az objektumról leképződő adat az objektumok használói, üzemeltetői szerint minősített adatot eredményez, a használóknak, üzemeltetőknek kezdeményezniük kell a védendő adat minősítését az arra jogosultnál.

(3)21 Az objektumok levegőből végzett távérzékelési eljárás során leképződő, minősítéssel védendő adatait objektumonként egyértelműen azonosítható módon, pontos lehatárolással, űrfelvételen, légi felvételen vagy térképen, valamint egyéb, az azonosításhoz és minősítéshez szükséges kiegészítésekkel, a minősítési szint esetleges terepi, centiméterben megadott felbontáshoz való kötésével minősítve a minősítésre jogosult 2013. február 28-ig köteles megküldeni a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervnek.

(4)22 Az objektumok levegőből végzett távérzékelési eljárással leképezett adatai esetében a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szerv a minősítő által adott (3) bekezdés szerinti tájékoztatás alapján a minősítés megismétlését alkalmazza.

(5)23 A (3) bekezdés szerint megküldött adatokat a minősítő köteles 5 évente, vagy változás esetén azonnal felülvizsgálni, és a változásokról az új adatok egyidejű megküldésével a honvédelmi térképészeti hatósági feladatokért felelős szervet 30 napon belül tájékoztatni.

3. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1–5. § 2013. március 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 420. §-a szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 618. §-át.

3

Az 1. § (2) bekezdés b) pontja a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

Az 1. § (2) bekezdés j) pontját a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése iktatta be.

5

Az 1. § (4) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (6) bekezdés b) pontja a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (7) bekezdése a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésével megállapított, a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 1. § (8) bekezdését a 98/2014. (III. 25.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § c) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. § (1) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. § (6) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. § (7) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. § (8) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. § (10) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. § (11) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 3. § (2) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 3. § (5) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 4. § (1) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 4. § (2) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

20

Az 5. § a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

21

A 6. § (3) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

22

A 6. § (4) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

23

A 6. § (5) bekezdése a 65/2023. (III. 2.) Korm. rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére