• Tartalom

4/2012. (I. 20.) OBH utasítás

a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló szabályzatról1

2012.01.21.

A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény 76. § (9) bekezdésének d) pontjában, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény (a továbbiakban: Bjt.) 183. § (1) bekezdésében, valamint az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. év LXVIII. törvény (a továbbiakban: Iasz.) 119. §-ában kapott felhatalmazás alapján – a vonatkozó adójogszabályokban foglaltakra figyelemmel – a bírák és igazságügyi alkalmazottak részére fizetendő cafetéria-juttatásokról – az érdek-képviseleti szervekkel együttműködve – a következő szabályzatot adom ki:

Általános rendelkezések

1. § A szabályzat hatálya a Kúriával, az ítélőtáblákkal, a törvényszékekkel, a helyi bíróságokkal és az Országos Bírósági Hivatallal szolgálati jogviszonyban álló bírákra és igazságügyi alkalmazottakra, valamint a bírósági üdülők dolgozóira terjed ki (a továbbiakban: szolgálati jogviszonyban álló).

2. § Nem jogosult a cafetéria-juttatások igénybevételére a szolgálati jogviszonyban álló azon időtartam vonatkozásában, amelyben illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve hogy a távollét folyamatos időtartama meghaladja a harminc napot.

A cafetéria-juttatás elemei

3. § (1) A cafetéria-juttatás elemei a Bjt. 183. § (1) bekezdése és az Iasz. 119. § (1) bekezdése alapján – a szabályzatban meghatározott feltételekkel – a kedvezményesen adózó részt meg nem haladó összegben

a) a munkavállaló személyére és közeli hozzátartozói személyére tekintettel a munkáltató tulajdonában, vagyonkezelésében lévő üdülőben nyújtott üdülési szolgáltatás révén juttatott jövedelemből az adóévben személyenként a minimálbér összegét meg nem haladó rész;

b) a munkavállaló választása szerint

– munkahelyi (üzemi) étkeztetésnek minősülő szolgáltatás keretében a munkáltató telephelyén működő étkezőhelyen megvalósuló ételfogyasztás formájában juttatott jövedelemből a havi 12 ezer 500 forintot meg nem haladó rész (ideértve kizárólag az adott munkáltató munkavállalóit ellátó, a munkáltató telephelyén működő munkahelyi (üzemi) étkezőhelyen az említett értékben és célra felhasználható – a munkáltató vagy az étkezőhelyet üzemeltető személy által kibocsátott – utalványt, elektronikus adathordozót is), és/vagy

– fogyasztásra készétel vásárlására jogosító Erzsébet-utalvány formájában juttatott jövedelemből (az adóéven belül utólagosan adva is) a juttatás alapjául szolgáló jogviszony minden megkezdett hónapjára a havi 5 ezer forintot meg nem haladó rész;

c) az adóévben – a munkáltató által meghatározott típusú – Széchenyi-pihenőkártya

– szálláshely alszámlájára utalt, kormányrendeletben meghatározott szálláshely-szolgáltatásra felhasználható támogatás, amelynél a több juttatótól származó támogatást össze kell számítani;

– vendéglátás alszámlájára utalt, melegkonyhás vendéglátóhelyeken (ideértve a munkahelyi étkeztetést is) kormányrendeletben meghatározott étkezési szolgáltatásra felhasználható támogatás, amelynél a több juttatótól származó támogatást össze kell számítani;

– szabadidő alszámlájára utalt, a szabadidő-eltöltést, a rekreációt, az egészségmegőrzést szolgáló, kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásra felhasználható támogatás, amelynél a több juttatótól származó támogatást össze kell számítani;

d) iskolakezdési támogatás címén juttatott jövedelemből gyermekenként, tanulónként a minimálbér 30 százalékát meg nem haladó rész;

e) a munkáltató nevére szóló számlával megvásárolt, kizárólag a munkavállaló helyi utazására szolgáló bérlet formájában juttatott jövedelem;

f) iskolarendszerű képzési költség munkáltató általi átvállalása révén juttatott jövedelemből a minimálbér két és félszeresét meg nem haladó rész;

g) önkéntes kölcsönös biztosító pénztártag szolgálati jogviszonyban álló javára történő hozzájárulás,

ga) önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztári pénztártag szolgálati jogviszonyban álló javára történő hozzájárulás,

gb) önkéntes kölcsönös egészségpénztári/önsegélyező pénztártag szolgálati jogviszonyban álló javára történő hozzájárulás.

(2) A szolgálati jogviszonyban álló az éves keretösszeg mértékéig nem kedvezményes adózású étkezési utalványt is igényelhet, ha a rendelkezésre álló keretösszeget az általa igényelt kedvezményes adózású juttatások nem érik el.

A cafetéria-juttatásokra felhasználható éves keretösszeg

4. § (1) A szolgálati jogviszonyban állót megillető cafetéria-juttatás 2012. évi bruttó összege 200 ezer Ft.

(2) A cafetéria-juttatás éves összegéből kerülnek levonásra az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterhek az adójogszabályokban előírtaknak megfelelően.

A cafetéria-juttatások felhasználása

5. § (1) A szolgálati jogviszonyban álló elektronikus úton vagy írásban a tárgyév január 15. napjáig, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás keretösszegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozatot elektronikusan a bíróságok informatikai rendszerén keresztül lehet megtenni. Ahol a rendszer nem elérhető a Gazdasági Hivatalnál írásban lehet nyilatkozni.

(2) Az a szolgálati jogviszonyban álló, akinek jogosultsága év közben keletkezik, az első munkában töltött napját követő tizenöt napon belül köteles nyilatkozni a részére megállapított keretösszegen belül az általa választott juttatási elemekről és azok mértékéről.

(3) Amennyiben a szolgálati jogviszonyban álló az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot hiányosan vagy nem megfelelő módon teszi meg, akkor a javított, illetve pótolt nyilatkozat leadásáig cafetéria-juttatásban nem részesülhet. Ha a nyilatkozatot önhibáján kívül álló okból (pl. rendes szabadság, betegszabadság, táppénz, illetve egyéb más akadályoztatás miatt) az előírt határidőig nem tudja megtenni, akkor azt az ok megszűnését követő öt napon belül pótolhatja.

(4) A szolgálati jogviszonyban álló az (1) és (2) bekezdés szerinti nyilatkozatának módosítását akkor kezdeményezheti, ha a nyilatkozata szerinti juttatást vagy szolgáltatást neki fel nem róható okból nem tudja igénybe venni. A módosítást kezdeményező nyilatkozat az akadály felmerülésétől számított tizenötödik napig tehető meg. A módosítás jóváhagyására a munkáltatói jogkör gyakorlója jogosult.

6. § (1) Az éves keretösszeg egy naptári évben a szabályzatban meghatározott juttatási formák igénybevételére használható fel. A tárgyévben igénybe nem vett keretösszeg nem vihető át a következő évre.

(2) Az éves keretösszeget a jogviszonyban töltött idővel (részmunkaidővel) arányosan a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg:

a) határozott időre foglalkoztatott vagy

b) részmunkaidőben foglalkoztatott vagy

c) azon szolgálati jogviszonyban állók esetén, akiknek a szolgálati jogviszonya, illetve jogosultsága év közben keletkezik vagy szűnik meg.

7. § (1) Amennyiben a munkáltatói jogkört a törvényszék illetékességi területén az Iasz. 8. § f) pontja alapján az igazságügyi szerv vezetője gyakorolja, javaslatára az 5. § (4) bekezdés szerinti módosítás jóváhagyásáról, valamint a 6. § (2) bekezdés szerinti arányos éves keretösszeg megállapításáról a törvényszék elnöke dönt.

(2) A cafetéria-juttatások választható elemeinek részletes tartalmát, az igénybe vehető összegek számításának módját, továbbá a szükséges nyilatkozatok formáját külön Tájékoztató tartalmazza, amelyet az érintettek közvetlenül kapnak meg.

Eljárás a szolgálati jogviszony vagy jogosultság megszűnése esetén

8. § (1) A 2. §-ban meghatározott esetben, illetve ha a szolgálati jogviszonyban álló szolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg az időarányos részt meghaladó mértékben igénybevett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony megszűnésekor az utolsó munkában töltött napon

a) vissza kell fizetni, vagy

b) a melléklet szerinti előzetes írásbeli nyilatkozata alapján a szolgálati jogviszonyban álló illetményéből le kell vonni, vagy

c) a szolgálati jogviszonyban álló választása szerint, ha a juttatás természete ezt lehetővé teszi, vissza kell adni (továbbiakban együtt: visszafizetés).

Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a szolgálati jogviszonyban álló halála miatt szűnik meg.

(2) Amennyiben a szolgálati jogviszonyban álló szolgálati jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg és a juttatási keretösszeg felhasználható mértékénél kevesebbet vett igénybe, úgy részére a különbözetet az általa adott kiegészítő nyilatkozat alapján kell biztosítani.

(3) Az (1) és (2) bekezdés rendelkezései az irányadók abban az esetben is, ha a szolgálati jogviszonyban álló jogosultsága – 2. §-ban foglaltak figyelembevételével – módosul vagy év közben megszűnik.

(4) Ha a szolgálati jogviszonyban állót a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a szolgálati jogviszonyban álló a korábbi munkáltatónál az időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe vehető cafetéria-juttatás mértékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás mértékéig – csökkenteni kell.

Záró rendelkezések

9. § (1) Ez az utasítás a közzétételét követően lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit 2012. január 10. napjától kell alkalmazni, egyidejűleg a bírák és igazságügyi alkalmazottak cafetéria-juttatásáról szóló 2009. évi 8. számú OIT szabályzat hatályát veszti.

(2) A cafetéria-juttatás keretösszegén belül igényelt juttatásokra vonatkozó nyilatkozatot 2012. évben január 20. napjáig lehet megtenni.

Melléklet a 4/2012. (I. 20.) OBH utasításhoz

NYILATKOZAT
a cafetériatartozás illetményből történő levonásához
Név:     
Születési név:     
Születési hely és idő:     
Anyja neve:     
Adóazonosító jel:    
Hozzájárulok, hogy a fennálló szolgálati jogviszonyom, illetve jogosultságom megszűnése esetén időarányos cafetériakeretem túllépése miatti, jogalap nélkül felvett juttatások bruttó összege (cafetériatartozás) az illetményemből levonásra kerüljön.
……………. 20 ……… hónap ………… nap
............................................................................
szolgálati jogviszonyban álló
1

Az utasítást a 2/2013. (II. 12.) OBH utasítás 9. §-a hatályon kívül helyezte 2013. február 13. napjával, e hatályon kívül helyező utasítás ugyanezen §-a alapján rendelkezéseit 2013. január 15. napjától kell alkalmazni.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére