• Tartalom

411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet

egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról1

2013.01.27.

A Kormány

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 29. pontjában,

a 2. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 2–6., 10., 12., 15., 17., 25., 27. és 28. pontjában,

a 3. alcím és a 27. § (3) bekezdése tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 15. pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében,

a 4. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 8. pontjában,

az 5. alcím tekintetében a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. § (1) bekezdés 12. pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A nyugdíjas bányászok szénjárandóságának pénzbeli megváltásáról szóló
145/1992. (XI. 4.) Korm. rendelet módosítása

1–4. §2

2. A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló
203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása

5–20. §3

21. § (1) A Vhr. 25. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A Bt. 41/A. §-a alapján kiszabott bírság összege ötszázezer forintig terjedhet. A bírság ismételten is kiszabható, ha a bírság megállapításának alapját képező jogellenes állapotot a kötelezett határidőre nem szünteti meg. Az ismételten kiszabott bírság összegének felső határa egy millió forintig terjedhet.
(1b) Az (1) és (1a) bekezdés szerinti bírságok mértékének megállapításánál figyelemmel kell lenni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben meghatározottakon túl
a) a jogsértés felróhatóságára és
b) a jogsértés veszélyeztető jellegére.
(1c) A bányafelügyelet a Bt. 41–41/A. §-ában meghatározott rendelkezéseket megsértőt figyelmeztetésben részesíti, ha a jogsértés
a) közvetlen veszélyhelyzetet nem eredményezett,
b) kárt nem okozott vagy károkozás esetében a károsult kártérítése a bányafelügyeleti eljárás befejezésig igazolt módon megtörtént.”

(2)–(3)4

22–23. §5

3. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

24. §6

4. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

25. §7

5. Az ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, valamint az értékszámítás módjának meghatározásáról szóló 54/2008. (III. 20.) Korm. rendelet módosítása

26. §8

6. Záró rendelkezések

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2012. december 31-én lép hatályba.

(2) A 21. § (1) bekezdése a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 24. § (5) bekezdése és az 1. melléklet 1. pontja az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) és (2) bekezdésének és 4. cikk (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1–2. melléklet a 411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelethez9

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. január 28. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5–20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 21. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 22–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére